Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Plun­giš­kių per­ga­lės kon­kur­se „Si­dab­ri­nis vai­ni­kė­lis“

Plun­giš­kių per­ga­lės kon­kur­se „Si­dab­ri­nis vai­ni­kė­lis“

Ba­lan­džio 20 die­ną Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko jau penk­ta­sis Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ Tel­šių re­gio­ni­nis tu­ras. Šiuo kon­kur­su sie­kia­ma gai­vin­ti nyks­tan­čias liau­dies dai­lės tra­di­ci­jas, ska­tin­ti jau­no­sios kar­tos do­mė­ji­mą­si dai­liai­siais ama­tais ir su­teik­ti ga­li­my­bę pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei sa­vo dar­bus.

Kon­kur­sui pri­sta­to­mi kū­ri­niai pri­ski­ria­mi tra­di­ci­niams lie­tu­vių liau­dies vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės bei dai­lių­jų ama­tų žan­rams. Tai me­džio skulp­tū­ra, me­džio rai­ži­niai, kar­pi­niai, tai­ko­mie­ji me­džio dir­bi­niai, pin­ti vy­te­lių ir ki­tų tra­di­ci­nių ža­lia­vų dir­bi­niai, kal­vys­tės dir­bi­niai, ke­ra­mi­ka, teks­ti­lė, pa­pro­ti­nės dai­lės dir­bi­niai (mar­gu­čiai, kau­kės, ver­bos, so­dai ir ki­ti).
Šie­met re­gio­ni­nė­je pa­ro­do­je bu­vo eks­po­nuo­ja­ma 60-ies jau­nų­jų kū­rė­jų dar­bai. Dėl „Si­dab­ro vai­ni­kė­lio“ var­žė­si da­ly­viai iš Tel­šių, Ma­žei­kių, Kel­mės, Plun­gės, Šiau­lių ra­jo­nų, Šiau­lių mies­to ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės.

Plun­gei at­sto­va­vo 7 da­ly­viai. Kon­kur­sui juos pa­ren­gė mo­ky­to­jas Vik­to­ras Rai­bu­žis. Vi­siems bu­vo įteik­tos Tel­šių ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro pa­dė­kos. Er­nes­tas Kur­mis (Sau­lės gim­na­zi­jos I d kla­sė) kon­kur­sui pri­sta­tė me­džio skulp­tū­rą „Šv. Ro­kas“. Eval­das Kle­naus­kis (Plun­gės TVM Am-15 gru­pė) pa­tei­kė ke­tu­ris dar­bus. Tre­čios vie­tos di­plo­mu 9–12 kl. gru­pė­je ap­do­va­no­tas Ka­ro­lis Ra­gai­nis (Plun­gės TVM 2g16 gru­pė), pa­ga­mi­nęs du kū­ri­nius. 5–8 kl. gru­pė­je tre­čią vie­tą už­ėmė Ais­man­tas Mi­lius („Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Sta­ne­lių sky­riaus 7 kla­sė). Jis kon­kur­sui pri­sta­tė me­džio skulp­tū­rą „Mo­rė“. Ovi­di­jus Bu­ta („Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 7 kla­sė), kon­kur­sui pa­tei­kęs net 5 dar­bus, iš­ko­vo­jo II vie­tą.
I vie­tos di­plo­mais ap­do­va­no­ti ir į res­pub­li­ki­nį tu­rą pa­te­ko Ei­man­tas Kun­dro­tas (Sau­lės gim­na­zi­jos I d kla­sė) ir Au­ri­mas Jur­gai­tis („Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 9 kla­sė). Jie pri­sta­tė po 5 kū­ri­nius.
Au­ri­mas „Si­dab­ro vai­ni­kė­lio“ lau­re­a­tu ta­po ir 2013 m., o 2016-ai­siais iš­ko­vo­jo II vie­tą.
Vi­si šie vai­ki­nai lan­ko ar­ba lan­kė NVŠ pro­gra­mos ,,Me­ni­nė me­džio dro­žy­ba“ už­si­ė­mi­mus pas va­do­vą Vik­to­rą Rai­bu­žį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama