Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » „eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­la „Mis­ti­nės is­to­ri­jos“

„eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­la „Mis­ti­nės is­to­ri­jos“

Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los vyk­dy­tas pro­gra­mos „eTwinning“ pro­jek­tas „Han­dic­raf­ting we know each ot­her“ („Per rank­dar­bius mes pa­žįs­ta­me vie­ni ki­tus“) ta­po kon­kur­so „Ge­riau­sia Lie­tu­vos „eTwinning“ mo­kyk­la 2016“ nu­ga­lė­to­ju 11–15 me­tų moks­lei­vių am­žiaus grupėje. Spa­lio 24–25 die­no­mis pen­ki mo­ki­niai ir pro­jek­to va­do­vė mo­ky­to­ja Ele­na Kul­bo­kie­nė bu­vo pa­kvies­ti į pro­gra­mos „eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­lą „Mis­ti­nės is­to­ri­jos“, ku­ri vy­ko Vil­niu­je, „Am­ber­ton“ vieš­bu­ty­je.

Sto­vyk­lą kas­met or­ga­ni­zuo­ja Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­das. Šie­met į ją su­gu­žė­jo še­šias­de­šimt da­ly­vių – mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų iš įvai­rių Lie­tu­vos mo­kyk­lų, lai­mė­ju­sių kon­kur­se „Ge­riau­sia Lie­tu­vos „eTwinning“ mo­kyk­la 2016“.

Dvi die­nas čia vy­ko įdo­mių edu­ka­ci­nių veik­lų ma­ra­to­nas. Pir­mą­ją die­ną, po sto­vyk­los ati­da­ry­mo, VšĮ „Me­nų ir mo­ky­mo na­mai“ spe­cia­lis­tai ak­to­riai iš Fo­ru­mo te­at­ro pa­pa­sa­ko­jo te­at­ro at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją, apie jo įkū­rė­ją Au­gus­tą Bo­a­lį, pa­aiš­ki­no vai­dy­bos me­to­di­ką. Po to kū­ry­bi­nė­se gru­pė­se kar­tu su te­at­ro ak­to­riais kū­rė­me ir vai­di­no­me trum­pus spek­tak­lius su mis­ti­kos ele­men­tais.
Va­ka­re pės­čio­mis ap­ke­lia­vo­me nak­ti­nio Vil­niaus se­na­mies­čio pa­slap­tin­gas gat­ves ir kie­mus, klau­sė­mės gi­dės pa­sa­ko­ja­mų le­gen­dų apie Bar­bo­rą Rad­vi­lai­tę, Žy­gi­man­tą Au­gus­tą, Vil­niaus bo­bą, ži­bin­ti­nin­ką, Šv. Onos baž­ny­čią.
Ant­ro­sios die­nos ry­tas pra­si­dė­jo veik­lo­mis su plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais „iPad“. Iš­mo­ko­me dirb­ti su pro­gra­mė­lė­mis „iMovie“ ir „To­on­tas­tic“. Su­si­skirs­tę į ko­man­das, kū­rė­me nuo­tai­kin­gus vaizdo ir ani­ma­ci­nius fil­mu­kus, ku­rių te­ma „Mis­ti­nės is­to­ri­jos“. Vė­liau ke­lia­vo­me į Tai­ko­mo­sios dai­lės ir di­zai­no mu­zie­jų. Čia vy­ko dar vie­na įdo­mi edu­ka­ci­nė veik­la „Se­na skry­nu­tė – nau­ja dė­žu­tė“. Jos me­tu su­si­pa­ži­no­me su uni­ka­liais mu­zie­jaus eks­po­na­tais – įvai­rių is­to­ri­nių lai­ko­tar­pių mo­te­rų dra­bu­žiais ir ak­se­su­a­rais, o po to kū­rė­me ir de­ko­ra­vo­me pa­puo­ša­lų skry­nu­tes. Dar­bo re­zul­ta­tai bu­vo iš­ties džiu­gi­nan­tys. Šia veik­la ir bai­gė­si „eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­la. Na­mo grį­žo­me su pui­kia nuo­tai­ka, ku­pi­ni nau­jų įspū­džių, pa­si­sė­mę is­to­ri­nių ir kū­ry­bi­nių ži­nių.
Mo­ki­nių įspū­džiai
Ug­nė Ma­si­liaus­ky­tė: „Da­ly­va­vi­mas „eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­lo­je man bu­vo nau­ja, įdo­mi ir pra­smin­ga pa­tir­tis. La­bai pa­ti­ko kur­ti Fo­ru­mo te­at­ro spek­tak­lį ir ja­me vai­din­ti. Nau­ja ir ne­ti­kė­ta bu­vo tai, jog į spek­tak­lį įsi­jun­gė žiū­ro­vai, ku­rie kei­tė si­tu­a­ci­ją, spren­dė pro­ble­mą ir už­bai­gė spek­tak­lį sa­vaip. Su­ži­no­jau, jog kiek­vie­nas žmo­gus ga­li bū­ti ak­to­rius. Tai pui­ku!“
Žy­man­tas Pet­rei­kis: „Šio­je sto­vyk­lo­je pa­ti­ko vi­sos veik­los. Įdo­miau­sia man bu­vo dirb­ti su „iPad Ap­ple“. Taip pat – vie­no­je ko­man­do­je su drau­gais iš ki­tų mo­kyk­lų kur­ti ani­ma­ci­nį fil­mu­ką su mis­ti­niais ele­men­tais, ku­rio pa­va­di­ni­mas „Mu­mi­ja“. La­bai pa­ti­ko re­ži­sie­riaus vaid­muo ir tai, jog iš­mo­kau dirb­ti su nau­ja IKT pro­gra­mė­le „To­on­tas­tic.“
Gus­tė Ge­rink­so­nai­tė: „Sto­vyk­lo­je su­si­ra­dau nau­jų drau­gų, nes vi­si bu­vo drau­giš­ki ir ma­lo­nūs. Fo­ru­mo te­at­ro už­si­ė­mi­muo­se jau­čiau­si lais­vai, ne­bi­jo­jau iš­sa­ky­ti sa­vo min­tis. Man la­bai pa­ti­ko va­ka­ri­nė eks­kur­si­ja po Vil­niaus se­na­mies­tį. Di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko ap­švies­ti se­na­mies­čio is­to­ri­niai sta­ti­niai, nuo­sta­baus gro­žio Vil­niaus Ka­ted­ra, Šv. Onos baž­ny­čia. Su­ži­no­jau daug ne­gir­dė­tų is­to­ri­nių fak­tų ir dau­gy­bę le­gen­dų apie Vil­nių. Man ši pa­tir­tis la­bai ver­tin­ga.“

Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama