Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Pa­gerb­tas žy­maus kraš­to­ty­ri­nin­ko at­mi­ni­mas

Pa­gerb­tas žy­maus kraš­to­ty­ri­nin­ko at­mi­ni­mas

Rug­pjū­čio 30-ąją su­kan­ka 105 me­tai, kai gi­mė žy­mus mū­sų kraš­to ty­ri­nė­tas ir mu­zie­ji­nin­kas Kon­stan­ti­nas Bru­žas (1912–2005). Kraš­to­ty­ri­nin­kas-fi­lo­so­fas, že­mai­čių kraš­to se­no­vės ser­gė­to­jas ir švie­suo­lis – taip daž­niau­siai api­bū­di­na­mas šis kal­va­riš­kis. Ju­bi­lie­ji­nių gi­mi­mo me­ti­nių pro­ga Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je ket­vir­ta­die­nį su­reng­ta po­pie­tė, skir­ta pa­gerb­ti jo švie­sų at­mi­ni­mą.

Kon­stan­ti­nas Bru­žas 1912 me­tais gi­mė Šar­ne­lės kai­me (da­bar Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­ja). Tuo me­tu ši te­ri­to­ri­ja pri­klau­sė Tel­šių ap­skri­ties Al­sė­džių vals­čiui. Bū­si­ma­sis kraš­to­ty­ri­nin­kas mo­kė­si Geg­rė­nų pra­džios mo­kyk­lo­je, vė­liau lan­kė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, Se­dos mo­kyk­las, taip pat – Tel­šių gim­na­zi­ją, daug la­vi­no­si sa­va­ran­kiš­kai. Prieš su­grįž­da­mas gy­ven­ti į gim­tą­sias apy­lin­kes, K. Bru­žas net 15 me­tų pra­lei­do No­rils­ke, kur bu­vo rep­re­suo­tas po 1941 me­tų įvy­kių. Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je ap­si­gy­ve­no 1967 me­tais. Čia, na­me ku­ria­me gy­ve­no, da­bar va­di­na­ma­me „Ža­li­ą­ja tro­be­le“, įkū­rė kraš­to­ty­ros mu­zie­jų.
K. Bru­žas bu­vo ak­ty­vus vi­suo­me­nės vei­kė­jas, kraš­to­ty­ri­nin­kas, Že­mai­čių aka­de­mi­jos gar­bės na­rys, kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do sau­go­to­jas ir puo­se­lė­to­jas. Kon­stan­ti­ną pa­ži­no­ję žmo­nės sa­ko, kad jo veik­lo­je svar­biau­sia bu­vo ne tiek įvy­kių ir fak­tų fik­sa­vi­mas, su­rink­tos me­džia­gos sau­go­ji­mas, kiek Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos, vi­sos pa­ra­pi­jos žmo­nių bui­ties ir gy­ve­ni­mo bū­do ana­li­zė. K. Bru­žo dar­bai sau­go­mi Moks­lų aka­de­mi­jos Is­to­ri­jos ins­ti­tu­to Et­no­lo­gi­jos sky­riu­je, Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­te, Vil­niaus uni­ver­si­te­te, Tel­šių mu­zie­ju­je „Al­ka“ (Kon­stan­ti­no Bru­žo fon­das). Be ran­kraš­čių, Tel­šių „Al­kos“ mu­zie­jui per­duo­tos kny­gos, do­ku­men­tai, fo­to­gra­fi­jos, ki­ta iko­nog­ra­fi­nė me­džia­ga. K. Bru­žo straips­niai bu­vo pub­li­kuo­ja­mi ra­jo­ni­nė­je ir res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je. Kraš­to­ty­ri­nin­kas rū­pi­no­si Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kraš­to žy­mių as­me­ny­bių at­mi­ni­mo iš­sau­go­ji­mu. Rin­ko me­džia­gą apie po­etą V. Ma­čer­nį. Jo ini­cia­ty­va po­etas ir jo kū­ry­ba įam­žin­ti va­di­na­mo­sio­mis ak­me­ni­nė­mis vi­zi­jo­mis. Šio kraš­to­ty­ri­nin­ko dar­bas įver­tin­tas ir ša­lies mas­tu: 2004 sau­sio 13 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus Kon­stan­ti­ną Bru­žą ap­do­va­no­jo Lie­tu­vos Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no me­da­liu.
Kon­stan­ti­nas Bru­žas mi­rė 2005 m. spa­lio 16 d.
„Ža­lio­sios tro­be­lės“ prie­žiū­ra su čia esan­čia su­kaup­ta me­džia­ga, eks­po­na­tais pa­ti­kė­ta jo žmo­nai Ju­li­jo­nai. Po jos mir­ties na­mas li­ko Pa­ku­tu­vė­nų Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio vie­nuo­ly­no bro­lių pran­ciš­ko­nų ži­nio­je. Vie­nuo­liai pa­si­ry­žę te­sė­ti pa­ža­dą, duo­tą K. Bru­žo žmo­nai, – iš­sau­go­ti ne­ofi­cia­lų­jį mu­zie­jų „Ža­li­ą­ją tro­be­lę“.
Mi­nint 105-ąsias Kon­stan­ti­no Bru­žo gi­mi­mo me­ti­nes, ket­vir­ta­die­nį Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Ba­zi­li­ko­je vy­ko šv. Mi­šios, vė­liau jį my­lė­ję ir ger­bę žmo­nės rin­ko­si prie „Ža­lio­sios tro­be­lės“. Čia ati­deng­ta skulp­to­riaus Ri­man­to Lai­mos pa­da­ry­ta at­mi­ni­mo len­ta. Pri­si­mi­ni­mais apie iš­ki­lią Že­mai­čių Kal­va­ri­jos as­me­ny­bę da­lin­ta­si prie ar­ba­tos puo­de­lio.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama