Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

„Aukš­tyn gy­ve­ni­mo laip­tais“

Šiuos žo­džius, sa­vo mo­kyk­los šū­kį, bir­že­lio 29-ąją di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė­je dar kar­tą iš­gir­do 123 Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ab­sol­ven­tai – jau XXVI šios mo­kyk­los lai­da. Tą die­ną jiems įteik­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo di­plo­mus ir nuo­šir­džiai pa­svei­kin­ti at­ėjo ne tik mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet ir Savivaldybės administracijos atstovai, pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, ver­sli­nin­kai ir, ži­no­ma, ar­ti­mie­ji.

Du­ris vėl pra­vė­rė vieš­bu­tis „My­ko­las“

Bir­že­lio 19-osios va­ka­re, 18 va­lan­dą, M. Ogins­kio rū­mų de­ši­nio­jo­je ofi­ci­no­je, kaip ir per­nai, trum­pam du­ris pra­vė­rė vieš­bu­tis „My­ko­las“. Šį­kart ren­gi­nys va­di­no­si „My­ko­las“: veiks­mas XXI a.“.

Žil­vi­no Žva­gu­lio įkur­toms kom­pa­ni­joms šie­met – ypa­tin­gi me­tai

Šie­met „ZUZI en­ter­tain­ment“ pro­diu­se­ri­nė kom­pa­ni­ja šven­čia 10 me­tų gim­ta­die­nį. Šia pro­ga „ZUZI“ pro­diu­suo­ja­mi at­li­kė­jai – Ire­na Sta­ro­šai­tė, Žil­vi­nas Žva­gu­lis, „Pa­tru­liai“, Eg­lė Jakš­ty­tė, gru­pė „el Fu­e­go“, „2 Do­na­tai“ ir „Džen­tel­me­nai“ su­rengs di­džiu­lius, net 4 va­lan­das truk­sian­čius kon­cer­tus pa­va­di­ni­mu „Va­sa­ros ma­ra­to­nas“ net 20-yje Lie­tu­vos mies­tų aikš­čių ir sta­dio­nų. Nors kon­cer­tai pra­si­dės va­sa­rą, gim­ta­die­niui ruo­šia­ma­si jau da­bar. Bū­tent šiai pro­gai at­li­kė­jai ren­gia nau­jas kon­cer­ti­nes pro­gra­mas, ku­rios bus pri­sta­ty­tos „Va­sa­ros ma­ra­to­no“ me­tu.

Glo­bė­jai – žmo­nės, dir­ban­tys be iš­ei­gi­nių

Bir­že­lio 1-osios, Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius or­ga­ni­za­vo pa­dė­kos po­pie­tę vai­kų glo­bė­jams. Sve­ti­mus vai­kus pri­glau­dę žmo­nės su­lau­kė ne tik gra­žių žo­džių, bet ir me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio pa­dė­kos raš­tų.

„Pa­si­tin­kant va­sa­rą Var­ka­liuo­se...“

Ge­gu­žės 29 d. Ku­lių kul­tū­ros cen­tro Nau­so­džio fi­lia­lo me­no va­do­vas Egi­di­jus Vaš­ke­le­vi­čius vi­sus pa­kvie­tė į va­sa­ros pa­si­ti­ki­mo šven­tę Var­ka­lių kai­mo va­sa­ros est­ra­do­je.

Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to vieš­na­gė Plun­gė­je

Ar ži­nai, kur ge­riau­sia stu­di­juo­ti? Kur mo­der­nios ir šiuo­lai­kiš­kos la­bo­ra­to­ri­jos? Kur vi­si stu­den­tai ga­li gy­ven­ti vie­na­me mies­te­ly­je? Kur gau­sus spe­cia­ly­bių pa­si­rin­ki­mas? At­sa­ky­mus į vi­sus šiuos klau­si­mus bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to at­vi­rų du­rų die­no­je, vy­ku­sio­je ge­gu­žės 6 d. Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je.

Akor­de­o­no mu­zi­ka džiu­gi­no ir pir­kė­jus, ir pre­ky­bos cen­tro dar­buo­to­jus

Praėjusį ket­vir­ta­die­nį, dar­bo die­nai pa­si­bai­gus, į pre­ky­bos cen­trą „Ma­xi­ma“ ap­si­pirk­ti at­ėję žmo­nės bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­ti – čia skam­bė­jo akor­de­o­no gar­sai. Ši­taip džiu­gin­da­mi plun­giš­kius, My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los Akor­de­o­no sky­riaus mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai pa­si­ti­ko Pa­sau­li­nę akor­de­o­no die­ną.

Res­tau­ruo­ti Ogins­kio rū­mai aris­tok­ra­tiš­kai at­vė­rė du­ris

Ne­pa­ste­bi­mai ap­si­su­ko dar vie­nas gy­ve­ni­mo ra­tas, ir Tarp­tau­ti­nės mu­zie­jų die­nos iš­va­ka­rė­se po ke­lis me­tus tru­ku­sių vi­daus res­tau­ra­vi­mo dar­bų Plun­gė­je lan­ky­to­jams du­ris vėl pla­čiai at­vė­rė My­ko­lo Ogins­kio dva­ro rū­mai. Iš dva­ro me­nė­je pa­ka­bin­tų por­tre­tų į rū­mų in­ter­je­ro gro­žį pa­no­ru­sius įver­tin­ti plun­giš­kius ir mies­to sve­čius aris­tok­ra­tiš­kai žvel­gė ku­ni­gaikš­tie­nė Ma­ri­ja Skor­zev­ska-Ogins­kie­nė (1857–1945 m., dai­li­nin­kas – Ka­zi­mierz Mord­da­se­wicz) ir Ire­nė­jaus Kle­o­po Ogins­kio žmo­na Ol­ga Ka­li­now­ska-Ogins­kie­nė (1819–1899 m., dai­li­nin­kas Jo­seph-De­si­re Court). Taip jau su­si­klos­tė ap­lin­ky­bės, kad Plun­gės rū­mai bu­vo pas­ku­ti­nis akor­das gar­sios Ogins­kių gi­mi­nės is­to­ri­jo­je.

„Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je pra­ūžė 13-asis ma­dos fes­ti­va­lis

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la bu­vo ta­pu­si sa­vo­tiš­ka ma­dos oaze. Dau­giau nei trys šim­tai vai­kų ant rau­do­nai deng­to po­diu­mo de­monst­ra­vo įvai­riau­sio di­zai­no, ne­ti­kė­tų sti­lių, ne­tra­di­ci­nių me­džia­gų, la­bai ori­gi­na­lias ko­lek­ci­jas. Čia vy­ko jau 13-asis Res­pub­li­ki­nis vai­kų ir jau­ni­mo al­ter­na­ty­vios ma­dos fes­ti­va­lis „Ma­dos blyks­tė – 2015“.

At­vi­rų du­rų die­na Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke

Penk­ta­die­nį bu­vo pla­čiai at­ver­tos vi­sos Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko dar­buo­to­jų su­reng­tų eks­po­zi­ci­jų sa­lės, taip pat lan­ky­to­jai pa­kvies­ti su gi­dais pa­ke­liau­ti Gi­liu­ko ir Kaš­to­niu­ko bei Šei­rės ta­kais. Par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ly­dis pri­sta­tė, kas jau nu­veik­ta, ko­kie par­ko di­rek­ci­jos pla­nai šiems me­tams. Moks­lei­viai tu­rė­jo pro­gą pa­ben­drau­ti su ŽNP bi­čiu­liais iš Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to. Ba­lan­džio 24-ąją ŽNP vy­ko at­vi­rų du­rų die­na.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama