Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » „Pi­ka­so“ ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas at­ke­liau­ja ir į Plun­gę

„Pi­ka­so“ ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas at­ke­liau­ja ir į Plun­gę

Pra­ėju­siais me­tais gru­pė „Pi­ka­so“ at­šven­tė so­li­dų 18 me­tų gim­ta­die­nį. Ypa­tin­gą gim­ta­die­nį pa­mi­nė­ję įspū­din­gu an­šla­gi­niu kon­cer­ti­niu tu­ru di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, šie­met vai­ki­nai nu­spren­dė įspū­din­gus kon­cer­tus pa­do­va­no­ti ir ger­bė­jams ma­žes­niuo­se mies­tuo­se. Tu­ro „18+“ kon­cer­tas Plun­gės kul­tū­ros cen­tre bus su­reng­tas va­sa­rio 23 die­ną 19 val.

Plun­gė – ypa­tin­gas mies­tas gru­pei „Pi­ka­so“. Iš čia yra ki­lę gru­pės įkū­rė­jai ir pro­diu­se­riai Gin­ta­ras ir Min­dau­gas Ben­džiai. Bro­liai ti­ki­na, jog nors daž­niau ten­ka dirb­ti di­des­niuo­se mies­tuo­se, ta­čiau gim­to­jo kraš­to nie­ka­da ne­pa­mirš­ta. Čia kar­tas nuo kar­to ten­ka su­grįž­ti ir to­kie su­grį­ži­mai džiu­gi­na šir­dį. Pa­vyz­džiui, vi­sai ne­se­niai pro­diu­se­riams te­ko ini­ci­juo­ti ypa­tin­gą pa­ra­mos kon­cer­tą kraš­tie­čiui An­driui Ku­li­kaus­kui, ku­riam bro­liai Ben­džiai per M.A.M.A. ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė ap­do­va­no­ji­mą už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus lie­tu­viš­kai mu­zi­kai.
Nors gru­pė­je per 18 me­tų įvy­ko gau­sy­bė po­ky­čių, ji vi­sa­da iš­lai­kė pa­grin­di­nę mi­si­ją – džiu­gin­ti klau­sy­to­jus ko­ky­biš­ka mu­zi­ka. Gau­sy­bę staig­me­nų vai­ki­nai pa­teiks ir ju­bi­lie­ji­niuo­se kon­cer­tuo­se. Ką Ha­rol­dui, Val­dui ir Ro­kui reiš­kia šis ypa­tin­gas skai­čius ir ko klau­sy­to­jai ga­li ti­kė­tis iš vai­ki­nų ar­ti­miau­siu me­tu?
– Ką jums pa­tiems reiš­kia skai­čius 18? Ar pri­si­me­na­te sa­vo 18 gim­ta­die­nį? Kiek reikš­min­gas bu­vo šios ri­bos per­žen­gi­mas?
Ha­rol­das: Skai­čius 18 daž­niau­siai ak­tu­a­lus tiems, ku­rie lau­kia 18-to­jo gim­ta­die­nio. Tai ri­ba, ku­rią per­žen­gęs žmo­gus įgau­na daug lais­vių, tei­sių, bet kar­tu ir pa­rei­gų. Šiuo me­tu to­kia­me lau­ki­me esa­me ir mes, gru­pės na­riai. Gru­pei tai lais­vių ar tei­sių ne­su­teiks, bet tai tik­rai reikš­min­ga mums su­kak­tis – „Pi­ka­so“ taps pil­na­me­tė.
Val­das: Ko ge­ro, kaip ir dau­ge­liui – pil­na­me­tys­tę! O kar­tu ir pri­vi­le­gi­jas bei nau­jas at­sa­ko­my­bes. Kiek pa­me­nu, vi­są pa­aug­lys­tę 18-to gim­ta­die­nio la­biau­siai lau­kiau dėl vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo.
Ro­kas: Skai­čius 18 man sie­ja­si su pil­na­me­tys­te. Jei rim­tai, tai ne­pa­me­nu sa­vo 18 gim­ta­die­nio. Vis­gi jis bu­vo se­niai – prieš 8 me­tus. Ma­nau, kad kiek­vie­nam pa­aug­liui ši ri­ba la­bai svar­bi. Aš taip pat lau­kiau tos die­nos – gau­ni tei­ses, įlei­džia į klu­bą, tam­pi su­au­gęs.
– Koks jaus­mas bū­ti gru­pės, ku­ri Lie­tu­vos sce­no­je jau yra 18 me­tų, na­riu? Ar il­ga­me­tis gru­pės sta­žas įpa­rei­go­ja?
Ha­rol­das: „Pi­ka­so“ var­das vi­sa­da įpa­rei­go­jo. Tai po­pu­lia­riau­sia vai­ki­nų-vy­rų gru­pė Lie­tu­vo­je per pas­ta­ruo­sius de­šimt­me­čius. Daug pa­na­šaus sti­liaus ir su­dė­ties gru­pių per tą lai­ką gi­mė ir mi­rė, o „Pi­ka­so“ ir mū­sų mu­zi­ka iš­li­ko – tai daug ką pa­sa­ko. Aš gru­pės veik­lo­je da­ly­vau­ju be­veik pu­sę is­to­ri­jos, ir tuo la­bai džiau­giuo­si. Ma­čiau ir šil­to, ir šal­to. Ma­čiau, kaip kei­čia­si gru­pės žmo­nės, bū­ta ir pa­ki­li­mų, ir kū­ry­bi­nių pau­zių. Man tai bran­gus ir la­bai sa­vas vai­kas.
Val­das: Nors gru­pė­je esu jau­niau­sias pa­gal sta­žą, ta­čiau var­das tik­rai įpa­rei­go­ja. Ne­tu­ri tei­sės elg­tis kaip nau­jo­kas, ir kiek­vie­ną kar­tą tiek įra­šų stu­di­jo­je, tiek sce­no­je tu­ri ženg­ti pil­na ko­ja. Juo­lab, kad gru­pė­je dir­bu su tik­rais pro­fe­sio­na­lais, ku­rie sce­no­je jau dau­gy­bę me­tų. Tai įpa­rei­go­ja ir pa­čiam steng­tis ne 100 pro­cen­tu, bet 120.
Ro­kas: Gru­pė ,,Pi­ka­so’’ tu­ri gra­žią is­to­ri­ja ir daug pa­sie­ki­mų per šiuos 18 me­tų. Tai ne­lei­džia at­si­pa­lai­duo­ti ir vi­sa­da įpa­rei­go­ja vis­ką at­lik­ti 100 pro­cen­tų.
– Kei­tė­si ne tik gru­pės są­sta­tas, bet ir dai­nų sti­lius, mu­zi­ki­niai spren­di­mai? Kaip api­bū­din­tu­mė­te 18-me­tę „Pi­ka­so“ gru­pę da­bar?
Ha­rol­das: Da­bar gru­pė yra tur­būt aukš­čiau­sia­me pro­fe­sio­na­lu­mo ly­gy­je, ko­kia­me tik yra bu­vu­si. Pa­ne­vė­žio, Plun­gės, Ma­žei­kių ir Aly­taus ger­bė­jai pa­ma­tys aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­gra­mą. La­bai lau­kia­me kon­cer­tuo­se tų, ku­riems bet ku­riuo lai­ko­tar­piu pa­ti­ko gru­pės at­lie­ka­ma mu­zi­ka. Mu­zi­ka – vie­nin­te­lė prie­žas­tis, ku­ri ne­pa­skan­di­no mū­sų gru­pės la­bai daž­nai be­si­kei­čian­čio­je ir daug vie­na­die­nių at­li­kė­jų su­ku­rian­čio­je rin­ko­je.
Val­das: Nor­ma­lu, kad kei­tė­si mu­zi­ki­niai spren­di­mai bei pa­čios dai­nos. Tai reiš­kia, kad gru­pė ne­sto­vi vie­to­je ir at­si­žvel­gia į ten­den­ci­jas bei klau­sy­to­jo sko­nį.
Ro­kas: Per tiek me­tų tik­rai pa­si­kei­tė ir na­rių, ir dai­nų sti­lius bei skam­be­sys. Bet nė vie­nas kon­cer­tas ne­pra­ei­na be se­nų­jų dai­nų-hi­tų. Jas ži­no ir jau­ni­mas, ir vy­res­ni žmo­nės.
– Ką ypa­tin­go esa­te pa­ruo­šę ger­bėjams, lau­kian­tiems jū­sų kon­cer­tų?
Ha­rol­das: Mes ne­si­svai­do­me pa­ža­dais su­kur­ti švie­čian­tį gy­vū­ną iš ek­ra­nų, ne­sa­ko­me, kad bus bom­ba. Mes no­ri­me su­si­tik­ti su žmo­nė­mis, ku­riuos jau daug me­tų my­li­me, ir su ku­riais ta mei­lė yra abi­pu­sė. Šiuo­se kon­cer­tuo­se nie­ko ne­si­steng­si­me įro­di­nė­ti – tie­siog kvie­čia­me vi­sus šil­tam ir links­mam su­si­ti­ki­mui, ku­rio me­tu per po­ra va­lan­dų mu­zi­ka pa­pa­sa­ko­si­me vi­są gru­pės „Pi­ka­so“ is­to­ri­ją, at­sklei­si­me įdo­mių fak­tų.
Val­das: Ti­ki­mės, kad tu­rė­si­me gra­žius ir šil­tus kon­cer­tus, ku­riuo­se kar­tu su sa­vo klau­sy­to­jais pri­si­min­si­me se­niau­sius „Pi­ka­so“ hi­tus, nuo ku­rių vis­kas ir pra­si­dė­jo. Taip pat pri­sta­ty­si­me ir nau­jas dai­nas. Tad tik­rai pa­tys jau­di­na­mės ir la­bai lau­kia­me.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama