Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Plungiškiai Japonijoje pasijuto lyg kosmose

Begalinė tvarka ir švara, gatvėse niekur nematyti nė vienos šiukšlių dėžės. Be galo didelė pagarba savo tradicijoms ir papročiams. Ir nuolatinis dėkojimas už... viską: už tai, kad buvai kartu, kad naudojaisi jų paslaugomis, kad bendravai. Tai tik maža dalis nepakartojamų įspūdžių, kuriuos patyrė Plungės kultūros centro vaikų teatro „Saula“ kolektyvas, liepos 29–rugpjūčio 4 dienomis dalyvavęs ir Lietuvai atstovavęs pasauliniame vaikų teatrų forume-festivalyje Japonijoje, Tojamos mieste.

Te­at­ro „Sau­la“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „At­vi­ras te­at­ras 24“

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ras „Sau­la“, va­do­vau­ja­mas Si­gi­tos Ma­tu­lie­nės ir Ro­mo Ma­tu­lio, šie­met vyk­do tęs­ti­nį me­ni­nės edu­ka­ci­jos pro­jek­tą „At­vi­ras te­at­ras 24“. Pro­jek­to tiks­las – vai­kų ir jau­ni­mo me­ni­nis ug­dy­mas pa­nau­do­jant šiuo­lai­ki­nius, no­va­to­riš­kus te­at­ri­nio me­no me­to­dus ir te­at­ri­nio me­no ko­lek­ty­vo veik­los pra­smin­gu­mo at­sklei­di­mas. Pro­jek­to veik­las pa­gal te­at­ro va­do­vų pa­reng­tą pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­suo­ja LR Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.

Pur­vai­čiuo­se – skau­tų sto­vyk­la ne­skau­tams

Šių me­tų lie­pos 3–9 die­no­mis Plun­gės ra­jo­ne, Pur­vai­čių kai­me, vyks­ta sto­vyk­la „Skau­tai ne­skau­tams“. Toks pro­jek­tas vyk­do­mas jau ne vie­ne­rius me­tus. Sto­vyk­lą Ig­no Kon­čiaus so­dy­bo­je or­ga­ni­zuo­ja Tel­šių tun­to skau­tai. Sto­vyk­los pa­grin­di­nis tiks­las – už­im­ti vai­kus tu­ri­nin­ga veik­la, skie­py­ti jiems skau­tiš­kas bei pi­lie­tiš­kas tra­di­ci­jas, su­pa­žin­din­ti su skau­tų veik­la.

Vai­kų sto­vyk­la „Nuo­ty­kių va­sa­ra“

Pra­si­dė­jus va­sa­rai, VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma sto­vyk­la „Nuo­ty­kių va­sa­ra“. Tai vie­nas iš VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ pro­jek­tų – VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cio­kul­tū­ri­nių pa­slau­gų ge­ri­ni­mas veik­lų, ku­rias da­li­nai fi­nan­suo­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Pa­grin­di­nis sto­vyk­los tiks­las – ak­ty­vus, pra­smin­gas, kū­ry­bin­gas vai­kų lais­va­lai­kis. Be­veik tris sa­vai­tes iš ei­lės vy­ko įdo­mūs edu­ka­ci­niai, so­cia­li­niai, me­ni­niai, mu­zi­ki­niai už­si­ė­mi­mai.

Jau­nų­jų dai­li­nin­kų va­sa­ros ple­ne­ras „M. K. Čiur­lio­nio ir ma­no pa­sau­liai III“

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jų su­ma­ny­tas edu­ka­ci­nis-kul­tū­ri­nis pro­jek­tas „Di­džio­ji pa­mo­ka su M. K. Čiur­lio­niu“ įgau­na pa­grei­tį.

Vasaros pradžia indėnų kaime prie Ilgosios Gyvatės upės

Vos sulaukę vasaros atostogų, tai yra birželio 3 d., Senamiesčio mokyklos 7 c klasės indėnai, t. y. seminolų, šajenų, arizonų ir haidų gentys, patraukė į laukinę gamtą ieškoti naujų medžioklės plotų. Tiesą sakant, kelionei („Indėniados“ stovyklai) buvo ruošiamasi nuo lapkričio mėnesio: septintokai skirstėsi į gentis, kūrė legendas, taikos ir karo šūkius, dainą, šokį, siuvosi rūbus, piešė genčių ir viso indėnų kaimo vėliavas, kūrė papuošalus...

„Pla­te­lių gim­na­zi­jos tre­čio­kai“

Taip daž­niau­siai pa­si­ra­šo­ma po nau­jos veik­los pri­sta­ty­mo straips­niais ar in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je http://pla­te­liai.eu/pla­te­liu­kai/. O jų Pla­te­lių tre­čio­kai tik­rai ra­šo ne­ma­žai, gal to­dėl, kad apie 50 proc. edu­ka­ci­nių už­si­ė­mi­mų vyks­ta ne­tra­di­ciš­kai bei ki­to­se erd­vė­se.

Nak­tis bib­lio­te­ko­je ar­ba va­sa­ra su kny­ga Ša­tei­kiuo­se

Nie­kam ne pa­slap­tis, kad šie me­tai pa­skelb­ti bib­lio­te­kų me­tais. Su­ma­ny­mas pa­da­ry­ti kaž­ką ne­įpras­to, ko dar Ša­tei­kių bib­lio­te­ko­je nė­ra bu­vę, bib­lio­te­ki­nin­kei Mar­ga­ri­tai Ged­vi­lie­nei gi­mė dar pa­va­sa­rį. Ži­no­ma, vie­nas lau­ke – ne ka­rys, to­dėl į ren­gi­nį „Nak­tis bib­lio­te­ko­je“, vy­ku­sį bir­že­lio 3–4 d. Ša­tei­kiuo­se, pa­kvies­ti su­ti­ko at­vyk­ti Pla­te­lių bib­lio­te­kos klu­bas „Pe­lė­džiu­kai“ su bib­lio­te­ki­nin­ke Auš­ra Vi­lie­ne, Ša­tei­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Aud­ra Jaš­mon­tie­nė su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė. Tarp da­ly­vių bu­vo ir šei­mi­nin­kai – Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bas „Mo­zai­ka“ su va­do­ve In­ga Kri­pai­te.

„Sap­nuo­jan­čio me­džio pa­vė­sy“

ir­že­lio 1 d. bai­gė­si kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­sas „Sap­nuo­jan­čio me­džio pa­vė­sy“, skir­tas pa­gerb­ti iš­ki­lią mū­sų kraš­to as­me­ny­bę – Vy­tau­tą Ma­čer­nį – jo 95 me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga.

„Cy­ru­lis“ vai­kų die­ną ap­si­lan­kė Vy­riau­sy­bės rū­muo­se

Su pir­mą­ja va­sa­ros die­na į Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­rą „Cy­ru­lis“ at­ke­lia­vo trys gra­žios ir pra­smin­gos šven­tės: Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na, „Cy­ru­lio“ 19-asis gim­ta­die­nis ir moks­lo me­tų už­bai­gi­mas. Pla­nuo­da­mi, kaip ga­lė­tu­me pa­žy­mė­ti šias šven­tes, ne­ti­kė­tai ga­vo­me NVO kon­fe­de­ra­ci­jos kvie­ti­mą at­vyk­ti į sos­ti­nę, kur Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga vy­ko 10-oji, ju­bi­lie­ji­nė šven­tė „Vai­kų žvaigž­dy­nas 2016“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama