Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » „No­rim, kad šis par­ke­lis bū­tų gy­ves­nis“

„No­rim, kad šis par­ke­lis bū­tų gy­ves­nis“

Taip kal­bė­jo pra­ėju­sį tre­čia­die­nį prie „Su­per­mies­to“ vai­kų aikš­te­lės su­si­rin­kę jau­nie­ji miš­ki­nin­kų bi­čiu­liai iš Plun­gės Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Jau­nų­jų miš­ko bi­čiu­lių bū­re­lio na­riai kar­tu su sa­vo va­do­ve mo­ky­to­ja Re­gi­na Aža­nec­kie­ne pa­si­sten­gė, kad skve­re­ly­je au­gan­čiuo­se me­džiuo­se at­si­ras­tų na­me­liai čia at­skren­dan­tiems paukš­čiams – tą po­pie­tę į me­džius įkel­ta 14 in­ki­lų.

Nors die­na pa­si­tai­kė žvar­bo­ka, ta­čiau ak­ci­jos da­ly­vių nuo­tai­kos tai ne­tem­dė. Pa­dė­ko­ti vai­kams už gra­žią ini­cia­ty­vą ir jų pa­lai­ky­ti at­ėjo ir Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los va­do­vai, mo­ky­to­jai. Su­lauk­ta net Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio dė­me­sio. Me­ras džiau­gė­si mo­ki­nių no­ru pa­gy­vin­ti skve­re­lį, vy­lė­si, kad nuo šiol vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė bus dar pa­trauk­les­nė, mie­les­nė vi­siems čia be­si­ren­kan­tiems.
Prieš iman­tis dar­bo, Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Jau­nų­jų miš­ko bi­čiu­lių bū­re­lio na­riai ak­ci­jos da­ly­vius trum­pai su­pa­žin­di­no su sa­vo veik­la, pa­pa­sa­ko­jo, kaip rei­kia da­ry­ti in­ki­lus, ko­kio­je vie­to­je ge­riau­sia juos kel­ti, ko­kiems paukš­čiu­kams yra skir­ti jų pa­ga­min­ti na­mu­kai. In­for­ma­ci­jos bū­ta la­bai nau­din­gos. Pa­vyz­džiui, ar ži­no­jo­te, jog in­ki­lo sie­nos tu­ri bū­ti šiurkš­čios ir ne­šli­fuo­tos, kad paukš­te­liai ga­lė­tų na­gais už­si­ka­bin­ti ir už­lip­ti iki in­ki­lo lan­dos; kad jo­kiu bū­du prie lan­dos iš lau­ko pu­sės ne­ga­li­ma pri­kal­ti pa­ga­liu­ko-lak­te­lės – tai la­biau tar­nau­ja plėš­rū­nams; kad na­me­lius paukš­čiams ge­riau­sia ka­bin­ti pie­ti­nė­je ar piet­ry­ti­nė­je me­džio pu­sė­je, kur dau­giau sau­lės ir ne­si­lai­ko drėg­mė; kad in­ki­luo­se gy­ve­na ir pe­ri čiur­liai, zy­lės, bu­ku­čiai, žvir­bliai, var­nė­nai, rau­do­nuo­de­gės. Ti­kė­ki­mės, jog kai ku­rie šių gies­mi­nin­kų Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių dė­ka nuo šiol ap­si­gy­vens ir skve­re­ly­je prie vai­kų aikš­te­lės.
In­ki­lų kė­li­mo ak­ci­ją Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Jau­nų­jų miš­ko bi­čiu­lių bū­re­lis ren­gia ne pir­mą kar­tą. „Da­ro­me ją kiek­vie­nais me­tais, tik ka­bi­na­me skir­tin­go­se vie­to­se. Prie sa­vo mo­kyk­los jau daug in­ki­lų esa­me iš­kė­lę, ne­se­niai, kai mi­nė­jo­me Že­mės die­ną, vėl tai pa­da­rė­me. Mū­sų bū­re­lis drau­gau­ja su Tel­šių miš­kų urė­di­jos ir Plun­gės gi­ri­nin­ki­jos dar­buo­to­jais. Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį jie mus nu­siun­čia ten, kur rei­kia kel­ti in­ki­lus. Šie­met vie­to­je miš­kų esa­me čia – skve­re­ly­je“, – sa­kė bū­re­lio va­do­vė Re­gi­na Aža­nec­kie­nė. Vi­sas rei­ka­lin­gas me­džia­gas in­ki­lams ga­min­ti mo­ki­niams pa­rū­pi­na Tel­šių miš­kų urė­di­ja. Su­kal­ti na­mu­kus paukš­čiams – jau mo­ki­nių dar­bas. Per tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas vai­kams ga­min­ti in­ki­lus pa­de­da mo­ky­to­jas Vil­man­tas Ei­du­kas. O ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas džiu­gi­na vi­sus.
Jau­nų­jų miš­ko bi­čiu­lių bū­re­lis, pa­si­ro­do, ne tik in­ki­lais rū­pi­na­si. Tu­ri jie įdo­mios veik­los iš­ti­sus me­tus. Mo­ki­niai lan­ko­si Plun­gės gi­ri­nin­ki­jo­je, kur su­si­pa­žįs­ta su miš­ki­nin­kų dar­bu, įran­kiais, šiuo­lai­kiš­ka miš­ko ruo­šos tech­ni­ka. Taip pat ren­ka šiukš­les. Tuo tiks­lu jau yra ap­lan­kę Mi­la­šai­čių miš­kus, Kri­po gi­re­lę. Ru­de­nį pa­de­da miš­ki­nin­kams rink­ti kan­ko­rė­žius sėk­lai ir kt.
Vai­kai ne tik pa­gel­bė­ja miš­ki­nin­kams, bet ir pa­tys ne­ma­žai su­ži­no ir iš­moks­ta: miš­ke mo­ko­si kul­tū­rin­gai elg­tis, tai­syk­lin­gai kur­ti lau­žą, su­ži­no, kaip nepa­si­klys­ti, mo­ko­si pa­žin­ti miš­ko au­ga­lus, gy­vū­nus, paukš­čius, gam­to­je pra­mo­gau­ja, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se miš­ki­nin­kų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se kon­kur­suo­se. Ne­se­niai plun­giš­kių da­ry­ti in­ki­lai pui­kiai įver­tin­ti vie­na­me Tel­šių miš­kų urė­di­jos ren­gia­ma­me kon­kur­se ir pa­puo­šė Tel­šių ra­jo­ne esan­tį Žvė­rin­čių.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama