Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je

Pro­jek­to „Že­mai­čių Kal­va­ri­ja – ma­žo­ji Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2016“ ren­gi­niai ge­gu­žės 15 d. per­si­kė­lė į mies­te­lio ba­zi­li­ką. Čia vy­ko sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Gies­mė Die­vo Mo­ti­nai Ma­ri­jai“.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tre lie­jo­si te­at­ro kū­ry­bos šal­ti­nis

u­gy­bė jau­nų, en­tu­zias­tin­gų ir te­at­ru gy­ve­nan­čių žmo­nių vie­no­je sa­lė­je, nuo­šir­džios šyp­se­nos vi­sų fes­ti­va­lio da­ly­vių vei­duo­se, įkve­pian­tys jau­nų­jų ak­to­rių ir jų va­do­vų at­si­lie­pi­mai apie „Ma­žą­ją Mel­po­me­nę“, emo­cio­na­liai vi­siems kar­tu at­lie­ka­ma, fes­ti­va­lio him­nu ta­pu­si dai­na „Mes pa­sau­lio vai­kai“ – tai tik ke­le­tas ak­cen­tų iš tarp­tau­ti­nio vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rų fes­ti­va­lio-kū­ry­bi­nės la­bo­ra­to­ri­jos „Ma­žo­ji Mel­po­me­nė“ už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos…

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro at­sto­vų pui­kūs įver­ti­ni­mai tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se

Ba­lan­džio 16 die­ną Plun­gės kul­tū­ros cen­tro miš­rus vo­ka­li­nis an­sam­blis „Hel­lo“ ir so­lis­tas To­mas Gai­liū­nas, ku­riuos dai­nuo­ti mo­ko Ri­ta Ur­nie­žie­nė, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos kon­kur­se „To­nis, pus­to­nis“ Tu­ku­me (Lat­vi­ja).

Spe­cia­lios pa­skir­ties „Lions“ bū­rio šauk­ti­niai ba­lan­džio 1-ąją pa­mir­šo ci­vi­li­nį gy­ve­ni­mą

Ba­lan­džio 1 die­ną Plun­gės „Lions“ klu­bo na­riai vi­suo­me­nę pa­kvie­tė į jau 11 lab­da­rin­gą pa­ra­mos pro­jek­tą. Pa­gei­dau­jan­tys pri­si­dė­ti prie klu­bo ak­ci­jos sa­va­no­riai ga­vo po šau­ki­mą ir vie­nam va­ka­rui pa­pil­dė links­mas „Lions“ klu­bo šauk­ti­nių gre­tas. Ren­gi­nio me­tu su­rink­tos lė­šos tra­di­ciš­kai ski­ria­mos Plun­gės vai­kams su ne­ga­lia pa­rem­ti. Šį kar­tą – ke­tu­rio­lik­me­tei Ro­si­tai, ku­riai sku­biai rei­ka­lin­ga ope­ra­ci­ja.

Lop­še­liui-dar­že­liui „Pa­sa­ka“ rū­pi Že­mės li­ki­mas

Ko­vo 20-ąją mi­ni­ma pa­sau­li­nė Že­mės die­na. Plun­gės lop­še­lis-dar­že­lis „Pa­sa­ka“ šią die­ną pa­mi­nė­jo iš anks­to – mi­nė­ta te­ma or­ga­ni­za­vo pie­ši­nių kon­kur­są, su vai­kais pa­ruo­šė me­ni­nę pro­gra­mą ir su­ren­gė me­to­di­nę-prak­ti­nę iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų pe­da­go­gų kon­fe­ren­ci­ją.

Me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas, skir­tas Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus 215-ajam ju­bi­lie­jui

Gim­ta­jai kal­bai, ja per­tei­kia­moms ver­ty­bėms jaut­rius penk­tų–d­vy­lik­tų kla­sių mo­ki­nius bei jų mo­ky­to­jus va­sa­rio 4 d. į Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nę mo­kyk­lą su­kvie­tė tra­di­ci­nis me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas. Jis šie­met bu­vo skir­tas žy­maus vys­ku­po, ra­šy­to­jo, is­to­ri­ko, lie­tu­vių kal­bos ug­dy­to­jo Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus 215-ųjų me­tų ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti.

Pa­dė­kos ren­gi­ny­je pa­ger­bė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ge­ra­da­rius

Sau­sio 15-oji – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­liui iš­skir­ti­nė die­na. Tą die­ną kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia­me Pa­dė­kos ren­gi­ny­je „Ačiū Tau...“ ne tik dė­ko­ta ben­druo­me­nės žmo­nėms už nu­veik­tus ge­rus dar­bus, už nuo­šir­du­mą, at­jau­tą, ge­rą žo­dį, bet ir pa­skelb­ta, kad Že­mai­čių Kal­va­ri­ja – 2016-ųjų me­tų Ma­žo­ji Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė.

„Pa­sa­kos“ daržely­je įkur­tos neįga­liųjų grupės gy­vuo­ja jau dvi­dešimt metų

Gruodžio 3-io­ji bu­vo svar­bi die­na Plungės lopšeliui-darželiui „Pa­sa­ka“. Da­ly­vau­jant gau­siam būriui svečių, taip pat ir Sa­vi­val­dybės me­rui Aud­riui Klišoniui, įstai­go­je pa­minėtas neįga­liųjų gru­pių 20-me­tis.

Ūki­nin­kams linkėjo pa­lan­kes­nių metų ir daug ge­res­nių su­pir­ki­mo kainų

Penk­ta­dienį po darbų iš visų ra­jo­no pu­sių į Plungės kultūros centrą rin­ko­si ūki­nin­kai – čia vy­ko tra­di­cinė žem­dir­bių šventė. Iš pradžių – svei­ki­ni­mai, padėkos ir ap­do­va­no­ji­mai darbščiau­siems ir ino­va­ty­viau­siems, po to – links­ma va­ka­ronė su vaišėmis ir šokiais.

Iš se­no­lių skry­nios traukėme pri­si­mi­ni­mus...

Tarp­tau­tinė pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­na švenčia­ma spa­lio 1 d. Sta­ne­liškiai, kaip tik­ri žemaičiai, šventę vy­res­niems kai­mo žmonėms su­reng­ti pri­si­baudė tik spa­lio vi­du­ry­je. Užtat ko­kią – net dviejų dienų ir dviejų da­lių! Su­reng­ta pa­ro­da mo­kyk­los pa­tal­po­se įsikūru­sio­je bib­lio­te­ko­je ir va­ka­ronė kultūros na­muo­se. Šven­tei su­ruošti su­telk­tos ben­druo­menės „Pie­tuvė“, bib­lio­te­kos ir Sta­ne­lių pa­grin­dinės mo­kyk­los pajėgos, tad re­zul­ta­tai pra­no­ko lūkesčius.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama