Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Pa­gerb­tas žy­maus kraš­to­ty­ri­nin­ko at­mi­ni­mas

Rug­pjū­čio 30-ąją su­kan­ka 105 me­tai, kai gi­mė žy­mus mū­sų kraš­to ty­ri­nė­tas ir mu­zie­ji­nin­kas Kon­stan­ti­nas Bru­žas (1912–2005). Kraš­to­ty­ri­nin­kas-fi­lo­so­fas, že­mai­čių kraš­to se­no­vės ser­gė­to­jas ir švie­suo­lis – taip daž­niau­siai api­bū­di­na­mas šis kal­va­riš­kis. Ju­bi­lie­ji­nių gi­mi­mo me­ti­nių pro­ga Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je ket­vir­ta­die­nį su­reng­ta po­pie­tė, skir­ta pa­gerb­ti jo švie­sų at­mi­ni­mą.

Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis vėl kvie­čia klau­sy­to­jus

Vė­ly­vą šeš­ta­die­nio po­pie­tę Plun­gės pa­dan­gę su­dre­bi­no trys pa­tran­kos sal­vės – už tė­vy­nę Lie­tu­vą, už ku­ni­gaikš­čius Ogins­kius ir už Plun­gę bei jos žmo­nes. Taip bu­vo pa­svei­kin­tas ir pa­skelb­tas ati­da­ry­tu jau dvy­lik­tą­jį kar­tą mū­sų mies­te pra­si­dė­jęs Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis.

Ben­druo­me­nių su­ei­gos da­ly­vius iš­vai­kė lie­tus

Šeš­ta­die­nį Kan­tau­čių ben­druo­me­nė lau­kė vi­sų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų – kai­me vy­ko Plun­gės ra­jo­no ben­druo­me­nių su­ei­ga-kon­fe­ren­ci­ja „Te­gu ben­dru­mas mus vie­ni­ja“. Su­ei­gos pro­gra­ma ža­dė­jo pui­kų ir įdo­miai pra­leis­tą lai­ką. Gai­la, kad ne vis­kas ėjo kaip iš pyp­kės: nuo­tai­ką ir ren­gi­nį ga­di­no po pie­tų pra­si­dė­jęs smar­kus lie­tus.

Šar­ne­lės ben­druo­me­nė inau­gu­ra­vo dar du Gar­bės pi­lie­čius

Rug­pjū­čio 12 die­ną Šar­ne­lė­je vy­ko kas­me­ti­nė Šar­ne­lės kai­mo kraš­tie­čių su­ei­ga. Ren­gi­nys, be­si­bai­giant va­sa­rai, or­ga­ni­zuo­ja­mas jau try­lik­tus me­tus. Kas­kart šį šven­tė su­lau­kia ne­men­ko bu­vu­sių ir esa­mų šar­ne­liš­kių dė­me­sio. Ir šį­kart į su­ei­gą su­si­rin­ko vi­si, ku­riems bran­gi Šar­ne­lė, ku­rie no­rė­jo pa­bū­ti tarp sa­viš­kių, pa­ben­drau­ti, pa­si­klau­sy­ti gra­žios mu­zi­kos ar da­ly­vau­ti įdo­mio­je kon­fe­ren­ci­jo­je.

Mo­ki­niai pa­ger­bė sa­vo mo­ky­to­jo at­mi­ni­mą

Šių me­tų bir­že­lį nu­si­pel­niu­siam tre­ne­riui, Plun­gės gar­bės pi­lie­čiui Vi­ta­li­ui Vla­dui An­driu­šai­čiui bū­tų su­ka­kę 90 me­tų. Lie­pos 22 die­ną į Plun­gę su­si­rin­kę jo auk­lė­ti­niai pa­ger­bė mo­ky­to­jo at­mi­ni­mą. Jam skir­tos at­mi­ni­mo len­tos ir šach­ma­tų ša­li­gat­vio Vy­tau­to gat­vė­je ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo V. V. An­driu­šai­čio šei­mos na­riai, Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys ir di­de­lis bū­rys plun­giš­kių.

Prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės ati­da­ry­ta il­gai lauk­ta ka­vi­nu­kė „Ta­ka­va“

Nuo šiol Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vės pra­džio­je, esan­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, tu­rin­ti skam­bų „SuperMiesto“ pa­va­di­ni­mą, ne­abe­jo­ti­nai tu­rės dar vie­ną trau­kos ob­jek­tą – ka­vi­nu­kę „Ta­ka­va“. Penk­ta­die­nį čia vy­ku­sia­me triukš­min­ga­me ati­da­ry­me ap­si­lan­kė ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Mu­zie­jų nak­tį nu­švi­to Ogins­kio rū­mai

Ge­gu­žės 20-ąją vi­so­je ša­ly­je bu­vo mi­ni­ma Mu­zie­jų nak­tis. Tai kas­me­ti­nis Tarp­tau­ti­nės mu­zie­jų ta­ry­bos ini­ci­juo­ja­mas ren­gi­nys, ku­rio me­tu Lie­tu­vos mu­zie­jai kar­tu su ki­tais ak­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čiais Eu­ro­pos mies­tais at­ve­ria du­ris lan­ky­to­jams va­ka­re ir nak­tį – to­kiu me­tu, kai pa­pras­tai mu­zie­jų eks­po­na­tai il­si­si tam­so­je. Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus taip pat jau daug me­tų pa­lai­ko šią ini­cia­ty­vą ir kas­kart plun­giš­kiams bei mies­to sve­čiams siū­lo įdo­mią ir iš­skir­ti­nę pro­gra­mą. Kon­cer­tai, šiuo­lai­ki­nio šo­kio mi­nia­tiū­ra, fo­to­gra­fi­jos pa­ro­dos ati­da­ry­mas, ga­liau­siai įspū­din­gas My­ko­lo Ogins­kio rū­mų ap­švie­ti­mas – tai, kuo pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį vi­lio­jo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus.

Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – kon­fe­ren­ci­ja Šat­ri­jos Ra­ga­nai

Šiais me­tais Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka vyk­do pro­jek­tą „Ra­šy­to­ja Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na ir pre­la­tas Kon­stan­ti­nas Ol­šaus­kas – XX a. pra­džios švie­tė­jai ir lie­tu­vy­bės ža­din­to­jai“.

Su­si­ti­ki­mas su kny­gų vai­kams au­to­re Ig­ne Za­ram­bai­te

a­lan­džio 28 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su kny­gų vai­kams au­to­re, ant­ro­jo Na­cio­na­li­nio vai­kų li­te­ra­tū­ros kon­kur­so „Švies­ki­me vai­kus“ de­biu­to lau­re­a­te Ig­ne Za­ram­bai­te.

Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui – 10 me­tų!

Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui šis pa­va­sa­ris iš­skir­ti­nis – su­kan­ta ly­giai de­šimt me­tų nuo šios įstai­gos veik­los pra­džios. Nors pa­gal am­žių cen­tras jau­niau­sias tarp Va­ka­rų Lie­tu­vo­je vei­kian­čių su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trų, ta­čiau su­au­gu­sių­jų švie­ti­mas Plun­gė­je vyk­do­mas tik­rai ne vie­ną de­šimt­me­tį. Šie­met ei­na jau 72 me­tai, kaip Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je be per­trau­kos or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai vy­res­niems žmo­nėms. Šie fak­tai ir daug ki­tų svar­bių da­tų bei skai­čių pri­si­min­ti pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, kai My­ko­lo Ogins­kio dva­ro rū­muo­se vy­ko Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro de­šimt­me­čio mi­nė­ji­mo šven­tė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama