Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras se­zo­ną pra­de­da at­si­nau­ji­nęs

Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras se­zo­ną pra­de­da at­si­nau­ji­nęs

Ko­vo 17-ąją vie­šo­ji įstai­ga „Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras“, įsi­kū­ręs A. Vaiš­vi­los g. 32, Plun­gė­je, šven­tė įkur­tu­ves su­re­mon­tuo­to­se pa­tal­po­se.

Cen­tras gy­vuo­ja jau še­še­rius me­tus. Per tą lai­ką AJC sa­vo bu­vei­nės vie­tą kei­tė be­maž pen­kis kar­tus, kol ga­lop vis­kas sto­jo į sa­vo vie­tas. Pen­ke­riems me­tams pa­si­ra­šy­ta pa­nau­dos su­tar­tis su Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­ne mo­kyk­la dėl pa­tal­pų nau­do­ji­mo cen­tro veik­lai vyk­dy­ti. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų dė­ka ras­ta lė­šų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te, kad pa­tal­pos tap­tų jau­kios ir pa­trauk­lios pa­čiam jau­ni­mui.
Penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me įkur­tu­vių ren­gi­ny­je da­ly­va­vo per pen­kias­de­šimt jau­nuo­lių. Cen­tro va­do­vus ir jį lan­kan­čius jau­nuo­lius pa­svei­kin­ti at­vy­ko net Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ra­mū­nas Bu­ro­kas, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, sa­vi­val­dy­bės Jau­ni­mo reik­lų ko­or­di­na­to­rė Jur­ga Venc­ku­vie­nė, Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Do­mar­kie­nė, Tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė San­dra Kas­maus­kie­nė, aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los l. e. di­rek­to­riaus pa­rei­gas Ra­mu­tė Bau­žie­nė, LMS Plun­gės mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cen­tro ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos jau­ni­mo klu­bo „Kar­tu kvad­ra­tu“ at­sto­vai.

 
« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama