Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Mu­zie­jų nak­tį nu­švi­to Ogins­kio rū­mai

Mu­zie­jų nak­tį nu­švi­to Ogins­kio rū­mai

Ge­gu­žės 20-ąją vi­so­je ša­ly­je bu­vo mi­ni­ma Mu­zie­jų nak­tis. Tai kas­me­ti­nis Tarp­tau­ti­nės mu­zie­jų ta­ry­bos ini­ci­juo­ja­mas ren­gi­nys, ku­rio me­tu Lie­tu­vos mu­zie­jai kar­tu su ki­tais ak­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čiais Eu­ro­pos mies­tais at­ve­ria du­ris lan­ky­to­jams va­ka­re ir nak­tį – to­kiu me­tu, kai pa­pras­tai mu­zie­jų eks­po­na­tai il­si­si tam­so­je. Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus taip pat jau daug me­tų pa­lai­ko šią ini­cia­ty­vą ir kas­kart plun­giš­kiams bei mies­to sve­čiams siū­lo įdo­mią ir iš­skir­ti­nę pro­gra­mą. Kon­cer­tai, šiuo­lai­ki­nio šo­kio mi­nia­tiū­ra, fo­to­gra­fi­jos pa­ro­dos ati­da­ry­mas, ga­liau­siai įspū­din­gas My­ko­lo Ogins­kio rū­mų ap­švie­ti­mas – tai, kuo pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį vi­lio­jo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus.

Tarp­tau­ti­nės Eu­ro­pos mu­zie­jų ben­druo­me­nės ak­ci­ja „Eu­ro­pos mu­zie­jų nak­tis“ ren­gia­ma nuo 2005 me­tų. Jos tiks­las – kvies­ti gy­ven­to­jus at­ras­ti ki­to­kį mu­zie­jų ir su lan­ky­to­jais ko­mu­ni­kuo­ti ne­įpras­tu me­tu, to­kiu bū­du į mu­zie­jus pri­trauk­ti kuo dau­giau lan­

ky­to­jų, su­tei­kiant jiems ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su mu­zie­juo­se eks­po­nuo­ja­mais rin­ki­niais, pa­si­gro­žė­ti pa­ro­do­mis, da­ly­vau­ti ki­to­je kul­tū­ri­nė­je ir edu­ka­ci­nė­je veik­lo­je. Ir vi­sa tai – vel­tui: ak­ci­jos me­tu vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.
Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus tarp­tau­ti­nė­je ak­ci­jo­je da­ly­vau­ja de­šim­tus me­tus. „Mū­sų mu­zie­jus vi­sa­da bu­vo, yra ir bus at­vi­ras vi­soms me­ni­nėms ini­cia­ty­voms ir for­moms“, – per ren­gi­nio ati­da­ry­mą kal­bė­jo šios įstai­gos va­do­vas Al­vi­das Ba­ka­naus­kas.
„Švie­sa nak­tį ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se“ – šių­me­čio ren­gi­nio pa­va­di­ni­mas. Ta­čiau veiks­mas Plun­gės par­ke pra­si­dė­jo jau karš­tą šeš­ta­die­nio po­pie­tę. Iš­kil­min­gą šven­tės ati­da­ry­mą pa­žy­mė­jo cen­tri­nia­me rū­mų par­te­ry­je su­reng­tas sma­gus My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ro, va­do­vau­ja­mo Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus, kon­cer­tas ir or­kest­ro šo­kė­jų (va­do­vė Ai­da Braz­dei­kie­nė) pa­si­ro­dy­mas. Su­si­rin­ku­sių­jų šyp­se­ną kė­lė Klai­pė­dos pan­to­mi­mos te­at­ro „A“ ak­to­riai, ma­žie­ji Plun­gės lop­še­lių-dar­že­lių „Rū­te­lė“ ir „Vy­tu­rė­lis“ dai­ni­nin­kai bei šo­kė­jai. Įdo­mu bu­vo ste­bė­ti ir Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ma­dos stu­di­jos

„Ažū­rė“ bei Rū­bų mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio avan­gar­di­nės ma­dos ko­lek­ci­jos pri­sta­ty­mą. Va­ka­rop pro­gra­mą tę­sė Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sim­fo­ni­nio or­kest­ro kon­cer­tas po at­vi­ru dan­gu­mi.
Mu­zie­jų nak­tis su­tei­kė pro­gą plun­giš­kiams ap­si­lan­ky­ti ir pa­čiuo­se Ogins­kio rū­muo­se, kur vy­ko fo­to­gra­fo Rai­mon­do Pa­knio pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Rū­mų me­nė­se tą va­ka­rą kon­cer­ta­vo My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los se­no­sios mu­zi­kos an­sam­blis „Mu­si­ca fres­ca“.
Bu­vo ga­li­ma pa­jaus­ti ir šiuo­lai­ki­nio šo­kio ma­gi­ją: Gab­rie­lė Rau­dy­tė su sa­vo mo­ki­nė­mis pri­sta­tė šo­kio mi­nia­tiū­rą „Dan­gum gy­vas“. Nu­si­tei­ku­siems pa­va­ka­ro­ti mu­zie­jų nak­tis do­va­no­jo dar vie­ną gy­vo gar­so kon­cer­tą – po par­ką tą va­ka­rą pa­skli­do gru­pės „Ta­bas­co“ mu­zi­ka ir dai­nos. Šven­ti­nę, iš­skir­ti­nę die­ną vai­ni­ka­vo įspū­din­gas M. Ogins­kio rū­mų ap­švie­ti­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama