Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Ne­pa­mirš­ta­mos pa­mo­kos už mo­kyk­los sie­nų

Ne­pa­mirš­ta­mos pa­mo­kos už mo­kyk­los sie­nų

Se­na­mies­čio mo­kyk­la pa­va­sa­rį pa­si­tin­ka nu­si­tei­kę įdo­miam ir no­va­to­riš­kam dar­bui: įsi­bė­gė­jęs ERASMUS+ K2 stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės pro­jek­tas „Mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je“ su­kvie­tė šiuo­lai­kiš­kai mąs­tan­čius ir dir­ban­čių mo­ky­to­jų bei jų mo­ki­nių ko­man­das iš Ma­ke­do­ni­jos, Ru­mu­ni­jos ir Len­ki­jos. Pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui S. Jan­kaus­kie­nė bei pro­jek­to va­do­vės B. Ut­hne ir R. Pau­li­kie­nė dar lap­kri­čio pa­bai­go­je da­ly­va­vo mo­ky­to­jų su­si­ti­ki­me Ma­ke­do­ni­jo­je, Ku­ma­no­vo mies­to Pe­ro Na­ko­vo mo­kyk­lo­je, ir su ša­li­mis part­ne­rė­mis nu­ta­rė, kad ben­dri tiks­lai – ug­dy­ti mo­ki­nius ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je – bus pra­dė­ti Lie­tu­vo­je ko­vo 20–24 d.

Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ky­to­jai sa­vo mo­ki­niams jau or­ga­ni­za­vo ne vie­ną pa­mo­ką už mo­kyk­los sie­nų: ug­dy­mo pro­ce­sas bu­vo vyk­do­mas vie­šo­jo­je mies­to bib­lio­te­ko­je, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je, kul­tū­ros cen­tre, že­mai­tiš­ko­je so­dy­bo­je Pla­te­liuo­se, Ro­bo­ti­kos cen­tre Klai­pė­do­je, net pa­pras­čiau­sio­je rū­bų par­duo­tu­vė­je.

Pir­mą­ją vieš­na­gės die­ną, po džiu­gios pro­jek­to ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos sve­čiai ir mū­sų mo­ki­niai bu­vo pa­kvies­ti į in­teg­ruo­tą lie­tu­vių kal­bos ir mu­zi­kos pa­mo­ką „Kal­ba gim­to­ji lū­pos­na įdė­ta“ (pa­mo­ką ve­dė R. Pau­li­kie­nė ir L. Do­mar­kie­nė). Nors pro­jek­to idė­ja – su­reng­ti kuo dau­giau pa­mo­kų ne mo­kyk­los erd­vė­je, ap­si­spręs­ta pir­mą­ją pa­mo­ką or­ga­ni­zuo­ti bū­tent mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos ka­bi­ne­te. Taip pro­jek­to part­ne­riams pa­ro­dy­tas šios ug­dy­mo įstai­gos sve­tin­gu­mas, iš­skir­ti­nu­mas, o lie­tu­vių kal­bos skam­bu­mas, liau­dies dai­nos sod­ru­mas, tau­ti­nio že­mai­čių kos­tiu­mo spal­vin­gu­mas (mo­ky­to­jos pa­mo­ko­je vil­kė­jo tau­ti­nius dra­bu­žius) pro­jek­to da­ly­vius įkvė­pė pa­čioms įdo­miau­sioms veik­loms jau už mo­kyk­los sie­nų...
Pir­ma­die­nio veik­los bu­vo tur­tin­gos įspū­džių ir ge­rų emo­ci­jų: sve­čiams pri­sta­ty­ta mo­kyk­la, jos mu­zie­ju­je pa­teik­ta is­to­ri­jos frag­men­tų, su­si­pa­žin­ta su mo­ky­to­jais, iš­klau­sy­ta sve­čių pri­sis­ta­ty­mų, ap­si­lan­ky­ta Sa­vi­val­dy­bė­je ir šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je. Va­ka­re mo­kyk­los val­gyk­los sta­lai lū­žo nuo že­mai­čių tra­di­ci­nių pa­tie­ka­lų (už sta­lų tur­tin­gu­mą nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me mo­ki­nių tė­ve­liams), o ak­tų sa­lė­je bu­vo try­pia­mi ne tik lie­tu­vių liau­dies šo­kiai, bet te­ko pa­mik­lin­ti pro­tą ir ko­jas iš­ving­ruo­jant eg­zo­tiš­kus ma­ke­do­nie­čių ir ru­mu­nų, rit­min­gus len­kų liau­dies šo­kius.
Ant­ra­die­nio ry­tas pa­si­ti­ko lie­tu­mi, ta­čiau tai nei vai­kų, nei mo­ky­to­jų ne­iš­gąs­di­no, tad ne­tru­kus net­gi švys­te­lė­jo pa­va­sa­rio sau­lu­tė. Už­si­ė­mi­mai nuo pat ry­to vy­ko Plun­gės par­ke. Pir­miau­sia – in­teg­ruo­ta is­to­ri­jos, ge­og­ra­fi­jos ir an­glų

kal­bos pa­mo­ka „Su­ma­nu­sis par­kas“. Vė­liau vai­kai ir mo­ky­to­jai so­cia­li­nių moks­lų ir me­no mo­kė­si fo­to­gra­fi­jos pa­ro­do­je. Po pie­tų lau­kė la­bai įdo­mi pa­mo­ka Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je. Dar sma­ges­ni bu­vo ro­bo­ti­kos už­si­ė­mi­mai Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je. Ne ma­žiau links­ma – in­teg­ruo­ta ma­te­ma­ti­kos ir kū­no kul­tū­ros pa­mo­ka. Ant­ra­die­nio va­ka­ras bu­vo skir­tas ben­dra­vi­mui su sve­čiais juos priėmusiose šei­mo­se.
Tre­čia­die­nį sve­čių ir plun­giš­kių ko­man­dų prie mo­kyk­los lau­kė au­to­bu­sas – pro­jek­to da­ly­viai su­si­ruo­šė vi­sai die­nai į Pla­te­lius. Pir­miau­sia ap­si­lan­ky­ta Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko eks­po­zi­ci­jo­je dva­ro svir­ne, vė­liau – Už­ga­vė­nių pa-rodoje bu­vu­sio­se dva­ro ar­kli­dė­se. Net tre­čio­sios pro­jek­to die­nos pie­tūs bu­vo ne­įpras­ti. Juos ak­ty­viems mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams prie Pla­te­lių eže­ro iš­vi­rė Plun­gės skau­tai. Trum­pai pri­sis­ta­tę, skau­tai pa­kvie­tė ne tik vai­šin­tis ant lau­žo vir­ta ko­še, ar­ba­ta, bet ir pa­žais­ti įvai­rių žai­di­mų, o vė­liau – rung­ty­niau­ti es­ta­fe­tė­se. Ben­drau­ti bu­vo la­bai sma­gu, ta­čiau jau lau­kė pa­mo­ka Šal­to­jo ka­ro mu­zie­ju­je. Įkė­lę į me­džius tris in­ki­lus, pro­jek­to da­ly­viai iš­sku­bė­jo to­liau.
Po pa­mo­kų Pla­te­liuo­se, va­ka­re, mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai dar var­žė­si žais­da­mi bou­lin­gą lais­va­lai­kio cen­tre „Por­to“.
Sau­lė­tą ket­vir­ta­die­nio ry­tą au­to­bu­sas nuo Se­na­mies­čio mo­kyk­los pa­ju­dė­jo į Pa­lan­gą. Lau­kė ap­si­lan­ky­mas ir edu­ka­ci­nė pro­gra­ma Gin­ta­ro mu­zie­ju­je ir prie jū­ros. Vė­liau pro­jek­to da­ly­viai ap­žiū­rė­jo Klai­pė­dos se­na­mies­tį, jiems vy­ko pa­mo­ka Kal­vys­tės mu­zie­ju­je.
Penk­ta­die­nis – liūd­niau­sia pro­jek­to „Mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je“ die­na. Prie­žas­tis vi­siems su­pran­ta­ma – ren­gi­nio pa­bai­ga ir at­si­svei­ki­ni­mas. Ta­čiau nu­si­min­ti ne­ver­ta. Ši ko­vo sa­vai­tė vai­kams ir mo­ky­to­jams da­vė ne­pa­pras­tai daug. Ne tik pra­tur­ti­no įvai­rių sri­čių ži­nio­mis, pa­ge­ri­no an­glų kal­bos įgū­džius, bet ir do­va­no­jo ne­pa­kar­to­ja­mų įspū­džių, įsi­min­ti­nų aki­mir­kų, o svar­biau­sia – nau­jų drau­gų... Be to, tai tik pro­jek­to vieno eta­po pa­bai­ga. Lau­kia nau­ji su­si­ti­ki­mai pro­jek­to part­ne­rių ša­ly­se.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama