Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Ska­niau­sia bu­vo Plun­gės „Lions“ klu­bo vy­rų vir­ta tra­di­ci­nė žu­vie­nė

Rug­sė­jo 5 die­ną Ši­lu­tės uos­te vy­ko VII Lie­tu­vos žu­vie­nės vi­ri­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me pa­grin­di­nius lau­rus „Tra­di­ci­nės žu­vie­nės“ ka­te­go­ri­jo­je nu­sky­nė Plun­gės ko­man­da – „liū­tai“ Da­rius Jan­kaus­kas, Juo­zas Ra­ma­naus­kas ir vi­sa šių šau­nių vy­rų pa­ly­da.

Svei­kas ir ak­ty­vus su­per mies­tas vėl pa­kvie­tė vai­kus į šven­tę

Užpra­ėju­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį A. Ju­cio gat­vės skve­re­ly­je šur­mu­lia­vo ma­žie­ji plun­giš­kiai – čia jų lau­kė sma­gios spor­ti­nės rung­tys, ga­li­my­bė pa­de­monst­ruo­ti me­ni­nius ­ge­bė­ji­mus, pa­si­tik­rin­ti ži­nias apie svei­ka­tą ir ki­to­kie įdo­mūs da­ly­kai. To­kiu bū­du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras kar­tu su Plun­gės ra­jo­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tru ir Ne­vy­riau­sy­bi­ne vi­suo­me­ni­ne or­ga­ni­za­ci­ja „Kran­tas“ vi­sus vai­kus pa­kvie­tė svei­kai ir ak­ty­viai pa­ly­dė­ti va­sa­rą.

Kūrybinėse dirbtuvėse jaukinosi mūzas

Sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 16-ąją, Mi­la­šai­čiuo­se, so­dy­bo­je „Že­mai­tė truo­ba“, ka­ra­lia­vo me­nai. Tą­dien VšĮ „Van­dens bokš­tas“ pri­sta­tė pro­jek­tą „Ma­žiu­kų kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės“. Šiuo ren­gi­niu vai­ni­kuo­tas tri­jų die­nų kū­ry­bi­nis dar­bas, ap­iman­tis fo­to­gra­fi­jos, vai­dy­bos, ki­tas me­no sri­tis.

Sau­lė­ta Al­sė­džių mies­te­lio šven­tė

Rug­pjū­čio pir­mą­ją Al­sė­džiuo­se tvy­ro­jo džiu­gi nuo­tai­ka. Ir dėl sau­lė­to oro (po vi­siems įsi­py­ku­sio vi­są sa­vai­tę tru­ku­sio lie­taus), ir dėl lauk­tos mies­te­lio va­sa­ros šven­tės „AL SIEDO 2015“.

„Te­gul ben­dru­mas mus vie­ni­ja“

Toks šū­kis į Gar­dų ozą su­bū­rė 15-os Plun­gės ra­jo­no ben­druo­me­nių at­sto­vus. Nors oras bu­vo per­mai­nin­gas – die­ną ne­sto­ko­ta sau­lės, o va­ka­rop prau­sė lie­tus, nuo­tai­kos jis ne­su­ga­di­no. Su­si­bū­ru­sie­ji links­mi­no­si, azar­tiš­kai pra­mo­ga­vo, vai­ši­no­si, kū­rė drau­gys­tės lau­žą ir mė­ga­vo­si ben­dra­vi­mu.

Kap­sū­diš­kiai „su­skri­do“ pa­ben­drau­ti

Šeš­ta­die­nį, lie­pos 11 d., Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kap­sū­džių kai­mo gy­ven­to­jai ar iš čia ki­lu­sie­ji an­trą kar­tą su­si­bū­rė pa­ben­drau­ti. Nors per­mai­nin­gas lie­tu­viš­kos va­sa­ros oras šiek tiek pa­ko­re­ga­vo pla­nus, ta­čiau nuo­tai­kos ne­su­ga­di­no. Kap­sū­diš­kiai ben­dra­vo, klau­sė­si dai­nų, pa­ger­bė il­ga­am­žius kai­mo gy­ven­to­jus – pa­puo­šė sa­vo gy­ve­ni­mą ge­ro­mis emo­ci­jo­mis.

Ben­druo­me­nę vie­ni­jan­ti Prū­sa­lių kai­mo šven­tė

Sau­lė­tą šeš­ta­die­nio, bir­že­lio 27-osios pa­va­ka­rę, Plun­gės mies­to kai­my­nys­tė­je, an­trą va­sa­rą iš ei­lės su­reng­ta Prū­sa­lių kai­mo šven­tė. Jos ren­gė­jai – Prū­sa­lių kai­mo ben­druo­me­nė „Lie­pu­pė“ ir jos pir­mi­nin­kė Vi­da Lau­rin­kie­nė – vi­lia­si, jog šven­tė taps tra­di­ci­ne, vie­ni­jan­čia kai­mo žmo­nes ne tik ben­driems dar­bams, bet ir pra­smin­goms šven­tėms.

„Aukš­tyn gy­ve­ni­mo laip­tais“

Šiuos žo­džius, sa­vo mo­kyk­los šū­kį, bir­že­lio 29-ąją di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė­je dar kar­tą iš­gir­do 123 Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ab­sol­ven­tai – jau XXVI šios mo­kyk­los lai­da. Tą die­ną jiems įteik­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo di­plo­mus ir nuo­šir­džiai pa­svei­kin­ti at­ėjo ne tik mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet ir Savivaldybės administracijos atstovai, pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, ver­sli­nin­kai ir, ži­no­ma, ar­ti­mie­ji.

Du­ris vėl pra­vė­rė vieš­bu­tis „My­ko­las“

Bir­že­lio 19-osios va­ka­re, 18 va­lan­dą, M. Ogins­kio rū­mų de­ši­nio­jo­je ofi­ci­no­je, kaip ir per­nai, trum­pam du­ris pra­vė­rė vieš­bu­tis „My­ko­las“. Šį­kart ren­gi­nys va­di­no­si „My­ko­las“: veiks­mas XXI a.“.

Žil­vi­no Žva­gu­lio įkur­toms kom­pa­ni­joms šie­met – ypa­tin­gi me­tai

Šie­met „ZUZI en­ter­tain­ment“ pro­diu­se­ri­nė kom­pa­ni­ja šven­čia 10 me­tų gim­ta­die­nį. Šia pro­ga „ZUZI“ pro­diu­suo­ja­mi at­li­kė­jai – Ire­na Sta­ro­šai­tė, Žil­vi­nas Žva­gu­lis, „Pa­tru­liai“, Eg­lė Jakš­ty­tė, gru­pė „el Fu­e­go“, „2 Do­na­tai“ ir „Džen­tel­me­nai“ su­rengs di­džiu­lius, net 4 va­lan­das truk­sian­čius kon­cer­tus pa­va­di­ni­mu „Va­sa­ros ma­ra­to­nas“ net 20-yje Lie­tu­vos mies­tų aikš­čių ir sta­dio­nų. Nors kon­cer­tai pra­si­dės va­sa­rą, gim­ta­die­niui ruo­šia­ma­si jau da­bar. Bū­tent šiai pro­gai at­li­kė­jai ren­gia nau­jas kon­cer­ti­nes pro­gra­mas, ku­rios bus pri­sta­ty­tos „Va­sa­ros ma­ra­to­no“ me­tu.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama