Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

„Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je pra­ūžė 13-asis ma­dos fes­ti­va­lis

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la bu­vo ta­pu­si sa­vo­tiš­ka ma­dos oaze. Dau­giau nei trys šim­tai vai­kų ant rau­do­nai deng­to po­diu­mo de­monst­ra­vo įvai­riau­sio di­zai­no, ne­ti­kė­tų sti­lių, ne­tra­di­ci­nių me­džia­gų, la­bai ori­gi­na­lias ko­lek­ci­jas. Čia vy­ko jau 13-asis Res­pub­li­ki­nis vai­kų ir jau­ni­mo al­ter­na­ty­vios ma­dos fes­ti­va­lis „Ma­dos blyks­tė – 2015“.

At­vi­rų du­rų die­na Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke

Penk­ta­die­nį bu­vo pla­čiai at­ver­tos vi­sos Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko dar­buo­to­jų su­reng­tų eks­po­zi­ci­jų sa­lės, taip pat lan­ky­to­jai pa­kvies­ti su gi­dais pa­ke­liau­ti Gi­liu­ko ir Kaš­to­niu­ko bei Šei­rės ta­kais. Par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ly­dis pri­sta­tė, kas jau nu­veik­ta, ko­kie par­ko di­rek­ci­jos pla­nai šiems me­tams. Moks­lei­viai tu­rė­jo pro­gą pa­ben­drau­ti su ŽNP bi­čiu­liais iš Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to. Ba­lan­džio 24-ąją ŽNP vy­ko at­vi­rų du­rų die­na.

Po dau­ge­lio me­tų Že­mai­čių Kal­va­ri­ja vėl tu­ri gim­na­zi­ją

Ba­lan­džio 17-oji Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­liui bu­vo ypa­tin­gai svar­bi ir reikš­min­ga die­na – vi­sa ben­druo­me­nė šven­tė dvi­gu­bą mo­kyk­los šven­tę: kar­tu su mo­ky­mo įstai­gos 370-ies me­tų su­kak­ties mi­nė­ji­mu vy­ko iš­kil­min­ga Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­ja.

LIONS klu­bo vy­rai pa­si­slė­pė po mu­zi­ki­nė­mis kau­kė­mis

Di­de­lė ge­ros nuo­tai­kos por­ci­ja ir pa­ki­lus jaus­mas, tar­si pats as­me­niš­kai bū­tum pri­si­dė­jęs prie kil­naus dar­bo, pa­rem­da­mas įvai­rių ne­ga­lių tu­rin­čius vai­kus – to­kie po­jū­čiai apė­mė ne vie­ną plun­giš­kį, šeš­ta­die­nį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre ste­bė­ju­sį Plun­gės LIONS klu­bo vy­rų ir jų tal­ki­nin­kių pa­do­va­no­tą kon­cer­tą „Mu­zi­ki­nė kau­kė“. Vi­sos už re­gi­nį gau­tos lė­šos, kaip jau įpras­ta, bu­vo skir­tos lab­da­rai.

Grą­žin­ki­me sko­lą gam­tai

Ko­vo 24 die­ną Plun­gės ža­lie­ji kvie­tė vi­sus gam­tos my­lė­to­jus į pa­gal­bą var­lėms. Bu­vo nu­spręs­ta sta­ty­ti tvo­re­les prie plen­to į Ku­lius, už Vieš­to­vė­nų kai­mo, kur per ke­lią ei­na var­lių mig­ra­ci­jos ta­kas. „Ap­si­gin­kla­vę“ kas­tu­vais, kir­viais, di­des­niais plak­tu­kais, da­ly­viai iš­vy­ko gel­bė­ti šių gy­vū­nė­lių.

„Amū­ro pa­ly­tė­ti“

Šv. Va­len­ti­no die­na – tai šo­ko­la­das, meš­kiu­kai, gė­lės, žva­kės, ro­man­ti­ka ir NVO „Kran­tas“ kas­me­ti­nis, jau tra­di­ci­ja ta­pęs ren­gi­nys – „Amū­ro pa­ly­tė­ti“. Šie­met va­sa­rio 15 d. Plun­gės kul­tū­ros cen­tras ta­po „oro uos­tu“, ku­ria­me tik­rai ne­trū­ko šo­kių, dai­nų, žai­di­mų, pri­zų, mei­lės pri­si­pa­ži­ni­mų, in­tri­gų ir nuo­šir­daus juo­ko!

Aš my­liu Lie­tu­vą ir Ku­lių gim­na­zi­ją

Va­sa­rio 13 die­ną ku­liš­kiai šven­tė gra­žią šven­tę su šū­kiu „Aš my­liu Lie­tu­vą ir Ku­lių gim­na­zi­ją“. Šven­tė bu­vo skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai bei ku­liš­kių šir­dis ypa­tin­gai džiu­gi­nan­čiam įvy­kiui – Ku­lių mo­kyk­los ta­pi­mui gim­na­zi­ja.

At­si­ver­čiau gy­ve­ni­mą – kaip kny­gą – ir skai­tau...

Sau­sio 29-osios po­pie­tę į Vysk. Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nę mo­kyk­lą su­si­rin­ko bū­rys ge­ro­kai vy­res­nių už pra­di­nu­kus mo­ki­nių ir jų lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jų – vy­ko tra­di­ci­nis me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas.

Šven­ti­nis Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mas

Sau­sio 13 d., 19 val., Plun­gės kul­tū­ros cen­tras kvie­tė plun­giš­kius ir mies­to sve­čius pa­bū­ti kar­tu ir pa­mi­nė­ti kiek­vie­nam lie­tu­viui svar­bią da­tą – Lais­vės gy­nė­jų die­ną.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tras me­tus pa­ly­dė­jo dviem įspū­din­gais ren­gi­niais

2014-uo­sius Plun­gės kul­tū­ros cen­tras už­bai­gė žiū­ro­vus pa­kvies­da­mas į du įspū­din­gus tra­di­ci­nius ren­gi­nius.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama