Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Gy­ve­ni­mas gim­na­zi­jo­je pra­si­de­da nuo šau­liš­kos veik­los

Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių gim­na­zi­ja – tai mo­kyk­la, esan­ti ar­čiau Tel­šių nei Plun­gės ra­jo­no cen­tro, ap­sup­ta di­džiu­lių miš­kų, upių ir tven­ki­nių. Gal to­dėl prieš 16 me­tų čia pra­dė­ju­siam dirb­ti di­rek­to­riui Le­o­nui Moc­kū­nui pir­miau­sia ki­lo min­tis at­kur­ti ka­dai­se vei­ku­sią šau­lių kuo­pą ir šau­liš­ko gy­ve­ni­mo ypa­tu­mus įves­ti į mo­ky­mo pro­gra­mą. Taip 2001-ai­siais gy­ny­bi­nis-pi­lie­ti­nis ug­dy­mas, kaip pa­si­ren­ka­ma­sis da­ly­kas, at­si­ra­do tuo­met dar Al­sė­džių vi­du­ri­nės mo­kyk­los pro­gra­mo­je. No­rą mo­ky­tis to­kio­je mo­kyk­lo­je kas­met pa­reiš­kia vis dau­giau mo­ki­nių ne tik iš ap­lin­ki­nių ra­jo­nų, bet ir ato­kes­nių – Kė­dai­nių, Jo­na­vos, Šiau­lių, Ak­me­nės ar Ma­žei­kių. Šiais moks­lo me­tais pa­gal pa­va­sa­rį pa­si­ra­šy­tą tri­ša­lę – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų – su­tar­tį nuo šio ru­dens pir­mą kar­tą ne tik šio­je mo­kyk­lo­je, bet ir vi­so­je Že­mai­ti­jo­je nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo pir­mo­ji gim­na­zi­jos šau­liš­ka kla­sė, ku­rio­je no­rą mo­ky­tis pa­reiš­kė 21 mo­ki­nys.

Renginys „Švie­sos ieš­kok nak­ty­je“ užbūrė ir didelius, ir mažus

„Sė­džiu lan­ge. Rug­sė­jo nak­tis. Pil­na­tis.
Ir švel­nus kaip ves­tu­vi­nis nuo­me­tas
Leng­vas rū­kas virš pie­vų.
Tai po­ezi­jos, mei­lės, sva­jo­nių nak­tis.
To­ki­ą­nakt my­li­mi ne­at­mins, kaip iš­tart
Li­gi ry­to: su­die­vu!
Ta rug­sė­jo nak­tis kaip sva­jo­nė gra­ži;
To­kią nak­tį ra­šy­ti, sva­jo­ti
Ir my­lė­ti no­rė­tųs.“
/Vy­tau­tas Ma­čer­nis/

Nar­vai­šiš­kiai įsi­ren­gė spor­to aikš­te­lę

Plun­gės ra­jo­no kai­mų ben­druo­me­nės tam­pa vis ak­ty­ves­nės, sten­gia­si gy­ven­ti įdo­miau, pra­smin­giau, gra­žiau. Šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 17-ąją, Nar­vai­šiuo­se, prie tven­ki­nio, vy­ko iš­kil­min­gas po­il­sio ir spor­to aikš­te­lės ati­da­ry­mas.

Geriausios melžėjos susirungė aš­tun­tą kar­tą vy­ku­sio­se var­žy­tu­vė­se

Rug­sė­jo 7 die­ną Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, ūki­nin­ko Do­na­to Šlei­niaus ūky­je, vy­ko jau aš­tun­to­sios ra­jo­no mel­žė­jų var­žy­tu­vės. Šie­met jo­se da­ly­va­vo 6 var­žo­vės iš įvai­rių se­niū­ni­jų.

Pra­si­dė­jo XI Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis

Rug­pjū­čio 27-ąją, pas­ku­ti­nį va­sa­ros šeš­ta­die­nį, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je, ku­ris vei­kia ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se, ati­da­ry­tas tra­di­ci­nis fes­ti­va­lis. Be­veik mė­ne­sį truk­sian­čios šven­tės me­tu ne tik plun­giš­kiai, bet ir sve­čiai iš vi­sos Že­mai­ti­jos ir net to­les­nių kraš­tų ga­lės lan­ky­tis kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tuo­se bei ki­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Fes­ti­va­lis „Plun­gė stre­et art“ tę­sia­si

Plun­gė­je tę­sia­si dar bir­že­lį pra­si­dė­jęs, pir­mą kar­tą mū­sų mies­te vyks­tan­tis gat­vės me­no fes­ti­va­lis „Plun­gė stre­et art“. Mies­to gy­ven­to­jai bei sve­čiai jau tu­ri ga­li­my­bę įvai­rio­se mies­to erd­vė­se gro­žė­tis me­niš­kais gra­fi­čiais, ku­rie pa­gy­vi­na niū­rias pa­sta­tų sie­nas.

Mi­la­šai­čiuo­se – ne­pa­pras­ta tan­de­mų sa­vai­tė

Lie­pos 25-ąją Plun­gės ra­jo­ne, Mi­la­šai­čių kai­me, so­dy­bo­je „Že­mai­tė truo­ba“, pra­si­dė­jo sa­vai­tę tru­ku­si kū­ry­bi­nė sto­vyk­la „Tan­de­mai“. Toks pro­jek­tas Lie­tu­vo­je vyks­ta pir­mą kar­tą. Pa­grin­di­nis sto­vyk­los ak­cen­tas – tan­de­mai, ku­riuos su­da­rė du žmo­nės – me­ni­nin­kas ir ne­re­gys.

Šat­ei­kių mies­te­lio šven­tė „Ma­no kai­mo va­sa­ra 2016“

Lie­pos 23-iąją Ša­tei­kių mies­te­lio gy­ven­to­jai ir sve­čiai šven­tė kas­me­ti­nę va­sa­ros šven­tę, kuri prasidėjo žvejų varžybomis Vilmos ir Dainoro Salių sodyboje.

Ku­liš­kius su­bū­rė Škap­lie­ri­nės at­lai­dai

Kiek­vie­ną va­sa­rą, liepos mė­ne­sį, jau­kus Ku­lių mies­te­lis pri­si­pil­do ma­lo­naus kle­ge­sio: mi­nios ku­liš­kių, bu­vu­sių ar esa­mų, su­plūs­ta į Škap­lie­ri­nės at­lai­dus, kurie sutampa su se­niū­ni­jos va­sa­ros šven­te. Dvi die­nas trun­kan­ti tra­di­ci­nė šven­tė su­bu­ria ne tik ti­kin­čiuo­sius, bet ir spor­to bei mu­zi­kos ger­bė­jus. Ne iš­im­tis bu­vo iš šių me­tų at­lai­dai bei ki­ti šven­ti­niai ren­gi­niai, Ku­lius dre­bi­nę liepos 16–17 die­no­mis.

Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je – Ma­žo­jo­je Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė­je – ati­deng­ta skulp­tū­ra Že­mai­čių Mo­ti­noms

Lie­pos 10 die­ną, Di­džio­sios Kal­va­ri­jos, Šei­mų ir pa­sau­lio že­mai­čių die­ną, kal­va­riš­kiai pa­si­ti­ko sve­čius sak­so­fo­no gar­sais ir že­mai­tiš­kais po­smais apie mo­ti­ną. Skve­re­ly­je už Ba­zi­li­kos ati­deng­tas pa­min­klas Že­mai­čių Mo­ti­noms, ku­ria­me vaiz­duo­ja­ma mo­ti­na su van­dens ąso­čiu, tai yra mo­ti­na, ku­ri nuo­lat lau­kia sa­vo vai­kų, su­grįž­tan­čių iš įvai­rių pa­sau­lio kam­pe­lių. Skulp­tū­ros au­to­rius – liau­dies me­ni­nin­kas An­ta­nas Vaš­kys, pa­min­klo fun­da­to­rius – Vid­man­to Jo­ni­kos lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama