Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Jau­nie­siems dro­žė­jams – „Si­dab­ro vai­ni­kė­lio“ lau­rai

se­zo­ną re­gio­ni­nė­se „Si­dab­ro vai­ni­kė­lio“ kon­kur­so, ren­gia­mo Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro, at­ran­ko­se da­ly­va­vo per 450 moks­lei­vių, eks­po­nuo­ta be­veik tūks­tan­tis kū­ri­nių. Į na­cio­na­li­nę pa­ro­dą at­rink­ta 50 da­ly­vių, tarp jų – ir du vai­ki­nai iš Plun­gės sa­vi­val­dy­bės. Tai Au­ri­mas Jur­gai­tis iš Bab­run­go pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Ro­ber­tas Bur­ke­vi­čius iš „Sau­lės“ gim­na­zi­jos. Abie­jų meist­riš­ku­mas bu­vo įver­tin­tas pui­kiai!

Tu­ri­nin­ga šven­tė, vai­ni­ka­vu­si moks­lo me­tus

Gra­žiau­siais pa­va­sa­rio žie­dais, švy­tin­čio­mis šyp­se­no­mis ir šven­tiš­ku džiu­ge­siu ge­gu­žės 26-osios pa­va­ka­rę pa­si­puo­šė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la. Vy­ko iš­kil­min­ga moks­lo me­tų už­bai­gi­mo šven­tė, vai­ni­kuo­jan­ti nu­veik­tus be­si­bai­gian­čių moks­lo me­tų dar­bus, api­ben­dri­nan­ti pa­sie­ki­mus ir pa­ly­din­ti į gy­ve­ni­mą vi­są bū­rį mu­zi­kos, dai­lės ir cho­re­og­ra­fi­jos sky­rių ab­sol­ven­tų.

Ak­tu­a­lus in­teg­ruo­tas pro­jek­tas vai­kams

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los sty­gi­nių sky­rius, ini­ci­juo­tas smui­ko mo­ky­to­jos Vio­le­tos Gau­by­tės, su­ren­gė in­teg­ruo­tą pro­jek­tą-edu­ka­ci­nius pašne­ke­sius apie mu­zi­ką ir dai­lę „Ke­liau­ja­me į zo­o­lo­gi­jos so­dą“. Pro­jek­to tiks­las bu­vo su­do­min­ti vai­ku­čius mu­zi­ka bei dai­le ir pa­kvies­ti juos mo­ky­tis me­no mo­kyk­lo­je, kur ne­tru­kus pra­si­dės nau­jų mo­ki­nių pri­ėmi­mas.

Nu­skam­bė­jo pas­ku­ti­nis skam­bu­tis

Ket­vir­ta­die­nį pas­ku­ti­ny­sis skam­bu­tis nu­skam­bė­jo 226-iems Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams. Iš­ly­dė­ta 48-oji mo­kyk­los lai­da.

Įspū­džiai iš M. Mic­kaus re­či­ta­lio „Mu­zi­ka iš šir­dies“

Ge­gu­žės 24 d. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los sa­lė­je vy­ko akor­de­o­no sky­riaus ab­sol­ven­to Ma­riaus Mic­kaus re­či­ta­lis ,,Mu­zi­ka iš šir­dies“.

Platelių gimnazijos mokiniai – ESF akademijos studentai

ESF Akademija – projektas, kuris kasmet suburia moksleivius iš visos Lietuvos, pakviesdamas juos susipažinti su įdomiausiais Europos socialinio fondo projektais, klausytis žymių žmonių vedamų nemokamų interaktyvių paskaitų, dalyvauti įvairiose veiklose, renginiuose bei stovyklose.

At­vi­rų du­rų die­na „Bab­run­go“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

Kait­riau pa­švie­tė sau­lu­tė, pra­žy­do pir­mo­sios gė­lės, su­ža­lia­vo me­džiai, o „Bab­run­go“ mo­kyk­la vi­sus pa­kvie­tė į tra­di­ci­nį ren­gi­nį – At­vi­rų du­rų die­ną.

Pro­jek­to „Sau­lės ke­lias“ pri­sta­ty­mas Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je

Ge­gu­žės 11 die­ną Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je vy­ko „Sau­lės“ gim­na­zi­jos pro­jek­to „Sau­lės ke­lias“ pri­sta­ty­mas. Pro­jek­tas gim­na­zi­jo­je tę­sė­si vi­sus moks­lo me­tus, per ku­riuos bu­vo nu­veik­ta daug gra­žių dar­bų ir vi­si jie bu­vo pri­sta­ty­ti šia­me ren­gi­ny­je.

Ama­tų die­na Ša­tei­kiuo­se

Pas­ku­ti­nį ba­lan­džio penk­ta­die­nį Ša­tei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko ne­tra­di­ci­nė Ama­tų die­na. Se­nuo­sius liau­dies ama­tus pri­sta­tė Ša­tei­kių ir ap­lin­ki­nių kai­mų ama­ti­nin­kai, su­reng­ta jų dar­bų pa­ro­da.

Pel­ny­ta sėk­mė res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se

Ši­lu­tės me­no mo­kyk­la, pa­žy­mė­da­ma 50-ies me­tų ju­bi­lie­jų, šį pa­va­sa­rį su­ren­gė III Res­pub­li­ki­nį ka­me­ri­nių an­sam­blių fes­ti­va­lį-kon­kur­są „Mu­zi­kuo­ki­me drau­ge“. Fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se var­žė­si 35 da­ly­viai: for­te­pi­jo­ni­niai ir ka­me­ri­niai du­e­tai, įvai­rios su­dė­ties an­sam­bliai. Ja­me sėk­min­gai da­ly­va­vo ir Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los at­sto­vai. For­te­pi­jo­ni­nis Aus­tė­jos Al­mi­nai­tės ir Ag­nės Si­dab­rai­tės du­e­tas, ku­rį kon­kur­sui ren­gė mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Alio­na Al­mi­nie­nė, iš kon­kur­so grį­žo su lau­re­a­to di­plo­mu, o in­stru­men­ti­nis trio – Eli­ja Šir­vins­kai­tė (smui­kas), Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė (akor­de­o­nas) ir Ag­nė Liau­čy­tė (for­te­pi­jo­nas), va­do­vau­ja­mas vy­res­nio­sios mo­ky­to­jos Li­gi­tos Ve­niu­lie­nės, ta­po Res­pub­li­ki­nio kon­kur­so di­plo­man­tu.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama