Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » „Auk­si­niai fe­nik­sai“ šil­do­si ge­rų žmo­nių ran­ko­se

„Auk­si­niai fe­nik­sai“ šil­do­si ge­rų žmo­nių ran­ko­se

Lap­kri­čio 27 die­ną Vil­niu­je, Ro­tu­šė­je, įvy­ko Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos ap­do­va­no­ji­mų „Auk­si­nis fe­nik­sas“ ce­re­mo­ni­ja – jau šeš­ti me­tai šia sta­tu­lė­le pa­ger­bia­mi la­biau­siai kul­tū­rai nu­si­pel­nę as­me­nys. Šie­met tarp no­mi­nan­tų – plun­giš­kiai sim­fo­ni­nio or­kest­ro va­do­vai Ie­va ir Pau­lius Lyg­nu­ga­riai.

Mi­to­lo­gi­nio paukš­čio fe­nik­so sim­bo­lis ap­do­va­no­ji­mams pa­si­rink­tas ne­at­si­tik­ti­nai: fe­nik­sas kas­kart pa­ky­la iš pe­le­nų ir tar­si pri­me­na ne­ma­rią kul­tū­ros idė­ją, ku­ri kū­ry­bi­nės min­ties lieps­no­mis už­de­ga vil­tį sa­vo dar­bais kas­met nau­jai at­gim­ti tau­tos kul­tū­ro­je, is­to­ri­jo­je ir ver­ty­bė­se.
Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos ap­do­va­no­ji­mai „Auk­si­nis fe­nik­sas“ ta­po vie­nu svar­biau­sių ir reikš­min­giau­sių ša­lies ap­do­va­no­ji­mų kul­tū­ros sri­ty­je, kai pa­ger­bia­mi sva­riau­siai ša­lies kul­tū­ros kū­ri­mui, plėt­rai, per­da­vi­mui, sau­go­ji­mui bei kul­tū­ros cen­trų sis­te­mos vys­ty­mui­si, to­bu­li­ni­mui ir vie­ši­ni­mui nu­si­pel­nę as­me­nys. Šiais me­tais pen­kioms gar­bin­goms „Auk­si­nio fe­nik­so“ no­mi­na­ci­joms bu­vo pri­sta­ty­ta dau­giau nei pen­kias­de­šimt pre­ten­den­tų – ra­jo­nų me­rų, Sei­mo na­rių, pra­mo­nės, ver­slo ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, žur­na­lis­tų, uni­ver­si­te­tų, va­dy­bi­nin­kų, me­no ko­lek­ty­vų va­do­vų, kul­tū­ros ir me­no kū­rė­jų.
Svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­siuo­sius, Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Lie­tu­vos kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos na­rys Ro­mas Ma­tu­lis pa­žy­mė­jo, kad kul­tū­ros sri­ty­je dir­ban­tis žmo­gus reiš­kia daug, ypač – ma­žuo­se mies­te­liuo­se. Jei yra toks žmo­gus, yra ir kul­tū­ra, nes jis ap­link sa­ve su­bu­ria ir ki­tus ku­rian­čius žmo­nes.
„Šį va­ka­rą no­ri­me pa­dė­ko­ti, nes rei­kia įdė­ti daug pa­stan­gų, kad gim­tų kul­tū­ros kū­ri­nys, kad ku­rian­tis žmo­gus jaus­tų­si oriai. Pre­ten­den­tų daug, ta­čiau no­mi­nan­tų – tik pen­ke­tas. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad „Auk­si­nis fe­nik­sas“ ir šie­met pa­teks į ge­ras ran­kas“, – pa­žy­mė­jo R. Ma­tu­lis.
Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos na­rius pa­svei­ki­no ir Sei­mo na­rys, Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.
Pir­mo­ji „Auk­si­nio fe­nik­so“ no­mi­na­ci­ja – „Me­tų kul­tū­ros cen­tro part­ne­ris“ – bu­vo skir­ta Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos Tel­šių pa­vie­to pir­mi­nin­kui An­driui Da­ciui už gim­to­sios že­mai­čių kal­bos, tra­di­ci­jų, pa­pro­čių sau­go­ji­mą, puo­se­lė­ji­mą ir sklai­dą, nuo­la­ti­nę part­ne­rys­tę bei ak­ty­vų ben­dra­dar­bia­vi­mą tel­kiant mies­to ir ra­jo­no ben­druo­me­nės na­rius į įvai­raus po­bū­džio et­no­kul­tū­ri­nius ren­gi­nius, nuo­šir­džią pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant vals­ty­bi­nių šven­čių, įžy­mių is­to­ri­nių da­tų pa­mi­nė­ji­mus, įvai­raus po­bū­džio ma­si­nius ren­gi­nius ir ra­jo­nui bei vals­ty­bei svar­bius įvy­kius.
„Me­tų kul­tū­ros rė­mė­jo“ no­mi­na­ci­jos nu­si­pel­nė Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Rad­vi­liš­kių kai­mo so­dy­bo­je įsi­kū­ru­sios duo­nos ke­pyk­los šei­mi­nin­kai Aud­ro­nė ir Al­bi­nas Ki­sie­liai. Jie yra ne tik kul­tū­ros rė­mė­jai, bet ir pa­vel­do puo­se­lė­to­jai, sau­gan­tys se­ną­sias na­mi­nės duo­nos ke­pi­mo tra­di­ci­jas ir per edu­ka­ci­nes pro­gra­mas su­pa­žin­di­nan­tys su jo­mis vi­suo­me­nę. Pa­žy­mė­ta, kad A. ir A. Ki­sie­lių pa­ra­ma šven­tėms ypa­tin­ga, iš­si­ski­rian­ti ne at­sai­niu, o ar­ti­mu, bi­čiu­liš­ku ben­dra­dar­bia­vi­mu, ak­ty­viu da­ly­va­vi­mu.
Svar­biau­sia kū­rė­jo mi­si­ja – kur­ti ne tik sa­ve, bet ir ap­lin­ką. Ku­rian­tis, ta­len­tin­gas ir cha­riz­ma­tiš­kas žmo­gus yra di­džiau­sias vals­ty­bės tur­tas. Ypač tai svar­bu ša­lies re­gio­nuo­se. Ten, kur dir­ba iš­skir­ti­niai kū­rė­jai, ge­ra gy­ven­ti ir ki­tiems. Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos ap­do­va­no­ji­mo „Auk­si­nis fe­nik­sas“ no­mi­na­ci­jos „Me­tų kul­tū­ros ir me­no kū­rė­jas“ nu­si­pel­nė Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sim­fo­ni­nio or­kest­ro va­do­vai Ie­va ir Pau­lius Lyg­nu­ga­riai.
Šią no­mi­na­ci­ją pa­skel­bęs Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­tas, pro­fe­so­rius, sak­so­fo­ni­nin­kas Pet­ras Vyš­niaus­kas pa­si­džiau­gė, jog ir pats jau tu­rė­jo pro­gą kon­cer­tuo­ti kar­tu su Plun­gės sim­fo­ni­niu or­kest­ru, ku­rį prieš po­rą me­tų su­bū­rė du jau­ni pro­fe­sio­na­lūs mu­zi­kai. Be­ne vie­nin­te­lia­me re­gio­ne sim­fo­ni­nia­me or­kest­re gro­ja 34 pro­fe­sio­na­lūs bei dar me­no be­si­mo­kan­tys jau­ni žmo­nės, ku­rie įro­dė, kad ir re­gio­no kul­tū­ros cen­trai ga­li kur­ti ir skleis­ti pro­fe­sio­na­li­ą­ją kul­tū­rą. Per dve­jus Plun­gės sim­fo­ni­nio or­kest­ro gy­va­vi­mo me­tus pa­reng­tos ke­lios kla­si­ki­nės, po­pu­lia­rio­sios ir sak­ra­li­nės mu­zi­kos pro­gra­mos, gro­ta su Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­re­a­tu P. Vyš­niaus­ku, sak­so­fo­no vir­tuo­zu Do­na­tu Bu­kaus­ku, kon­cer­tuo­ta su ope­ros so­lis­tu Min­dau­gu Ro­ju­mi, su­reng­tas pir­ma­sis tu­ras Is­pa­ni­jo­je.
Sim­fo­ni­nio or­kest­ro va­do­vai Ie­va ir Pau­lius pa­žy­mė­jo, jog jiems di­de­lė gar­bė par­vež­ti į Plun­gę to­kį ap­do­va­no­ji­mą.
„Di­džiau­sią pa­dė­ką no­ri­me iš­reikš­ti Plun­gės kul­tū­ros cen­tro va­do­vui ir Plun­gės me­rui, ku­rie pa­ti­kė­jo sim­fo­ni­nio or­kest­ro idė­ja ir mu­mis – jau­nais šio or­kest­ro va­do­vais. Tai di­de­lė pa­ska­ta dirb­ti ir kur­ti“, – sa­kė I. Ir P. Lyg­nu­ga­riai.

Kal­bė­ta, kad kul­tū­ros gy­vy­bin­gu­mas ir kū­rė­jų pa­si­ten­ki­ni­mas sa­vo veik­la la­bai pri­klau­so nuo bran­džios po­li­ti­nės ap­lin­kos ir ša­lies bei sa­vi­val­dy­bių va­do­vų su­pra­ti­mo, pro­fe­sio­na­laus po­žiū­rio ir pa­si­ti­kė­ji­mo. No­mi­na­ci­ja „Me­tų kul­tū­ros po­li­ti­kas“ šie­met įteik­ta Jo­niš­kio me­rui Ge­di­mi­nui Če­pu­liui, ku­ris di­de­lį dė­me­sį ski­ria kul­tū­ros įstai­gų iš­sau­go­ji­mui, jų ma­te­ria­li­nės ba­zės ge­ri­ni­mui, nau­jų kul­tū­ri­nių erd­vių kū­ri­mui, kul­tū­ri­nės veik­los įvai­ro­vei di­din­ti. La­bai di­de­lis me­ro nuo­pel­nas vi­sai Jo­niš­kio kul­tū­rai – bal­to­sios si­na­go­gos su­tvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas kul­tū­ri­niams po­rei­kiams. Pa­sta­bė­ta, kad me­ras dė­me­sio ski­ria ir jau­ni­mui, tarp­tau­ti­niams pro­jek­tams, pa­lai­ko įvai­rias pi­lie­ti­nes ak­ci­jas bei ini­cia­ty­vas.
Ta­čiau G. Če­pu­lis sa­vo nuo­pel­nų ne­su­reikš­mi­no ir sa­kė, kad „Auk­si­nio fe­nik­so“ ap­do­va­no­ji­mo ver­tas vi­sas Jo­niš­kio ra­jo­nas.
„Kuo po­li­ti­kai ma­žiau ki­ša­si, tuo la­biau kul­tū­ra ky­la į aukš­tu­mas“, – su šyp­se­na pa­ste­bė­jo Jo­niš­kio me­ras, o šiuos jo žo­džius pa­ly­dė­jo plo­ji­mai.
Bu­vo pa­gerb­tas ir ge­riau­siu šie­met pri­pa­žin­tas kul­tū­ros cen­tro va­do­vas, nuo ku­rio sa­vy­bių pri­klau­so ir jo ko­man­dos sėk­mė. Ak­cen­tuo­ta, jog ge­ras ly­de­ris yra tas, ku­ris ge­ba pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už spren­di­mus ir su­ge­ba ves­ti vi­sus link nu­ma­ty­tų tiks­lų. No­mi­na­ci­ja „Me­tų kul­tū­ros cen­tro va­do­vas“ įteik­ta Ute­nos kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rei As­tai Mo­tu­zie­nei. Ji – ini­cia­ty­vi ir kū­ry­bin­ga va­do­vė. Jai va­do­vau­jant, Ute­nos kul­tū­ros cen­tras sėk­min­gai už­bai­gė re­no­va­ci­ją, pa­sie­kė aukš­čiau­sią kul­tū­ros cen­tro ka­te­go­ri­ją, da­ly­va­vo Dai­nų šven­tė­se, kon­kur­suo­se ir ap­žiū­ro­se, taip pat pel­nė „Ge­riau­sio kul­tū­ros cen­tro“ var­dą. Ši va­do­vė at­vi­ra idė­joms ir nau­jo­vėms, jos va­do­va­vi­mo lai­ko­tar­piu susikūrė nau­jų me­no ko­lek­ty­vų, į ko­lek­ty­vą įsi­lie­jo daug jau­nų spe­cia­lis­tų, o Ute­nos žiū­ro­vui pa­siū­lo­ma vis dau­giau ino­va­ty­vių ren­gi­nių. A. Mo­tu­zie­nė ak­ty­viai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos veik­lo­je, yra šios aso­cia­ci­jos Ute­nos ap­skri­ties kul­tū­ros cen­trų ko­or­di­na­to­rė.
Tai­gi, gar­bin­gi „Auk­si­niai fe­nik­sai“ ir šie­met nu­pū­pė į ge­rų žmo­nių ran­kas. Šven­tės da­ly­viai plo­ji­mais pa­svei­ki­no Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos ap­do­va­no­ji­mo „Auk­si­nis fe­nik­sas“ lau­re­a­tus lin­kė­da­mi jiems sėk­mės bei ge­bė­ji­mo ir to­liau iš­lik­ti pa­vyz­džiu ki­tiems.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama