Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Ko­vo 11-ąją vai­kai Se­na­mies­čio aikš­tė­je pa­mi­nė­jo jud­riai

Ko­vo 11-ąją vai­kai Se­na­mies­čio aikš­tė­je pa­mi­nė­jo jud­riai

Ko­vo 11-ąją, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Se­na­mies­čio aikš­tė­je vy­ko kon­kur­so „Ma­no kla­sės mankš­ta“ ap­do­va­no­ji­mų šven­tė. Kon­kur­sas vyk­dy­tas kaip vie­nas iš URBACT II pro­gra­mos pro­jek­to „4D mies­tai. Ke­tu­ri mies­tų vys­ty­mo­si veiks­niai: svei­ka­ta, ino­va­ci­jos, vie­šo­ji-pri­va­čio­ji part­ne­rys­tė ir ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veiks­mų pla­no da­lių, ku­rių tiks­las – ug­dy­ti vai­kų ir mo­ki­nių ge­bė­ji­mus sau­go­ti bei stip­rin­ti sa­vo svei­ka­tą, ska­tin­ti moks­lei­vius dau­giau ju­dė­ti ir mankš­tin­tis.

Mi­nė­da­mi Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, šven­tės da­ly­viai pir­miau­sia su­gie­do­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos him­ną, po to mankš­ti­no­si ir links­mi­no­si su Links­mo la­ga­mi­no klou­nu. Me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no su Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na.
Kon­kur­so da­ly­vių vaiz­do kli­pus ver­ti­no ir ba­lus sky­rė ko­mi­si­ja. Ji įver­ti­no mankš­tos at­li­ki­mo tai­syk­lin­gu­mą, fi­zi­nį nau­din­gu­mą ir kla­sės kū­ry­biš­ku­mą. Per­žiū­rė­tas 21 fil­mu­kas, ku­rį at­siun­tė iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio, ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų kla­sės.
Pir­mų­jų vie­tų lai­mė­to­jai (pa­gal am­žiaus gru­pes) tu­rės ga­li­my­bę pa­si­mankš­tin­ti ba­sei­ne. Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų gru­pė­je nu­ga­lė­to­jais pri­pa­žin­ta „Vy­tu­rė­lio“ lop­še­lio-dar­že­lio „Dru­ge­lių“ gru­pė. Pri­zą vai­kams įstei­gė so­dy­ba „Po Ąžuo­lais“.
1–4 kla­sių mo­ki­nių gru­pės lai­mė­to­jai – Se­na­mies­čio mo­kyk­los 2a kla­sė. Pri­zą jiems įstei­gė UAB „Ma­ne­da“.
5–6 kla­sių mo­ki­nių gru­pė­je lai­mė­jo Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los 6a kla­sė. 7–8 kla­sių mo­ki­nių gru­pė­je – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos 8 kla­sė. 9–11/I–III gim­na­zi­jų kla­sių mo­ki­nių gru­pė­je – „Sau­lės“ gim­na­zi­jos 1c kla­sė. Pri­zus įstei­gė Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama