Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » „Vie­na ša­le­lė, o toks kal­bos ir dra­bu­žio mar­gu­mas!“

„Vie­na ša­le­lė, o toks kal­bos ir dra­bu­žio mar­gu­mas!“

Ma­žu­tė mū­sų Lie­tu­va, bet to­kia bran­gi sa­vo kal­bos įvai­ro­ve, au­di­nių ir raš­tų mar­gu­mu, pa­pro­čių ir tra­di­ci­jų gau­sa.

No­rė­da­mi pri­min­ti vai­kams sa­vo kraš­to tra­di­ci­jas, tau­ti­nių rū­bų spal­vas, že­mai­čių tar­mės skam­bu­mą ir su­pa­žin­din­ti su ki­tais re­gio­nais, va­sa­rio 3 die­ną su­kvie­tė­me į šven­tę: „Vie­na ša­le­lė, o toks kal­bos ir dra­bu­žio mar­gu­mas“.
Šven­tei ruo­šė­si vi­sa dar­že­lio „Rū­te­lė“ ben­druo­me­nė: vai­kai su tė­ve­liais kū­rė tau­ti­nes lė­ly­tes, pie­šė, spal­vi­no tau­ti­nius kos­tiu­mus, mo­kė­si tar­miš­kų ei­lių.
Šven­tės die­ną vi­sus „Ke­pu­ri­ne“ pa­svei­ki­no auk­lė­to­jos Dai­va Gai­lie­nė, Liu­da Pa­kal­niš­ky­tė, Auš­ra Mar­tin­kie­nė ir mer­gai­tės: Pau­li­na, Ak­vi­lė, Jus­tė. Vai­kai de­kla­ma­vo že­mai­tiš­kas ei­les, šo­ko ir klau­sė­si pa­sa­ko­ji­mų apie tau­ti­nius kos­tiu­mus, ku­riuos pri­sta­tė ren­gi­nio ve­dė­ja As­ta Vyš­niaus­kie­nė, o jai pa­dė­jo auk­lė­to­jos ir Pau­li­nos ma­ma Kris­ti­na.
Ma­žie­ji tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­klau­sy­ti, kaip kal­ba­ma dzū­kiš­kai ir su­val­kie­tiš­kai: di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui As­ta Bal­tuo­nie­nė dzū­kiš­kai pa­pa­sa­ko­jo sa­vo vai­kys­tės nu­ti­ki­mą ir pa­dai­na­vo dai­ną, o auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja Vio­le­ta Gel­ži­nie­nė su­val­kie­tiš­kai pa­se­kė pa­sa­ką.
Džiu­gu, kad ši šven­tė vai­kams su­tei­kė ne tik ži­nių, bet ir džiu­gių emo­ci­jų, o vi­są ben­druo­me­nę su­tel­kė nau­jiems dar­bams ir pro­jek­tams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama