Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Mu­zi­ka su­vie­ni­jo svei­kus ir ne­įga­lius vai­kus

Mu­zi­ka su­vie­ni­jo svei­kus ir ne­įga­lius vai­kus

Plun­gės kul­tū­ros cen­tras jau ne pir­mus me­tus įgy­ven­di­na edu­ka­ci­nį pro­jek­tą „Mes esa­me vie­no­di, mes no­ri­me bū­ti kar­tu“. Jo tiks­las yra drau­gėn su­bur­ti svei­kus ir ne­ga­lią tu­rin­čius vai­kus bei jau­ni­mą ben­drai kū­ry­bai, ben­dra­vi­mui, ben­dra­dar­bia­vi­mui. Iš šios veik­los kas­met gims­ta pui­kus bai­gia­ma­sis ren­gi­nys – kon­cer­tas, ku­rio me­tu kul­tū­ros cen­tro sce­no­je su me­ni­nė­mis pro­gra­mo­mis pa­si­ro­do vi­si pro­jek­to da­ly­viai. Šeš­ta­die­nį vi­si no­rin­tys ga­lė­jo ste­bė­ti ir įver­tin­ti, ką šie­met pa­ruo­šė pro­jek­to da­ly­viai.

Dar prieš bai­gia­mą­jį edu­ka­ci­nio pro­jek­to „Mes esa­me vie­no­di, mes no­ri­me bū­ti kar­tu“ kon­cer­tą Plun­gės kul­tū­ros cen­tre ne­trū­ko žmo­nių – cen­tro fo­jė šur­mu­lia­vo pro­jek­to da­ly­vių mu­gė, ku­rio­je bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti įvai­rių rank­dar­bių, su­ve­ny­rų, tin­kan­čių do­va­noti ar­ti­mie­siems ar­tė­jan­čių žie­mos šven­čių pro­ga. Lan­ky­to­jų mu­gė­je ne­trū­ko: vie­ni iš jos iš­ėjo ne­ši­ni pa­ti­ku­siais ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lais, at­vi­ru­kais, žais­lais, ki­ti – pa­si­sė­mę idė­jų, kaip pa­tiems pa­si­da­ry­ti pa­ti­ku­sį daik­tą. Mu­gė­je vei­kė net­gi šven­ti­nis Ka­lė­dų paš­tas. Ap­link be­si­su­kio­jan­tys nykš­tu­kai ra­gi­no mu­gės da­ly­vius, ypač vai­kus, nie­ko ne­lau­kiant ra­šy­ti laiš­ką Ka­lė­dų Se­ne­liui, juk gra­žiau­sios me­tų šven­tės – ne­be už kal­nų!

Ne­il­gai tru­kus šur­mu­lys per­si­kė­lė į di­dži­ą­ją cen­tro sa­lę, kur žiū­ro­vų lau­kė fi­na­li­nis pro­jek­to „Mes esa­me vie­no­di, mes no­ri­me bū­ti kar­tu“ kon­cer­tas.
Kad mi­nė­tas pro­jek­tas yra lau­kia­mas ir mėgs­ta­mas, įro­do jo da­ly­vių gau­sa. Šie­met žiū­ro­vus me­ni­niais pa­si­ro­dy­mais džiu­gi­no dau­giau nei 300 da­ly­vių. Pro­jek­tas į ben­drą me­ni­nio ug­dy­mo pro­ce­są įjun­gia ne tik Plun­gės vai­kus ir jau­ni­mą. Ne pir­mus me­tus prie plun­giš­kių pri­si­jun­gia įvai­rūs ko­lek­ty­vai iš skir­tin­gų ša­lies mies­tų. Kaip tei­gia pro­jek­to ren­gė­jai, tai be­ne vie­nin­te­lis to­kio po­bū­džio – su­bu­rian­tis svei­kus ir ne­įga­lius vai­kus – ren­gi­nys. „Šio pro­jek­to veik­la su­tei­kia uni­ka­lią ga­li­my­bę kiek­vie­nam iš mū­sų su­si­mąs­ty­ti ir at­si­gręž­ti vie­niems į ki­tus, pri­si­min­ti, kad vi­si esa­me vie­no­di, no­ri­me ir ga­li­me bū­ti kar­tu“, – tei­gia jo ren­gė­jai.
Šiais me­tais kon­cer­te da­ly­va­vo svei­kų ir ne­įga­lių vai­kų, jau­ni­mo me­no ko­lek­ty­vai iš Plun­gės, Rie­ta­vo, Tel­šių, Gargž­dų, Jo­niš­kio, Klai­pė­dos. Tarp sce­no­je pa­si­ro­džiu­sių­jų – Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ vai­kų su ne­ga­lia gru­pė, Klai­pė­dos „Me­dei­nės“ mo­kyk­la, Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro vo­ka­li­nis an­sam­blis „Dai­no­rė­liai“, su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos ben­dri­ja „Rie­ta­vo vil­tis“, Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los akor­de­o­nis­tai, Ryš­kė­nų kul­tū­ros cen­tro vo­ka­li­nė gru­pė „Ryš­ku­čiai“, Tel­šių vai­kų glo­bos na­mai, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro an­sam­blio „Žir­gi­nė­liai“ ka­pe­la, Gargž­dų mu­zi­kos mo­kyk­los in­stru­men­ti­nė gru­pė „Gargž­du­kai“, Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras, Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mu­ša­mų­jų gru­pė „Pa­gauk rit­mą“, Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro moks­lei­vių šo­kių gru­pė ir kt. Kas­kart ren­gi­nį pa­puo­šia ir ša­ly­je gar­sių at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mai. Šį­kart da­ly­vius ir žiū­ro­vus sa­vo dai­no­mis džiu­gi­no Vai­da Ge­ny­tė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama