Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Ie­va Si­mo­nai­ty­tė su­grįž­ta

Sau­sio 27 die­ną Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je įvy­ko kny­gos apie ra­šy­to­ją Ie­vą Si­mo­nai­ty­tę „Aš esu Et­mės Evė“ su­tik­tu­vės. Kny­gą pil­nu­tė­lei su­si­rin­ku­sių­jų au­di­to­ri­jai pri­sta­tė kny­gos su­da­ry­to­jas VU pro­fe­so­rius Do­mas Kau­nas, ren­gi­nį mo­de­ra­vo Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ky­to­jai Ire­na Ston­kie­nė ir Gin­tau­tas Čer­nec­kis.

Rie­ta­ve – vie­nas nau­jau­sių Os­ka­ro Kor­šu­no­vo spek­tak­lių „Šo­kis Del­hi“

Vie­nas nau­jau­sių, sa­vo žiū­ro­vą di­džių­jų mies­tų sa­lė­se jau at­ra­dęs re­ži­sie­riaus Os­ka­ro Kor­šu­no­vo spek­tak­lis „Šo­kis Del­hi“ at­vyks­ta į Rie­ta­vą. Itin šil­tai spek­tak­ly­je „Ves­tu­vės“ rie­ta­viš­kių su­tik­ti ak­to­riai žiū­ro­vų lauks jau ki­tą penk­ta­die­nį, va­sa­rio 2 die­ną, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre. Spek­tak­lio pra­džia – 18 val.

My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vai­kai at­ran­da sa­vy­je glū­din­čius ta­len­tus

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la gruo­džio 13-osios pa­va­ka­rę vi­sus kvie­tė at­vyk­ti į Plun­gės kul­tū­ros cen­trą, kur vy­ko šios mo­kyk­los kon­cer­tas „Ka­lė­dų be­lau­kiant“. Ren­gi­nys bu­vo ne­ei­li­nis, nes skir­tas pa­mi­nė­ti gra­žią su­kak­tį: My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la šie­met skai­čiuo­ja 55-uo­sius įkū­ri­mo me­tus.

ŠVENTINĖ DOVANA

Gruodžio 30 d. 19 val.
KLAIPĖDOS „ŠVYTURIO“ ARENA
Ne kartą stebėdami televizijos ekranuose transliuojamą šventinį koncertą iš Austrijos, pagalvojame: kad taip pas mus...
Bet juk tam reikia didžiulio, tikro – ne butaforinio – orkestro. O kaip atskirti tikrą orkestrą nuo butaforinio. O gi tikrasis būtinai turi „arfą“!

„Auk­si­niai fe­nik­sai“ šil­do­si ge­rų žmo­nių ran­ko­se

Lap­kri­čio 27 die­ną Vil­niu­je, Ro­tu­šė­je, įvy­ko Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos ap­do­va­no­ji­mų „Auk­si­nis fe­nik­sas“ ce­re­mo­ni­ja – jau šeš­ti me­tai šia sta­tu­lė­le pa­ger­bia­mi la­biau­siai kul­tū­rai nu­si­pel­nę as­me­nys. Šie­met tarp no­mi­nan­tų – plun­giš­kiai sim­fo­ni­nio or­kest­ro va­do­vai Ie­va ir Pau­lius Lyg­nu­ga­riai.

Gruo­džio 5 die­ną Plun­gė­je – An­driaus Ku­li­kaus­ko pa­ra­mos kon­cer­tas

Plun­gės „Lions“ ir ROTARY klu­bai su­jun­gė jė­gas ir nu­spren­dė šie­met su­reng­ti dar vie­ną pa­ra­mos kon­cer­tą. Tik šį kar­tą už bi­lie­tus-kvie­ti­mus ir kom­pak­ti­nes plokš­te­les su­rink­tos lė­šos bus skir­tos kū­rė­jo ir at­li­kė­jo, Plun­gės gar­bės pi­lie­čio An­driaus Ku­li­kaus­ko gy­dy­mui pa­rem­ti. Jei svei­ka­ta leis, į gruo­džio 5 die­ną Plun­gė­je vyk­sian­tį kon­cer­tą pa­ža­dė­jo at­vyk­ti ir A. Ku­li­kaus­kas.

Ūki­nin­kų šven­tė­je – dė­kin­gu­mas že­mės puo­se­lė­to­jams

Spa­lio pa­bai­go­je į tra­di­ci­nę šven­tę su­si­rin­kę ra­jo­no ūki­nin­kai bu­vo pa­ki­lios nuo­tai­kos: pa­grin­di­niai šių me­tų dar­bai jau už­baig­ti, der­lius – aruo­duo­se, to­dėl pats me­tas bū­ry­je pa­kal­bė­ti, kas nu­veik­ta ir tei­kia džiaugs­mą. Kaip ir kas­met, su­si­rin­ku­sių­jų aki­vaiz­do­je pa­gerb­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis“ lai­mė­to­jai, gra­žiau­sių ūki­nin­kų so­dy­bų bei kai­mo se­niū­ni­jų gra­žiau­sių so­dy­bų no­mi­nan­tai.

Sil­pna­re­giai ir ak­lie­ji lau­kia sa­va­no­rių bei as­me­ni­nių asis­ten­tų

Spa­lio 26 die­ną į sa­vo būs­ti­nę Van­den­tie­kio gat­vė­je rin­ko­si mū­sų ra­jo­ne gy­ve­nan­tys ak­lie­ji ir sil­pna­re­giai. Ben­druo­me­nė ap­ta­rė, ką nu­vei­kė per me­tus, pa­svei­ki­no ju­bi­lie­ji­nes su­kak­tis šven­tu­sius ko­le­gas, iš­reiš­kė no­rus, ką bū­ry­je bū­tų ga­li­ma nu­veik­ti ki­tais me­tais, taip pat iš­si­rin­ko nau­ją sky­riaus pir­mi­nin­kę ir gau­ses­nę, nei bu­vo anks­čiau, ta­ry­bą. Ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė ir vyr. spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Ka­ra­lie­nė, Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro va­do­vė Dai­va Zab­loc­kie­nė, VšĮ Klai­pė­dos ir Tel­šių re­gio­nų ak­lų­jų cen­tro di­rek­to­rė Dai­na Vit­kaus­kie­nė.

Ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je – ak­muo spa­lio 29-ajai at­min­ti

Ant­ra­die­nį Plun­gės ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je bu­vo pa­sta­ty­tas juo­do gra­ni­to ke­tu­rių briau­nų pa­min­kli­nis ak­muo ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos mū­sų mies­te 85 me­tų su­kak­čiai pa­mi­nė­ti. 1932 me­tų spa­lio 29 die­ną, 13 va­lan­dą, Plun­gė­je su­sto­jo pir­ma­sis trau­ki­nys, su­si­rin­ku­siems žmo­nėms nuo plat­for­mos kal­bą pa­sa­kė pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na.

Spa­lio 13-oji – tin­ka­ma die­na pri­si­min­ti bibliotekos įkur­tu­ves

Šie­met spa­lio 13-oji bu­vo penk­ta­die­nį, ir jei ti­kė­tu­me prie­ta­rais, ši kom­bi­na­ci­ja su­si­ju­si su bai­mė­mis, jog tą die­ną ga­li kaž­kas nu­tik­ti ne taip. Ta­čiau Plun­gės bib­lio­te­ko­je vi­są die­ną vy­ra­vo pa­ki­li nuo­tai­ka, mat bū­tent spa­lio 13-ąją įvy­ko įkur­tu­vės re­no­vuo­ta­me dva­ro laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos pa­sta­te. Tai bu­vo 2012 me­tais, tai­gi šie­met bib­lio­te­ka nau­jo­se pa­tal­po­se pa­mi­nė­jo jau pen­ke­rių me­tų su­kak­tį.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama