Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Tarp Jo­ni­nių lau­žų šie­met iš­si­sklei­dė si­dab­ri­nis pa­par­čio žie­das

Il­giau­sią me­tų die­ną, trum­piau­sią nak­tį tra­di­ciš­kai jau daug me­tų kar­tu pra­lei­džia val­dy­bos pir­mi­nin­ko Jo­no Var­ka­lio va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės „Plun­gės Jo­nis“ ko­lek­ty­vas su part­ne­riais iš to pa­ties kie­mo – „Saus­lau­kio sta­ty­ba“, „Plun­gės Jo­nis-S“, „Švie­sos kra­te­ris“ ir „Proj­kel­va“. Šie­met Jo­ni­nės bu­vo ypa­tin­gos, mat pa­par­čio žie­das tarp Jo­ni­nių lau­žų jiems ne­at­si­tik­ti­nai nu­švi­to si­dab­ro spal­va – šios darbš­čios, pa­rei­gin­gos, so­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės dar­buo­to­jai kar­tu jau 25-erius me­tus!

Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba pa­ger­bė vie­nuo­li­kos no­mi­na­ci­jų lai­mė­to­jus

Šie­met Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba nu­spren­dė pa­ska­tin­ti jau­nuo­sius ak­ty­vis­tus, vie­naip ar ki­taip nu­si­pel­niu­sius bei sa­vo dar­bais puo­šian­čius ar gar­si­nan­čius Plun­gės mies­tą. Dau­giau­siai per 2015 me­tus nu­vei­kę plun­giš­kiai bir­že­lio 11 die­ną pa­gerb­ti per ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją, vy­ku­sią mies­to kul­tū­ros cen­tre (KC).

Plun­gės kul­tū­ros cen­tre 16 kar­tą įteik­tos Sta­nis­lo­vo Riau­bos var­do pre­mi­jos

2016-ai­siais me­tais Plun­gės kul­tū­ros cen­tras jau še­šio­lik­tus me­tus kvie­tė vai­kus ir jau­ni­mą da­ly­vau­ti jau­nų­jų me­ni­nin­kų są­jū­dy­je „Sta­nis­lo­vas Riau­ba – Že­mai­ti­jos An­der­se­nas“. Pa­grin­di­nis pro­jek­to tiks­las – puo­se­lė­ti tau­to­dai­lės tra­di­ci­jas tarp vai­kų ir jau­ni­mo, at­skleis­ti ta­len­tin­giau­sius, pa­gerb­ti uni­ka­laus že­mai­čių skulp­to­riaus Sta­nis­lo­vo Riau­bos at­mi­ni­mą.

Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­na

Ge­gu­žės 20-ąją jau ket­vir­tą kar­tą Al­sė­džių gim­na­zi­ja su­kvie­tė re­gio­no moks­lei­vius ir mo­ky­to­jus į ren­gi­nius, skir­tus Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­nai. Pa­grin­di­niu šios die­nos ak­cen­tu ta­po iš­kil­min­gas tri­ša­lės su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas tarp Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės ir Lie­tu­vos Ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­sios rink­ti­nės. Vie­nas iš pa­grin­di­nių šios su­tar­ties punk­tų skel­bia, jog nuo 2016 m. rug­sė­jo 1 die­nos Al­sė­džių gim­na­zi­jo­je bus stei­gia­mos šau­liš­kos kla­sės.

Al­fon­so Be­res­ne­vi­čiaus ju­bi­lie­jaus iš­kil­mės

Ge­gu­žės 14 d. Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je vy­ko fo­to­gra­fo, kraš­to­ty­ri­nin­ko, re­zis­ten­ci­jos met­raš­ti­nin­ko, plun­giš­kio Al­fon­so Be­res­ne­vi­čiaus 80-ies me­tų ju­bi­lie­jaus iš­kil­mės.

Sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je

Pro­jek­to „Že­mai­čių Kal­va­ri­ja – ma­žo­ji Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2016“ ren­gi­niai ge­gu­žės 15 d. per­si­kė­lė į mies­te­lio ba­zi­li­ką. Čia vy­ko sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Gies­mė Die­vo Mo­ti­nai Ma­ri­jai“.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tre lie­jo­si te­at­ro kū­ry­bos šal­ti­nis

u­gy­bė jau­nų, en­tu­zias­tin­gų ir te­at­ru gy­ve­nan­čių žmo­nių vie­no­je sa­lė­je, nuo­šir­džios šyp­se­nos vi­sų fes­ti­va­lio da­ly­vių vei­duo­se, įkve­pian­tys jau­nų­jų ak­to­rių ir jų va­do­vų at­si­lie­pi­mai apie „Ma­žą­ją Mel­po­me­nę“, emo­cio­na­liai vi­siems kar­tu at­lie­ka­ma, fes­ti­va­lio him­nu ta­pu­si dai­na „Mes pa­sau­lio vai­kai“ – tai tik ke­le­tas ak­cen­tų iš tarp­tau­ti­nio vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rų fes­ti­va­lio-kū­ry­bi­nės la­bo­ra­to­ri­jos „Ma­žo­ji Mel­po­me­nė“ už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos…

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro at­sto­vų pui­kūs įver­ti­ni­mai tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se

Ba­lan­džio 16 die­ną Plun­gės kul­tū­ros cen­tro miš­rus vo­ka­li­nis an­sam­blis „Hel­lo“ ir so­lis­tas To­mas Gai­liū­nas, ku­riuos dai­nuo­ti mo­ko Ri­ta Ur­nie­žie­nė, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos kon­kur­se „To­nis, pus­to­nis“ Tu­ku­me (Lat­vi­ja).

Spe­cia­lios pa­skir­ties „Lions“ bū­rio šauk­ti­niai ba­lan­džio 1-ąją pa­mir­šo ci­vi­li­nį gy­ve­ni­mą

Ba­lan­džio 1 die­ną Plun­gės „Lions“ klu­bo na­riai vi­suo­me­nę pa­kvie­tė į jau 11 lab­da­rin­gą pa­ra­mos pro­jek­tą. Pa­gei­dau­jan­tys pri­si­dė­ti prie klu­bo ak­ci­jos sa­va­no­riai ga­vo po šau­ki­mą ir vie­nam va­ka­rui pa­pil­dė links­mas „Lions“ klu­bo šauk­ti­nių gre­tas. Ren­gi­nio me­tu su­rink­tos lė­šos tra­di­ciš­kai ski­ria­mos Plun­gės vai­kams su ne­ga­lia pa­rem­ti. Šį kar­tą – ke­tu­rio­lik­me­tei Ro­si­tai, ku­riai sku­biai rei­ka­lin­ga ope­ra­ci­ja.

Lop­še­liui-dar­že­liui „Pa­sa­ka“ rū­pi Že­mės li­ki­mas

Ko­vo 20-ąją mi­ni­ma pa­sau­li­nė Že­mės die­na. Plun­gės lop­še­lis-dar­že­lis „Pa­sa­ka“ šią die­ną pa­mi­nė­jo iš anks­to – mi­nė­ta te­ma or­ga­ni­za­vo pie­ši­nių kon­kur­są, su vai­kais pa­ruo­šė me­ni­nę pro­gra­mą ir su­ren­gė me­to­di­nę-prak­ti­nę iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų pe­da­go­gų kon­fe­ren­ci­ją.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama