Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

„Aš kal­bu pran­cū­ziš­kai, o tu?“

Anks­tų ba­lan­džio 16-osios ry­tą Plungės Se­na­mies­čio mo­kyk­los sep­tin­to­kų ko­man­da iš­vy­ko į res­pub­li­ki­nę pran­cū­zų kal­bos olim­pia­dą „Je par­le fran­cais et toi?“ („Aš kal­bu pran­cū­ziš­kai, o tu?“). Ren­gi­nys vy­ko Ly­cee In­ter­na­tio­nal fran­cais de Vil­nius (Vil­niaus tarp­tau­ti­nia­me pran­cū­zų kal­bos li­cė­ju­je).

Jau­ni­mo klu­bui „Kar­tu kvad­ra­tu“ – 15

Ba­lan­džio 15 die­na Že­mai­čių Kal­va­ri­jos jau­ni­mo klu­bo „Kar­tu kvad­ra­tu“ na­riams bu­vo ne­įpras­ta. Šią die­ną jie šven­tė sa­vo 15-ąjį gim­ta­die­nį.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama