Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Šau­nuo­liai Plun­gės jau­nie­ji akor­de­o­nis­tai

Šau­nuo­liai Plun­gės jau­nie­ji akor­de­o­nis­tai

Va­sa­rio 18 die­ną Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jo­je vy­ko tarp­tau­ti­nio akor­de­o­nis­tų kon­kur­so „Vilnius 2017“ zo­ni­nis tu­ras. Ja­me sėk­min­gai pa­si­ro­dė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los jau­nie­ji akor­de­o­nis­tai.

Or­kest­rų ka­te­go­ri­jo­je var­žė­si ko­lek­ty­vai iš Klai­pė­dos, Gargž­dų, Sa­lan­tų ir Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lų. Kiek­vie­nas ko­lek­ty­vas at­li­ko 15 mi­nu­čių truk­mės kon­kur­si­nę pro­gra­mą. Plun­giš­kiai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Li­gi­tos Ve­niu­lie­nės, pui­kiu gro­ji­mu iš­si­sky­rė iš ki­tų ko­lek­ty­vų ir lai­mė­jo pir­mą vie­tą.
So­lis­tų ka­te­go­ri­jo­je pir­mą vie­tą užėmė plun­giš­kis 2 kla­sės mo­ki­nys Eli­jus Da­ni­le­vi­čius, ku­rį akor­de­o­nu gro­ti mo­ko mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Lai­ma Jun­du­lie­nė. E. Da­ni­le­vi­čius ir akor­de­o­nis­tų or­kest­ras da­bar ruo­šia­si res­pub­li­ki­niam tu­rui, ku­ris vyks Vil­niu­je ba­lan­džio pa­bai­go­je.
Lauk­da­mas res­pub­li­ki­nio tu­ro, Eli­jus va­sa­rio 24–27 die­no­mis da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se Aust­ri­jos sos­ti­nė­je Vie­no­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama