Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Nak­tis Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je

Nak­tis Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je

Spa­lio 28 d., penk­ta­die­nį, gim­na­zi­jo­je nuo pat ry­to pra­si­dė­jo ren­gi­niai. Pa­tal­pos bu­vo pa­puoš­tos ži­bin­tais, pa­ga­min­tais iš mo­liū­gų, o per il­gą­ją per­trau­ką vy­ko gim­na­zis­tų krikš­ty­nos.

Vė­liau, tam­sų ir lie­tin­gą va­ka­rą, į ne­įpras­tai ty­lią mo­kyk­lą rin­ko­si 1g–4g kla­sių mo­ki­niai. Mo­kyk­los slenks­tį jie per­žen­gė su vil­ti­mi links­mai pra­leis­ti nak­tį gim­na­zi­jo­je. 21 val. bu­vo už­ra­kin­tos du­rys, ir ta­da pra­si­dė­jo la­bai ne­įpras­ta, nau­ja veik­la. Pir­miau­sia vi­si su­pa­žin­din­ti su sau­gaus el­ge­sio tai­syk­lė­mis. Jų mo­ki­niai lai­kė­si vi­so ren­gi­nio me­tu, to­dėl nesu­si­pra­ti­mų ne­pa­si­tai­kė.
21.10 va­lan­dą pra­si­dė­jo svar­biau­sias už­si­ė­mi­mas – pa­skai­ta „Cha­rak­te­ris ir sėk­mė“, ku­rią ve­dė Pla­te­lių UDC jau­ni­mo už­im­tu­mo mo­ky­to­ja Ai­da Ru­pei­kie­nė. Vik­to­ri­no­je „Pol­ter­geis­tas“ (ve­dė­ja – 3g kla­sės mo­ki­nė Ra­sa Bur­ke­vi­čiū­tė) gim­na­zis­tai pa­si­da­li­no į 5 gru­pes ir la­bai iš­ra­din­gai var­žė­si siek­da­mi įro­dy­ti, kad jų gru­pė pa­ti pro­tin­giau­sia. Už­duo­tys įdo­mios, rei­ka­lau­jan­čios ir ži­nių, ir įžval­gu­mo. Po pa­skai­tos ir vik­to­ri­nos mo­ki­niai links­mi­no­si dis­ko­te­ko­je iki ry­to. Pa­var­gę šok­ti, ga­lė­jo žiū­rė­ti fil­mus, o spor­to mė­gė­jai – žais­ti spor­to sa­lė­je krep­ši­nį ar tin­kli­nį. Bal­sin­giau­si su­ge­bė­ji­mus ­de­monst­ravo dai­nuo­da­mi ka­ra­o­kę.
Ne­pai­sant to, kad pa­ry­čiais dau­ge­lis jau­tė­si pa­var­gę, ren­gi­nio sėk­mė pra­no­ko lū­kes­čius. Džiugu, kad dau­ge­lis no­rė­tų dar vie­no ren­gi­nio „Nak­tis mo­kyk­lo­je“. Jį or­ga­ni­za­vu­si mo­ki­nių ly­de­rių ko­man­da, at­si­žvelg­da­ma į pa­gei­da­vi­mus bei pa­siū­ly­mus, ir to­liau ieš­kos įdo­mių lais­va­lai­kio lei­di­mo bū­dų, ska­tins ben­dra­am­žius bū­ti ak­ty­vius ir iš­ra­din­gus. O už tai, kad jais pa­si­ti­kė­jo, mo­ki­niai dė­ko­ja gim­na­zi­jos di­rek­to­rei Re­gi­nai Ru­bi­nie­nei. Taip pat – mo­ky­to­joms L. Bud­rei­kie­nei, V. Lu­ka­vi­čie­nei, S. Ma­žei­kie­nei, J. Bud­rie­nei, ku­rios bu­vo at­sa­kin­gos už da­ly­vių sau­gu­mą.
Mo­ki­niai ti­ki­si, kad šis ren­gi­nys taps tra­di­ci­nis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama