Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Spor­tuok, svei­kai gy­venk, būk pi­lie­tiš­kas, pa­si­rink sėk­min­gą ke­lią

Spor­tuok, svei­kai gy­venk, būk pi­lie­tiš­kas, pa­si­rink sėk­min­gą ke­lią

Sau­sio 27-osios ry­tą Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­niai kaip vi­sa­da kė­lė­si ir ke­lia­vo į mo­kyk­lą, ta­čiau ten jų lau­kė kiek ki­to­kie die­nos pla­nai – vy­ko pro­jek­ti­nė die­na „Spor­tuok, svei­kai gy­venk, būk pi­lie­tiš­kas, pa­si­rink sėk­min­gą ke­lią“.

Vi­są pus­die­nį vai­kai tu­rė­jo ga­li­my­bę da­ly­vau­ti įvai­rio­se veik­lo­se. 1–8 kla­sių mo­ki­niai su­si­ti­ko su Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­sto­vais. Jie pa­pa­sa­ko­jo, kaip elg­tis eks­tre­ma­lio­mis ir gy­vy­bei pa­vo­jin­go­mis są­ly­go­mis, pa­mo­kė da­ry­ti dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą, da­vė nau­din­gų pa­ta­ri­mų. Taip pat vy­ko su­si­ti­ki­mas su Plun­gės SRC tre­ne­riu G. Glik­ma­nu, su ku­riuo at­va­žia­vo ir krep­ši­nį lan­kan­čių vai­ki­nų. Jie pa­de­monst­ra­vo pa­grin­di­nius žai­di­mo ma­nev­rus. Kar­tu at­vy­ko ir leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­žie­ji spor­ti­nin­kai. Jie ir­gi pa­ro­dė ke­le­tą pra­ti­mų. Mo­ki­niai tu­rė­jo ga­li­my­bę įver­tin­ti sa­vo su­ge­bė­ji­mus įvai­rio­se rung­ty­se, pa­žais­ti šach­ma­tais, pa­spor­tuo­ti.
Vy­res­nių kla­sių moks­lei­viai da­ly­va­vo pa­skai­to­je, ku­rią ve­dė pro­jek­to „Mi­si­ja Si­bi­ras 16“ da­ly­viai. Vie­na iš jų – bu­vu­si Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nė, šiuo me­tu LNK žur­na­lis­te dir­ban­ti Jus­ti­na Be­za­rai­tė. Mer­gi­na su ben­dra­žy­giais pa­pa­sa­ko­jo apie ke­lio­nės į Si­bi­rą me­tu nu­veik­tus dar­bus. Kiek pail­sė­ję, mo­ki­niai rin­ko­si į spe­cia­ly­bių pri­sta­ty­mą. Jo me­tu dau­giau su­ži­no­jo apie žur­na­lis­ti­kos, is­to­ri­jos bei bio­me­di­ci­nos moks­lus.
Die­na ne­pra­il­go. Po pa­skai­tų Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je vy­ko tra­di­ci­nė 32-oji šei­mų spor­to šven­tė. Šie­met jo­je var­žė­si vie­nuo­li­ka šei­mų. Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Jo­nu­šams, ant­rą­ja da­li­no­si dvi šei­mos – Kau­nai ir Reč­kaus­kai, tre­či­ą­ją už­ėmė Al­mi­nai. Links­mai pa­spor­ta­vę, vi­si džiau­gė­si pra­smin­gai pra­lei­dę žvar­bią sau­sio die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama