Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Ak­tu­a­lus in­teg­ruo­tas pro­jek­tas vai­kams

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los sty­gi­nių sky­rius, ini­ci­juo­tas smui­ko mo­ky­to­jos Vio­le­tos Gau­by­tės, su­ren­gė in­teg­ruo­tą pro­jek­tą-edu­ka­ci­nius pašne­ke­sius apie mu­zi­ką ir dai­lę „Ke­liau­ja­me į zo­o­lo­gi­jos so­dą“. Pro­jek­to tiks­las bu­vo su­do­min­ti vai­ku­čius mu­zi­ka bei dai­le ir pa­kvies­ti juos mo­ky­tis me­no mo­kyk­lo­je, kur ne­tru­kus pra­si­dės nau­jų mo­ki­nių pri­ėmi­mas.

Nu­skam­bė­jo pas­ku­ti­nis skam­bu­tis

Ket­vir­ta­die­nį pas­ku­ti­ny­sis skam­bu­tis nu­skam­bė­jo 226-iems Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams. Iš­ly­dė­ta 48-oji mo­kyk­los lai­da.

Įspū­džiai iš M. Mic­kaus re­či­ta­lio „Mu­zi­ka iš šir­dies“

Ge­gu­žės 24 d. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los sa­lė­je vy­ko akor­de­o­no sky­riaus ab­sol­ven­to Ma­riaus Mic­kaus re­či­ta­lis ,,Mu­zi­ka iš šir­dies“.

Platelių gimnazijos mokiniai – ESF akademijos studentai

ESF Akademija – projektas, kuris kasmet suburia moksleivius iš visos Lietuvos, pakviesdamas juos susipažinti su įdomiausiais Europos socialinio fondo projektais, klausytis žymių žmonių vedamų nemokamų interaktyvių paskaitų, dalyvauti įvairiose veiklose, renginiuose bei stovyklose.

At­vi­rų du­rų die­na „Bab­run­go“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

Kait­riau pa­švie­tė sau­lu­tė, pra­žy­do pir­mo­sios gė­lės, su­ža­lia­vo me­džiai, o „Bab­run­go“ mo­kyk­la vi­sus pa­kvie­tė į tra­di­ci­nį ren­gi­nį – At­vi­rų du­rų die­ną.

Pro­jek­to „Sau­lės ke­lias“ pri­sta­ty­mas Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je

Ge­gu­žės 11 die­ną Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je vy­ko „Sau­lės“ gim­na­zi­jos pro­jek­to „Sau­lės ke­lias“ pri­sta­ty­mas. Pro­jek­tas gim­na­zi­jo­je tę­sė­si vi­sus moks­lo me­tus, per ku­riuos bu­vo nu­veik­ta daug gra­žių dar­bų ir vi­si jie bu­vo pri­sta­ty­ti šia­me ren­gi­ny­je.

Ama­tų die­na Ša­tei­kiuo­se

Pas­ku­ti­nį ba­lan­džio penk­ta­die­nį Ša­tei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko ne­tra­di­ci­nė Ama­tų die­na. Se­nuo­sius liau­dies ama­tus pri­sta­tė Ša­tei­kių ir ap­lin­ki­nių kai­mų ama­ti­nin­kai, su­reng­ta jų dar­bų pa­ro­da.

Pel­ny­ta sėk­mė res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se

Ši­lu­tės me­no mo­kyk­la, pa­žy­mė­da­ma 50-ies me­tų ju­bi­lie­jų, šį pa­va­sa­rį su­ren­gė III Res­pub­li­ki­nį ka­me­ri­nių an­sam­blių fes­ti­va­lį-kon­kur­są „Mu­zi­kuo­ki­me drau­ge“. Fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se var­žė­si 35 da­ly­viai: for­te­pi­jo­ni­niai ir ka­me­ri­niai du­e­tai, įvai­rios su­dė­ties an­sam­bliai. Ja­me sėk­min­gai da­ly­va­vo ir Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los at­sto­vai. For­te­pi­jo­ni­nis Aus­tė­jos Al­mi­nai­tės ir Ag­nės Si­dab­rai­tės du­e­tas, ku­rį kon­kur­sui ren­gė mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Alio­na Al­mi­nie­nė, iš kon­kur­so grį­žo su lau­re­a­to di­plo­mu, o in­stru­men­ti­nis trio – Eli­ja Šir­vins­kai­tė (smui­kas), Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė (akor­de­o­nas) ir Ag­nė Liau­čy­tė (for­te­pi­jo­nas), va­do­vau­ja­mas vy­res­nio­sios mo­ky­to­jos Li­gi­tos Ve­niu­lie­nės, ta­po Res­pub­li­ki­nio kon­kur­so di­plo­man­tu.

Gai­les­tin­gu­mo me­tais pa­do­va­no­tas džiaugs­mas

Šie me­tai – Die­vo Gai­les­tin­gu­mo me­tai. To­dėl ba­lan­džio 29 die­ną Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos 5 kla­sės mo­ki­niai ap­lan­kė se­ne­lius Šv. Jo­no Pau­liaus II glo­bos na­muo­se.

Iš Lie­po­jos su lau­rais su­grį­žę

2016 me­tų ba­lan­džio 22 die­ną Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los ko­lek­ty­vai da­ly­va­vo VI tarp­tau­ti­nia­me pu­čia­mų­jų ir mu­ša­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blių ir or­kest­rų fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se „Vė­jų rit­mai 2016“, ku­ris vy­ko ne­se­niai ati­da­ry­to­je Lie­po­jos (Lat­vi­ja) mies­to kon­cer­tų sa­lė­je „Di­dy­sis gin­ta­ras“. Me­no mo­kyk­los flei­tų du­e­tas – Ak­vi­lė Sa­ba­liaus­kai­tė ir Gab­rie­lė Do­mar­kai­tė, ku­rias gro­ti mo­ko vyr. mo­ky­to­jas Ro­mu­al­das Si­mo­na­vi­čius, kon­cert­meis­te­ris Si­gi­tas Sta­si­kė­lis, A gru­pė­je iš try­li­kos da­ly­va­vu­sių ko­lek­ty­vų lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą, o to pa­ties mo­ky­to­jo va­do­vau­ja­mas dik­si­len­das iš sep­ty­nių ko­lek­ty­vų D ka­te­go­ri­jo­je pel­nė tre­či­ą­ją vie­tą. Mo­ky­to­jo Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus va­do­vau­ja­mi ko­lek­ty­vai – pu­čia­mų­jų an­sam­blis B gru­pė­je tarp še­šių ko­lek­ty­vų ir pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras (kon­cert­meis­te­ris Ro­mu­al­das Si­mo­na­vi­čius) E gru­pė­je tarp 8 or­kest­rų – pel­nė tre­či­ą­sias vie­tas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama