Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Renginiai

Mo­ki­niai pa­ger­bė sa­vo mo­ky­to­jo at­mi­ni­mą

Šių me­tų bir­že­lį nu­si­pel­niu­siam tre­ne­riui, Plun­gės gar­bės pi­lie­čiui Vi­ta­li­ui Vla­dui An­driu­šai­čiui bū­tų su­ka­kę 90 me­tų. Lie­pos 22 die­ną į Plun­gę su­si­rin­kę jo auk­lė­ti­niai pa­ger­bė mo­ky­to­jo at­mi­ni­mą. Jam skir­tos at­mi­ni­mo len­tos ir šach­ma­tų ša­li­gat­vio Vy­tau­to gat­vė­je ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo V. V. An­driu­šai­čio šei­mos na­riai, Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys ir di­de­lis bū­rys plun­giš­kių.

Prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės ati­da­ry­ta il­gai lauk­ta ka­vi­nu­kė „Ta­ka­va“

Nuo šiol Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vės pra­džio­je, esan­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, tu­rin­ti skam­bų „SuperMiesto“ pa­va­di­ni­mą, ne­abe­jo­ti­nai tu­rės dar vie­ną trau­kos ob­jek­tą – ka­vi­nu­kę „Ta­ka­va“. Penk­ta­die­nį čia vy­ku­sia­me triukš­min­ga­me ati­da­ry­me ap­si­lan­kė ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Mu­zie­jų nak­tį nu­švi­to Ogins­kio rū­mai

Ge­gu­žės 20-ąją vi­so­je ša­ly­je bu­vo mi­ni­ma Mu­zie­jų nak­tis. Tai kas­me­ti­nis Tarp­tau­ti­nės mu­zie­jų ta­ry­bos ini­ci­juo­ja­mas ren­gi­nys, ku­rio me­tu Lie­tu­vos mu­zie­jai kar­tu su ki­tais ak­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čiais Eu­ro­pos mies­tais at­ve­ria du­ris lan­ky­to­jams va­ka­re ir nak­tį – to­kiu me­tu, kai pa­pras­tai mu­zie­jų eks­po­na­tai il­si­si tam­so­je. Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus taip pat jau daug me­tų pa­lai­ko šią ini­cia­ty­vą ir kas­kart plun­giš­kiams bei mies­to sve­čiams siū­lo įdo­mią ir iš­skir­ti­nę pro­gra­mą. Kon­cer­tai, šiuo­lai­ki­nio šo­kio mi­nia­tiū­ra, fo­to­gra­fi­jos pa­ro­dos ati­da­ry­mas, ga­liau­siai įspū­din­gas My­ko­lo Ogins­kio rū­mų ap­švie­ti­mas – tai, kuo pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį vi­lio­jo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus.

Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – kon­fe­ren­ci­ja Šat­ri­jos Ra­ga­nai

Šiais me­tais Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka vyk­do pro­jek­tą „Ra­šy­to­ja Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na ir pre­la­tas Kon­stan­ti­nas Ol­šaus­kas – XX a. pra­džios švie­tė­jai ir lie­tu­vy­bės ža­din­to­jai“.

Su­si­ti­ki­mas su kny­gų vai­kams au­to­re Ig­ne Za­ram­bai­te

a­lan­džio 28 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su kny­gų vai­kams au­to­re, ant­ro­jo Na­cio­na­li­nio vai­kų li­te­ra­tū­ros kon­kur­so „Švies­ki­me vai­kus“ de­biu­to lau­re­a­te Ig­ne Za­ram­bai­te.

Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui – 10 me­tų!

Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trui šis pa­va­sa­ris iš­skir­ti­nis – su­kan­ta ly­giai de­šimt me­tų nuo šios įstai­gos veik­los pra­džios. Nors pa­gal am­žių cen­tras jau­niau­sias tarp Va­ka­rų Lie­tu­vo­je vei­kian­čių su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­trų, ta­čiau su­au­gu­sių­jų švie­ti­mas Plun­gė­je vyk­do­mas tik­rai ne vie­ną de­šimt­me­tį. Šie­met ei­na jau 72 me­tai, kaip Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je be per­trau­kos or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai vy­res­niems žmo­nėms. Šie fak­tai ir daug ki­tų svar­bių da­tų bei skai­čių pri­si­min­ti pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, kai My­ko­lo Ogins­kio dva­ro rū­muo­se vy­ko Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tro de­šimt­me­čio mi­nė­ji­mo šven­tė.

„Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“

Pra­ėjęs penk­ta­die­nis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nu­kams bu­vo ne­įpras­tas. Tai die­na, do­va­no­ju­si jiems daug sma­gių įspū­džių ir šyp­se­nų. Die­na, kai mo­kyk­lo­je su­lau­kė ypač bran­gių sve­čių – mo­čiu­čių. Gim­na­zi­jo­je vy­ko ren­gi­nys „Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“.

Plun­giš­kius vėl džiu­gi­no pa­ra­mos kon­cer­tas

Ba­lan­džio 1-osios iš­va­ka­rė­se Plun­gė­je po­rai va­lan­dų bu­vo įkur­ta dar vie­na te­le­vi­zi­ja – „Liū­tų te­le­vi­zi­ja“. Jos žiū­ro­vams nu­si­vil­ti ne­te­ko: šmaikš­tūs ir links­mi po­kal­biai, nuo­tai­kin­gos dai­nos ir šo­kiai do­va­no­jo pui­kų re­gi­nį. Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lė bu­vo sau­sa­kim­ša, o tai ypač džiu­gi­no ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius, juk vis­kas vy­ko dėl kil­naus tiks­lo – už su­rink­tas lė­šas pa­dė­ti ne­įga­liems ra­jo­no vai­kams ir jau­ni­mui.

Ne­pa­mirš­ta­mos pa­mo­kos už mo­kyk­los sie­nų

Se­na­mies­čio mo­kyk­la pa­va­sa­rį pa­si­tin­ka nu­si­tei­kę įdo­miam ir no­va­to­riš­kam dar­bui: įsi­bė­gė­jęs ERASMUS+ K2 stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės pro­jek­tas „Mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je“ su­kvie­tė šiuo­lai­kiš­kai mąs­tan­čius ir dir­ban­čių mo­ky­to­jų bei jų mo­ki­nių ko­man­das iš Ma­ke­do­ni­jos, Ru­mu­ni­jos ir Len­ki­jos. Pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui S. Jan­kaus­kie­nė bei pro­jek­to va­do­vės B. Ut­hne ir R. Pau­li­kie­nė dar lap­kri­čio pa­bai­go­je da­ly­va­vo mo­ky­to­jų su­si­ti­ki­me Ma­ke­do­ni­jo­je, Ku­ma­no­vo mies­to Pe­ro Na­ko­vo mo­kyk­lo­je, ir su ša­li­mis part­ne­rė­mis nu­ta­rė, kad ben­dri tiks­lai – ug­dy­ti mo­ki­nius ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je – bus pra­dė­ti Lie­tu­vo­je ko­vo 20–24 d.

Ko­vo 11-ąją vai­kai Se­na­mies­čio aikš­tė­je pa­mi­nė­jo jud­riai

Ko­vo 11-ąją, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Se­na­mies­čio aikš­tė­je vy­ko kon­kur­so „Ma­no kla­sės mankš­ta“ ap­do­va­no­ji­mų šven­tė. Kon­kur­sas vyk­dy­tas kaip vie­nas iš URBACT II pro­gra­mos pro­jek­to „4D mies­tai. Ke­tu­ri mies­tų vys­ty­mo­si veiks­niai: svei­ka­ta, ino­va­ci­jos, vie­šo­ji-pri­va­čio­ji part­ne­rys­tė ir ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veiks­mų pla­no da­lių, ku­rių tiks­las – ug­dy­ti vai­kų ir mo­ki­nių ge­bė­ji­mus sau­go­ti bei stip­rin­ti sa­vo svei­ka­tą, ska­tin­ti moks­lei­vius dau­giau ju­dė­ti ir mankš­tin­tis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama