Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » „Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“

„Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“

Pra­ėjęs penk­ta­die­nis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nu­kams bu­vo ne­įpras­tas. Tai die­na, do­va­no­ju­si jiems daug sma­gių įspū­džių ir šyp­se­nų. Die­na, kai mo­kyk­lo­je su­lau­kė ypač bran­gių sve­čių – mo­čiu­čių. Gim­na­zi­jo­je vy­ko ren­gi­nys „Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“.

Šį kar­tą ne mo­čiu­tės ma­žie­siems anū­kams se­kė pa­sa­kas ar pa­sa­ko­jo įdo­mias is­to­ri­jas, o joms vai­kai de­monst­ra­vo iš­kal­bą ir mu­zi­ka­lu­mą, pa­kvies­da­mi ren­gi­nio sve­čius pa­ke­liau­ti po pa­sa­kų ša­lį, ku­rio­je ne­trū­ko ir dai­nų bei šo­kių. Ve­ly­kų bo­bu­tė, links­muo­lis kiš­ku­tis ra­gi­no ma­žuo­sius M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nius drą­siai ro­dy­ti, ką iš­mo­kę. Kai ant slenks­čio Ve­ly­kos, kal­bė­ti apie šios šven­tės tra­di­ci­jas pats me­tas.

Ket­vir­to­kai su­si­rin­ku­siems pa­po­ri­no apie Ve­ly­kų pa­pro­čius, mar­gu­čius, pir­mo­kai, vir­tę skruz­dė­liu­kais, links­mai už­dai­na­vo. Kad šven­tės da­ly­viai ne­su­stir­tų ir ne­ap­ting­tų, kiš­kis kvie­tė vi­sus sma­giai pa­trep­sė­ti su tre­čio­kais. Ant­ro­kai vėl­gi do­va­no­jo sma­gią dai­ną ir šo­kį.
Sma­gu bu­vo vai­kams su­kur­ti šven­tę mo­čiu­tėms, ku­rios sa­vo ruož­tu, ar­tė­jant Šv. Ve­ly­koms, lin­kė­jo anū­kams bū­ti lai­min­giems ir stro­piems, kad pa­va­sa­ri­nė sau­lė į jų šir­de­les įleis­tų kuo dau­giau mei­lės drau­gams, ar­ti­mie­siems.
Prieš Ve­ly­kas bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti ir mar­gu­čiais. Tuo tiks­lu tą po­pie­tę gim­na­zi­jos val­gyk­lo­je bu­vo įreng­tos kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo dirb­tu­vės. Čia jau sa­vo iš­mo­nę pa­ro­dė mo­čiu­tės. Anū­kams jos de­monst­ra­vo pa­čius įvai­riau­sius kiau­ši­nių mar­gi­ni­mo bū­dus. Ma­žie­ji gim­na­zis­tai kiau­ši­nius puo­šė ir vaš­ku, ir su įvai­riau­siais au­ga­lais, siū­lais. Ve­ly­kos tik­rai bus mar­gas­pal­vės!
Kad Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiau gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai tu­rė­tų ką mar­gin­ti, pa­si­rū­pi­no VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“, šven­tei do­va­no­ju­si ir kiau­ši­nių, ir vai­šių vi­siems ren­gi­nio da­ly­viams. Ar­tė­jant Ve­ly­koms, pa­si­mo­ky­ti mar­gin­ti kiau­ši­nius ir su­da­ly­vau­ti pa­na­šia­me į kal­va­riš­kių ren­gi­ny­je šios įmo­nės dė­ka ga­lės apie pu­sė tūks­tan­čio pra­di­nu­kų vi­so­je Lie­tu­vo­je. Pa­sak „Kre­tin­gos mais­to“ at­sto­vų, jiems, kaip įvai­rio­se švie­ti­mo įstai­go­se mai­ti­ni­mą or­ga­ni­zuo­jan­čiai įmo­nei, svar­bu, ko­kius mai­ti­ni­mo­si įpro­čius vai­kai ug­do­si. O juk iš šei­mos vai­kas tu­ri gau­ti su­pra­ti­mą apie svei­ko mai­ti­ni­mo­si kul­tū­rą, to­dėl bū­ti­na ska­tin­ti tar­pu­sa­vio ben­dra­vi­mą, bu­vi­mą šei­mo­je, kal­bė­ji­mą­si.
„Kre­tin­gos mais­tas“ džiau­gia­si ga­lė­da­mas pri­si­dė­ti prie ben­dra­vi­mo ska­ti­ni­mo, su­teik­da­mas ga­li­my­bę tė­vams ste­bė­ti, ką jų vai­kas val­go mo­kyk­lo­je. Švie­ti­mo įstai­go­se die­gia­ma elek­tri­nio at­si­skai­ty­mo val­gyk­lo­je sis­te­ma, ku­ri lei­džia mo­ki­niams už mais­tą at­si­skai­ty­ti ne­nau­do­jant gry­nų­jų pi­ni­gų. Vie­to­je jų nau­do­ja­mos elek­tro­ni­nės pi­ni­gi­nės, ak­ty­vuo­tos elek­tro­ni­niuo­se mo­ki­nių pa­žy­mė­ji­muo­se ar­ba spe­cia­lio­se apy­ran­kė­se. „To­kia at­si­skai­ty­mo for­ma pa­to­gi ne tik vai­kams, bet ir tė­vams, mat jie ga­li val­dy­ti at­si­skai­ty­mų is­to­ri­ją in­ter­ne­tu, ne­be­rei­kia kas­dien rū­pin­tis smul­kiais gry­nai­siais pi­ni­gais. Taip pat tė­vams su­teik­ta ga­li­my­bė ma­ty­ti val­gyk­lo­je esan­tį die­nos me­niu, par­duo­da­mų pa­tie­ka­lų kai­ną, ką jų vai­kai val­gė, ka­da val­gė ir kiek pi­ni­gų tam iš­lei­do. Ši ino­va­ty­vi Eu­ro­fon­do die­gia­ma at­si­skai­ty­mų sis­te­ma tė­vams lei­džia pro­ce­są kon­tro­liuo­ti, tau­py­ti 5 proc. vai­kų dien­pi­ni­gių ir tuo pa­čiu rū­pin­tis svei­ka­tai pa­lan­kia vai­kų mi­ty­ba. Šiuo me­tu šios at­si­skai­ty­mo sis­te­mos įdieg­tos „Ry­to“ ir Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pa­grin­di­nė­se mo­kyk­los, Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je ir „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je“, – elek­tro­ni­nės at­si­skai­ty­mo sis­te­mos pri­va­lu­mus var­di­jo VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ sky­riaus di­rek­to­rė Ja­ni­na Vait­ke­vi­čie­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama