Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Pa­mo­ka su M. K. Čiur­lio­niu

Vie­na pra­smin­giau­sių ir, ko ge­ro, la­biau­siai jau­di­nan­čių Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los tra­di­ci­jų – kiek­vie­ną rug­sė­jo ly­gia­die­nį pa­si­ner­ti į Lie­tu­vos ge­ni­jaus M. K. Čiur­lio­nio gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos pa­sau­lį, pa­jus­ti jo erd­vių ne­ap­rė­pia­mą di­dy­bę, iš­ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti di­džio­jo kū­rė­jo, dar tik pra­dė­ju­sio mu­zi­kan­to ke­lią, nu­vaikš­čio­tais ru­de­nė­jan­čio Plun­gės par­ko ta­kais, jau­kiai pri­si­min­ti jį, kaip me­ni­nin­ką ir žmo­gų, pa­ka­bin­ti ru­de­ni­nių gė­lių vai­ni­ką prie se­no na­me­lio, ku­ria­me M. K. Čiur­lio­nis pra­lei­do vie­nas lai­min­giau­sių sa­vo gy­ve­ni­mo die­nų su žmo­na So­fi­ja Ky­man­tai­te.

Pa­rei­gū­nai sa­vo pro­fe­si­nę die­ną pa­mi­nė­jo baž­ny­čio­je

Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį Lie­tu­vo­je bu­vo švenčiama An­ge­lų sar­gų die­na. Sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę pa­mi­nė­jo ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas: pa­rei­gū­nai da­ly­va­vo šv. Mi­šio­se, vė­liau Die­vo na­muo­se bu­vo sa­ko­mi svei­ki­ni­mai, vy­ko ge­riau­sių­jų po­li­ci­nin­kų ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja.

Tech­no­lo­gi­jų ir dai­lės mo­ky­to­jų kū­ry­ba – vie­no­je sa­lė­je

Rug­sė­jo 1-ąją Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­džio­jo­je pa­ro­dų sa­lė­je ati­da­ry­ta 22 kū­rė­jų iš 14 ra­jo­no mo­kyk­lų dar­bų pa­ro­da. Eks­po­zi­ci­jo­je – fo­to­gra­fi­jos, siu­vi­nė­ti pa­veiks­lai, ak­va­re­lė, dro­ži­niai, ba­ti­ka, nė­ri­niai, de­ku­pa­žas, vel­ti­niai, au­di­niai, mez­gi­niai, si­meg­ra­fi­ja, at­vi­ru­tės, mo­te­riš­ki ak­se­su­a­rai, ko­lia­žai... – iš vi­so net 292 įvai­ria tech­ni­ka at­lik­ti mo­ky­to­jų ir jų mo­ki­nių me­ni­niai dar­be­liai.

Ska­niau­sia bu­vo Plun­gės „Lions“ klu­bo vy­rų vir­ta tra­di­ci­nė žu­vie­nė

Rug­sė­jo 5 die­ną Ši­lu­tės uos­te vy­ko VII Lie­tu­vos žu­vie­nės vi­ri­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me pa­grin­di­nius lau­rus „Tra­di­ci­nės žu­vie­nės“ ka­te­go­ri­jo­je nu­sky­nė Plun­gės ko­man­da – „liū­tai“ Da­rius Jan­kaus­kas, Juo­zas Ra­ma­naus­kas ir vi­sa šių šau­nių vy­rų pa­ly­da.

Svei­kas ir ak­ty­vus su­per mies­tas vėl pa­kvie­tė vai­kus į šven­tę

Užpra­ėju­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį A. Ju­cio gat­vės skve­re­ly­je šur­mu­lia­vo ma­žie­ji plun­giš­kiai – čia jų lau­kė sma­gios spor­ti­nės rung­tys, ga­li­my­bė pa­de­monst­ruo­ti me­ni­nius ­ge­bė­ji­mus, pa­si­tik­rin­ti ži­nias apie svei­ka­tą ir ki­to­kie įdo­mūs da­ly­kai. To­kiu bū­du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras kar­tu su Plun­gės ra­jo­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tru ir Ne­vy­riau­sy­bi­ne vi­suo­me­ni­ne or­ga­ni­za­ci­ja „Kran­tas“ vi­sus vai­kus pa­kvie­tė svei­kai ir ak­ty­viai pa­ly­dė­ti va­sa­rą.

Kūrybinėse dirbtuvėse jaukinosi mūzas

Sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 16-ąją, Mi­la­šai­čiuo­se, so­dy­bo­je „Že­mai­tė truo­ba“, ka­ra­lia­vo me­nai. Tą­dien VšĮ „Van­dens bokš­tas“ pri­sta­tė pro­jek­tą „Ma­žiu­kų kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės“. Šiuo ren­gi­niu vai­ni­kuo­tas tri­jų die­nų kū­ry­bi­nis dar­bas, ap­iman­tis fo­to­gra­fi­jos, vai­dy­bos, ki­tas me­no sri­tis.

Sau­lė­ta Al­sė­džių mies­te­lio šven­tė

Rug­pjū­čio pir­mą­ją Al­sė­džiuo­se tvy­ro­jo džiu­gi nuo­tai­ka. Ir dėl sau­lė­to oro (po vi­siems įsi­py­ku­sio vi­są sa­vai­tę tru­ku­sio lie­taus), ir dėl lauk­tos mies­te­lio va­sa­ros šven­tės „AL SIEDO 2015“.

„Te­gul ben­dru­mas mus vie­ni­ja“

Toks šū­kis į Gar­dų ozą su­bū­rė 15-os Plun­gės ra­jo­no ben­druo­me­nių at­sto­vus. Nors oras bu­vo per­mai­nin­gas – die­ną ne­sto­ko­ta sau­lės, o va­ka­rop prau­sė lie­tus, nuo­tai­kos jis ne­su­ga­di­no. Su­si­bū­ru­sie­ji links­mi­no­si, azar­tiš­kai pra­mo­ga­vo, vai­ši­no­si, kū­rė drau­gys­tės lau­žą ir mė­ga­vo­si ben­dra­vi­mu.

Kap­sū­diš­kiai „su­skri­do“ pa­ben­drau­ti

Šeš­ta­die­nį, lie­pos 11 d., Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kap­sū­džių kai­mo gy­ven­to­jai ar iš čia ki­lu­sie­ji an­trą kar­tą su­si­bū­rė pa­ben­drau­ti. Nors per­mai­nin­gas lie­tu­viš­kos va­sa­ros oras šiek tiek pa­ko­re­ga­vo pla­nus, ta­čiau nuo­tai­kos ne­su­ga­di­no. Kap­sū­diš­kiai ben­dra­vo, klau­sė­si dai­nų, pa­ger­bė il­ga­am­žius kai­mo gy­ven­to­jus – pa­puo­šė sa­vo gy­ve­ni­mą ge­ro­mis emo­ci­jo­mis.

Ben­druo­me­nę vie­ni­jan­ti Prū­sa­lių kai­mo šven­tė

Sau­lė­tą šeš­ta­die­nio, bir­že­lio 27-osios pa­va­ka­rę, Plun­gės mies­to kai­my­nys­tė­je, an­trą va­sa­rą iš ei­lės su­reng­ta Prū­sa­lių kai­mo šven­tė. Jos ren­gė­jai – Prū­sa­lių kai­mo ben­druo­me­nė „Lie­pu­pė“ ir jos pir­mi­nin­kė Vi­da Lau­rin­kie­nė – vi­lia­si, jog šven­tė taps tra­di­ci­ne, vie­ni­jan­čia kai­mo žmo­nes ne tik ben­driems dar­bams, bet ir pra­smin­goms šven­tėms.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama