Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Gim­na­zis­tų ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gis

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė tu­ri tra­di­ci­ją kiek­vie­ną ru­de­nį ei­ti į bendruomeniš­ku­mo žy­gį, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – at­skleis­ti vi­sų kla­sių vie­ny­bę, su­si­pa­žin­ti ir pri­im­ti į sa­vo gretas gimna­zi­jos pir­mo­kus.

Kūrybinė stovykla Plateliuose

Žemaitijos nacionaliniame parke rugpjūčio pradžioje vyko kūrybinė stovykla. Jaunimas mokėsi amatų: kalvystės, medžio drožybos (skaptavo klumpes, kaukes, prieverpstes), pynimo, audimo, lankstymo iš popieriaus, žvakių liejimo, keramikos, juostų pynimo, riešinių mezgimo, restauravo mažosios architektūros objektus.

Plun­giš­kis ir al­sė­diš­kis pa­te­ko į pro­jek­tą „Moks­lei­viai – į Vy­riau­sy­bę“

Šios sa­vai­tės pra­džio­je star­ta­vo pro­jek­tas „Moks­lei­viai – į Vy­riau­sy­bę“. Spe­cia­li ko­mi­si­ja at­rin­ko tris­de­šimt pa­čių ga­biau­sių bai­gia­mų­jų kla­sių moks­lei­vių, ku­rie pen­kias die­nas tu­rės ga­li­my­bę tie­sio­giai su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės veik­la. Džiu­gu, jog į mi­nė­tą tris­de­šim­tu­ką pa­te­ko net du mū­sų kraš­to jau­nuo­liai – plun­giš­kis Mo­des­tas Šal­tu­pis ir al­sė­diš­kis Va­len­tas Bra­sas.

Tvirta pradžia – laiminga ateitis

Ba­lan­džio mė­ne­sį JAV am­ba­sa­dos Ry­go­je dar­buo­to­jai, pro­gra­mos START STRONG („Tvir­ta pra­džia“) ko­or­di­na­to­riai, Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je or­ga­ni­za­vo Kar­je­ros die­ną.

Jau­nų­jų šau­lių sto­vyk­lo­je „Griaus­ti­nis“ ne­trū­ko ir žai­bų

Rug­pjū­čio 1–6 die­no­mis Rie­ta­vo šau­lių tre­čio­sios kuo­pos jau­nie­ji šau­liai da­ly­va­vo Tel­šių ap­skri­ties Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės or­ga­ni­zuo­to­je mo­ko­mo­jo­je-pa­žin­ti­nė­je sto­vyk­lo­je „Griaus­ti­nis“. Sto­vyk­lau­to­jai bu­vo įsi­kū­rę Tve­rų apy­lin­kė­se, ne­to­li Ruš­kio eže­ro. Iš vi­so sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo ir lie­taus bei griaus­ti­nio ne­pa­bū­go net 34 jau­nuoliai. Sto­vyk­la­vo ne tik dau­gu­mą su­da­rę jau­nie­ji šau­liai, bet ir ke­le­tas su or­ga­ni­za­ci­ja pa­no­ru­sių su­si­pa­žin­ti są­jun­gai ne­pri­klau­san­čių jau­nuo­lių.

Plungiškiai Japonijoje pasijuto lyg kosmose

Begalinė tvarka ir švara, gatvėse niekur nematyti nė vienos šiukšlių dėžės. Be galo didelė pagarba savo tradicijoms ir papročiams. Ir nuolatinis dėkojimas už... viską: už tai, kad buvai kartu, kad naudojaisi jų paslaugomis, kad bendravai. Tai tik maža dalis nepakartojamų įspūdžių, kuriuos patyrė Plungės kultūros centro vaikų teatro „Saula“ kolektyvas, liepos 29–rugpjūčio 4 dienomis dalyvavęs ir Lietuvai atstovavęs pasauliniame vaikų teatrų forume-festivalyje Japonijoje, Tojamos mieste.

Te­at­ro „Sau­la“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „At­vi­ras te­at­ras 24“

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ras „Sau­la“, va­do­vau­ja­mas Si­gi­tos Ma­tu­lie­nės ir Ro­mo Ma­tu­lio, šie­met vyk­do tęs­ti­nį me­ni­nės edu­ka­ci­jos pro­jek­tą „At­vi­ras te­at­ras 24“. Pro­jek­to tiks­las – vai­kų ir jau­ni­mo me­ni­nis ug­dy­mas pa­nau­do­jant šiuo­lai­ki­nius, no­va­to­riš­kus te­at­ri­nio me­no me­to­dus ir te­at­ri­nio me­no ko­lek­ty­vo veik­los pra­smin­gu­mo at­sklei­di­mas. Pro­jek­to veik­las pa­gal te­at­ro va­do­vų pa­reng­tą pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­suo­ja LR Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.

Pur­vai­čiuo­se – skau­tų sto­vyk­la ne­skau­tams

Šių me­tų lie­pos 3–9 die­no­mis Plun­gės ra­jo­ne, Pur­vai­čių kai­me, vyks­ta sto­vyk­la „Skau­tai ne­skau­tams“. Toks pro­jek­tas vyk­do­mas jau ne vie­ne­rius me­tus. Sto­vyk­lą Ig­no Kon­čiaus so­dy­bo­je or­ga­ni­zuo­ja Tel­šių tun­to skau­tai. Sto­vyk­los pa­grin­di­nis tiks­las – už­im­ti vai­kus tu­ri­nin­ga veik­la, skie­py­ti jiems skau­tiš­kas bei pi­lie­tiš­kas tra­di­ci­jas, su­pa­žin­din­ti su skau­tų veik­la.

Vai­kų sto­vyk­la „Nuo­ty­kių va­sa­ra“

Pra­si­dė­jus va­sa­rai, VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma sto­vyk­la „Nuo­ty­kių va­sa­ra“. Tai vie­nas iš VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ pro­jek­tų – VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cio­kul­tū­ri­nių pa­slau­gų ge­ri­ni­mas veik­lų, ku­rias da­li­nai fi­nan­suo­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Pa­grin­di­nis sto­vyk­los tiks­las – ak­ty­vus, pra­smin­gas, kū­ry­bin­gas vai­kų lais­va­lai­kis. Be­veik tris sa­vai­tes iš ei­lės vy­ko įdo­mūs edu­ka­ci­niai, so­cia­li­niai, me­ni­niai, mu­zi­ki­niai už­si­ė­mi­mai.

Jau­nų­jų dai­li­nin­kų va­sa­ros ple­ne­ras „M. K. Čiur­lio­nio ir ma­no pa­sau­liai III“

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jų su­ma­ny­tas edu­ka­ci­nis-kul­tū­ri­nis pro­jek­tas „Di­džio­ji pa­mo­ka su M. K. Čiur­lio­niu“ įgau­na pa­grei­tį.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama