Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » „Mau­raa ne mau­raa, plun­giš­kee skau­taa va­ra kiau­raa“

„Mau­raa ne mau­raa, plun­giš­kee skau­taa va­ra kiau­raa“

Va­sa­rio 16-oji Plun­gės ra­jo­no skau­tams įsi­mins ne tik dėl Vals­ty­bės šimt­me­čio ren­gi­nių. Nors tą­dien jie da­ly­va­vo įvai­riuo­se šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se Al­sė­džiuo­se, Žli­bi­nuo­se ir Plun­gė­je, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ju­bi­lie­jų sa­vo ra­te pa­žy­mė­jo ki­tą­dien – va­sa­rio 17-ąją – šven­tiš­ko­je su­ei­go­je Vai­kų bib­lio­te­ko­je. Ir tai ne­bu­vo vien vals­ty­bės šimt­me­čio pa­ger­bi­mas: skau­tų ir sve­čių aki­vaiz­do­je pa­skelb­ta, jog Plun­gė­je įku­ria­mas skau­tų Gon­din­gos tun­tas, po sa­vo vė­lia­va jun­gian­tis Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus, Plun­gės se­sių „Kregž­dy­no“ ir bro­lių „Per­kū­no ąžuo­lo“ drau­go­ves.

Tel­šių ap­skri­ty­je iki šiol vei­kė tik Tel­šių tun­tas ir pa­vie­nės drau­go­vės Žli­bi­nuo­se, Plun­gė­je ir Rie­ta­ve. Su­stip­rė­jus Plun­gės ra­jo­ne esan­tiems skau­tiš­kiems vie­ne­tams, jų va­do­vų spren­di­mu nu­tar­ta, jog lai­kas įkur­ti pir­mą po Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo tun­tą šia­me kraš­te. Įvyk­džius Lie­tu­vos skau­ti­jos ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir ga­vus pri­ta­ri­mą bei su­lau­kus ofi­cia­laus vy­riau­sios skau­ti­nin­kės Ie­vos Bro­gie­nės lei­di­mo, tun­to įkū­ri­mo šven­tė su­sie­ta su Vals­ty­bės šimt­me­čio die­na – Va­sa­rio 16-ąja.
Po iš­kil­min­gos ati­da­ry­mo ri­kiuo­tės, va­do­vau­jant pa­ty­ru­siam skau­tui (pat. sk.) An­driui Stan­či­kui, įneš­ta Lie­tu­vos tri­spal­vė, en­tu­zias­tin­gai su­gie­do­tas ša­lies him­nas. Nu­skam­bė­jus drau­gi­nin­kų ra­por­tams, per­skai­ty­tas vyr. skau­ti­nin­kės I. Bro­gie­nės įsa­ky­mas dėl Tel­šių kraš­to Gon­din­gos tun­to įkū­ri­mo, pri­sta­ty­ti drau­go­vių drau­gi­nin­kai ir pa­va­duo­to­jai: Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus drau­gi­nin­kė pa­skau­ti­nin­kė Ire­na Jan­kaus­kie­nė, pa­va­duo­to­ja pa­skau­ti­nin­kė In­ga Bum­blaus­kai­tė; Plun­gės se­sių „Kregž­dy­no“

drau­go­vės drau­gi­nin­kė su­au­gu­si skau­ty­bė­je Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė, pa­va­duo­to­ja pat. sk. Li­vi­ja Ber­no­tai­tė; bro­lių „Per­kū­no ąžuo­lo“ drau­go­vės drau­gi­nin­kas pat. sk. Dei­vi­das Pet­rei­kis, pa­va­duo­to­jas – pat. sk. Lau­ry­nas Gruz­dys; tun­ti­nin­kas vyr. skau­ti­nin­kas, skau­tas vy­tis (sk. vy­tis) Žyd­rū­nas, jo pa­va­duo­to­ja pa­skau­ti­nin­kė In­ga ir ad­ju­tan­tas pat. sk. An­drius.
Į šven­ti­nę su­ei­gą pa­svei­kin­ti su­stip­rė­ju­sio Plun­gės ra­jo­no skau­tų vie­ne­to, o kar­tu ir pa­mi­nė­ti vals­ty­bės šimt­me­čio su­si­rin­ko ne­ma­žai gar­bių sve­čių. Tad po ri­kiuo­tės žo­dis bu­vo su­teik­tas žmo­nėms, ku­rie ne tik ak­ty­viai pa­lai­ko skau­tų veik­lą Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je ir ša­ly­je, bet ir ak­ty­viai juos re­mia, puo­se­lė­ja skau­tiš­kas tra­di­ci­jas ir dva­sią.
Svei­ki­ni­mo žo­džius ir lin­kė­ji­mus ne tik stip­rė­ti, bet ir bū­ti pir­miems ta­rė Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ku­ris, džiaug­da­ma­sis skau­tų tun­to na­riais, pa­do­va­no­jo ir Plun­gės vė­lia­vą. „Lin­kiu, kad ši vė­lia­va vi­suo­met bū­tų ša­lia jū­sų vė­lia­vos ir kad pa­ro­dy­tu­mė­te, jog esa­te iš Plun­gės“, – tar­da­mas svei­ki­ni­mo žo­džius lin­kė­jo me­ras.
Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas, svei­kin­da­mas tun­to įkū­ri­mo pro­ga, pri­mi­nė, ko­kia svar­bi Va­sa­rio 16-oji skau­tams. Prie vie­no di­džiau­sių skau­tų rė­mė­jo An­drie­jaus pri­si­jun­gė ir jo žmo­na Si­gu­tė, įteik­da­ma do­va­nas – ver­tin­gas kny­gas skau­tų bib­lio­te­kė­lei. „Taip pat no­riu įteik­ti to­kio „ku­ro“, be ku­rio joks vai­kas il­gai ne­temp­tų“, – per­duo­da­ma sau­sai­nius juo­ka­vo Sei­mo na­rio žmo­na.
Aug­ti, stip­rė­ti, tu­rė­ti Die­vą šir­dy­je, my­lė­ti ar­ti­mą, gin­ti Tė­vy­nę, bū­ti pa­vyz­džiu ki­tiems ir skleis­ti gė­rį tą­dien nau­jo tun­to na­riams lin­kė­jo Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė, ku­ri pa­si­di­džiuo­da­ma vė­liau sa­kė, kad „Lie­tu­vo­je, o ir vi­so­je Eu­ro­po­je, ko ge­ro, nė­ra ki­tos bib­lio­te­kos, ku­ri tu­ri sa­vo skau­tus. To­kia – tik Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka“. 303 leng­vo­sios pės­ti­nin­kų kuo­pos va­das ka­pi­to­nas Gied­rius Šed­ba­ras, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos 8-osios Že­mai­čių rink­ti­nės 2 Plun­gės kuo­pos šau­lys Vai­do­tas Skie­rus džiau­gė­si skau­tų pa­trio­tiš­ku­mu, vie­nin­gu­mu, tuo, kad jie vie­ni ki­tiems – bro­liai ir se­sės. Me­ro pa­ta­rė­jas ir vi­so jau­ni­mo Plun­gė­je glo­bė­jas bei pa­lai­ky­to­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, pa­klau­sęs skau­tų šū­kių, pa­siū­lė jiems dar vie­ną – „Mau­raa ne mau­raa, plun­giš­kee skau­taa va­ra kiau­raa“.
Gon­din­gos tun­to bro­lius ir se­ses svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Gin­tau­tas Ri­mei­kis bei jau­ni­mo ko­or­di­na­to­rė Jur­ga Venc­ku­vie­nė, Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos (LiJOT) kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas rie­ta­viš­kis Lu­kas Kor­ne­li­jus Vai­čia­kas, vie­na iš skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos 1989 me­tais at­kū­rė­jų ma­žei­kiš­kė Ol­ga Ali­ba­je­va ir... Lie­tu­vos skau­ti­jos va­do­vai: Ta­ry­bos na­rė Edi­ta An­dri­jaus­kie­nė, Tel­šių kraš­to se­niū­nės pa­va­duo­tas sk. vy­tis An­ta­nas Klum­bys, Tel­šių tun­to tun­ti­nin­kė skau­ti­nin­kė, vyr. se­sė Edi­ta Bar­sie­nė.
Po svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų pa­gerb­ti skau­tų ju­dė­ji­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je rė­mė­jai. Lie­tu­vos skau­ti­jos vyr. skau­ti­nin­kės I. Bro­gie­nės įsa­ky­mu už il­ga­me­tę ma­te­ria­li­nę ir mo­ra­li­nę pa­ra­mą skau­tiš­kam ju­dė­ji­mui or­di­nu už nuo­pel­nus ap­do­va­no­tas me­ras A. Kli­šo­nis.
Pa­dė­kos raš­tai įteik­ti Sei­mo na­riui A. Stan­či­kui, me­ro pa­ta­rė­jui G. Vait­ke­vi­čiui, bib­lio­te­kos di­rek­to­rei V. Skie­rie­nei, Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rei J. Venc­ku­vie­nei. Pa­dė­kos raš­tai taip pat skir­ti ir dar dviem Sei­mo na­riams – Jur­giui Raz­mai bei Jo­nui Var­ka­liui, ku­rie taip pat pri­si­dė­jo prie skau­tiš­kos dva­sios puo­se­lė­ji­mo Plun­gės ra­jo­ne. Jiems, ne­ga­lė­ju­siems da­ly­vau­ti skau­tų šven­tė­je, pa­dė­kos bus įteik­tos vė­liau.
Pa­si­bai­gus ofi­cia­liai da­liai, skau­tai vi­sus pa­kvie­tė pa­si­vai­šin­ti jų pa­ruoš­ta sriu­ba-ko­še, ar­ba­ta bei ka­va.
Kiek vė­liau, iš­si­skirs­čius sve­čiams, skau­tai pra­tę­sė sa­vo šven­tę. Kas­die­nia­me gy­ve­ni­me va­do­vau­tis skau­tų šū­kiu „Die­vui, Tė­vy­nei ir Ar­ti­mui“ bei de­šim­čia prie­sa­kų tą­dien pri­ža­dė­jo nau­ji bro­liai ir se­sės iš tri­jų Gon­din­gos tun­to drau­go­vių. Įžo­džio ce­re­mo­ni­jas pra­ve­dę drau­gi­nin­kai, jų pa­va­duo­to­jai, vy­res­ni bro­liai bei se­sės nau­jiems skau­tų šei­mos na­riams ne tik už­ri­šo kak­la­raiš­čius, Tė­vy­nės mei­lės ir Ge­ro­jo dar­be­lio maz­gus, bet ir pa­svei­ki­no šū­kiais.
Šven­ti­nė su­ei­ga, kaip ir įpras­ta skau­tuo­se, baig­ta ri­kiuo­te ir vė­lia­vos iš­ne­ši­mu.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama