Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vai­kai at­ran­da sa­vy­je glū­din­čius ta­len­tus

My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vai­kai at­ran­da sa­vy­je glū­din­čius ta­len­tus

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la gruo­džio 13-osios pa­va­ka­rę vi­sus kvie­tė at­vyk­ti į Plun­gės kul­tū­ros cen­trą, kur vy­ko šios mo­kyk­los kon­cer­tas „Ka­lė­dų be­lau­kiant“. Ren­gi­nys bu­vo ne­ei­li­nis, nes skir­tas pa­mi­nė­ti gra­žią su­kak­tį: My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la šie­met skai­čiuo­ja 55-uo­sius įkū­ri­mo me­tus.

Vi­sai Plun­gės vi­suo­me­nei skir­tas kon­cer­tas į Plun­gės kul­tū­ros cen­trą su­kvie­tė dau­gy­bę žmo­nių. Pil­no­je žiū­ro­vų sa­lė­je bu­vo ir sve­čių, no­rė­ju­sių pa­gerb­ti, pa­svei­kin­ti mo­kyk­los ben­druo­me­nę su­lau­kus ne­ei­li­nio gim­ta­die­nio. Tarp at­vy­ku­sių­jų – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, Sei­mo na­rio An­drie­jaus Stan­či­ko pa­dė­jė­ja Dai­na Mar­ti­šie­nė, ko­le­gos iš ki­tų me­no mo­kyk­lų. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir me­no mo­kyk­los part­ne­riai, su ku­riais ben­dra­dar­biau­ja­ma įgy­ven­di­nant įvai­rius pro­jek­tus, or­ga­ni­zuo­jant kon­cer­tus ir ren­gi­nius: Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus, Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir kt.
„55 me­tai to­kiam ko­lek­ty­vui tik­rai yra gra­žus, bran­dus ju­bi­lie­jus. Be ga­lo ma­lo­nu mi­nė­ti to­kią su­kak­tį, nes tai įstai­ga, ku­rio­je mo­ki­na­si mū­sų vai­kai, kur jie at­ran­da pa­tys sa­ve, sa­vy­je pa­slėp­tus ta­len­tus. Gal­būt di­džio­ji da­lis tų vai­kų nie­kad ne­val­gys duo­nos iš to, ką jie čia iš­mo­ko, ta­čiau mo­kė­ji­mas skai­ty­ti na­tas, sol­fe­džiuo­ti, gro­ti vie­nu ar ki­tu in­stru­men­tu yra sa­vęs tur­ti­ni­mas. Vai­kai, ku­rie to iš­moks­ta, vi­suo­met tu­ri ki­to­kią są­sa­ją su kul­tū­ra. Prie to, kad Plun­gė yra kul­tū­ros mies­tas, la­bai pri­si­de­da me­no mo­kyk­la. Mes tur­tin­gi, nes sa­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je tu­ri­me dvi me­no mo­kyk­las. Aš, kaip me­ras, la­bai di­džiuo­juo­si, kad, ne­pai­sant mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mo ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se, kiek­vie­nais me­tais me­no mo­kyk­lo­je vai­kų dau­gė­ja. Tai ro­do, kad jūs, kaip tė­vai, ski­ria­te di­de­lį dė­me­sį sa­vo vai­kų la­vi­ni­mui. Tai grįž­ta mums at­gal jų pa­si­ro­dy­mais. Ne­re­tai ir di­džio­sio­se sce­no­se. Bet svar­biau­sia, kad mū­sų vai­kai la­vi­na­mi, yra už­im­ti, po stu­di­jų me­no mo­kyk­lo­se jie yra žy­miai tur­tin­ges­ni žmo­nės. Vi­sų plun­giš­kių var­du no­riu la­bai pa­dė­ko­ti vi­siems me­no mo­kyk­los dar­buo­to­jams, nes jū­sų dė­ka vai­kai to­bu­lė­ja, vai­kuo­se mes ma­to­me sa­vo sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mą. Ačiū ko­lek­ty­vui, ačiū tė­ve­liams, kad lei­džia­te vai­kams to­bu­lė­ti“, – svei­ki­ni­mo kal­bo­je sa­kė A. Kli­šo­nis.

Kaip pa­žy­mė­jo ren­gi­nio ve­dė­jai Sai­da Mi­kai­lie­nė ir Vid­man­tas Ži­lins­kas, mu­zi­ka yra di­džiau­sias ste­buk­las, ku­rį ga­li su­kur­ti žmo­gus, to­dėl My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los vai­kai su­si­rin­ku­siems įtei­kė ypa­tin­gą do­va­ną – kon­cer­tą „Ka­lė­dų be­lau­kiant“. Ju­bi­lie­ji­nę su­kak­tį pa­žy­min­tis ren­gi­nys į kul­tū­ros cen­tro sce­ną su­kvie­tė ne tik esa­mus Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nius, bet ir tuos, ku­riems ši įstai­ga ta­po pir­muo­ju laip­te­liu link pro­fe­sio­na­lios sce­nos. Žiū­ro­vams sa­vo pa­si­ro­dy­mus do­va­no­jo Lie­tu­vo­je žy­mūs me­ni­nin­kai: šo­kė­ja Auš­ra Kra­saus­kai­tė, sak­so­fo­ni­nin­kas, džia­zo at­li­kė­jas Da­nie­lius Pra­spa­liaus­kas, smui­ki­nin­kė Rū­ta Žeb­raus­kai­tė, kan­kli­nin­kė Lo­re­ta Rim­ku­vie­nė. Kon­cer­tas žiū­ro­vams pa­li­ko pui­kų įspū­dį, ap­lo­dis­men­tai ly­dė­jo kiek­vie­ną pa­si­ro­dy­mą. Ren­gi­nys tik dar kar­tą pa­tvir­ti­no, kad Plun­gės me­no mo­kyk­lo­je mo­ko­si ta­len­tin­gi ir ga­būs vai­kai.
Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la per 55-erius gy­va­vi­mo me­tus iš­ug­dė ne­men­ką bū­rį žmo­nių, ku­riems mu­zi­ka, šo­kis ar dai­lės pa­mo­kos šio­je įstai­go­je ke­le­tą me­tų ta­po ne­at­ski­ria­ma kas­die­ny­bės da­li­mi, o kai ku­riems iš jų lė­mė net­gi gy­ve­ni­mo tiks­lą. Mo­kyk­la ga­li di­džiuo­tis, kad tarp auk­lė­ti­nių bu­vo to­kie žmo­nės kaip Plun­gės Gar­bės pi­lie­čiai kom­po­zi­to­rius An­drius Ku­li­kaus­kas ir sak­so­fo­no meist­ras Pet­ras Vyš­niaus­kas, jau mi­nė­ti džia­zo at­li­kė­jas Da­nie­lius Pra­spa­liaus­kas, cho­re­og­ra­fė, Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio te­at­ro šo­kė­ja Auš­ra Kra­saus­kai­tė, so­lis­tas Ro­mu­al­das Ur­bo­nas, pa­si­ro­dy­mus ren­gian­tis Diu­sel­dor­fo ope­ro­je, Vai­da Do­bi­lai­tė, gro­jan­ti Lie­tu­vos vals­ty­bi­nia­me sim­fo­ni­nia­me or­kest­re, Kau­no mu­zi­ki­nio te­at­ro so­lis­tė Ak­vi­lė Gar­ben­čiū­tė ir ki­ti. Ne vie­nas Plun­gės me­no mo­kyk­los ab­sol­ven­tas yra pa­si­rin­kęs mo­ky­to­jo, dės­ty­to­jo pro­fe­si­ją ir ži­nias per­tei­kia įvai­rių Lie­tu­vos me­no ir mu­zi­kos mo­kyk­lų auk­lė­ti­niams. Ne­trūks­ta ir to­kių, ku­rie kū­ry­bi­nį ke­lią tę­sia už­sie­nio ša­ly­se. O ir da­bar ne­men­ką My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vo da­lį su­da­ro žmo­nės, ku­rie su mu­zi­ka, šo­kiu, dai­na­vi­mu pa­žin­tį pra­dė­jo bū­tent šio­je mo­kyk­lo­je.
My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los is­to­ri­jos pra­džia me­na 1962-uo­sius, kai Plun­gės vai­kų mu­zi­kos mo­kyk­la (gy­va­vu­si ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių lai­kais) bu­vo at­kur­ta. Ji vei­kia iki šiol, tęs­da­ma ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio įkur­tos Plun­gės or­kest­ro mo­kyk­los mu­zi­ki­nio ug­dy­mo tra­di­ci­jas. Šiuo me­tu mo­kyk­lo­je mo­ko­si 530 vai­kų, dir­ba 60 aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos pe­da­go­gų. Mo­kyk­lai va­do­vau­ja Ri­ta Ur­nie­žie­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama