Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Ru­mu­ni­jo­je mo­kė­mės ir bo­ta­ni­kos so­de, ir ka­syk­lo­je...

Ru­mu­ni­jo­je mo­kė­mės ir bo­ta­ni­kos so­de, ir ka­syk­lo­je...

Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­la kar­tu su mo­kyk­lo­mis iš Ma­ke­do­ni­jos, Len­ki­jos bei Ru­mu­ni­jos sėk­min­gai vyk­do ERASMUS+ K2 stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės pro­jek­tą „Mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je“, ku­ris ska­ti­na mo­ky­tis bei to­bu­lė­ti ne tik mo­ki­nius, bet ir mo­ky­to­jus. Ru­mu­ni­jos Cam­pia Tur­zii mies­to Li­ceul Te­ore­tic „Pa­vel Dan“ mo­kyk­la ge­gu­žės 8–12 die­no­mis pa­kvie­tė į tarp­tau­ti­nius mo­ky­mus de­le­ga­ci­jas iš pro­jek­to part­ne­ri­nių mo­kyk­lų. Mū­sų mo­kyk­lai at­sto­va­vo pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui San­dra Jan­kaus­kie­nė, mo­ky­to­ja Bi­ru­tė Ut­hne bei 10 kla­sės mo­ki­nės Ag­nė Liau­čy­tė, Eve­li­na Pet­ruš­ke­vi­čiū­tė ir Emi­li­ja Za­vadz­ky­tė.

Ru­mu­nai mus pa­si­ti­ko la­bai šil­tai, dė­me­sin­gai, kruopš­čiai ap­gal­vo­ję kiek­vie­ną smul­kme­ną bei su­pla­na­vę tu­ri­nin­gą vi­sos sa­vai­tės veik­lą. Po iš­kil­min­gos pro­jek­to su­si­ti­ki­mo ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos, ku­rios me­tu gė­rė­jo­mės ru­mu­nų tau­ti­niais šo­kiais ir dai­no­mis, bei la­bai šil­to pri­ėmi­mo Cam­pia Tur­zii sa­vi­val­dy­bė­je, iš­kart pra­si­dė­jo pa­mo­kos ne­tra­di­ci­nė­se erd­vė­se, ku­rias or­ga­ni­za­vo Li­cu­el Te­ore­tic „Pa­vel Dan“ mo­kyk­los mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai.
Vi­sus la­bai su­do­mi­no lo­bio ieš­ko­ji­mas po Cam­pia Tur­zii mies­tą, po to su­si­do­mė­ję da­ly­va­vo­me in­teg­ruo­to­je an­glų, pran­cū­zų, ru­mu­nų kal­bų pa­mo­ko­je (iš­mo­ko­me net ke­le­tą fra­zių ru­mu­niš­kai!). In­teg­ruo­to­je ma­te­ma­ti­kos ir fi­zi­kos pa­mo­koje ga­mi­no­me ro­bo­tą.
Sma­gu bu­vo sek­ti pas­kui gi­dą, įdo­miai pa­sa­ko­ju­sį Cluj Na­po­cos mies­to is­to­ri­ją. Tu­rė­jo­me bū­ti ati­dūs, nes po pa­žin­ti­nio tu­ro se­kė už­duo­tis.
Bio­lo­gi­jos ži­nias pra­tur­ti­no­me at­lik­da­mos už­duo­tis vie­na­me di­džiau­sių Eu­ro­pos bo­ta­ni­kos so­dų Cluj Na­po­co­je, kur vi­są po­pie­tę mė­ga­vo­mės ne­pa­kar­to­ja­mu au­ga­lų gro­žiu.
Įdo­mi pa­mo­ka apie at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius vy­ko di­džiau­sio Ru­mu­ni­jos uni­ver­si­te­to Ap­lin­kos moks­lų fa­kul­te­te. Lan­ky­da­mie­si tu­rė­jo­me ga­li­my­bę pa­ben­drau­ti su čia dir­ban­čiais moks­li­nin­kais.
Ne­pa­pras­tą re­gi­nį iš­vy­do­me Tur­dos mies­to drus­kos ka­syk­lo­je. Po že­me at­si­vė­rė ne­ap­sa­ko­mas gro­žis: eže­ras, sta­lak­ti­tų ko­lo­nos. La­bai se­ną ka­syk­lų is­to­ri­ją pra­tur­ti­no Li­cu­el Te­ore­tic „Pa­vel Dan“ mo­kyk­los moks­lei­vių pa­si­ro­dy­mas. At­si­pa­lai­duo­ti, pa­žin­ti sa­ve ir iš­lais­vin­ti jaus­mus mo­kė­mės kar­tu su Tur­dos te­at­ro ar­tis­tais. Ga­mi­no­me, de­gus­ta­vo­me ir gi­li­no­mės į mais­to įvai­ro­vę svei­kos mi­ty­bos pa­mo­ko­je. Iš­mo­ko­me pa­si­ga­min­ti leng­vus, svei­kus pus­ry­čius.
Įdo­mios pa­mo­kos vy­ko Tur­dos is­to­ri­jos mu­zie­ju­je bei et­no­gra­fi­nė­je so­dy­bo­je Cluj Na­po­co­je. Pro­jek­to da­ly­viai bu­vo su­pa­žin­din­ti su tra­di­ci­nė­mis ru­mu­nų šven­tė­mis, gy­ve­ni­mo kai­me pa­pro­čiais, tau­ti­nio kos­tiu­mo ypa­ty­bė­mis, o au­ten­tiš­kus raš­tus pa­ban­dė­me ir pa­tys siu­vi­nė­ti.
Kiek­vie­na sve­čių de­le­ga­ci­ja tu­rė­jo ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti tra­di­ci­nę sa­vo ša­lies šven­tę. Mes pri­sta­tė­me Jo­ni­nes, ku­rios dva­sią pa­dė­jo pa­jus­ti lie­tu­viš­ka su­tar­ti­nė, at­lie­ka­ma lie­tu­vai­čių Eve­li­nos ir Ag­nės.
Įdo­miai bu­vo or­ga­ni­zuo­ta pas­ku­ti­nė pa­mo­ka, ku­rios me­tu api­ben­dri­no­me vi­sos sa­vai­tės veik­lą, iš­sky­rė­me įsi­min­ti­niau­sius įvy­kius bei at­sa­kė­me į mo­kyk­los žur­na­lis­tų klau­si­mus. Per pro­jek­to už­da­ry­mą vėl skam­bė­jo ru­mu­niš­kos dai­nos, su­ko­si šo­kė­jų po­ros... Vi­siems da­ly­viams įteik­ti ser­ti­fi­ka­tai ir do­va­nos, pri­min­sian­čios pro­jek­ti­nę veik­lą Ru­mu­ni­jo­je.
Esa­me la­bai lai­min­gos ir džiau­gia­mės, kad, da­ly­vau­da­mos pro­jek­te „Mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je“, tu­rė­jo­me iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę vyk­ti į Ru­mu­ni­ją, pa­žin­ti ša­lies kul­tū­rą ir is­to­ri­ją, da­ly­vau­ti tu­ri­nin­go­se pa­mo­ko­se ne­tra­di­ci­nė­se ap­lin­ko­se bei at­sto­vau­ti sa­vo mo­kyk­lai, mies­tui ir ša­liai. Gy­ven­ti ir mo­ky­tis džiu­gu, kai mo­ky­to­jai or­ga­ni­zuo­ja, tei­kia mo­ki­niams ga­li­my­bę mo­ky­tis ki­taip. Mums tai bu­vo ne­įkai­no­ja­ma pa­tir­tis! Vi­siems mo­ki­niams lin­ki­me ne tik mo­ky­tis, bet ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se – juk tai pa­de­da to­bu­lė­ti, plės­ti aki­ra­tį bei tu­ri­nin­gai leis­ti lai­ką.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama