Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Plun­giš­kius vėl džiu­gi­no pa­ra­mos kon­cer­tas

Ba­lan­džio 1-osios iš­va­ka­rė­se Plun­gė­je po­rai va­lan­dų bu­vo įkur­ta dar vie­na te­le­vi­zi­ja – „Liū­tų te­le­vi­zi­ja“. Jos žiū­ro­vams nu­si­vil­ti ne­te­ko: šmaikš­tūs ir links­mi po­kal­biai, nuo­tai­kin­gos dai­nos ir šo­kiai do­va­no­jo pui­kų re­gi­nį. Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė bu­vo sau­sa­kim­ša, o tai ypač džiu­gi­no ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius, juk vis­kas vy­ko dėl kil­naus tiks­lo – už su­rink­tas lė­šas pa­dė­ti ne­įga­liems ra­jo­no vai­kams ir jau­ni­mui.

Ne­pa­mirš­ta­mos pa­mo­kos už mo­kyk­los sie­nų

Se­na­mies­čio mo­kyk­la pa­va­sa­rį pa­si­tin­ka nu­si­tei­kę įdo­miam ir no­va­to­riš­kam dar­bui: įsi­bė­gė­jęs ERASMUS+ K2 stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės pro­jek­tas „Mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je“ su­kvie­tė šiuo­lai­kiš­kai mąs­tan­čius ir dir­ban­čių mo­ky­to­jų bei jų mo­ki­nių ko­man­das iš Ma­ke­do­ni­jos, Ru­mu­ni­jos ir Len­ki­jos. Pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui S. Jan­kaus­kie­nė bei pro­jek­to va­do­vės B. Ut­hne ir R. Pau­li­kie­nė dar lap­kri­čio pa­bai­go­je da­ly­va­vo mo­ky­to­jų su­si­ti­ki­me Ma­ke­do­ni­jo­je, Ku­ma­no­vo mies­to Pe­ro Na­ko­vo mo­kyk­lo­je, ir su ša­li­mis part­ne­rė­mis nu­ta­rė, kad ben­dri tiks­lai – ug­dy­ti mo­ki­nius ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je – bus pra­dė­ti Lie­tu­vo­je ko­vo 20–24 d.

Ko­vo 11-ąją vai­kai Se­na­mies­čio aikš­tė­je pa­mi­nė­jo jud­riai

Ko­vo 11-ąją, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Se­na­mies­čio aikš­tė­je vy­ko kon­kur­so „Ma­no kla­sės mankš­ta“ ap­do­va­no­ji­mų šven­tė. Kon­kur­sas vyk­dy­tas kaip vie­nas iš URBACT II pro­gra­mos pro­jek­to „4D mies­tai. Ke­tu­ri mies­tų vys­ty­mo­si veiks­niai: svei­ka­ta, ino­va­ci­jos, vie­šo­ji-pri­va­čio­ji part­ne­rys­tė ir ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veiks­mų pla­no da­lių, ku­rių tiks­las – ug­dy­ti vai­kų ir mo­ki­nių ge­bė­ji­mus sau­go­ti bei stip­rin­ti sa­vo svei­ka­tą, ska­tin­ti moks­lei­vius dau­giau ju­dė­ti ir mankš­tin­tis.

Tra­di­ci­ja tę­sia­ma – se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai vėl rin­ko­si į su­ei­gą

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai tę­sia tra­di­ci­ją kar­tą per dve­jus me­tus kar­tu su šei­mų na­riais su­si­rink­ti į bū­rį: su­si­pa­žin­ti, jei dar ne­pa­žįs­ta­mi, pa­ben­drau­ti, pa­šmaikš­tau­ti, tie­siog sma­giai pra­leis­ti sa­vait­ga­lio va­ka­rą kar­tu.

Ra­jo­ni­nio me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so ai­dai

Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je įvy­ko ra­jo­ni­nis me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas, kuriame da­ly­va­vo 22 Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viai. Kon­kur­sas vy­ko dvie­juo­se po­gru­piuo­se: 5–8 ir 9–12 kla­sių.

Kviečia į knygos pristatymą!

Drau­gi­jai „Sau­lu­tė“ – 100 me­tų

Gruo­džio 10 die­ną Pla­te­lių dva­ro svir­ne vy­ko kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta pa­mi­nė­ti 1916–1920 m. vei­ku­sios ka­ta­li­kiš­kos, švie­tė­jiš­kos drau­gi­jos „Sau­lu­tė“ 100 me­tų su­kak­čiai. Ren­gi­nio ini­cia­to­riai – Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas ir Lie­tu­vos at­gi­mi­mo me­tais at­kur­ta drau­gi­ja „Sau­lu­tė“.

Skai­to­vų kon­kur­sas že­mai­tiš­kai

Plun­gė­je jau penk­tą kar­tą vy­ko skai­to­vų kon­kur­sas „Skai­ty­ma že­mai­tėš­ka“. Že­mai­čių tar­mės puo­se­lė­to­jams tai ypač pra­smin­gas ren­gi­nys, nes ska­ti­na­mas mū­sų uni­ka­lios tar­mės var­to­ji­mas, at­sklei­džia­mas jos au­ten­tiš­ku­mas, ža­di­na­mas au­gan­čios kar­tos tau­ti­nis iden­ti­te­tas. Tu­rė­da­mi to­kį tiks­lą, kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­rius, Žemaičių kultūros draugijos Plungės skyrius – ir šį kar­tą kvie­tė vi­sus „pa­si­ro­kou­ti že­mai­tėš­ka“. Bib­lio­te­ko­je lapkričio 29 dieną įvy­ko pir­ma­sis kon­kur­so eta­pas – že­mai­tiš­kai šne­kė­jo pa­tys ma­žiau­si – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų auk­lė­ti­niai ir pra­di­nu­kai.

Mu­zi­ka su­vie­ni­jo svei­kus ir ne­įga­lius vai­kus

Plun­gės kul­tū­ros cen­tras jau ne pir­mus me­tus įgy­ven­di­na edu­ka­ci­nį pro­jek­tą „Mes esa­me vie­no­di, mes no­ri­me bū­ti kar­tu“. Jo tiks­las yra drau­gėn su­bur­ti svei­kus ir ne­ga­lią tu­rin­čius vai­kus bei jau­ni­mą ben­drai kū­ry­bai, ben­dra­vi­mui, ben­dra­dar­bia­vi­mui. Iš šios veik­los kas­met gims­ta pui­kus bai­gia­ma­sis ren­gi­nys – kon­cer­tas, ku­rio me­tu kul­tū­ros cen­tro sce­no­je su me­ni­nė­mis pro­gra­mo­mis pa­si­ro­do vi­si pro­jek­to da­ly­viai. Šeš­ta­die­nį vi­si no­rin­tys ga­lė­jo ste­bė­ti ir įver­tin­ti, ką šie­met pa­ruo­šė pro­jek­to da­ly­viai.

Moka dirbti, moka ir švęsti

Lap­kri­čio 18-osios va­ka­rą Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tre vy­ko tra­di­ci­nė vi­so ra­jo­no žem­dir­bių šven­tė, ku­rios ne­ap­len­kė ir bū­rys sve­čių. Bai­gę di­džiuo­sius me­tų dar­bus, ūki­nin­kai tar­si vie­na gau­si šei­ma vėl su­si­rin­ko prie ben­dro sta­lo, prieš tai pa­si­džiau­gę sa­vo ir ki­tų lai­mė­ji­mais, ap­do­va­no­ję ge­riau­siai ir gra­žiau­siai be­si­tvar­kiu­sius šei­mi­nin­kus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama