Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Ra­jo­ni­nio me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so ai­dai

Ra­jo­ni­nio me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so ai­dai

Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je įvy­ko ra­jo­ni­nis me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas, kuriame da­ly­va­vo 22 Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viai. Kon­kur­sas vy­ko dvie­juo­se po­gru­piuo­se: 5–8 ir 9–12 kla­sių.

Da­ly­vius ver­ti­no 5 as­me­nų ko­mi­si­ja: Si­mo­na Gu­da­vi­čiū­tė, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja (ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė), Edi­ta An­dri­jaus­kie­nė, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos vy­riau­sio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė, Jo­lan­ta Ma­žuk­nė, Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja, Gin­tau­tas Ri­mei­kis, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, Vi­da Turs­ky­tė, Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė.
5–8 kla­sių po­gru­py­je pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los sep­tin­to­kei Ug­nei Grum­bly­tei, ku­ri skai­tė iš­trau­ką iš Ug­nės Kau­nai­tės kū­ri­nio „Laiš­kai El­zei“. Mer­gai­tę pa­ruo­šė mo­ky­to­ja Van­da Ma­kaus­kie­nė. Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los šeš­to­kas No­jus Rau­dys pel­nė ant­rą­ją vie­tą. No­jus skai­tė iš­trau­ką iš Šat­ri­jos Ra­ga­nos kū­ri­nio „Vin­cas Sto­nis“, jį kon­kur­sui ren­gė lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Ri­ne­ta Rau­die­nė. Tre­čios vie­tos lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ta Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Stanelių skyriaus aš­tun­to­kė Be­ni­ta Mi­liū­tė. Be­ni­ta skai­tė iš­trau­ką iš Ro­mu­al­do Gra­naus­ko kū­ri­nio „Rū­kas virš slė­nių“, ją kon­kur­sui pa­ruo­šė mo­ky­to­ja Da­nu­tė Vil­nie­nė.
9–12 kla­sių po­gru­pio nu­ga­lė­to­ja ta­po Pla­te­lių gim­na­zi­jos de­vin­to­kė Kot­ry­na El­zė Ku­lie­šiū­tė, ku­ri skai­tė iš­trau­ką iš Ro­mu­al­do Gra­naus­ko no­ve­lės „Šven­to­ji Mi­ka­li­na“. Kot­ry­nos El­zės mo­ky­to­ja – Gra­ži­na Kaz­laus­kie­nė. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tei Gied­rei Na­ru­šy­tei, skai­čiusiai iš­trau­ką iš Jur­gos Iva­naus­kai­tės ro­ma­no „Ra­ga­na ir lie­tus“. Gied­rės mo­ky­to­ja – Ri­ta Bar­niš­kie­nė. Tre­čio­ji vie­ta skir­ta dviem Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nėms – Auk­sei Gu­di­ju­tei ir Gab­rie­lei Va­lan­čiū­tei. Auk­sė skai­tė iš­trau­ką iš Ma­riaus Ka­ti­liš­kio ro­ma­no „Miš­kais at­ei­na ru­duo“, ją ruo­šė lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Da­ri­ja Bag­do­nie­nė. Gab­rie­lė skai­tė Si­gi­to Pa­ruls­kio esė „Au­ko­ji­mas“, jos mo­ky­to­ja – Jo­lan­ta Ma­žuk­nė.
Ra­jo­ni­nio me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rė – Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la. Ren­gi­nio ve­dė­jo­mis ta­po Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nės San­dra Ber­no­tai­tė, Mo­ni­ka Gau­die­šiū­tė ir Gab­rie­lė Bui­vy­dai­tė. Kon­kur­so ko­mi­si­ja džiau­gė­si da­ly­vių gau­sa, dė­ko­jo mo­ki­nius ren­gu­siems pe­da­go­gams už jau­nuo­lių kū­ry­biš­ku­mo ska­ti­ni­mą.
Ug­nė Grum­bly­tė ir Kot­ry­na El­zė Ku­lie­šiū­tė pa­kvies­tos ko­vo 18 die­ną da­ly­vau­ti re­gio­ni­nia­me me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so eta­pe, vyk­sian­čia­me Skuo­do Pran­ciš­kaus Ža­dei­kos gim­na­zi­jo­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama