Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je – ak­muo spa­lio 29-ajai at­min­ti

Ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je – ak­muo spa­lio 29-ajai at­min­ti

Ant­ra­die­nį Plun­gės ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je bu­vo pa­sta­ty­tas juo­do gra­ni­to ke­tu­rių briau­nų pa­min­kli­nis ak­muo ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos mū­sų mies­te 85 me­tų su­kak­čiai pa­mi­nė­ti. 1932 me­tų spa­lio 29 die­ną, 13 va­lan­dą, Plun­gė­je su­sto­jo pir­ma­sis trau­ki­nys, su­si­rin­ku­siems žmo­nėms nuo plat­for­mos kal­bą pa­sa­kė pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na.

Spa­lio 24 die­ną Plun­gės ge­le­žin­ke­lio sto­ties pe­ro­ne pa­min­kli­nis ak­muo bu­vo pa­sta­ty­tas be jo­kių iš­kil­mių ir reikš­min­gų kal­bų, skir­tų is­to­ri­nei su­kak­čiai at­min­ti. „Ak­me­no­riaus“ dar­bi­nin­kų pa­stan­gas įtvir­tin­ti pa­min­klą ste­bė­jo tik ži­niask­lai­dos at­sto­vai bei pats idė­jos au­to­rius Eu­ge­ni­jus Bun­ka, at­sto­vau­jan­tis Ja­ko­vo Bun­kos lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dui.
E. Bun­ka pa­pa­sa­ko­jo, kad Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais vo­kie­čių ge­ne­ra­li­nis šta­bas stra­te­gi­niais su­me­ti­mais bu­vo su­pro­jek­ta­vęs dvi­bė­gį ge­le­žin­ke­lį iš Tel­šių į Ma­žei­kius, taip pat – nuo Tel­šių link Ža­rė­nų, Tve­rų, pro Pa­jū­rį link Til­žės. Ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se už­fik­suo­ta, kad per pa­čią šie­nap­jū­tę Tve­rų žan­da­rai su­va­rė ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jus ir net Tve­rų mies­te­lio žy­de­lius kirs­ti miš­ką per ke­tu­ris kvar­ta­lus pla­nuo­ja­mo ge­le­žin­ke­lio li­ni­jai. Ta­čiau is­to­ri­niai įvy­kiai su­si­klos­tė taip, kad ge­le­žin­ke­lis Rie­ta­vo taip ir ne­pa­sie­kė.
1929–1932 me­tais ge­le­žin­ke­lio li­ni­ja nuo Tel­šių bu­vo nu­ties­ta iki Plun­gės. Ge­le­žin­ke­lio sta­ty­ba vy­ko ir iš Kre­tin­gos pu­sės, o abie­jų kryp­čių dar­bi­nin­kai su­si­ti­ko ant Kū­lu­pė­nų til­to.
Tam, kad ge­le­žin­ke­lis ei­tų per mū­sų mies­tą, plun­giš­kiai įdė­ję daug pa­stan­gų. E. Bun­ka pa­sa­ko­jo, kad gru­pė as­me­nų vy­ko pas pre­zi­den­tą A. Sme­to­ną, pa­ža­dė­jo sa­vo lė­šo­mis ap­mo­kė­ti už ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos tie­si­mo nuo Tel­šių iki Plun­gės brė­ži­nius ir net ky­šiui, kad pro­jek­tas bū­tų su­de­rin­tas kuo spar­čiau, su­si­me­tė!
Pir­ma­sis trau­ki­nys nuo Tel­šių iki Plun­gės va­žia­vo lė­tai, pa­ke­lė­je esan­čių kai­mų gy­ven­to­jai svei­ki­no pre­zi­den­tą An­ta­ną Sme­to­ną, ku­ris vy­ko šar­vuo­tu va­go­nu. Plun­gė­je pre­zi­den­tas pa­sa­kė kal­bą, o Tel­šių vys­ku­pas Jus­ti­nas

Stau­gai­tis pa­šven­ti­no Plun­gės ge­le­žin­ke­lio ruo­žą.
E. Bun­ka vy­lė­si, kad šių die­nų ge­le­žin­ke­lio ke­lei­viai, iš­li­pę iš trau­ki­nio, pe­ro­ne pir­miau­siai at­kreips dė­me­sį į pa­min­kli­nia­me ak­me­ny­je iš­kal­tą Plun­gės her­bą. Pa­min­klo su­ma­ny­to­jas už­si­mi­nė, jog tu­ri ir dau­giau idė­jų tam tik­roms is­to­ri­nėms da­toms Plun­gė­je įpras­min­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama