Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės ati­da­ry­ta il­gai lauk­ta ka­vi­nu­kė „Ta­ka­va“

Prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės ati­da­ry­ta il­gai lauk­ta ka­vi­nu­kė „Ta­ka­va“

Nuo šiol Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vės pra­džio­je, esan­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, tu­rin­ti skam­bų „SuperMiesto“ pa­va­di­ni­mą, ne­abe­jo­ti­nai tu­rės dar vie­ną trau­kos ob­jek­tą – ka­vi­nu­kę „Ta­ka­va“. Penk­ta­die­nį čia vy­ku­sia­me triukš­min­ga­me ati­da­ry­me ap­si­lan­kė ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Lie­pos 14-ąją, jau nuo pat ry­to, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­je girdėjosi di­des­nis, nei įpras­ta, šur­mu­lys – gro­jo sma­gi mu­zi­ka, vy­ko įvai­rūs žai­di­mai, at­rak­ci­jos ir siur­pri­zai su nuo­tai­kin­gais per­so­na­žais, mažieji šo­ko ir links­mi­no­si. Plungės miesto seniūno Gintaro Domarko dėka vaikai galėjo išbandyti iš Vilniaus atvežtus lauko muzikos instrumentus. Prie pri­pu­čia­mos pi­lies, kur ma­žie­ji taip mėgs­ta pa­šo­ki­nė­ti, bu­vo nu­si­drie­ku­si il­go­ka ei­lu­tė. „Ap­ki­bu­sios“ bu­vo ir vi­sos kars­tyk­lės, sū­py­nės ar ba­tu­tai. Ša­lia vy­ko po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­ta daik­tų pre­ven­ci­nio žy­mė­ji­mo ak­ci­ja su šū­kiu „Tik pa­žy­mė­tas daik­tas pa­ro­dys šei­mi­nin­ką!“, o Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras kvie­tė plun­giš­kius kū­no ma­sės ana­li­zei. Net oras bu­vo kaip pa­gal už­sa­ky­mą – sau­lė­tas ir ma­lo­niai šil­tas.
Tik ką pa­sta­ty­tos iš­skir­ti­nio di­zai­no ka­vi­nu­kės „Ta­ka­va“ sa­vi­nin­kai – plun­giš­kiai ver­sli­nin­kai Ra­mu­tė ir Pet­ras Go­tau­tai. Jau pir­mo­sio­mis dar­bo va­lan­do­mis jų ka­vi­nė­je bū­ria­vo­si vai­kai ir tė­ve­liai, vi­siems ma­gė­jo pa­ma­ty­ti, ką čia bus ga­li­ma nu­si­pirk­ti. Iš­ties vi­du­je la­bai jau­ku, ga­li­ma ir čia pri­sės­ti iš­ger­ti ka­vos, ir lau­kan iš­si­neš­ti. Be ke­lių rū­šių ka­vos, siū­lo­ma nu­si­pirk­ti ar­ba­tos, gai­vių­jų gė­ri­mų, ban­de­lių, py­ra­gai­čių, šo­ko­la­di­nių sal­dai­nių, įvai­rių le­dų, vai­kų mėgs­ta­mų gu­mi­nu­kų ir ki­to­kių ska­nu­my­nų.

Ka­vi­nės va­do­vas P. Go­tau­tas džiau­gė­si gau­siu bū­riu plun­giš­kių, dė­ko­jo pri­si­dė­ju­siems prie jos at­si­ra­di­mo. Už­si­mi­nė, jog su­skai­čia­vo apie šim­tą žmo­nių, ku­rie „pri­dė­jo ran­kas“, vie­naip ar ki­taip pa­gel­bė­jo apie de­šimt įmo­nių, taip pat se­niū­ni­ja ir Sa­vi­val­dy­bė. La­biau­siai ver­sli­nin­kas sa­kė no­rin­tis pa­dė­ko­ti me­rui A. Kli­šo­niui, ku­rio dė­ka idė­jos įgy­ven­di­ni­mas pa­ju­dė­jo ir ga­liau­siai iš­si­pil­dė. „Ti­kiuo­si, ši vie­ta kiek­vie­nam at­ėju­siam pa­kels nuo­tai­ką, plun­giš­kiams čia bus sma­gu pra­leis­ti lai­ką“ – sa­kė P. Go­tau­tas.
Vie­nas pir­mų­jų su ka­vi­nės ati­da­ry­mu ver­sli­nin­kus pa­svei­ki­nęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vas A. Kli­šo­nis pa­si­džiau­gė, kad su­ma­ny­mas pa­si­tvir­ti­no, jog, vai­kams žai­džiant, ka­vos ar ar­ba­tos da­bar ga­lės iš­ger­ti ir pa­ple­pė­ti jų ma­mos – to­kios vie­tos jau se­niai čia rei­kė­jo! Lin­kė­da­mas ver­sli­nin­kams daug klien­tų, me­ras už­si­mi­nė, jog „Ta­ka­va“ yra jau tre­čia nau­ja ka­vi­nė, šie­met ati­da­ry­ta Plun­gė­je.
Po de­ka­no Ju­liaus Meš­kaus­ko pa­šven­ti­ni­mo ir pa­lin­kė­ji­mo my­lė­ti vie­niems ki­tus bei ra­gi­ni­mo kur­ti gra­žią at­ei­tį, ka­vi­nės sa­vi­nin­kas pa­kvie­tė me­rą kar­tu per­kirp­ti sim­bo­li­nę ati­da­ry­mo juos­te­lę, o po to jau ka­vi­nu­kę vėl už­plū­do vai­kai ir tė­ve­liai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama