Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Plun­giš­kius vėl džiu­gi­no pa­ra­mos kon­cer­tas

Plun­giš­kius vėl džiu­gi­no pa­ra­mos kon­cer­tas

Ba­lan­džio 1-osios iš­va­ka­rė­se Plun­gė­je po­rai va­lan­dų bu­vo įkur­ta dar vie­na te­le­vi­zi­ja – „Liū­tų te­le­vi­zi­ja“. Jos žiū­ro­vams nu­si­vil­ti ne­te­ko: šmaikš­tūs ir links­mi po­kal­biai, nuo­tai­kin­gos dai­nos ir šo­kiai do­va­no­jo pui­kų re­gi­nį. Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė bu­vo sau­sa­kim­ša, o tai ypač džiu­gi­no ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius, juk vis­kas vy­ko dėl kil­naus tiks­lo – už su­rink­tas lė­šas pa­dė­ti ne­įga­liems ra­jo­no vai­kams ir jau­ni­mui.

Plun­gės „Liū­tų“ klu­bas jau 12 kar­tą kvie­tė sve­ti­mam skaus­mui ir ne­lai­mei ne­abe­jin­gus ge­ros va­lios žmo­nes į pa­ra­mos kon­cer­tą. Kaip jau įpras­ta, šio ren­gi­nio me­tu Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sce­no­je dai­na­vo, šo­ko, vai­di­no pa­tys „Liū­tų“ klu­bo na­riai ir no­rin­tys pri­si­dė­ti prie jų idė­jos įgy­ven­di­ni­mo – su­rink­ti kuo dau­giau lė­šų pa­gal­bos rei­ka­lin­giems vai­kams. Or­ga­ni­zuo­ti to­kį kon­cer­tą „liū­tams“ ta­po jau gra­žia tra­di­ci­ja. Kas­met sten­gia­ma­si „pa­kvai­lio­ti“ vis ki­taip. Šie­met pa­si­rink­ta te­le­vi­zi­jos te­ma. „Liū­tų TV“ ste­bi­no „uni­ver­sa­lu­mu“ – sten­gė­si įtik­ti net įno­rin­giau­sio žiū­ro­vo sko­niui. „Ete­ry­je“ pa­si­ro­dė įvai­riau­sios lai­dos – nuo „La­bas ry­tas, Plun­ge“ iki ku­li­na­ri­nės lai­dos ir re­a­ly­bės šou. Ren­gi­nio ve­dė­jai – „liū­tas“ Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir ma­lo­nia staig­me­na žiū­ro­vams ta­pu­si pui­kų hu­mo­ro jaus­mą tu­rin­ti Lai­ma Ta­mu­ly­tė-Ston­čė.
Plun­gės „Liū­tų“ klu­bas ne­tru­kus švęs 15 me­tų veik­los su­kak­tį. Penk­ta­die­nio va­ka­rą dar kar­tą bu­vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti, kad per tiek me­tų ši or­ga­ni­za­ci­ja su­bū­rė drau­gėn drą­sius, var­dan kil­naus tiks­lo ne­bi­jan­čius iš sa­vęs pa­si­juok­ti žmo­nes. „Liū­tų te­le­vi­zi­jo­je“ pa­ro­dy­tos lai­dos-dai­nos bu­vo vie­na už ki­tą šmaikš­tes­nės ir ori­gi­na­les­nės. Vien ką reiš­kė „liū­to“ Da­riaus Jan­kaus­ko įkū­ny­ta Lo­li­ta Ze­ro ar Ai­das Kė­sas Ni­jo­lės Tal­lat-Kelp­šai­tės vaid­me­ny­je. Žiū­ro­vai ap­lo­dis­men­tų ne­gai­lė­jo.
„Šis ren­gi­nys yra pui­kus pi­lie­tiš­ku­mo pa­vyz­dys, ska­ti­nan­tis at­jau­tos ir ben­druo­me­niš­ku­mo jaus­mą. Lin­kiu jums ne­iš­sen­kan­čio ti­kė­ji­mo sa­vo dar­bų reikš­me“, – po kon­cer­to kal­bė­jo Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys. „Lions“ klu­bas jau 12 me­tų su­ge­ba mus su­kvies­ti su šyp­se­na ir ge­ra idė­ja. Iš­ei­si­me lai­min­gi, kad ga­lė­jo­me pri­si­dė­ti prie jų kil­naus dar­bo. Kiek­vie­nas eu­ras, įmes­tas į tau­pyk­lę, ati­teks kil­niam tiks­lui – pa­dė­ti vai­kams, iš­tik­tiems vie­no­kios ar ki­to­kios ne­ga­lios. At­ro­do, bū­tų ga­li­ma tuos pi­ni­gus pa­pras­tai su­rink­ti ir įdė­ti į tau­pyk­lę, ne­ren­giant kon­cer­to, bet jį or­ga­ni­zuo­ti rei­kia. Ne tik dėl to, kad ga­lė­tu­me pa­si­links­min­ti, bet kad pa­si­jus­tu­me kaip ben­druo­me­nė, kaip žmo­nės, ga­lin­tys pa­dė­ti vie­ni ki­tiems. Aš, kaip me­ras, esu dė­kin­gas jums už in­dė­lį, ge­rą dar­bą, pa­vyz­dį, kad rei­kia pa­dė­ti tam, ku­riam sun­ku. Tik­ras lie­tu­vis, tik­ras že­mai­tis yra jaut­rus ir su­ge­ban­tis pa­dė­ti. Tai jūs ir pa­ro­do­te, ačiū už tai“, – svei­kin­da­mas ren­gi­nio da­ly­vius ir „Liū­tų“ ko­man­dą, sa­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Kaip įpras­ta, pa­ra­mos kon­cer­to lė­šos skir­tos pa­gal­bos rei­ka­lin­giems vai­kams ir jau­ni­mui. Šiais me­tais 200 eu­rų do­va­no­ta tri­me­čiui An­ta­nui Ma­si­liaus­kui. Jis tu­ri Dau­no sin­dro­mą, diag­no­zuo­tas miš­rus rai­dos su­tri­ki­mas. Ber­niu­kas šei­mo­je au­ga su dar 5 vai­kais. Pa­si­ta­rus su vai­ko gy­dy­to­jais, nu­spręs­ta už gau­tus pi­ni­gus An­ta­nu­kui įreng­ti žai­di­mų kam­pe­lį. Tri­me­tė Vik­to­ri­ja Bum­bly­tė ne­sto­vi ir ne­sė­di, be ap­lin­ki­nių pa­gal­bos ne­vaikš­to. Už 400 eu­rų jai bus nu­pirk­ta spe­cia­li lo­vy­tė ir or­to­pe­di­nis čiu­ži­nys. Vie­nuo­lik­me­tei Eve­li­nai Ri­bo­kai­tei prieš po­rą me­tų nu­sta­ty­ta krau­jo li­ga – leu­ke­mi­ja. Mer­gai­tei at­lik­ta kau­lų čiul­pų ope­ra­ci­ja. Šiuo me­tu Eve­li­na sveiks­ta, vis­gi daž­nai ten­ka lan­ky­tis San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se Vil­niu­je. Ke­lio­nės iš­lai­doms pa­deng­ti mer­gai­tės šei­mai skir­ta 500 eu­rų. Sep­ty­nio­lik­me­tis To­mas Ubar­tas taip pat su­sir­go krau­jo li­ga – lim­fo­ma. Vai­ki­nas dėl li­gos nu­trau­kė moks­lus gim­na­zi­jo­je, šiuo me­tu gy­do­si San­ta­riš­kė­se. 500 eu­rų pa­ra­ma To­mui taip pat skir­ta ke­lio­nėms iš na­mų į Vil­nių.
5 me­tų Ru­gi­lei Tar­vy­dai­tei prieš po­rą me­tų jau bu­vo su­teik­ta pa­gal­ba. Tą­kart mer­gai­tė dėl li­gos ne­ga­lė­jo vaikš­čio­ti. Džiu­gu, kad šie­met į sce­ną Ru­gi­lė už­li­po jau pa­ti. Mer­gai­tę vis dar kan­ki­ną stu­bu­ro bė­dos, to­dėl jai už 220 eu­rų nu­pirk­tas spe­cia­lus me­di­ci­ni­nis kor­se­tas. Mo­des­tas Graus­lys pa­gal­bos taip pat su­lau­kia ne pir­mą kar­tą. Die­nos švie­sos ne­ma­tan­tis vai­ki­nas dos­nių plun­giš­kių dė­ka, bū­da­mas še­še­rių, su­lau­kė jam svar­bios do­va­nos – klar­ne­to. Da­bar Mo­des­tui jau 22 me­tai. Vai­ki­nui šį­kart fi­nan­si­nės pa­gal­bos rei­kia ne no­rint pa­ge­rin­ti svei­ka­tą, ta­čiau sie­kiant ki­tų svar­bių tiks­lų. Mo­des­tas – spor­ti­nin­kas, ak­ty­viai ir sėk­min­gai da­ly­vau­ja ne­įga­lių­jų spor­to var­žy­bo­se. Jis – bė­gi­mo bei šuo­lio į to­lį Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos čem­pio­nas. 300 eu­rų jam skir­ta ke­lio­nės iš­lai­doms į ge­gu­žę Bar­se­lo­no­je vyk­sian­tį čem­pio­na­tą.
Ve­ro­ni­kai Vir­žin­tai­tei – 26-eri. Bū­da­ma 18 me­tų, mer­gi­na su­sir­go re­ta ge­ne­ti­ne li­ga, pa­si­reiš­kian­čia su­tri­ku­sia ko­or­di­na­ci­ja, vei­do rau­me­nų tam­py­mais, su­dė­tin­ges­niu ben­dra­vi­mu su ap­lin­ki­niais. Ve­ro­ni­kos gy­dy­mo Li­go­nių ka­sos ne­kom­pen­suo­ja. Ar­ti­mie­ji pa­ste­bė­jo, kad li­gos var­gi­na­mos mer­gi­nos emo­ci­nę ir fi­zi­nę sa­vi­jau­tą pa­ge­ri­na del­fi­nų te­ra­pi­ja. Tai­gi ne­abe­jin­gų plun­giš­kių dė­ka už 400 eu­rų nu­pirk­ti 5 se­an­sai su šiais gy­vū­nais.

 
« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama