Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

„Gal ši­ta kar­ta pa­keis pa­sau­lį...“

Sau­lė­tą ba­lan­džio 21-ąją Plun­gės Se­na­mies­čio aikš­tė bu­vo už­tvin­dy­ta links­mo gim­na­zis­tų šur­mu­lio – Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos To­le­ran­ci­jos cen­tras, šie­met suor­ga­ni­za­vęs jau de­šim­tą­jį ju­bi­lie­ji­nį Ro­nal­do Har­vu­do var­do me­ni­nės raiš­kos kon­kur­są, iš gim­na­zi­jos per­si­kė­lė švęs­ti į kul­tū­ros cen­trą. Apie vi­dur­die­nį Se­na­mies­čio aikš­tė­je įreng­ta­me pa­la­pi­nių mies­te­ly­je ne tik gim­na­zis­tai, bet ir mies­te­lė­nai ga­lė­jo klau­sy­tis ta­len­tin­gų moks­lei­vių kon­cer­to, pa­ra­gau­ti mal­tie­čių ko­šės, taip pa­au­ko­da­mi vargs­tan­tiems ir li­go­tiems se­ne­liams. Vė­liau kul­tū­ros cen­tro fo­jė su­si­pa­ži­no su ge­riau­siais pas­ta­ro­jo de­šimt­me­čio mo­ki­nių kon­kur­si­niais dai­lės dar­bais, žiū­rė­jo moks­lei­vių spek­tak­lius, skir­tus skau­džiai Ho­lo­kaus­to te­mai. Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo gar­bin­gų sve­čių svei­ki­ni­mai ir kon­kur­so lau­re­a­tų ap­do­va­no­ji­mai.

„Si­dab­ro vai­ni­kė­ly­je“ pui­kiai įver­tin­ti jau­nie­ji me­džio dro­žė­jai

Res­pub­li­ki­nio mo­ki­nių lie­tu­vių liau­dies dai­lės pa­ro­dos-kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ re­gio­ni­nia­me tu­re da­ly­va­vo vi­sas bū­rys jau­nų­jų plun­giš­kių, ku­riuos dro­ži­nė­ti mo­ko Vik­to­ras Rai­bu­žis ir Vy­tas Jau­gė­la. Ba­lan­džio 21 die­ną Tel­šių ra­jo­ne, Bir­žu­vė­nų dva­re, bu­vo pa­gerb­ti ge­riau­sie­ji.

Sa­vai­tė be pa­ty­čių

Kiek­vie­nais me­tais ko­vo pa­bai­go­je „Vai­kų li­ni­ja“ ini­ci­juo­ja „Veiks­mo sa­vai­tę BE PATYČIŲ“, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las – keis­ti vi­suo­me­nės nuo­sta­tas iš pa­lan­kių pa­ty­čioms į ne­pa­lan­kias.

Kar­je­ros ug­dy­mo die­na su JAV am­ba­sa­dos Ry­go­je dar­buo­to­jais

Kaip pa­si­rink­ti tin­ka­mą pro­fe­si­ją, kad bū­tum lai­min­gas kiek­vie­ną die­ną, o dar­bas teik­tų džiaugs­mą ir bū­tų ge­rai ap­mo­ka­mas? Kaip bū­ti ak­ty­viam gy­ve­ni­me ir įgy­ven­din­ti sva­jo­nes bei pa­siek­ti tiks­lus?

Pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių me­ni­nio žo­džio šven­tė

Ba­lan­džio 19 d. į Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los organizuotą Me­ni­nio žo­džio šven­tę rin­ko­si pra­di­nu­kai iš vi­sų ra­jo­no kam­pe­lių.

„Aš kal­bu pran­cū­ziš­kai, o tu?“

Anks­tų ba­lan­džio 16-osios ry­tą Plungės Se­na­mies­čio mo­kyk­los sep­tin­to­kų ko­man­da iš­vy­ko į res­pub­li­ki­nę pran­cū­zų kal­bos olim­pia­dą „Je par­le fran­cais et toi?“ („Aš kal­bu pran­cū­ziš­kai, o tu?“). Ren­gi­nys vy­ko Ly­cee In­ter­na­tio­nal fran­cais de Vil­nius (Vil­niaus tarp­tau­ti­nia­me pran­cū­zų kal­bos li­cė­ju­je).

Jau­ni­mo klu­bui „Kar­tu kvad­ra­tu“ – 15

Ba­lan­džio 15 die­na Že­mai­čių Kal­va­ri­jos jau­ni­mo klu­bo „Kar­tu kvad­ra­tu“ na­riams bu­vo ne­įpras­ta. Šią die­ną jie šven­tė sa­vo 15-ąjį gim­ta­die­nį.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama