Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Mu­zi­kos ta­len­tų ly­ga 2017

Mu­zi­kos ta­len­tų ly­ga 2017

Jau tre­ti me­tai Lie­tu­vo­je vyks­ta tarp­tau­ti­nis vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų me­ni­nės raiš­kos kon­kur­sas „Mu­zi­kos ta­len­tų ly­ga“, ku­ria­me var­žo­si jau­nie­ji dai­ni­nin­kai ir šo­kė­jai. Šį­met da­ly­vių bu­vo net iš 12 vals­ty­bių.

Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rės – Všį „Ars fes­ta“ di­rek­to­rės As­tos Bag­do­na­vi­čie­nės – tiks­las bu­vo, pa­sak jos, suor­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nį, ku­ria­me ne­trūk­tų nei šven­tės, nei pro­fe­sio­na­lu­mo. Bet koks kon­kur­sas tiek at­li­kė­jams, tiek jų va­do­vams – tar­si jų dar­bo įver­ti­ni­mas, to­dėl itin svar­bu, kad bū­tų už­tik­rin­ta pa­si­ro­dy­mo ko­ky­bė – ko­ky­biš­kas gar­sas, pro­fe­sio­na­liai įreng­ta sce­na, kom­pe­ten­tin­ga ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja…“
Kon­kur­sas vy­ko pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Tai bu­vo at­ran­ki­niai tu­rai Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je. Šių tu­rų nu­ga­lė­to­jai pa­te­ko į tarp­tau­ti­nį tu­rą Vil­niu­je, ku­ris vy­ko ba­lan­džio 5–9 die­no­mis.

5 die­nų ren­gi­nys vy­ko kon­kur­so part­ne­rio – tech­no­lo­gi­jų ir di­zai­no ko­le­gi­jos – dve­jo­se jau­kio­se sa­lė­se su pui­kiu įgar­si­ni­mu ir ap­švie­ti­mu. Da­ly­viai tu­rė­jo ga­li­my­bę var­žy­tis fol­klo­ro, pa­sau­li­nio hi­to, džia­zo ir im­pro­vi­za­ci­jos bei pro­gi­nės ir au­to­ri­nės dai­nų no­mi­na­ci­jo­se. Kom­pe­ten­tin­ga 16 žmo­nių ko­mi­si­ja per 3 die­nas įver­ti­no net 430 pa­si­ro­dy­mų. O ge­riau­siai pa­si­ro­dę da­ly­viai tu­rė­jo tei­sę to­liau var­žy­tis dėl Grand Prix ap­do­va­no­ji­mų ir kvie­ti­mų fil­muo­tis te­le­vi­zi­jos lai­do­se.

My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lai šį­met at­sto­va­vo Li­vi­ja Šiaud­vir­tai­tė, Kor­ne­li­ja Use­ly­tė (mo­kyt. me­tod. I. Ba­ka­naus­kie­nė) ir Ra­sa Gad­liaus­kai­tė (mo­kyt. me­tod. L. Bal­bo­šio­vie­nė). Vi­sos so­lis­tės pa­si­ro­dė pui­kiai ir pel­nė ap­do­va­no­ji­mų. K. Use­ly­tė ta­po di­plo­man­te pa­sau­li­nio hi­to no­mi­na­ci­jo­je tarp 18–25 me­tų at­li­kė­jų, L. Šiaud­vir­tai­tė iš­ko­vo­jo II vie­tą pa­sau­li­nio hi­to 13–14 m. am­žiaus gru­pė­je, o R. Gad­liaus­kai­tė už­ėmė II vie­tą pa­sau­li­nio hi­to no­mi­na­ci­jo­je tarp 10-me­čių, bei III vie­tą džia­zo ir im­pro­vi­za­ci­jos no­mi­na­ci­jo­je 7–12 me­tų am­žiaus gru­pė­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama