Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas, skir­tas Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus 215-ajam ju­bi­lie­jui

Gim­ta­jai kal­bai, ja per­tei­kia­moms ver­ty­bėms jaut­rius penk­tų–d­vy­lik­tų kla­sių mo­ki­nius bei jų mo­ky­to­jus va­sa­rio 4 d. į Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nę mo­kyk­lą su­kvie­tė tra­di­ci­nis me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas. Jis šie­met bu­vo skir­tas žy­maus vys­ku­po, ra­šy­to­jo, is­to­ri­ko, lie­tu­vių kal­bos ug­dy­to­jo Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus 215-ųjų me­tų ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti.

Pa­dė­kos ren­gi­ny­je pa­ger­bė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ge­ra­da­rius

Sau­sio 15-oji – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­liui iš­skir­ti­nė die­na. Tą die­ną kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia­me Pa­dė­kos ren­gi­ny­je „Ačiū Tau...“ ne tik dė­ko­ta ben­druo­me­nės žmo­nėms už nu­veik­tus ge­rus dar­bus, už nuo­šir­du­mą, at­jau­tą, ge­rą žo­dį, bet ir pa­skelb­ta, kad Že­mai­čių Kal­va­ri­ja – 2016-ųjų me­tų Ma­žo­ji Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė.

„Pa­sa­kos“ daržely­je įkur­tos neįga­liųjų grupės gy­vuo­ja jau dvi­dešimt metų

Gruodžio 3-io­ji bu­vo svar­bi die­na Plungės lopšeliui-darželiui „Pa­sa­ka“. Da­ly­vau­jant gau­siam būriui svečių, taip pat ir Sa­vi­val­dybės me­rui Aud­riui Klišoniui, įstai­go­je pa­minėtas neįga­liųjų gru­pių 20-me­tis.

Ūki­nin­kams linkėjo pa­lan­kes­nių metų ir daug ge­res­nių su­pir­ki­mo kainų

Penk­ta­dienį po darbų iš visų ra­jo­no pu­sių į Plungės kultūros centrą rin­ko­si ūki­nin­kai – čia vy­ko tra­di­cinė žem­dir­bių šventė. Iš pradžių – svei­ki­ni­mai, padėkos ir ap­do­va­no­ji­mai darbščiau­siems ir ino­va­ty­viau­siems, po to – links­ma va­ka­ronė su vaišėmis ir šokiais.

Iš se­no­lių skry­nios traukėme pri­si­mi­ni­mus...

Tarp­tau­tinė pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­na švenčia­ma spa­lio 1 d. Sta­ne­liškiai, kaip tik­ri žemaičiai, šventę vy­res­niems kai­mo žmonėms su­reng­ti pri­si­baudė tik spa­lio vi­du­ry­je. Užtat ko­kią – net dviejų dienų ir dviejų da­lių! Su­reng­ta pa­ro­da mo­kyk­los pa­tal­po­se įsikūru­sio­je bib­lio­te­ko­je ir va­ka­ronė kultūros na­muo­se. Šven­tei su­ruošti su­telk­tos ben­druo­menės „Pie­tuvė“, bib­lio­te­kos ir Sta­ne­lių pa­grin­dinės mo­kyk­los pajėgos, tad re­zul­ta­tai pra­no­ko lūkesčius.

Pa­mo­ka su M. K. Čiur­lio­niu

Vie­na pra­smin­giau­sių ir, ko ge­ro, la­biau­siai jau­di­nan­čių Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los tra­di­ci­jų – kiek­vie­ną rug­sė­jo ly­gia­die­nį pa­si­ner­ti į Lie­tu­vos ge­ni­jaus M. K. Čiur­lio­nio gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos pa­sau­lį, pa­jus­ti jo erd­vių ne­ap­rė­pia­mą di­dy­bę, iš­ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti di­džio­jo kū­rė­jo, dar tik pra­dė­ju­sio mu­zi­kan­to ke­lią, nu­vaikš­čio­tais ru­de­nė­jan­čio Plun­gės par­ko ta­kais, jau­kiai pri­si­min­ti jį, kaip me­ni­nin­ką ir žmo­gų, pa­ka­bin­ti ru­de­ni­nių gė­lių vai­ni­ką prie se­no na­me­lio, ku­ria­me M. K. Čiur­lio­nis pra­lei­do vie­nas lai­min­giau­sių sa­vo gy­ve­ni­mo die­nų su žmo­na So­fi­ja Ky­man­tai­te.

Pa­rei­gū­nai sa­vo pro­fe­si­nę die­ną pa­mi­nė­jo baž­ny­čio­je

Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį Lie­tu­vo­je bu­vo švenčiama An­ge­lų sar­gų die­na. Sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę pa­mi­nė­jo ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas: pa­rei­gū­nai da­ly­va­vo šv. Mi­šio­se, vė­liau Die­vo na­muo­se bu­vo sa­ko­mi svei­ki­ni­mai, vy­ko ge­riau­sių­jų po­li­ci­nin­kų ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja.

Tech­no­lo­gi­jų ir dai­lės mo­ky­to­jų kū­ry­ba – vie­no­je sa­lė­je

Rug­sė­jo 1-ąją Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­džio­jo­je pa­ro­dų sa­lė­je ati­da­ry­ta 22 kū­rė­jų iš 14 ra­jo­no mo­kyk­lų dar­bų pa­ro­da. Eks­po­zi­ci­jo­je – fo­to­gra­fi­jos, siu­vi­nė­ti pa­veiks­lai, ak­va­re­lė, dro­ži­niai, ba­ti­ka, nė­ri­niai, de­ku­pa­žas, vel­ti­niai, au­di­niai, mez­gi­niai, si­meg­ra­fi­ja, at­vi­ru­tės, mo­te­riš­ki ak­se­su­a­rai, ko­lia­žai... – iš vi­so net 292 įvai­ria tech­ni­ka at­lik­ti mo­ky­to­jų ir jų mo­ki­nių me­ni­niai dar­be­liai.

Ska­niau­sia bu­vo Plun­gės „Lions“ klu­bo vy­rų vir­ta tra­di­ci­nė žu­vie­nė

Rug­sė­jo 5 die­ną Ši­lu­tės uos­te vy­ko VII Lie­tu­vos žu­vie­nės vi­ri­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me pa­grin­di­nius lau­rus „Tra­di­ci­nės žu­vie­nės“ ka­te­go­ri­jo­je nu­sky­nė Plun­gės ko­man­da – „liū­tai“ Da­rius Jan­kaus­kas, Juo­zas Ra­ma­naus­kas ir vi­sa šių šau­nių vy­rų pa­ly­da.

Svei­kas ir ak­ty­vus su­per mies­tas vėl pa­kvie­tė vai­kus į šven­tę

Užpra­ėju­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį A. Ju­cio gat­vės skve­re­ly­je šur­mu­lia­vo ma­žie­ji plun­giš­kiai – čia jų lau­kė sma­gios spor­ti­nės rung­tys, ga­li­my­bė pa­de­monst­ruo­ti me­ni­nius ­ge­bė­ji­mus, pa­si­tik­rin­ti ži­nias apie svei­ka­tą ir ki­to­kie įdo­mūs da­ly­kai. To­kiu bū­du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras kar­tu su Plun­gės ra­jo­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tru ir Ne­vy­riau­sy­bi­ne vi­suo­me­ni­ne or­ga­ni­za­ci­ja „Kran­tas“ vi­sus vai­kus pa­kvie­tė svei­kai ir ak­ty­viai pa­ly­dė­ti va­sa­rą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama