Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Grą­žin­ki­me sko­lą gam­tai

Ko­vo 24 die­ną Plun­gės ža­lie­ji kvie­tė vi­sus gam­tos my­lė­to­jus į pa­gal­bą var­lėms. Bu­vo nu­spręs­ta sta­ty­ti tvo­re­les prie plen­to į Ku­lius, už Vieš­to­vė­nų kai­mo, kur per ke­lią ei­na var­lių mig­ra­ci­jos ta­kas. „Ap­si­gin­kla­vę“ kas­tu­vais, kir­viais, di­des­niais plak­tu­kais, da­ly­viai iš­vy­ko gel­bė­ti šių gy­vū­nė­lių.

„Amū­ro pa­ly­tė­ti“

Šv. Va­len­ti­no die­na – tai šo­ko­la­das, meš­kiu­kai, gė­lės, žva­kės, ro­man­ti­ka ir NVO „Kran­tas“ kas­me­ti­nis, jau tra­di­ci­ja ta­pęs ren­gi­nys – „Amū­ro pa­ly­tė­ti“. Šie­met va­sa­rio 15 d. Plun­gės kul­tū­ros cen­tras ta­po „oro uos­tu“, ku­ria­me tik­rai ne­trū­ko šo­kių, dai­nų, žai­di­mų, pri­zų, mei­lės pri­si­pa­ži­ni­mų, in­tri­gų ir nuo­šir­daus juo­ko!

Aš my­liu Lie­tu­vą ir Ku­lių gim­na­zi­ją

Va­sa­rio 13 die­ną ku­liš­kiai šven­tė gra­žią šven­tę su šū­kiu „Aš my­liu Lie­tu­vą ir Ku­lių gim­na­zi­ją“. Šven­tė bu­vo skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai bei ku­liš­kių šir­dis ypa­tin­gai džiu­gi­nan­čiam įvy­kiui – Ku­lių mo­kyk­los ta­pi­mui gim­na­zi­ja.

At­si­ver­čiau gy­ve­ni­mą – kaip kny­gą – ir skai­tau...

Sau­sio 29-osios po­pie­tę į Vysk. Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nę mo­kyk­lą su­si­rin­ko bū­rys ge­ro­kai vy­res­nių už pra­di­nu­kus mo­ki­nių ir jų lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jų – vy­ko tra­di­ci­nis me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas.

Šven­ti­nis Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mas

Sau­sio 13 d., 19 val., Plun­gės kul­tū­ros cen­tras kvie­tė plun­giš­kius ir mies­to sve­čius pa­bū­ti kar­tu ir pa­mi­nė­ti kiek­vie­nam lie­tu­viui svar­bią da­tą – Lais­vės gy­nė­jų die­ną.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tras me­tus pa­ly­dė­jo dviem įspū­din­gais ren­gi­niais

2014-uo­sius Plun­gės kul­tū­ros cen­tras už­bai­gė žiū­ro­vus pa­kvies­da­mas į du įspū­din­gus tra­di­ci­nius ren­gi­nius.

Plun­gės ra­jo­no vai­kų ir mo­ki­nių ka­lė­di­nių puokš­čių pa­ro­da

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­rius kar­tu su VĮ Tel­šių miš­kų urė­di­ja, kaip ir kas­met, or­ga­ni­za­vo ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų vai­kų ir mo­ki­nių ka­lė­di­nių – nau­ja­me­ti­nių puokš­čių pa­ro­dą-kon­kur­są. Šie­met pa­ro­dai bu­vo pri­sta­ty­tos 48 puokš­tės iš 20 ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų. Gruo­džio 17-ąją vy­ko pa­ro­dos dar­bų api­ben­dri­ni­mas.

Fol­klo­ro šven­tė Pla­te­liuo­se

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Pla­te­lių kul­tū­ros na­muo­se įvy­ko Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko fol­klo­ro an­sam­blio „Pla­telē“ ju­bi­lie­ji­nis ren­gi­nys. Su­si­ė­ji­mo pra­džio­je pri­si­min­ta an­sam­blio įkū­ri­mo is­to­ri­ja, ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti ana­pi­lin iš­ėję fol­klo­ro an­sam­blio da­ly­viai (mu­zi­kan­tai Juo­zas Ber­žons­kas, Vac­lo­vas Al­mi­nas, Jus­ti­nas Pet­raus­kas).

„Rek ke­ra­vuo­tė že­mai­tiu ruo­da“

Lap­kri­čio 12 d. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko jau tra­di­ci­nis ren­gi­nys – kon­kur­sas „Skai­ty­ma že­mai­tėš­ka“. To­kia po­pie­tė su­reng­ta tre­čią kar­tą. Ją pra­dė­jo bib­lio­te­ki­nin­kė Edi­ta An­dri­jaus­kie­nė Ed­mun­do Bu­to žo­džiais: „Mon svar­bu, a be­sop­ras mo­na šne­ka anū­ka mo­na“. Bib­lio­te­ki­nin­kė at­sa­kė, jog su­pras, jei vyks to­kie ren­gi­niai, jei puo­se­lė­si­me sa­vo šnek­tą. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo Ro­lan­do Rai­bu­žio svei­ki­ni­mus da­ly­viams ir or­ga­ni­za­to­riams per­da­vė šio sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Gri­ce­vi­čie­nė.

NVO „Kran­tas“ – jau 13 me­tų!

Lap­kri­čio 7 d. va­ka­rą ne tik Plun­gės ra­jo­ne, ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už jos ri­bų ži­no­mi jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos NVO „Kran­tas“ na­riai su­kvie­tė gau­sy­bę jau­ni­mo, sve­čių, part­ne­rių, ko­le­gų į nak­ti­nį klu­bą „Ga­le­ra“, kur šven­tė sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos 13-ąjį gim­ta­die­nį. Gau­siai su­si­rin­ku­sius NVO „Kran­tas“ na­rius bei jų sve­čius svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė, Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Lo­li­ta Vait­ke­vi­čie­nė, Plun­gės at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė Ur­šu­lė Ston­ku­tė, Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Pro­gre­sas“ at­sto­vai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama