Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Ben­druo­me­nių su­ei­gos da­ly­vius iš­vai­kė lie­tus

Ben­druo­me­nių su­ei­gos da­ly­vius iš­vai­kė lie­tus

Šeš­ta­die­nį Kan­tau­čių ben­druo­me­nė lau­kė vi­sų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų – kai­me vy­ko Plun­gės ra­jo­no ben­druo­me­nių su­ei­ga-kon­fe­ren­ci­ja „Te­gu ben­dru­mas mus vie­ni­ja“. Su­ei­gos pro­gra­ma ža­dė­jo pui­kų ir įdo­miai pra­leis­tą lai­ką. Gai­la, kad ne vis­kas ėjo kaip iš pyp­kės: nuo­tai­ką ir ren­gi­nį ga­di­no po pie­tų pra­si­dė­jęs smar­kus lie­tus.

Jau ke­le­tą me­tų Plun­gės ben­druo­me­nės tu­ri tra­di­ci­ją va­sa­rą su­reng­ti ben­drą pa­si­bu­vi­mą. Šie­met or­ga­ni­za­to­rių at­sa­ko­my­bė ati­te­ko Kan­tau­čių ben­druo­me­nės žmo­nėms. Jiems tal­ki­no aso­cia­ci­ja „Plun­gės kraš­tas“ su va­do­ve Ri­ma Jo­ku­baus­kie­ne. Į pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Kan­tau­čiuo­se reng­tą su­ei­gą at­vy­ko 17 ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų. „Su­li­jom, iš­džiū­vom, ir vėl su­li­jom“, – apie ren­gi­nį su hu­mo­ru kal­bė­jo Kan­tau­čių ben­druo­me­nės „Kal­nas“ pir­mi­nin­kė Auš­ra Juš­kie­nė. Vis­gi mo­te­ris ne­slė­pė ap­mau­do, kad šven­tei pa­si­tai­kė ne­pa­lan­kus oras – juk tiek dar­bo ir „dū­šios“ įdė­ta jai ren­gian­tis, vi­sas ben­druo­me­nės ak­ty­vas nuo­šir­džiai sten­gė­si.
„Te­gu ben­dru­mas mus vie­ni­ja“ su­ei­gos tiks­las – su­teik­ti pro­gą ben­druo­me­nėms pa­bū­ti drau­ge, pa­si­var­žy­ti sma­gio­se rung­ty­se, pa­ben­drau­ti, pa­si­da­lin­ti per me­tus įgy­ta ge­rą­ja pa­tir­ti­mi ir dar­bais, pa­si­sem­ti idė­jų nau­jiems ben­driems pro­jek­tams. Edu­ka­ci­niai ir spor­ti­niai žai­di­mai, mu­zi­ka, šo­kiai, dai­nos – tai, kuo pa­pras­tai re­mia­si su­ei­gos pro­gra­ma.
Šven­tė Kan­tau­čiuo­se šeš­ta­die­nį pra­si­dė­jo te­at­ra­li­zuo­tu ati­da­ry­mu. Jo me­tu sce­no­je pa­si­ro­dė Kan­tau­čių sa­vi­veik­li­nin­kai. Su­lauk­ta ir gar­bin­gų sve­čių. Ben­druo­me­nių drau­giš­ku­mu ir vie­ny­be džiau­gė­si Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys ir Jur­gis

Raz­ma, ge­ro lai­ko su­si­rin­ku­siems lin­kė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Ge­riau­siai pra­leis­tas lai­kas – kai ga­li­ma ir sa­ve pa­ro­dy­ti, ir į ki­tus pa­žiū­rė­ti. Taip bu­vo ir ben­druo­me­nių su­ei­go­je. Sce­no­je vie­na po ki­tos pri­sis­ta­ty­mus ren­gė su­ei­go­je da­ly­va­vu­sios or­ga­ni­za­ci­jos. Kas dai­na­vo, šo­ko, o kas ir iš­kal­ba pa­si­žy­mė­jo – ben­druo­me­nės tu­rė­jo ką pa­ro­dy­ti. Ben­druo­me­nių „per­liu­kų“ pa­si­ro­dy­mai vy­ko vi­sos šven­tės me­tu, ap­lo­dis­men­tų ne­gai­lė­ta ir sma­giai grie­žu­siai ka­pe­lai „Gin­ta­liš­kės so­džius“.
Per su­ei­gą vei­kė ama­ti­nin­kų dirb­tu­vės, bu­vo ati­da­ry­tas ver­sli­nin­kų kie­me­lis. No­rin­tys ga­lė­jo pa­ska­nau­ti ož­kos ir avies pie­no sū­rių, iš Pla­te­lių apy­lin­kių žo­ly­nų bi­čių su­neš­to me­daus ar Že­mai­čių Kal­va­ri­jos lau­kuo­se rink­tų žo­le­lių ar­ba­tos, akį trau­kė me­niš­ki Ire­nos Sau­dar­gie­nės rank­dar­biai. Iš­al­ku­sie­ji bu­vo vai­ši­na­mi gri­kių ko­še, o pus­marš­ko­nę vi­rė bei su ki­tais šiuo gar­du­my­nu da­li­jo­si Šar­ne­lės ben­druo­me­nė.
Su­ei­gos da­ly­viai bu­vo kvie­čia­mi su­da­ly­vau­ti ir edu­ka­ci­niuo­se už­si­ė­mi­muo­se. Edi­ta Se­le­nie­nė ra­gi­no vi­sus įsi­jung­ti į puokš­čių, rep­re­zen­tuo­jan­čių ben­druo­me­nę, da­ry­mą, Al­ma Vil­nie­nė va­do­va­vo edu­ka­ci­jai, skir­tai at­skleis­ti ben­druo­me­nių na­rių pie­ši­mo ta­len­tą – pieš­ta ant ak­me­nų. Šių už­si­ė­mi­mų da­ly­vių fan­ta­zi­ja bu­vo be ri­bų.
O kaip be spor­to? Juk ir su­ei­gos pro­gra­ma skel­bė – „Esa­me svei­ki, nes ju­da­me“! Tai­gi su­ei­gos da­ly­vių lau­kė sma­gios var­žy­tu­vės: bau­dų mė­ty­mas, es­ta­fe­ti­nės rung­tys „Tri­gal­vis dra­ko­nas“, „Būk pir­mas“, jo­ji­mas „že­mai­tu­kais“, kur rei­kė­

jo pa­de­monst­ruo­ti ne tik grei­tį, bet ir vik­ru­mą bei su­si­kal­bė­ji­mą su ko­man­dos na­riais. Ben­druo­me­nių su­ei­go­je ak­ty­viai da­ly­va­vo ir ren­gi­nio veik­lą pa­į­vai­ri­no Plun­gės, Žli­bi­nų ir Kantaučiųskau­tai. Jie ke­pė bly­nus (ne tik pa­tys val­gė, bet ir ki­tus vai­ši­no) bei kvie­tė iš­ban­dy­ti tu­riz­mo tech­ni­kos tra­są: ma­žes­niems – ly­giag­re­tes, vy­res­niems – ko­pi­mą vir­vė­mis į me­dį.
Dau­giau­sia pri­zi­nių vie­tų var­žy­tu­vė­se iš­ko­vo­jo Alek­san­dra­vo ben­druo­me­nės „Vi­zi­jos“ at­sto­vai, pui­kiai pa­si­ro­dė ir Grum­blių „Var­na­kal­nis“, Prū­sa­lių „Lie­pu­pė“, Kan­tau­čių „Kal­nas“ bei Nar­vai­šių ben­druo­me­nė. Be­je, pas­ta­ro­ji, kaip gau­siau­siai su­ei­go­je da­ly­va­vu­si ben­druo­me­nė, ga­vo ir spe­cia­lų pri­zą. Jiems įteik­tas ke­lia­la­pis į Drus­ki­nin­kus.
Sma­gų ben­druo­me­nių pa­si­bu­vi­mą vė­ly­vą po­pie­tę nu­trau­kė pra­si­dė­jęs lie­tus. Ne­be­te­ko su­ei­gos da­ly­viams pa­va­ka­ro­ti prie ben­drys­tės lau­žo ar su­reng­ti no­rų iš­si­pil­dy­mo ak­ci­jos. Ne­su­spė­ta iš­si­aiš­kin­ti, kam ki­tais me­tais teks per­im­ti es­ta­fe­tę or­ga­ni­zuo­ti ben­druo­me­nių są­skry­dį. Tai, kaip mi­nė­jo A. Juš­kie­nė, grei­čiau­siai bus pa­da­ry­ta per ar­ti­miau­sią ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kų su­si­rin­ki­mą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama