Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui – 10 me­tų!

Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui – 10 me­tų!

Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui šis pa­va­sa­ris iš­skir­ti­nis – su­kan­ta ly­giai de­šimt me­tų nuo šios įstai­gos veik­los pra­džios. Nors pa­gal am­žių cen­tras jau­niau­sias tarp Va­ka­rų Lie­tu­vo­je vei­kian­čių su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trų, ta­čiau su­au­gu­sių­jų švie­ti­mas Plun­gė­je vyk­do­mas tik­rai ne vie­ną de­šimt­me­tį. Šie­met ei­na jau 72 me­tai, kaip Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je be per­trau­kos or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai vy­res­niems žmo­nėms. Šie fak­tai ir daug ki­tų svar­bių da­tų bei skai­čių pri­si­min­ti pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, kai My­ko­lo Ogins­kio dva­ro rū­muo­se vy­ko Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro de­šimt­me­čio mi­nė­ji­mo šven­tė.

Kaip ir de­ra to­kia pro­ga, į rū­mus rin­ko­si daug gar­bių sve­čių, švie­ti­mo, ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo, kul­tū­ros įstai­gų at­sto­vai – dva­ro me­nes už­pil­dė šur­mu­lys ir iš­kil­min­gos mu­zi­kos gar­sai. Ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­mo pro­gra­mo­je bu­vo gau­sus bū­rys svei­kin­to­jų. Dar di­des­nis skai­čius prie svei­ki­ni­mų Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui pri­si­dė­jo mu­zi­ka, dai­no­mis, ei­lių po­smais. Šven­tės pra­džiai to­ną da­vė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jų dik­si­len­das. „Esa­te tie, nuo ku­rių pri­klau­so mū­sų pro­fe­sio­na­lu­mas“, – dė­ko­da­mi už lig­šio­li­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, sa­kė me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jai. Bū­tent ben­dra­dar­bia­vi­mas, dar­bas var­dan sie­kio to­bu­lė­ti, aug­ti pro­fe­si­nė­je sri­ty­je tą die­ną ir bu­vo ak­cen­tuo­ja­mas dė­ko­jant Su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui už vyk­do­mą veik­lą.

Vi­sus de­šimt me­tų Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui va­do­vau­ja Ado­mas Kri­pas. Di­rek­to­rius svei­ki­ni­mo kal­bo­je pri­si­mi­nė, kaip jis, pa­va­duo­to­ja Lai­ma Gal­va­naus­kie­nė ir cen­tro vyr. spe­cia­lis­tė me­to­di­nin­kė Vi­da My­li­mie­nė, ku­rioms bu­vo pa­ti­kė­tas šven­tės ve­dė­jų vaid­muo, ėmė­si ini­cia­ty­vos Plun­gė­je kur­ti su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trą. „Leng­va ne­bu­vo, la­bai džiau­giuo­si, kad pa­ta­ri­mais pa­dė­jo kai­my­ni­niai cen­trai“, – pri­si­mi­nė A. Kri­pas. Ap­žvelg­da­mas cen­tro veik­los me­tus, di­rek­to­rius kal­bė­jo, kad su­au­gu­sių švie­ti­mas Plun­gės ra­jo­ne nie­ka­da ne­bu­vo pa­mirš­tas: ši veik­la pra­dė­ta dar 1945 me­tais ir jau 72 me­tai or­ga­ni­zuo­ja­ma be per­trau­kos. Per tą lai­ką įteik­ti net 4638 bran­dos ates­ta­tai, o šie­met Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tras iš­leis

69-ąją abi­tu­rien­tų lai­dą. Cen­tras, vyk­dy­da­mas for­ma­lų­jį ir ne­for­ma­lų­jį su­au­gu­sių­jų švie­ti­mą, 2012 me­tais dar la­biau pra­plė­tė veik­lą – įstai­go­je pra­dė­jo veik­ti Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas, skir­tas gar­baus am­žiaus žmo­nėms. „Džiau­gia­mės ir esa­me be ga­lo dė­kin­gi, kad šian­dien esa­te kar­tu su mu­mis“, – sa­kė A. Kri­pas, kvies­da­mas vi­sus ir to­liau ben­dra­dar­biau­ti.
Ju­bi­lie­ji­nė­je Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro šven­tė­je da­ly­va­vo ir Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys, Jur­gis Raz­ma, įtei­kę cen­tro ben­druo­me­nei sim­bo­li­nes Sei­mo do­va­nas bei pa­dė­kos raš­tą A. Kri­pui. Pa­dė­kos žo­džius už pra­smin­gą ir svar­bų dar­bą ta­rė ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kultūros ir sporto sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, ku­ruo­jan­tis cen­tro veik­lą, bei ki­ti. Atsi­dė­ko­da­mas už pa­ro­dy­tą dė­me­sį, Su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tras kiek­vie­nam svei­kin­to­jui taip pat įtei­kė do­va­nų – po žva­kę su cen­tro ju­bi­lie­ji­nių me­tų sim­bo­li­ka.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama