Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

„Pla­te­lių gim­na­zi­jos tre­čio­kai“

Taip daž­niau­siai pa­si­ra­šo­ma po nau­jos veik­los pri­sta­ty­mo straips­niais ar in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je http://pla­te­liai.eu/pla­te­liu­kai/. O jų Pla­te­lių tre­čio­kai tik­rai ra­šo ne­ma­žai, gal to­dėl, kad apie 50 proc. edu­ka­ci­nių už­si­ė­mi­mų vyks­ta ne­tra­di­ciš­kai bei ki­to­se erd­vė­se.

Nak­tis bib­lio­te­ko­je ar­ba va­sa­ra su kny­ga Ša­tei­kiuo­se

Nie­kam ne pa­slap­tis, kad šie me­tai pa­skelb­ti bib­lio­te­kų me­tais. Su­ma­ny­mas pa­da­ry­ti kaž­ką ne­įpras­to, ko dar Ša­tei­kių bib­lio­te­ko­je nė­ra bu­vę, bib­lio­te­ki­nin­kei Mar­ga­ri­tai Ged­vi­lie­nei gi­mė dar pa­va­sa­rį. Ži­no­ma, vie­nas lau­ke – ne ka­rys, to­dėl į ren­gi­nį „Nak­tis bib­lio­te­ko­je“, vy­ku­sį bir­že­lio 3–4 d. Ša­tei­kiuo­se, pa­kvies­ti su­ti­ko at­vyk­ti Pla­te­lių bib­lio­te­kos klu­bas „Pe­lė­džiu­kai“ su bib­lio­te­ki­nin­ke Auš­ra Vi­lie­ne, Ša­tei­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Aud­ra Jaš­mon­tie­nė su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė. Tarp da­ly­vių bu­vo ir šei­mi­nin­kai – Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bas „Mo­zai­ka“ su va­do­ve In­ga Kri­pai­te.

„Sap­nuo­jan­čio me­džio pa­vė­sy“

ir­že­lio 1 d. bai­gė­si kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­sas „Sap­nuo­jan­čio me­džio pa­vė­sy“, skir­tas pa­gerb­ti iš­ki­lią mū­sų kraš­to as­me­ny­bę – Vy­tau­tą Ma­čer­nį – jo 95 me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga.

„Cy­ru­lis“ vai­kų die­ną ap­si­lan­kė Vy­riau­sy­bės rū­muo­se

Su pir­mą­ja va­sa­ros die­na į Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­rą „Cy­ru­lis“ at­ke­lia­vo trys gra­žios ir pra­smin­gos šven­tės: Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na, „Cy­ru­lio“ 19-asis gim­ta­die­nis ir moks­lo me­tų už­bai­gi­mas. Pla­nuo­da­mi, kaip ga­lė­tu­me pa­žy­mė­ti šias šven­tes, ne­ti­kė­tai ga­vo­me NVO kon­fe­de­ra­ci­jos kvie­ti­mą at­vyk­ti į sos­ti­nę, kur Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga vy­ko 10-oji, ju­bi­lie­ji­nė šven­tė „Vai­kų žvaigž­dy­nas 2016“.

Jau­nie­siems dro­žė­jams – „Si­dab­ro vai­ni­kė­lio“ lau­rai

se­zo­ną re­gio­ni­nė­se „Si­dab­ro vai­ni­kė­lio“ kon­kur­so, ren­gia­mo Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro, at­ran­ko­se da­ly­va­vo per 450 moks­lei­vių, eks­po­nuo­ta be­veik tūks­tan­tis kū­ri­nių. Į na­cio­na­li­nę pa­ro­dą at­rink­ta 50 da­ly­vių, tarp jų – ir du vai­ki­nai iš Plun­gės sa­vi­val­dy­bės. Tai Au­ri­mas Jur­gai­tis iš Bab­run­go pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Ro­ber­tas Bur­ke­vi­čius iš „Sau­lės“ gim­na­zi­jos. Abie­jų meist­riš­ku­mas bu­vo įver­tin­tas pui­kiai!

Tu­ri­nin­ga šven­tė, vai­ni­ka­vu­si moks­lo me­tus

Gra­žiau­siais pa­va­sa­rio žie­dais, švy­tin­čio­mis šyp­se­no­mis ir šven­tiš­ku džiu­ge­siu ge­gu­žės 26-osios pa­va­ka­rę pa­si­puo­šė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la. Vy­ko iš­kil­min­ga moks­lo me­tų už­bai­gi­mo šven­tė, vai­ni­kuo­jan­ti nu­veik­tus be­si­bai­gian­čių moks­lo me­tų dar­bus, api­ben­dri­nan­ti pa­sie­ki­mus ir pa­ly­din­ti į gy­ve­ni­mą vi­są bū­rį mu­zi­kos, dai­lės ir cho­re­og­ra­fi­jos sky­rių ab­sol­ven­tų.

Ak­tu­a­lus in­teg­ruo­tas pro­jek­tas vai­kams

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los sty­gi­nių sky­rius, ini­ci­juo­tas smui­ko mo­ky­to­jos Vio­le­tos Gau­by­tės, su­ren­gė in­teg­ruo­tą pro­jek­tą-edu­ka­ci­nius pašne­ke­sius apie mu­zi­ką ir dai­lę „Ke­liau­ja­me į zo­o­lo­gi­jos so­dą“. Pro­jek­to tiks­las bu­vo su­do­min­ti vai­ku­čius mu­zi­ka bei dai­le ir pa­kvies­ti juos mo­ky­tis me­no mo­kyk­lo­je, kur ne­tru­kus pra­si­dės nau­jų mo­ki­nių pri­ėmi­mas.

Nu­skam­bė­jo pas­ku­ti­nis skam­bu­tis

Ket­vir­ta­die­nį pas­ku­ti­ny­sis skam­bu­tis nu­skam­bė­jo 226-iems Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams. Iš­ly­dė­ta 48-oji mo­kyk­los lai­da.

Įspū­džiai iš M. Mic­kaus re­či­ta­lio „Mu­zi­ka iš šir­dies“

Ge­gu­žės 24 d. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los sa­lė­je vy­ko akor­de­o­no sky­riaus ab­sol­ven­to Ma­riaus Mic­kaus re­či­ta­lis ,,Mu­zi­ka iš šir­dies“.

Platelių gimnazijos mokiniai – ESF akademijos studentai

ESF Akademija – projektas, kuris kasmet suburia moksleivius iš visos Lietuvos, pakviesdamas juos susipažinti su įdomiausiais Europos socialinio fondo projektais, klausytis žymių žmonių vedamų nemokamų interaktyvių paskaitų, dalyvauti įvairiose veiklose, renginiuose bei stovyklose.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama