Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Skai­to­vų kon­kur­sas že­mai­tiš­kai

Plun­gė­je jau penk­tą kar­tą vy­ko skai­to­vų kon­kur­sas „Skai­ty­ma že­mai­tėš­ka“. Že­mai­čių tar­mės puo­se­lė­to­jams tai ypač pra­smin­gas ren­gi­nys, nes ska­ti­na­mas mū­sų uni­ka­lios tar­mės var­to­ji­mas, at­sklei­džia­mas jos au­ten­tiš­ku­mas, ža­di­na­mas au­gan­čios kar­tos tau­ti­nis iden­ti­te­tas. Tu­rė­da­mi to­kį tiks­lą, kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­rius, Žemaičių kultūros draugijos Plungės skyrius – ir šį kar­tą kvie­tė vi­sus „pa­si­ro­kou­ti že­mai­tėš­ka“. Bib­lio­te­ko­je lapkričio 29 dieną įvy­ko pir­ma­sis kon­kur­so eta­pas – že­mai­tiš­kai šne­kė­jo pa­tys ma­žiau­si – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų auk­lė­ti­niai ir pra­di­nu­kai.

Mu­zi­ka su­vie­ni­jo svei­kus ir ne­įga­lius vai­kus

Plun­gės kul­tū­ros cen­tras jau ne pir­mus me­tus įgy­ven­di­na edu­ka­ci­nį pro­jek­tą „Mes esa­me vie­no­di, mes no­ri­me bū­ti kar­tu“. Jo tiks­las yra drau­gėn su­bur­ti svei­kus ir ne­ga­lią tu­rin­čius vai­kus bei jau­ni­mą ben­drai kū­ry­bai, ben­dra­vi­mui, ben­dra­dar­bia­vi­mui. Iš šios veik­los kas­met gims­ta pui­kus bai­gia­ma­sis ren­gi­nys – kon­cer­tas, ku­rio me­tu kul­tū­ros cen­tro sce­no­je su me­ni­nė­mis pro­gra­mo­mis pa­si­ro­do vi­si pro­jek­to da­ly­viai. Šeš­ta­die­nį vi­si no­rin­tys ga­lė­jo ste­bė­ti ir įver­tin­ti, ką šie­met pa­ruo­šė pro­jek­to da­ly­viai.

Moka dirbti, moka ir švęsti

Lap­kri­čio 18-osios va­ka­rą Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tre vy­ko tra­di­ci­nė vi­so ra­jo­no žem­dir­bių šven­tė, ku­rios ne­ap­len­kė ir bū­rys sve­čių. Bai­gę di­džiuo­sius me­tų dar­bus, ūki­nin­kai tar­si vie­na gau­si šei­ma vėl su­si­rin­ko prie ben­dro sta­lo, prieš tai pa­si­džiau­gę sa­vo ir ki­tų lai­mė­ji­mais, ap­do­va­no­ję ge­riau­siai ir gra­žiau­siai be­si­tvar­kiu­sius šei­mi­nin­kus.

Kū­ri­niu ga­li tap­ti ir me­džio žie­vė, ir se­no suo­lo li­ku­čiai

Kvie­ti­mas į pa­ro­dos ati­da­ry­mą – kas­die­nis reiš­ki­nys. O štai pa­siū­ly­mas at­ei­ti į eks­po­zi­ci­jos už­da­ry­mą – in­tri­guo­jan­tis ne­ti­kė­tu­mas. Spa­lio 28 d. už­suk­ti Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­ro­dų sa­lę tik­rai ver­tė­jo – dėl ori­gi­na­lių eks­po­na­tų, jau­kios ap­lin­kos, dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jų šil­tų pa­sa­ko­ji­mų apie įvai­ria tech­ni­ka at­lik­tus dar­bus, ku­rių au­to­riai – jie pa­tys bei jų mo­ki­niai.

Ku­liuo­se – mo­liū­gų-ži­bin­tų šven­tė

Ma­da lap­kri­čio 1–ąją pa­si­tik­ti mo­liū­gų-ži­bin­tų švie­so­je pa­sie­kė ir Ku­lius. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį čia su­reng­ta šven­te su­si­do­mė­jo bū­riai žmo­nių. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių džiaugs­mui, švie­čian­čių mo­liū­gų pa­žiū­rė­ti rin­ko­si ne tik vie­ti­niai.

Gy­ve­ni­mas gim­na­zi­jo­je pra­si­de­da nuo šau­liš­kos veik­los

Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių gim­na­zi­ja – tai mo­kyk­la, esan­ti ar­čiau Tel­šių nei Plun­gės ra­jo­no cen­tro, ap­sup­ta di­džiu­lių miš­kų, upių ir tven­ki­nių. Gal to­dėl prieš 16 me­tų čia pra­dė­ju­siam dirb­ti di­rek­to­riui Le­o­nui Moc­kū­nui pir­miau­sia ki­lo min­tis at­kur­ti ka­dai­se vei­ku­sią šau­lių kuo­pą ir šau­liš­ko gy­ve­ni­mo ypa­tu­mus įves­ti į mo­ky­mo pro­gra­mą. Taip 2001-ai­siais gy­ny­bi­nis-pi­lie­ti­nis ug­dy­mas, kaip pa­si­ren­ka­ma­sis da­ly­kas, at­si­ra­do tuo­met dar Al­sė­džių vi­du­ri­nės mo­kyk­los pro­gra­mo­je. No­rą mo­ky­tis to­kio­je mo­kyk­lo­je kas­met pa­reiš­kia vis dau­giau mo­ki­nių ne tik iš ap­lin­ki­nių ra­jo­nų, bet ir ato­kes­nių – Kė­dai­nių, Jo­na­vos, Šiau­lių, Ak­me­nės ar Ma­žei­kių. Šiais moks­lo me­tais pa­gal pa­va­sa­rį pa­si­ra­šy­tą tri­ša­lę – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų – su­tar­tį nuo šio ru­dens pir­mą kar­tą ne tik šio­je mo­kyk­lo­je, bet ir vi­so­je Že­mai­ti­jo­je nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo pir­mo­ji gim­na­zi­jos šau­liš­ka kla­sė, ku­rio­je no­rą mo­ky­tis pa­reiš­kė 21 mo­ki­nys.

Renginys „Švie­sos ieš­kok nak­ty­je“ užbūrė ir didelius, ir mažus

„Sė­džiu lan­ge. Rug­sė­jo nak­tis. Pil­na­tis.
Ir švel­nus kaip ves­tu­vi­nis nuo­me­tas
Leng­vas rū­kas virš pie­vų.
Tai po­ezi­jos, mei­lės, sva­jo­nių nak­tis.
To­ki­ą­nakt my­li­mi ne­at­mins, kaip iš­tart
Li­gi ry­to: su­die­vu!
Ta rug­sė­jo nak­tis kaip sva­jo­nė gra­ži;
To­kią nak­tį ra­šy­ti, sva­jo­ti
Ir my­lė­ti no­rė­tųs.“
/Vy­tau­tas Ma­čer­nis/

Nar­vai­šiš­kiai įsi­ren­gė spor­to aikš­te­lę

Plun­gės ra­jo­no kai­mų ben­druo­me­nės tam­pa vis ak­ty­ves­nės, sten­gia­si gy­ven­ti įdo­miau, pra­smin­giau, gra­žiau. Šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 17-ąją, Nar­vai­šiuo­se, prie tven­ki­nio, vy­ko iš­kil­min­gas po­il­sio ir spor­to aikš­te­lės ati­da­ry­mas.

Geriausios melžėjos susirungė aš­tun­tą kar­tą vy­ku­sio­se var­žy­tu­vė­se

Rug­sė­jo 7 die­ną Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, ūki­nin­ko Do­na­to Šlei­niaus ūky­je, vy­ko jau aš­tun­to­sios ra­jo­no mel­žė­jų var­žy­tu­vės. Šie­met jo­se da­ly­va­vo 6 var­žo­vės iš įvai­rių se­niū­ni­jų.

Pra­si­dė­jo XI Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis

Rug­pjū­čio 27-ąją, pas­ku­ti­nį va­sa­ros šeš­ta­die­nį, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je, ku­ris vei­kia ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se, ati­da­ry­tas tra­di­ci­nis fes­ti­va­lis. Be­veik mė­ne­sį truk­sian­čios šven­tės me­tu ne tik plun­giš­kiai, bet ir sve­čiai iš vi­sos Že­mai­ti­jos ir net to­les­nių kraš­tų ga­lės lan­ky­tis kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tuo­se bei ki­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama