Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Spor­tuok, svei­kai gy­venk, būk pi­lie­tiš­kas, pa­si­rink sėk­min­gą ke­lią

Sau­sio 27-osios ry­tą Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­niai kaip vi­sa­da kė­lė­si ir ke­lia­vo į mo­kyk­lą, ta­čiau ten jų lau­kė kiek ki­to­kie die­nos pla­nai – vy­ko pro­jek­ti­nė die­na „Spor­tuok, svei­kai gy­venk, būk pi­lie­tiš­kas, pa­si­rink sėk­min­gą ke­lią“.

Nak­tis Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je

Spa­lio 28 d., penk­ta­die­nį, gim­na­zi­jo­je nuo pat ry­to pra­si­dė­jo ren­gi­niai. Pa­tal­pos bu­vo pa­puoš­tos ži­bin­tais, pa­ga­min­tais iš mo­liū­gų, o per il­gą­ją per­trau­ką vy­ko gim­na­zis­tų krikš­ty­nos.

„eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­la „Mis­ti­nės is­to­ri­jos“

Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los vyk­dy­tas pro­gra­mos „eTwinning“ pro­jek­tas „Han­dic­raf­ting we know each ot­her“ („Per rank­dar­bius mes pa­žįs­ta­me vie­ni ki­tus“) ta­po kon­kur­so „Ge­riau­sia Lie­tu­vos „eTwinning“ mo­kyk­la 2016“ nu­ga­lė­to­ju 11–15 me­tų moks­lei­vių am­žiaus grupėje. Spa­lio 24–25 die­no­mis pen­ki mo­ki­niai ir pro­jek­to va­do­vė mo­ky­to­ja Ele­na Kul­bo­kie­nė bu­vo pa­kvies­ti į pro­gra­mos „eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­lą „Mis­ti­nės is­to­ri­jos“, ku­ri vy­ko Vil­niu­je, „Am­ber­ton“ vieš­bu­ty­je.

Jau­nų­jų kny­gos bi­čiu­lių šven­tė

Sau­lė­tą spa­lio po­pie­tę Plun­gės mies­to bib­lio­te­ko­je rin­ko­si Jau­nie­ji kny­gos bi­čiu­liai. Čia vy­ko klu­bo „Iš­min­ties upe­liu­kas“ 5-ojo gim­ta­die­nio šven­tė. Pa­svei­kin­ti kny­gos bi­čiu­lių at­ėjo tė­ve­liai, drau­gai mo­ky­to­jai.

Pla­te­liš­kės pie­ši­nys – gra­žiau­sias

k­me­nės gim­na­zi­jo­je (Ak­me­nės r.) vy­ko mo­ki­nių kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­so „Bal­tų die­vai ir sim­bo­liai“ lai­mė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo šven­tė ir kon­cer­tas.

Gim­na­zis­tų ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gis

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė tu­ri tra­di­ci­ją kiek­vie­ną ru­de­nį ei­ti į bendruomeniš­ku­mo žy­gį, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – at­skleis­ti vi­sų kla­sių vie­ny­bę, su­si­pa­žin­ti ir pri­im­ti į sa­vo gretas gimna­zi­jos pir­mo­kus.

Kūrybinė stovykla Plateliuose

Žemaitijos nacionaliniame parke rugpjūčio pradžioje vyko kūrybinė stovykla. Jaunimas mokėsi amatų: kalvystės, medžio drožybos (skaptavo klumpes, kaukes, prieverpstes), pynimo, audimo, lankstymo iš popieriaus, žvakių liejimo, keramikos, juostų pynimo, riešinių mezgimo, restauravo mažosios architektūros objektus.

Plun­giš­kis ir al­sė­diš­kis pa­te­ko į pro­jek­tą „Moks­lei­viai – į Vy­riau­sy­bę“

Šios sa­vai­tės pra­džio­je star­ta­vo pro­jek­tas „Moks­lei­viai – į Vy­riau­sy­bę“. Spe­cia­li ko­mi­si­ja at­rin­ko tris­de­šimt pa­čių ga­biau­sių bai­gia­mų­jų kla­sių moks­lei­vių, ku­rie pen­kias die­nas tu­rės ga­li­my­bę tie­sio­giai su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės veik­la. Džiu­gu, jog į mi­nė­tą tris­de­šim­tu­ką pa­te­ko net du mū­sų kraš­to jau­nuo­liai – plun­giš­kis Mo­des­tas Šal­tu­pis ir al­sė­diš­kis Va­len­tas Bra­sas.

Tvirta pradžia – laiminga ateitis

Ba­lan­džio mė­ne­sį JAV am­ba­sa­dos Ry­go­je dar­buo­to­jai, pro­gra­mos START STRONG („Tvir­ta pra­džia“) ko­or­di­na­to­riai, Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je or­ga­ni­za­vo Kar­je­ros die­ną.

Jau­nų­jų šau­lių sto­vyk­lo­je „Griaus­ti­nis“ ne­trū­ko ir žai­bų

Rug­pjū­čio 1–6 die­no­mis Rie­ta­vo šau­lių tre­čio­sios kuo­pos jau­nie­ji šau­liai da­ly­va­vo Tel­šių ap­skri­ties Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės or­ga­ni­zuo­to­je mo­ko­mo­jo­je-pa­žin­ti­nė­je sto­vyk­lo­je „Griaus­ti­nis“. Sto­vyk­lau­to­jai bu­vo įsi­kū­rę Tve­rų apy­lin­kė­se, ne­to­li Ruš­kio eže­ro. Iš vi­so sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo ir lie­taus bei griaus­ti­nio ne­pa­bū­go net 34 jau­nuoliai. Sto­vyk­la­vo ne tik dau­gu­mą su­da­rę jau­nie­ji šau­liai, bet ir ke­le­tas su or­ga­ni­za­ci­ja pa­no­ru­sių su­si­pa­žin­ti są­jun­gai ne­pri­klau­san­čių jau­nuo­lių.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama