Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – kon­fe­ren­ci­ja Šat­ri­jos Ra­ga­nai

Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – kon­fe­ren­ci­ja Šat­ri­jos Ra­ga­nai

Šiais me­tais Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka vyk­do pro­jek­tą „Ra­šy­to­ja Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na ir pre­la­tas Kon­stan­ti­nas Ol­šaus­kas – XX a. pra­džios švie­tė­jai ir lie­tu­vy­bės ža­din­to­jai“.

Šios dvi as­me­ny­bės gi­mė Plun­gės ra­jo­ne, to­dėl ak­tu­a­lu, mi­nint iš­ki­lių kraš­tie­čių ju­bi­lie­jus, vie­tos ben­druo­me­nei pri­min­ti jų veik­lą ir kū­ry­bą. M. Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na ir K. Ol­šaus­kas – XX a. pra­džios tau­ti­nio at­gi­mi­mo kar­tos at­sto­vai, da­ly­va­vę mo­der­nio­sios Lie­tu­vos kū­ri­me, lie­tu­vy­bės ža­din­to­jai ir švie­tė­jai.
Pro­jek­to pir­mo­ji kon­fe­ren­ci­ja „Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na ir jos kar­ta: mo­der­nio­sios Lie­tu­vos kū­ry­ba“, skir­ta M. Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos 140-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms, vy­ko ge­gu­žės 13 die­ną Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je.
Kon­fe­ren­ci­ja pra­dė­ta mu­zi­ki­niu vo­kie­čių kom­po­zi­to­riaus Fried­rich Burgmüller kū­ri­niu „Les Sylp­hes op.109 n.15“, ku­rį pia­ni­nu at­li­ko Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­vis Ma­tas Sta­bin­gis. Į Plun­gės vie­šą­ją bib­lio­te­ką su­si­rin­ku­sius kon­

fe­ren­ci­jos da­ly­vius pa­svei­ki­no di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė ir Plun­gės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Pra­ne­ši­mą „Žvilgs­nis at­gal: lie­tu­vių tau­ti­nio at­gi­mi­mo epo­chos at­min­tis vė­ly­vo­jo­je Šat­ri­jos Ra­ga­nos kū­ry­bo­je“ per­skai­tė Lie­tu­vo­je vei­kian­čios Šat­ri­jos Ra­ga­nos ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Bri­gi­ta Spei­čy­tė. Ji yra hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­to do­cen­tė, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Nau­jo­sios li­te­ra­tū­ros sky­riaus moks­lo dar­buo­to­ja. Doc. dr. B. Spei­čy­tė dau­ge­lio iš­leis­tų at­si­mi­ni­mų, li­te­ra­tū­ro­lo­gi­nių lei­di­nių bei straips­nių apie Šat­ri­jos Ra­ga­ną au­to­rė.
Ant­ra­sis kon­fe­ren­ci­jos pra­ne­ši­mas – „Šat­ri­jos Ra­ga­nos so­cia­li­nio vei­ki­mo gai­rės ir pi­lie­tiš­ku­mo kū­ri­mas“. Jį pa­ren­gė hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras Ge­di­mi­nas Mi­ke­lai­tis. Jo dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ja (2010 m.) bu­vo Šat­ri­jos Ra­ga­nos kū­ry­bos ty­ri­nė­ji­mų te­ma. Pra­ne­šė­jas dir­ba Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­ju­je Lei­dy­bos sky­riaus ve­dė­ju. Jis – vie­nas iš gar­siau­sių ra­šy­to­jos gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos ty­ri­nė­to­jų. Dr. G. Mi­ke­lai­tis ren­gia Šat­ri­jos Ra­ga­nos raš­tus spau­dai. 2012 m. Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas iš­lei­do jo mo­nog­ra­fi­ją: „Kil­ti ir kel­ti: Šat­ri­jos Ra­ga­nos li­te­ra­tū­ros te­olo­gi­ja“.
Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos šio pro­jek­to part­ne­riai – Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja. Gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos ir re­to­ri­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Jo­lan­ta Ma­žuk­nė per­skai­tė pra­ne­ši­mą „Šat­ri­jos Ra­ga­na – di­džio­ji pe­da­go­gė ir švie­tė­ja“ bei pa­ren­gė moks­lei­vius skai­ty­mams „Šat­ri­jos Ra­ga­nos pa­ly­tė­ti...“. Gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Gab­rie­lė Va­lan­čiū­tė ir „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 10 kla­sės moks­lei­vis My­ko­las Ma­žuk­na skai­tė Šat­ri­jos Ra­ga­nos laiš­kus, gro­jo smui­ku.
M. Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na gi­mė 1877 m. ko­vo 8 die­ną Ke­tu­ra­kių kai­me (Plun­gės r., Žli­bi­nų sen.), bu­vu­sia­me Šiukš­tų dva­re­ly­je, ne­to­li Me­din­gė­nų. Pa­krikš­ty­ta Me­din­gė­nų baž­ny­čio­je. Ke­tu­ra­kiai – Ma­ri­jos mo­ti­nos Sta­nis­la­vos Šiukš­tai­tės tė­viš­kė. Ra­jo­no kul­tū­ros ir me­no žmo­nės dė­jo daug pa­stan­gų, kad iš­sau­go­tų ra­šy­to­jos tė­viš­kę. Bu­vo pa­da­ry­tas pro­jek­tas at­kur­ti dva­ro pa­sta­tą, ta­čiau re­no­va­ci­ja taip ir ne­bu­vo pra­dė­ta. Se­nas pa­sta­tas nu­griu­vo. 2001 m. pa­si­ra­šy­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, kul­tū­ros drau­gi­jos „Sau­lu­tė“, Žli­bi­nų se­niū­ni­jos ir Vie­šo­sios bib­lio­te­kos ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis, ku­rios tiks­las yra kul­tū­ri­nės is­to­ri­nės at­min­ties įam­ži­ni­mas. Šią su­tar­tį pa­si­ra­šiu­sios ins­ti­tu­ci­jos rū­pi­na­si Šat­ri­jos Ra­ga­nos tė­viš­kės iš­sau­go­ji­mu. 2002 m. Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­to­jo dva­ro so­dy­bo­je pa­sta­ty­ta Plun­gės tau­to­dai­li­nin­ko Liu­do Ru­gi­nio su­kur­ta me­džio skulp­tū­ra, skir­ta čia gi­mu­siai ir au­gu­siai Ma­ri­jai Peč­kaus­kai­tei at­min­ti, pa­so­din­ta ąžuo­liu­kų gi­rai­tė. Šią vie­tą pa­gal ga­li­my­bes tvar­ko Žli­bi­nų se­niū­ni­jos žmo­nės. Ypač daug pa­stan­gų ir ener­gi­jos ski­ria il­ga­me­tė se­niū­nė Si­gu­tė Že­mai­tai­tie­nė. Kon­fe­ren­ci­jos me­tu ji pa­pa­sa­ko­jo apie Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­ti­nę, pa­ro­dė bu­vu­sio dva­ro pa­veiks­lą ir pa­kvie­tė kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius į šią so­dy­bą.
Da­lis kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vių va­žia­vo į Šat­ri­jos Ra­ga­nos tė­viš­kę. At­vy­ku­sius dai­no­mis pa­svei­ki­no Žli­bi­nų cho­ras. Kal­bė­jo Žli­bi­nų se­niū­nė, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas, o Žli­bi­nų bib­lio­te­kos vyr. bib­lio­te­ki­nin­kė Ju­di­ta Šliuo­žie­nė per­skai­tė Šat­ri­jos Ra­ga­nos kū­ri­nio „Se­na­me dva­re“ iš­trau­ką. Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai pa­dė­jo gė­lių prie L. Ru­gi­nio pa­sta­ty­to kop­lyt­stul­pio Šat­ri­jos Ra­ga­nai, o ša­lia pa­so­di­no lanks­vos ir saus­me­džio krū­mus, ku­riuos pa­do­va­no­jo plun­giš­kė, bib­lio­te­kos bi­čiu­lė Ol­ga Au­gus­ti­na­vi­čie­nė. Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai kar­tu su Žli­bi­nų ben­druo­me­nės žmo­nė­mis dar il­gai kal­bė­jo­si, vaikš­čio­jo Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės vai­kys­tės ta­kais, da­li­no­si įspū­džiais, vai­ši­no­si ar­ba­ta, žli­bi­niš­kių iš­kep­tu py­ra­gu ir ant lau­žo vir­ta gri­kių ko­še.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama