Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­viai vie­šė­jo Tur­ki­jo­je

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­viai vie­šė­jo Tur­ki­jo­je

Ge­gu­žės 12–18 die­no­mis ke­tu­ri gim­na­zi­jos pir­mo­kai – Si­mo­nas Ale­liū­nas, Ig­nas Bal­tuo­nė, Ma­tas Er­mi­nas ir Ta­das Ta­mo­šaus­kas – bei gru­pės va­do­vės mo­ky­to­jos Li­gi­ta Er­mi­nai­tė ir Ire­na Nor­gė­lie­nė sve­čia­vo­si Tur­ki­jo­je.

Mi­las (se­no­vės grai­kų My­la­sa (Μύλασα) – se­no­vi­nis mies­tas Muğ­la pro­vin­ci­jo­je, piet­va­ka­ri­nė­je Tur­ki­jos da­ly­je. Tai se­no­vės Ca­ria ka­ra­lys­tės sos­ti­nė su la­bai tur­tin­ga is­to­ri­ja ir iš­vys­ty­ta eko­no­mi­ka.
Pir­mą­ją vieš­na­gės die­ną fes­ti­va­lio da­ly­viai ste­bė­jo ir mo­kė­si tur­kų žai­di­mų, lan­kė­si del­fi­na­riu­me, o va­ka­re lau­kė sma­gūs vi­sų ša­lių pa­si­ro­dy­mai bei vai­šės prie pa­čių pa­ruoš­to sta­lo. Mū­sų de­le­ga­ci­ja pa­tei­kė įvai­rių at­si­vež­tų gė­ry­bių: „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ga­mi­na­mos žu­vies pro­duk­ci­jos, lie­tu­viš­kos duo­nos, sal­dai­nių, ša­ko­tį, o sta­lą pa­puo­šė­me lie­tu­viš­kais gin­ta­rė­liais, ku­rie dau­ge­liui tur­kų bu­vo ne­ma­ty­tas da­ly­kas. Taip pat tu­rė­jo­me at­si­ve­žę daug in­for­ma­ci­nės me­džia­gos ne tik apie Plun­gę, bet ir apie įvai­rias lan­ky­ti­nas Lie­tu­vos vie­tas. Da­ly­viai po kon­cer­to mė­ga­vo­si mū­sų vai­šė­mis, do­mė­jo­si Lie­tu­va, ža­dė­da­mi dau­giau pa­skai­ty­ti apie ša­lį iš­da­lin­to­se bro­šiū­ro­se, o vė­liau gal­būt ir ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je.
Ki­to­mis die­no­mis fes­ti­va­lio da­ly­vius – Ma­ke­do­ni­jos, Ko­so­vo, Bul­ga­ri­jos, Veng­ri­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos moks­lei­vius ir mo­ky­to­jus – ža­vė­jo pui­kiai or­ga­ni­zuo­ta vieš­na­gės pro­gra­ma, su­tei­ku­si ga­li­my­bę ne tik pa­žin­ti kraš­to kul­tū­rą, uni­ka­lią gam­tą, is­to­ri­nes vie­tas, su­si­tik­ti su nuo­šir­džiais Tur­ki­jos žmo­nė­mis, bet ir to­bu­lin­ti ben­dra­vi­mo bei an­glų kal­bos įgū­džius. Lan­kė­mės sta­lak­ti­tų bei sta­lag­mi­tų ur­vuo­se, žu­vies au­gi­ni­mo fer­mo­se Egė­jo jū­ro­je, žu­vų mai­liaus ak­va­riu­muo­se, mė­ga­vo­mės Ba­fa eže­ro vaiz­dais, ke­lia­vo­me į se­no­vi­nius kai­me­lius, iš­vy­do­me, kaip prieš dau­ge­lį me­tų čia gy­ve­no žmo­nės, ste­bė­jo­me tur­kų ves­tu­vių pa­pro­čius ir tra­di­ci­jas, mo­kė­mės šok­ti tur­kiš­kus šo­kius. Ma­tė­me an­ti­ki­nius se­no­vės grai­kų bei ro­mė­nų mies­tus Ias­sos ir He­rak­lia. Fes­ti­va­lio me­tu ak­ty­viai da­ly­va­vo­me or­ga­ni­za­to­rių pa­siū­ly­to­se veik­lo­se, žy­gia­vo­me mies­to šven­tės ei­se­no­je, o svar­biau­sia – vi­si kar­tu pa­sie­kė­me du Gi­ne­so re­kor­dus: dau­giau­sia vai­kų žai­dė tur­kiš­ką žai­di­mą „To­pač“ ir iš žmo­nių bu­vo su­da­ry­ta di­džiau­sia žu­vis.
La­bai ma­lo­nų įspū­dį pa­li­ko Tur­ki­jo­je su­tik­ti žmo­nės: mies­to val­džios at­sto­vai, šven­tės or­ga­ni­za­to­riai, mo­ky­to­jai, mo­ki­niai, mo­ki­nių šei­mų na­riai, kul­tū­ros ir me­no at­sto­vai. Fes­ti­va­lio da­ly­vius kas­dien su­po šil­tas ir jau­kus ben­dra­vi­mas, nuo­šir­dus rū­pi­ni­ma­sis, nuo­la­ti­nis no­ras pa­dė­ti, pa­gel­bė­ti, su­teik­ti kom­for­tą. Mo­ki­niai, gy­ven­da­mi šei­mo­se, ne tik su­si­pa­ži­no su tur­kų šei­mos tra­di­ci­jo­mis, bet lai­ki­nai ta­po tik­rais tur­kų šei­mų na­riais. Iš ke­lio­nės par­si­ve­žė­me daug įspū­džių, tei­gia­mų emo­ci­jų ir pui­kių idė­jų pa­na­šioms veik­loms or­ga­ni­zuo­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama