Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Šar­ne­lės ben­druo­me­nė inau­gu­ra­vo dar du Gar­bės pi­lie­čius

Šar­ne­lės ben­druo­me­nė inau­gu­ra­vo dar du Gar­bės pi­lie­čius

Rug­pjū­čio 12 die­ną Šar­ne­lė­je vy­ko kas­me­ti­nė Šar­ne­lės kai­mo kraš­tie­čių su­ei­ga. Ren­gi­nys, be­si­bai­giant va­sa­rai, or­ga­ni­zuo­ja­mas jau try­lik­tus me­tus. Kas­kart šį šven­tė su­lau­kia ne­men­ko bu­vu­sių ir esa­mų šar­ne­liš­kių dė­me­sio. Ir šį­kart į su­ei­gą su­si­rin­ko vi­si, ku­riems bran­gi Šar­ne­lė, ku­rie no­rė­jo pa­bū­ti tarp sa­viš­kių, pa­ben­drau­ti, pa­si­klau­sy­ti gra­žios mu­zi­kos ar da­ly­vau­ti įdo­mio­je kon­fe­ren­ci­jo­je.

Šar­ne­lės kai­mo kraš­tie­čių su­ei­ga pra­si­dė­jo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Ba­zi­li­ko­je, ku­rio­je bu­vo au­ko­ja­mos šv. Mi­šios už Šar­ne­lės kai­mo ben­druo­me­nę. Po Mi­šių ne­ši­ni tri­spal­vė­mis vė­lia­vė­lė­mis ir pa­si­puo­šę tau­ti­niais kos­tiu­mais šar­ne­liš­kiai bei sve­čiai su­gu­žė­jo į ben­druo­me­nės na­mus, kur vy­ko pa­žin­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Tau­tiš­ku­mas, pi­lie­tiš­ku­mas. Pra­džia ar pa­bai­ga“. Kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo nuo­sta­bia me­ni­ne pro­gra­ma „Pa­sau­lio gar­sai“. Ją kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viams pri­sta­tė at­li­kė­jai Sau­lius Pet­rei­kis (vo­ka­las, tri­mi­tas, flei­ta, du­du­kai, sek­mi­nių ra­ge­lis, ban­sū­ri, hu­lu­si), Do­na­tas Pet­rei­kis (vo­ka­las, gi­ta­ra, sak­so­fo­nas), Vy­tau­tas Mi­ke­liū­nas (smui­kas, al­tas). Iš Bars­ty­čių ki­lę mu­zi­kan­tai ste­bi­no at­lie­ka­ma mu­zi­ka, ku­ri, kaip vė­liau sa­kė Šar­ne­lės ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Ri­ma Jo­ku­baus­kie­nė, bu­vo re­lak­sa­ci­ja vi­siems su­si­rin­ku­siems. Įdo­mu bu­vo ir pa­ma­ty­ti in­stru­men­tus, ku­riais sve­čiai gro­jo.
Kon­fe­ren­ci­ją pra­dė­jo prof. Ri­man­tas Bal­sys, pri­sta­tęs pra­ne­ši­mą „Ver­ty­bi­nis Bal­tų re­li­gi­jos mat­muo“. Su be­ga­li­niu su­si­do­mė­ji­mu bu­vo iš­klau­sy­tas ir pra­ne­ši­mas „Jau­nų žmo­nių ben­druo­me­nės įta­ka jau­ni­mui, ren­kan­tis gy­ve­ni­mo ke­lią“ (pra­ne­šė­ja – Da­nu­tė Mu­kie­nė, žur­na­lis­tė, re­dak­to­rė, po­etė, mu­zie­ji­nin­kė). Apie tau­tiš­ku­mą, pi­lie­tiš­ku­mą po­ri­no LKBS at­sto­vė Ge­no­vei­ta Gri­cie­nė, o ŽNP Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja A. Kup­re­ly­tė pa­pa­sa­ko­jo apie tra­di­ci­nį že­mai­tiš­ką kos­tiu­mą bei kaip jį tin­ka­mai dė­vė­ti.
Šar­ne­liš­kių su­ei­gą vai­ni­ka­vo Šar­ne­lės kraš­to Gar­bės pi­lie­čio var­dų su­tei­ki­mas. Ta pro­ga su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no ir pir­ma­sis šio kraš­to gar­bės pi­lie­tis Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys. Pa­si­džiau­gęs gra­žia ir pra­smin­ga šar­ne­liš­kių šven­te, J. Var­ka­lys su ma­lo­nu­mu įtei­kė gar­bin­gą sta­tu­są pa­žy­min­tį do­ku­men­tą dar dviem Šar­ne­lės kraš­to Gar­bės pi­lie­čiams. Tie­sa, Ed­mun­dui Mic­kū­nui skir­tą ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mė jo duk­ros Rū­ta ir Gin­tau­tė. E. Mic­kū­nui (po mir­ties) Gar­bės pi­lie­čio var­das su­teik­tas už mei­lę Šar­ne­lės že­mei, už pra­smin­gus dar­bus ir nuo­pel­nus jos kraš­tui, už rū­pes­tį, kad Šar­ne­lės is­to­ri­ja ne­bū­tų pa­mirš­ta. Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos skir­tos ir Alek­san­drui Lu­kui už Šar­ne­lės kraš­to var­do gar­si­ni­mą, už pa­gar­bą, mei­lę ir iš­ti­ki­my­bę Šar­ne­lei, jos Po­etui ir vi­siems šar­ne­liš­kiams. Kon­fe­ren­ci­jos pa­bai­go­je už gra­žias idė­jas ir pui­kią kon­fe­ren­ci­ją pa­dė­ko­ta ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kei R. Jo­ku­baus­kie­nei.
Va­ka­ri­nė­je kon­cer­ti­nė­je pro­gra­mo­je šar­ne­liš­kiai dė­ko­jo Ka­nau­nin­kui Jo­nui Ačui už ypa­tin­gą dė­me­sį, pa­gar­bą bei bu­vi­mą kar­tu džiaugs­mo ir liū­de­sio aki­mir­ko­mis. Taip pat – me­ce­na­tams Al­mai ir Vid­man­tui Jo­ni­kams už nuo­šir­džią pa­gal­bą ir pa­ra­mą ne tik šven­čių me­tu, bet ir už idė­jų pa­lai­ky­mą, įgy­ven­di­ni­mą bei nuo­la­ti­nį rū­pes­tį.
Šven­tę bai­gė Ais­tės Smil­ge­vi­čiū­tės ir gru­pės „Sky­lė“ akus­ti­nis kon­cer­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama