Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Mo­ki­niai mo­kė­si ne­to­le­ruo­ti pa­ty­čių

Mo­ki­niai mo­kė­si ne­to­le­ruo­ti pa­ty­čių

Jau ke­le­ri me­tai ko­vo pa­bai­go­je ša­lies švie­ti­mo įstai­go­se vyks­ta „Vai­kų li­ni­jos“ or­ga­ni­zuo­ja­ma ini­cia­ty­va „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“. Šių me­tų „Veiks­mo sa­vai­tė­je be pa­ty­čių“ da­ly­va­vo 1230 mo­kyk­lų, vai­kų dar­že­lių ir ki­tų ug­dy­mo įstai­gų, ku­rios sa­vo ben­druo­me­nėms pa­siū­lė įvai­rių ren­gi­nių ir veik­lų, skir­tų pa­ty­čių stab­dy­mui ir pre­ven­ci­jai. Džiu­gu, kad ak­ty­viai prie šios ini­cia­ty­vos kas­kart pri­si­de­da ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gos. Dau­ge­ly­je mo­kyk­lų vy­ko ren­gi­niai, dis­ku­si­jos šia ak­tu­a­lia ir skau­džia te­ma. Ne pa­slap­tis, kad pa­ty­čios mo­kyk­lo­se eg­zis­tuo­ja, tad apie jas kal­bė­ti bū­ti­na.

Kiek­vie­nais me­tais „Sa­vai­tę be pa­ty­čių“ iš­ra­din­gai pa­žy­mi Pla­te­lių gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė. Ir šie­met į šią ini­cia­ty­vą pa­žiū­rė­ta la­bai at­sa­kin­gai. Ko­vo 20–25 die­no­mis šio­je mo­kyk­lo­je ne­trū­ko veiks­mo – kiek­vie­na sa­vai­tės die­na tu­rė­jo te­mą, ku­rioms su pa­ty­čiomis ne­pa­ke­liui. Pir­ma­die­nis bu­vo pa­skelb­tas man­da­gu­mo ir šyp­se­nų die­na, ant­ra­die­nis skir­tas to­le­ran­ci­jai. Ta pro­ga gim­na­zi­jo­je vy­ko sti­lin­giau­sios šu­kuo­se­nos rin­ki­mai. Tre­čia­die­nis – at­si­pra­šy­mo die­na. Ne­drįs­tan­tys at­si­pra­šy­ti žo­džiu tai ga­lė­jo pa­da­ry­ti pa­lik­da­mi ži­nu­tę spe­cia­lio­je „at­si­pra­šy­mų“ va­zo­je. Ket­vir­ta­die­nį iš­au­šo pa­gal­bos die­na – vy­res­nie­ji gim­na­zis­tai pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams pa­sa­ko­jo, kaip pa­si­prie­šin­ti pa­ty­čioms. Ga­liau­siai vi­sos sa­vai­tės ren­gi­nius vai­ni­ka­vo penk­ta­die­nį su­reng­ta drau­gys­tės die­na ir drau­giš­kiau­sios kla­sės, mo­ky­to­jų ir gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų rin­ki­mai, vy­ko nuo­tai­kin­gas gim­na­zis­tės As­tos Ru­gi­ny­tės kon­cer­tas. Pa­ty­čioms Pla­te­lių mo­kyk­lo­je tvir­tai iš­tar­ta „ne“.

Tuo tar­pu Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­niai pa­ty­čių pre­ven­ci­jai pa­si­rin­ko po­kal­bių ir dis­ku­si­jų for­mą. Pri­si­jung­da­mi prie „Sa­vai­tės be pa­ty­čių“ ini­cia­ty­vos, gim­na­zis­tai per do­ri­nio ug­dy­mo pa­mo­kas žiū­rė­jo fil­mus, ap­ta­rė ma­ty­tus siu­že­tus, dis­ku­ta­vo iš­kel­tų pro­ble­mų te­mo­mis.
Kad pa­ty­čių ne­ga­li­ma to­le­ruo­ti, kad ne­rei­kia lik­ti abe­jin­giems su­si­dū­rus su pa­ty­čių at­ve­jais, bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma ir Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. „Sa­vai­tės be pa­ty­čių“ me­tu šio­je mo­kyk­lo­je su­reng­tos įdo­mios ir nau­din­gos pre­ven­ci­nės pa­skai­tos mo­ki­niams su Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ben­druo­me­nės pa­rei­gū­ne Li­na Jo­cie­ne. Taip pat or­ga­ni­zuo­tas pie­ši­nių, pla­ka­tų kon­kur­sas „Pa­ty­čios bi­jo ta­vo ne­pri­ta­ri­mo!“. Vai­kai kū­ry­bi­niais dar­bais pa­puo­šė mo­kyk­los ko­ri­do­rius. „Ti­ki­me, kad su­kur­tų pie­ši­nių tu­ri­nys virs mū­sų mo­kyk­los ben­druo­me­nės na­rių ben­dra­vi­mo kas­die­ny­be. Juk tik nuo­šir­džiai ben­drau­da­mi ir ben­dra­dar­biau­da­mi iš­veng­si­me pa­ty­čių“, – įsi­ti­ki­nu­si A. Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė.
L. Jo­cie­nės ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Sau­liaus Vai­če­kaus­ko pa­skai­tos vy­ko ir Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je. Pa­rei­gū­nai su­pa­žin­di­no pe­da­go­gus su pa­si­kei­tu­siais ne­pil­na­me­čių as­me­nų ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės ypa­tu­mais, ko­mi­sa­ria­to sky­rių dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo prin­ci­pais. Mo­kyk­los so­cia­li­nė pe­da­go­gė Vil­ma Au­gus­ti­nė api­bū­di­no esa­mą pa­ty­čių pre­ven­ci­jos si­tu­a­ci­ją bei pri­sta­tė mo­ki­nių ap­klau­sos re­zul­ta­tus. „Sa­vai­tės be pa­ty­čių“ ini­cia­ty­vos ren­gi­niai mo­kyk­lo­je taip pat tę­sė­si vi­są sa­vai­tę: mo­ki­niams vy­ko už­si­ė­mi­mai ir dis­ku­si­jos ak­tu­a­lio­mis te­mo­mis, bu­vo su­reng­ta 6–7 kla­sių mo­ki­nių kur­tų pla­ka­tų pa­ro­da „Pa­ty­čios bi­jo ta­vo ne­pri­ta­ri­mo“, 1–4 kla­sių mo­ki­niai Gim­to­sios kal­bos die­ną ra­šė dai­ly­raš­čiu tekstus apie drau­gys­tę, pa­gar­bą, to­le­ran­ci­ją, pir­mo­kai mo­kė­si žais­ti šaš­kė­mis, o jų mo­ky­to­jais ta­po penk­to­kai. „Sa­vai­tės be pa­ty­čių“ ren­gi­nius vai­ni­ka­vo tra­di­ci­nis „flas­hmo­b‘as“ – iš mo­ki­nių, mo­kyk­los sve­čių ir mo­ky­to­jų su­da­ry­tas vei­du­kas.
Ko­vo 24–25 die­no­mis pa­ty­čių te­ma ak­tu­a­li bu­vo ir Ša­tei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Čia or­ga­ni­zuo­ti pre­ven­ci­niai už­si­ė­mi­mai, mo­ki­niai bu­vo mo­ko­mi at­pa­žin­ti pa­ty­čias, tin­ka­mai į jas re­a­guo­ti, su vy­res­nių kla­sių mo­ki­niais vy­ko ap­skri­to sta­lo po­kal­biai-dis­ku­si­jos, sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti ir pa­ge­rin­ti kla­sės mik­ro­kli­ma­tą bei san­ty­kius su mo­ky­to­jais. „Mo­ki­niai sten­gė­si slap­ta nu­fo­tog­ra­fuo­ti be­si­šyp­san­tį drau­gą. Vi­są sa­vai­tę ska­ti­no­me mo­ki­nius šyp­so­tis. Mo­ki­niai, mo­ky­to­jai, tė­vai džiau­gė­si iš­ka­bin­to­mis mo­ki­nių šyp­se­nų nuo­trau­ko­mis ir pa­tys daž­niau šyp­so­jo­si“, – „Sa­vai­tės be pa­ty­čių“ ini­cia­ty­vą api­ben­dri­no Ša­tei­kių mo­kyk­los ben­druo­me­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama