Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Proveržis » Jau­nie­ji iš­ra­dė­jai ren­ka­si ir Plun­gė­je

Jau­nie­ji iš­ra­dė­jai ren­ka­si ir Plun­gė­je

Ro­bo­ti­kos už­si­ė­mi­mai Plun­gė­je vis la­biau po­pu­lia­rė­ja. Tik šių me­tų va­sa­rį pra­dė­jęs veik­ti bū­re­lis šian­dien do­mi­na ne vie­ną de­šim­tį vai­kų. Kaip juo­kau­ja ro­bo­ti­kos bū­re­lio va­do­vė Ali­na Gau­du­tie­nė, iš le­go ka­la­dė­lių su­konst­ruo­ti ju­dan­tys ro­bo­tu­kai ne­re­tai be ža­do pa­lie­ka ne tik pa­čius ma­žiau­sius, bet ir jų tė­ve­lius. Tai­gi ga­li­my­bė pa­čiam su­kur­ti ką nors pa­na­šaus, o gal ir dar įspū­din­ges­nį ob­jek­tą ir trau­kia vai­kus po pa­mo­kų į ro­bo­ti­kos bū­re­lį Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je.

Ro­bo­ti­ka – ke­lias į iš­ra­din­gu­mą ir moks­lą
Ro­bo­ti­kos aka­de­mi­jos įkū­rė­jai pa­si­sten­gė, kad kon­struo­ti ir kur­ti iš le­go ka­la­dė­lių ga­li­my­bę tu­rė­tų ne tik did­mies­čių moks­lei­viai, bet ir re­gio­nuo­se gy­ve­nan­tys vai­kai. Plun­gė – vie­na pas­ku­ti­nių­jų sto­te­lių, kur ši aka­de­mi­ja pa­kvie­tė no­rin­čius įsi­lie­ti į ro­bo­ti­kos pa­sau­lį. Se­na­mies­čio mo­kyk­la ge­ra­no­riš­kai juos pri­ėmė po sa­vo sto­gu, tai­gi šio­je įstai­go­je nuo šių me­tų va­sa­rio mė­ne­sio ir or­ga­ni­zuo­ja­mi ro­bo­ti­kos už­si­ė­mi­mai. Ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo bū­re­lis ta­po pui­kia al­ter­na­ty­va vai­kams, mėgs­tan­tiems kon­struo­ti iš le­go ka­la­dė­lių. Vis­gi ro­bo­ti­ka – ne vien ka­la­dė­lės, bet ir mo­ky­ma­sis per žai­di­mą.
Kaip sa­ko Plun­gė­je vei­kian­čio ro­bo­ti­kos bū­re­lio va­do­vė Ali­na Gau­du­tie­nė, lan­kan­tys šiuos už­si­ė­mi­mus vai­kai gau­na daug dau­giau nei tik už­im­tu­mą ir ga­li­my­bę kon­struo­ti. Tai pui­ki pro­ga įtvir­tin­ti tu­ri­mas moks­lo ži­nias bei iš­mok­ti ir su­ži­no­ti dau­giau – vyks­ta in­teg­ruo­tos pa­mo­kos pa­gal pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. „Ma­te­ma­ti­ka, fi­zi­ka, gam­tos moks­lai – tik da­lis dis­cip­li­nų, ku­rių ži­nios yra pa­kar­to­ja­mos ar įtvir­ti­na­mos per ro­bo­ti­kos bū­re­lį“, – sa­ko A. Gau­du­tie­nė.
Nuo iki­mo­kyk­li­nu­kų iki aš­tun­to­kų. To­kio am­žiaus gru­pių vai­kams Ro­bo­ti­kos aka­de­mi­ja Plun­gė­je or­ga­ni­zuo­ja bū­re­lius. Kiek­vie­na gru­pė mo­ko­si pa­gal spe­cia­liai pa­ruoš­tą pro­gra­mą. Štai, pa­vyz­džiui, iki­mo­kyk­li­nu­kai la­vi­na kas­die­nio gy­ve­ni­mo, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, kal­bos, kū­ry­biš­ku­mo ir raiš­kos, skai­čia­vi­mo ir ma­ta­vi­mo, smul­kio­sios mo­to­ri­kos ir kon­stra­vi­mo, mo­kė­ji­mo mo­ky­tis ir kt. įgū­džius. Ant­ro­kai gi­li­na ži­nias ro­bo­tų kū­ri­mo sri­ty­je, ge­ri­na kal­bė­ji­mo įgū­džius, ieš­ko at­sa­ky­mų į moks­lo, tech­no­lo­gi­jų ir in­ži­ne­ri­jos klau­si­mus, la­vi­na ko­man­di­nio dar­bo įgū­džius – ug­do drau­giš­ku­mą, įgy­ja al­go­rit­mi­nio mąs­ty­mo pa­grin­dus, net­gi ra­šo su­konst­ruo­tų me­cha­niz­mų val­dy­mo pro­gra­mas. Tai­gi mo­ko­si pro­gra­ma­vi­mo. Pa­de­da­mi pa­čių su­konst­ruo­tų ro­bo­tų, vai­kai ra­gi­na­mi spręs­ti pro­ble­mas ir kur­ti nau­jus spren­di­mus pa­si­tel­kdami kū­ry­biš­ką mąs­ty­mą. Pa­mo­ko­se ska­ti­na­ma su­pras­ti ir pa­žin­ti ap­lin­ką, įvai­rius jos reiš­ki­nius.
Vy­res­nė­se kla­sė­se už­si­ė­mi­mai dar įdo­mes­ni: mo­ki­niai kon­struo­ja įvai­raus su­dė­tin­gu­mo in­ži­ne­ri­nes sis­te­mas, aiš­ki­na­si jų nau­do­ji­mo bū­dus, o pro­ble­mas spręs­ti pa­de­da ko­man­do­se pro­jek­tuo­ja­mi ir pro­gra­muo­ja­mi ro­bo­tai. Veik­la įdo­mi ir nau­din­ga.
Ro­bo­ti­kos aka­de­mi­jos kū­rė­jai ne­sle­pia, kad jų tiks­las iš­ties am­bi­cin­gas – iš­ug­dy­ti nau­ją iš­ra­dė­jų kar­tą, ku­ri į tech­no­lo­gi­jas žiū­rė­tų ne kaip var­to­to­jai, o kaip kū­rė­jai.

Są­ly­ga – mėg­ti kon­struo­ti
Ypa­tin­gų ge­bė­ji­mų no­rint įsi­jung­ti į ro­bo­ti­kos bū­re­lio veik­lą tu­rė­ti ne­rei­kia. Kaip su šyp­se­na už­si­me­na A. Gau­du­tie­nė, tur­būt vie­nin­te­lis rei­ka­la­vi­mas – di­džiu­lis no­ras kon­struo­ti ir mėg­ti le­go. Vi­sa ki­ta pa­da­ro­ma per už­si­ė­mi­mus. Rei­ka­lin­go­mis dar­bui me­džia­go­mis vai­kai ap­rū­pi­na­mi, į bū­re­lį jiems te­rei­kia at­si­neš­ti... fan­ta­zi­jos.
Dar­bą pa­pras­tai ly­di dau­gy­bė klau­si­mų. Tuo įsi­ti­ki­no­me ir pa­tys, kai už­su­ko­me į ro­bo­ti­kos bū­re­lį. Ja­me le­go kon­stra­vi­mo sub­ti­ly­bes įveik­ti ban­dė ant­ro­kai. In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jos pro­fe­si­ją tu­rin­ti Ali­na kiek­vie­nam kan­triai aiš­ki­no, kaip su­si­do­ro­ti su už­duo­ti­mi, pa­dė­jo ras­ti trūks­ta­mą ka­la­dė­lę. Tos die­nos už­duo­tis bu­vo pa­sta­ty­ti kra­ną, ku­ris pa­kel­tų sun­kias kon­struk­ci­jas na­mo sta­ty­bai. Prieš tai, aiš­ku, rei­kė­jo iš­si­aiš­kin­ti, kaip kra­nas ne­nu­virs­ta. Vai­kai kra­ną sta­tė ko­man­do­mis. „Mū­sų tiks­las ir yra iš­mo­ky­ti dirb­ti drau­ge. No­ri­me ug­dy­ti vai­kų drau­giš­ku­mą ir ben­dra­dar­bia­vi­mą“, – aiš­ki­no mo­ky­to­ja.
Ro­bo­ti­kos bū­re­lį Plun­gė­je lan­ko jau be­veik šim­tas vai­kų. Į Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je vyks­tan­čius už­iėmi­mus at­vyks­ta mo­ki­niai ir iš Pla­te­lių, Rie­ta­vo, Ku­lių. Su kiek­vie­na gru­pe Ali­na su­si­tin­ka kar­tą per sa­vai­tę. „Gal bū­tų ir dau­giau no­rin­čių įsi­jung­ti, bet vai­kams su­dė­tin­ga nau­ją už­si­ė­mi­mą de­rin­ti su ki­tais bū­re­liais. Pa­pras­tai jų lan­ko ne po vie­ną“, – svars­tė A. Gau­du­tie­nė. Pe­da­go­gė įsi­ti­ki­nu­si, kad vai­kų su­si­do­mė­ji­mas ro­bo­ti­kos už­si­ė­mi­mais tik­rai di­dės, nes už­si­ė­mi­mų te­mos orien­tuo­tos į vai­kus, į šiuo­lai­ki­nes tech­no­gi­jas, jų su­vo­ki­mą ir kū­ri­mą. „Dar tik au­gi­na­me sa­vo jau­nuo­sius iš­ra­dė­jus“, – sa­ko Ali­na.
Prie ka­la­dė­lių pa­lin­kę ant­ro­kai tvir­ti­no, kad į ro­bo­ti­kos bū­re­lį juos at­ve­dė mėgs­ta­mas už­si­ė­mi­mas – kon­struo­ti iš le­go ka­la­dė­lių. „La­bai įdo­mu juos (ro­bo­tu­kus – red. past.) sta­ty­ti, už­prog­ra­muo­ti, kad ju­dė­tų“, – aiš­ki­no Jo­kū­bas. „Na­muo­se taip pat daž­nai sta­tau iš le­go, o bū­re­ly­je dar ir la­bai links­ma“, – drau­gui ant­ri­no Do­vydas. Ro­bo­ti­kos aka­de­mi­jos bū­re­lį dau­giau ren­ka­si ber­niu­kai. „Mer­gai­čių tu­ri­me tik ke­lias, bet ro­bo­ti­ka tik­rai nė­ra skir­ta vien ber­niu­kams. Gal mer­gai­tės ma­žiau kon­struo­ja iš le­go kaladėlių. Svar­bu, kad po­mė­gis tik­rai „už­ka­bin­tų“, – sa­kė A. Gau­du­tie­nė.
Ro­bo­ti­ka – jau ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je
Ro­bo­tų kon­stra­vi­mo ir pro­gra­ma­vi­mo pa­sau­lis grei­tai bus pa­žįs­ta­mas ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je gy­ve­nan­tiems jau­nie­siems iš­ra­dė­jams. Ro­bo­ti­kos aka­de­mi­ja ir čia su­ra­do ben­dra­min­čių. Tai­gi Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­je rink­sis vai­kai ir jau­nuo­liai, ku­rie ne tik no­ri kon­struo­ti, sta­ty­ti, bet ir įgy­ti nau­jų ži­nių.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama