Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Su­si­ti­ki­mas su kny­gų vai­kams au­to­re Ig­ne Za­ram­bai­te

a­lan­džio 28 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su kny­gų vai­kams au­to­re, ant­ro­jo Na­cio­na­li­nio vai­kų li­te­ra­tū­ros kon­kur­so „Švies­ki­me vai­kus“ de­biu­to lau­re­a­te Ig­ne Za­ram­bai­te.

Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui – 10 me­tų!

Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui šis pa­va­sa­ris iš­skir­ti­nis – su­kan­ta ly­giai de­šimt me­tų nuo šios įstai­gos veik­los pra­džios. Nors pa­gal am­žių cen­tras jau­niau­sias tarp Va­ka­rų Lie­tu­vo­je vei­kian­čių su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trų, ta­čiau su­au­gu­sių­jų švie­ti­mas Plun­gė­je vyk­do­mas tik­rai ne vie­ną de­šimt­me­tį. Šie­met ei­na jau 72 me­tai, kaip Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je be per­trau­kos or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai vy­res­niems žmo­nėms. Šie fak­tai ir daug ki­tų svar­bių da­tų bei skai­čių pri­si­min­ti pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, kai My­ko­lo Ogins­kio dva­ro rū­muo­se vy­ko Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro de­šimt­me­čio mi­nė­ji­mo šven­tė.

„Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“

Pra­ėjęs penk­ta­die­nis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nu­kams bu­vo ne­įpras­tas. Tai die­na, do­va­no­ju­si jiems daug sma­gių įspū­džių ir šyp­se­nų. Die­na, kai mo­kyk­lo­je su­lau­kė ypač bran­gių sve­čių – mo­čiu­čių. Gim­na­zi­jo­je vy­ko ren­gi­nys „Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“.

Plun­giš­kius vėl džiu­gi­no pa­ra­mos kon­cer­tas

Ba­lan­džio 1-osios iš­va­ka­rė­se Plun­gė­je po­rai va­lan­dų bu­vo įkur­ta dar vie­na te­le­vi­zi­ja – „Liū­tų te­le­vi­zi­ja“. Jos žiū­ro­vams nu­si­vil­ti ne­te­ko: šmaikš­tūs ir links­mi po­kal­biai, nuo­tai­kin­gos dai­nos ir šo­kiai do­va­no­jo pui­kų re­gi­nį. Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė bu­vo sau­sa­kim­ša, o tai ypač džiu­gi­no ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius, juk vis­kas vy­ko dėl kil­naus tiks­lo – už su­rink­tas lė­šas pa­dė­ti ne­įga­liems ra­jo­no vai­kams ir jau­ni­mui.

Ne­pa­mirš­ta­mos pa­mo­kos už mo­kyk­los sie­nų

Se­na­mies­čio mo­kyk­la pa­va­sa­rį pa­si­tin­ka nu­si­tei­kę įdo­miam ir no­va­to­riš­kam dar­bui: įsi­bė­gė­jęs ERASMUS+ K2 stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės pro­jek­tas „Mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je“ su­kvie­tė šiuo­lai­kiš­kai mąs­tan­čius ir dir­ban­čių mo­ky­to­jų bei jų mo­ki­nių ko­man­das iš Ma­ke­do­ni­jos, Ru­mu­ni­jos ir Len­ki­jos. Pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui S. Jan­kaus­kie­nė bei pro­jek­to va­do­vės B. Ut­hne ir R. Pau­li­kie­nė dar lap­kri­čio pa­bai­go­je da­ly­va­vo mo­ky­to­jų su­si­ti­ki­me Ma­ke­do­ni­jo­je, Ku­ma­no­vo mies­to Pe­ro Na­ko­vo mo­kyk­lo­je, ir su ša­li­mis part­ne­rė­mis nu­ta­rė, kad ben­dri tiks­lai – ug­dy­ti mo­ki­nius ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je – bus pra­dė­ti Lie­tu­vo­je ko­vo 20–24 d.

Ko­vo 11-ąją vai­kai Se­na­mies­čio aikš­tė­je pa­mi­nė­jo jud­riai

Ko­vo 11-ąją, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Se­na­mies­čio aikš­tė­je vy­ko kon­kur­so „Ma­no kla­sės mankš­ta“ ap­do­va­no­ji­mų šven­tė. Kon­kur­sas vyk­dy­tas kaip vie­nas iš URBACT II pro­gra­mos pro­jek­to „4D mies­tai. Ke­tu­ri mies­tų vys­ty­mo­si veiks­niai: svei­ka­ta, ino­va­ci­jos, vie­šo­ji-pri­va­čio­ji part­ne­rys­tė ir ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veiks­mų pla­no da­lių, ku­rių tiks­las – ug­dy­ti vai­kų ir mo­ki­nių ge­bė­ji­mus sau­go­ti bei stip­rin­ti sa­vo svei­ka­tą, ska­tin­ti moks­lei­vius dau­giau ju­dė­ti ir mankš­tin­tis.

Tra­di­ci­ja tę­sia­ma – se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai vėl rin­ko­si į su­ei­gą

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai tę­sia tra­di­ci­ją kar­tą per dve­jus me­tus kar­tu su šei­mų na­riais su­si­rink­ti į bū­rį: su­si­pa­žin­ti, jei dar ne­pa­žįs­ta­mi, pa­ben­drau­ti, pa­šmaikš­tau­ti, tie­siog sma­giai pra­leis­ti sa­vait­ga­lio va­ka­rą kar­tu.

Ra­jo­ni­nio me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so ai­dai

Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je įvy­ko ra­jo­ni­nis me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas, kuriame da­ly­va­vo 22 Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viai. Kon­kur­sas vy­ko dvie­juo­se po­gru­piuo­se: 5–8 ir 9–12 kla­sių.

Kviečia į knygos pristatymą!

Drau­gi­jai „Sau­lu­tė“ – 100 me­tų

Gruo­džio 10 die­ną Pla­te­lių dva­ro svir­ne vy­ko kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta pa­mi­nė­ti 1916–1920 m. vei­ku­sios ka­ta­li­kiš­kos, švie­tė­jiš­kos drau­gi­jos „Sau­lu­tė“ 100 me­tų su­kak­čiai. Ren­gi­nio ini­cia­to­riai – Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas ir Lie­tu­vos at­gi­mi­mo me­tais at­kur­ta drau­gi­ja „Sau­lu­tė“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama