Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Pur­vai­čiuo­se – skau­tų sto­vyk­la ne­skau­tams

Šių me­tų lie­pos 3–9 die­no­mis Plun­gės ra­jo­ne, Pur­vai­čių kai­me, vyks­ta sto­vyk­la „Skau­tai ne­skau­tams“. Toks pro­jek­tas vyk­do­mas jau ne vie­ne­rius me­tus. Sto­vyk­lą Ig­no Kon­čiaus so­dy­bo­je or­ga­ni­zuo­ja Tel­šių tun­to skau­tai. Sto­vyk­los pa­grin­di­nis tiks­las – už­im­ti vai­kus tu­ri­nin­ga veik­la, skie­py­ti jiems skau­tiš­kas bei pi­lie­tiš­kas tra­di­ci­jas, su­pa­žin­din­ti su skau­tų veik­la.

Vai­kų sto­vyk­la „Nuo­ty­kių va­sa­ra“

Pra­si­dė­jus va­sa­rai, VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma sto­vyk­la „Nuo­ty­kių va­sa­ra“. Tai vie­nas iš VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ pro­jek­tų – VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cio­kul­tū­ri­nių pa­slau­gų ge­ri­ni­mas veik­lų, ku­rias da­li­nai fi­nan­suo­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Pa­grin­di­nis sto­vyk­los tiks­las – ak­ty­vus, pra­smin­gas, kū­ry­bin­gas vai­kų lais­va­lai­kis. Be­veik tris sa­vai­tes iš ei­lės vy­ko įdo­mūs edu­ka­ci­niai, so­cia­li­niai, me­ni­niai, mu­zi­ki­niai už­si­ė­mi­mai.

Jau­nų­jų dai­li­nin­kų va­sa­ros ple­ne­ras „M. K. Čiur­lio­nio ir ma­no pa­sau­liai III“

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jų su­ma­ny­tas edu­ka­ci­nis-kul­tū­ri­nis pro­jek­tas „Di­džio­ji pa­mo­ka su M. K. Čiur­lio­niu“ įgau­na pa­grei­tį.

Vasaros pradžia indėnų kaime prie Ilgosios Gyvatės upės

Vos sulaukę vasaros atostogų, tai yra birželio 3 d., Senamiesčio mokyklos 7 c klasės indėnai, t. y. seminolų, šajenų, arizonų ir haidų gentys, patraukė į laukinę gamtą ieškoti naujų medžioklės plotų. Tiesą sakant, kelionei („Indėniados“ stovyklai) buvo ruošiamasi nuo lapkričio mėnesio: septintokai skirstėsi į gentis, kūrė legendas, taikos ir karo šūkius, dainą, šokį, siuvosi rūbus, piešė genčių ir viso indėnų kaimo vėliavas, kūrė papuošalus...

„Pla­te­lių gim­na­zi­jos tre­čio­kai“

Taip daž­niau­siai pa­si­ra­šo­ma po nau­jos veik­los pri­sta­ty­mo straips­niais ar in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je http://pla­te­liai.eu/pla­te­liu­kai/. O jų Pla­te­lių tre­čio­kai tik­rai ra­šo ne­ma­žai, gal to­dėl, kad apie 50 proc. edu­ka­ci­nių už­si­ė­mi­mų vyks­ta ne­tra­di­ciš­kai bei ki­to­se erd­vė­se.

Nak­tis bib­lio­te­ko­je ar­ba va­sa­ra su kny­ga Ša­tei­kiuo­se

Nie­kam ne pa­slap­tis, kad šie me­tai pa­skelb­ti bib­lio­te­kų me­tais. Su­ma­ny­mas pa­da­ry­ti kaž­ką ne­įpras­to, ko dar Ša­tei­kių bib­lio­te­ko­je nė­ra bu­vę, bib­lio­te­ki­nin­kei Mar­ga­ri­tai Ged­vi­lie­nei gi­mė dar pa­va­sa­rį. Ži­no­ma, vie­nas lau­ke – ne ka­rys, to­dėl į ren­gi­nį „Nak­tis bib­lio­te­ko­je“, vy­ku­sį bir­že­lio 3–4 d. Ša­tei­kiuo­se, pa­kvies­ti su­ti­ko at­vyk­ti Pla­te­lių bib­lio­te­kos klu­bas „Pe­lė­džiu­kai“ su bib­lio­te­ki­nin­ke Auš­ra Vi­lie­ne, Ša­tei­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Aud­ra Jaš­mon­tie­nė su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė. Tarp da­ly­vių bu­vo ir šei­mi­nin­kai – Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bas „Mo­zai­ka“ su va­do­ve In­ga Kri­pai­te.

„Sap­nuo­jan­čio me­džio pa­vė­sy“

ir­že­lio 1 d. bai­gė­si kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­sas „Sap­nuo­jan­čio me­džio pa­vė­sy“, skir­tas pa­gerb­ti iš­ki­lią mū­sų kraš­to as­me­ny­bę – Vy­tau­tą Ma­čer­nį – jo 95 me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga.

„Cy­ru­lis“ vai­kų die­ną ap­si­lan­kė Vy­riau­sy­bės rū­muo­se

Su pir­mą­ja va­sa­ros die­na į Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­rą „Cy­ru­lis“ at­ke­lia­vo trys gra­žios ir pra­smin­gos šven­tės: Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na, „Cy­ru­lio“ 19-asis gim­ta­die­nis ir moks­lo me­tų už­bai­gi­mas. Pla­nuo­da­mi, kaip ga­lė­tu­me pa­žy­mė­ti šias šven­tes, ne­ti­kė­tai ga­vo­me NVO kon­fe­de­ra­ci­jos kvie­ti­mą at­vyk­ti į sos­ti­nę, kur Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga vy­ko 10-oji, ju­bi­lie­ji­nė šven­tė „Vai­kų žvaigž­dy­nas 2016“.

Jau­nie­siems dro­žė­jams – „Si­dab­ro vai­ni­kė­lio“ lau­rai

se­zo­ną re­gio­ni­nė­se „Si­dab­ro vai­ni­kė­lio“ kon­kur­so, ren­gia­mo Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro, at­ran­ko­se da­ly­va­vo per 450 moks­lei­vių, eks­po­nuo­ta be­veik tūks­tan­tis kū­ri­nių. Į na­cio­na­li­nę pa­ro­dą at­rink­ta 50 da­ly­vių, tarp jų – ir du vai­ki­nai iš Plun­gės sa­vi­val­dy­bės. Tai Au­ri­mas Jur­gai­tis iš Bab­run­go pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Ro­ber­tas Bur­ke­vi­čius iš „Sau­lės“ gim­na­zi­jos. Abie­jų meist­riš­ku­mas bu­vo įver­tin­tas pui­kiai!

Tu­ri­nin­ga šven­tė, vai­ni­ka­vu­si moks­lo me­tus

Gra­žiau­siais pa­va­sa­rio žie­dais, švy­tin­čio­mis šyp­se­no­mis ir šven­tiš­ku džiu­ge­siu ge­gu­žės 26-osios pa­va­ka­rę pa­si­puo­šė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la. Vy­ko iš­kil­min­ga moks­lo me­tų už­bai­gi­mo šven­tė, vai­ni­kuo­jan­ti nu­veik­tus be­si­bai­gian­čių moks­lo me­tų dar­bus, api­ben­dri­nan­ti pa­sie­ki­mus ir pa­ly­din­ti į gy­ve­ni­mą vi­są bū­rį mu­zi­kos, dai­lės ir cho­re­og­ra­fi­jos sky­rių ab­sol­ven­tų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama