Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras pa­si­ti­ko pa­va­sa­rį

Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras pa­si­ti­ko pa­va­sa­rį

Pra­ėju­si sa­vai­tė Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro ben­druo­me­nei bu­vo ku­pi­na įspū­džių: vos tik spė­jo vi­si pa­šėl­ti per Už­ga­vė­nes va­ry­da­mi žie­mą iš kie­mo, pri­si­val­gy­ti bly­nų, sa­vai­tės pa­bai­go­je vėl tu­rė­jo pro­gą su­si­bur­ti krū­von, nes penk­ta­die­nį cen­tre vy­ko ki­ta sma­gi pa­va­sa­riš­ka šven­tė – Ka­ziu­ko mu­gė. Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras tu­ri tra­di­ci­ją kas­met į šį ren­gi­nį su­kvies­ti ne tik sa­viš­kius – čia lau­kia­mi vi­si no­rin­tys sma­giai pa­si­bū­ti.

Vos pra­vė­rus Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro du­ris, bu­vo aiš­ku, kad čia vyks­ta kaž­kas sma­gaus – tran­ki mu­zi­ka iš­kart kė­lė nuo­tai­ką. Taip Ka­ziu­ko mu­gės da­ly­vius pa­si­ti­ko spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro kai­my­nai – pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­bo „Pil­na­tis“

mu­zi­kan­tai ir dai­ni­nin­kai su va­do­ve Eu­ge­ni­ja Kur­mie­ne prie­ša­ky­je.
Kad Ka­ziu­ko mu­gė cen­tro ben­druo­me­nės la­bai lau­kia­ma, bu­vo ga­li­ma spręs­ti iš gau­saus šven­tės da­ly­vių bū­rio įstai­gos ak­tų sa­lė­je. Kaip sa­kė cen­tro di­rek­to­rius Ri­man­tas Gent­vi­las, šis ren­gi­nys jiems – ypa­tin­gai svar­bus, jam pra­de­da­ma ruoš­tis ru­de­nį. Tą die­ną cen­tro ug­dy­ti­niai pa­ro­do, ką pa­vy­ko pa­da­ry­ti, ko iš­mo­ko.
Ren­gi­nio ve­dė­ja mo­ky­to­ja Da­nu­tė Aža­nec­kie­nė kvie­tė vi­sus žais­ti, šok­ti, dai­nuo­ti – rei­kia juk pra­bus­ti iš žie­mos mie­go ir su pla­čio­mis šyp­se­no­mis pa­si­tik­ti at­ėju­sį pa­va­sa­rį.
Jau­niau­sie­ji cen­tro ug­dy­ti­niai pa­puo­šė sim­bo­li­nį me­de­lį sa­vo da­ry­tais kar­pi­niais, taip pa­svei­kin­da­mi su­grį­žu­sią sau­lę. Ta pro­ga apie „sau­le­lę mo­tu­lę“ už­dai­na­vo Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro auk­lė­ti­nis Gab­rie­lius. Vi­są po­pie­tę ne­trū­ko švie­sių emo­ci­jų, šyp­se­nų, mu­zi­kos ir šo­kių: įstai­gos auk­lė­ti­niai ir pa­tys ak­ty­viai da­ly­va­vo šven­tės pro­gra­mo­je, ir ki­tus kvie­tė pri­si­jung­ti.

Vai­kų auk­lė­to­jų lau­kė ne­leng­va už­duo­tis – pa­so­din­ti gė­lių sėk­las. Kar­tu su auk­lė­ti­niais vė­liau ste­bės, kaip iš jų už­au­ga gra­žiau­si žie­dai.
At­ėju­siu pa­va­sa­riu džiau­gė­si ne tik šven­tės šei­mi­nin­kai, bet ir ren­gi­nio sve­čiai iš „Liū­tų“ klu­bo, Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro.
Po sma­gių šo­kių ir dai­nų Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro di­rek­to­rius R. Gent­vi­las ta­rė svei­ki­ni­mo žo­dį ir ga­liau­siai pa­skel­bė vi­sų taip lauk­tos Ka­ziu­ko mu­gės pra­džią. „La­bai di­džiuo­juo­si vi­sais sa­vo mo­ki­niais ir mo­ky­to­jais, ku­riuos ne­re­tai tam­pa sun­ku at­skir­ti nuo ug­dy­ti­nių – taip jie sten­gia­si dėl sa­vo auk­lė­ti­nių“, – sa­kė di­rek­to­rius.
Da­vus star­tą, vi­si įsi­jun­gė į tik­rą Ka­ziu­ko mu­gę – čia bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti įvai­riau­sių daik­tų: nuo ska­niau­sių sal­du­my­nų, kvap­nios ar­ba­tos iki gra­žių rank­dar­bių, pa­puo­ša­lų. Cen­tro dar­buo­to­jai su sa­vo ug­dy­ti­niais pa­si­sten­gė, kad nie­ko ne­trūk­tų. „Mū­sų mo­ki­niams tai bus pliūps­nis ne­pa­mirš­ta­mų emo­ci­jų“, – dar prieš ren­gi­nį kal­bė­jo R. Gent­vi­las. Jo lū­kes­čiai iš­si­pil­dė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama