Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Mo­ky­to­jų die­nai – pa­dė­kos ir šven­ti­nis kon­cer­tas

Mo­ky­to­jų die­nai – pa­dė­kos ir šven­ti­nis kon­cer­tas

Spa­lio 5-ąją, mi­nint Tarp­tau­ti­nę mo­ky­to­jų die­ną, Plun­gės kul­tū­ros cen­tre bu­vo lau­kia­mi vi­si esa­mi ir bu­vę pe­da­go­gai. Čia Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius or­ga­ni­za­vo šven­tę mo­ky­to­jams.

Per Tarp­tau­ti­nę mo­ky­to­jų die­ną pe­da­go­gai vi­sa­da iš­girs­ta daug pa­dė­kos žo­džių, bū­na pa­ma­lo­ni­na­mi gė­lė­mis, juos pri­si­me­na­ma su pa­gar­ba. Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys į mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos svar­bą. Ir šių­me­ti­nė šven­tė iš­lai­kė tra­di­ci­ją – su­si­rin­kę pe­da­go­gai iš­gir­do svei­ki­ni­mo kal­bas, ku­rio­se ne­trū­ko pa­ste­bė­ji­mų apie mo­ky­to­jo dar­bo iš­skir­ti­nu­mą ir rei­ka­lin­gu­mą, ra­gi­ni­mų ne­sto­ko­ti op­ti­miz­mo ir idė­jų. „Šia pro­ga no­riu Jums pa­lin­kė­ti ryž­to sie­kiant nau­jų tiks­lų, ban­dant įgy­ven­din­ti iš­šū­kius, ku­riuos

ke­lia nau­ji lai­kai. Nė­ra to, ko Jūs ne­su­ge­bė­tu­mė­te. Džiu­gu, kad mo­ky­to­jas nė­ra tik mo­ky­to­jas, tai – su­per­me­nas, ku­ris su­ge­ba at­lik­ti daug įvai­rių dar­bų“, – kreip­da­ma­sis į su­si­rin­ku­siuo­sius, sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis. Mo­ky­to­jus svei­ki­no ir Sei­mo na­riai Jur­gis Raz­ma, Jo­nas Var­ka­lys, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis. Gai­la tik, kad kal­bos iš­sa­ky­tos ne to­kiam gau­siam mo­ky­to­jui bū­riui, kaip gal­būt ti­kė­ta­si: pa­mi­nė­ti Mo­ky­to­jo die­nos į kul­tū­ros cen­trą pe­da­go­gai rin­ko­si van­giai.
Šven­tės me­tu ypa­tin­gos pa­gar­bos nu­si­pel­nė ke­le­tas mo­ky­to­jų – jiems įteik­ti pa­dė­kos raš­tai. Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos pro­ga Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­dė­kos raš­tu ap­do­va­no­ti Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­gir­das Ser­va ir Plun­gės Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Tut­lys. A. Krau­lei­dis Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės Jur­gi­tos Pet­raus­kie­nės pa­si­ra­šy­tus pa­dė­kos raš­tus įtei­kė Se­na­mies­čio mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Van­dai Ma­kaus­kie­nei, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ge­og­ra­fi­jos ir eko­no­mi­kos vyr. mo­ky­to­jai In­gri­dai Ta­mo­šaus­kie­nei, My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los Pu­čia­mų­jų sky­riaus ve­dė­jui, pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ro va­do­vui, mo­ky­to­jui me­to­di­nin­kui Ar­tū­rui Ur­nie­žiui bei Pla­te­lių gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jui me­to­di­nin­kui Po­vi­lui Ru­bi­nui.
Šven­tės mu­zi­ki­nę da­lį at­li­ko sve­čiai iš Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio te­at­ro. Kon­cer­tą do­va­no­jo te­at­ro so­lis­tai Au­re­li­ja Do­vy­dai­tie­nė, Jad­vy­ga Grik­šie­nė, Vir­gi­ni­jus Pup­šys ir Ra­sa Ul­te­ra­vi­čiū­tė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama