Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Tvirta pradžia – laiminga ateitis

Ba­lan­džio mė­ne­sį JAV am­ba­sa­dos Ry­go­je dar­buo­to­jai, pro­gra­mos START STRONG („Tvir­ta pra­džia“) ko­or­di­na­to­riai, Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je or­ga­ni­za­vo Kar­je­ros die­ną.

Jau­nų­jų šau­lių sto­vyk­lo­je „Griaus­ti­nis“ ne­trū­ko ir žai­bų

Rug­pjū­čio 1–6 die­no­mis Rie­ta­vo šau­lių tre­čio­sios kuo­pos jau­nie­ji šau­liai da­ly­va­vo Tel­šių ap­skri­ties Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės or­ga­ni­zuo­to­je mo­ko­mo­jo­je-pa­žin­ti­nė­je sto­vyk­lo­je „Griaus­ti­nis“. Sto­vyk­lau­to­jai bu­vo įsi­kū­rę Tve­rų apy­lin­kė­se, ne­to­li Ruš­kio eže­ro. Iš vi­so sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo ir lie­taus bei griaus­ti­nio ne­pa­bū­go net 34 jau­nuoliai. Sto­vyk­la­vo ne tik dau­gu­mą su­da­rę jau­nie­ji šau­liai, bet ir ke­le­tas su or­ga­ni­za­ci­ja pa­no­ru­sių su­si­pa­žin­ti są­jun­gai ne­pri­klau­san­čių jau­nuo­lių.

Plungiškiai Japonijoje pasijuto lyg kosmose

Begalinė tvarka ir švara, gatvėse niekur nematyti nė vienos šiukšlių dėžės. Be galo didelė pagarba savo tradicijoms ir papročiams. Ir nuolatinis dėkojimas už... viską: už tai, kad buvai kartu, kad naudojaisi jų paslaugomis, kad bendravai. Tai tik maža dalis nepakartojamų įspūdžių, kuriuos patyrė Plungės kultūros centro vaikų teatro „Saula“ kolektyvas, liepos 29–rugpjūčio 4 dienomis dalyvavęs ir Lietuvai atstovavęs pasauliniame vaikų teatrų forume-festivalyje Japonijoje, Tojamos mieste.

Te­at­ro „Sau­la“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „At­vi­ras te­at­ras 24“

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo te­at­ras „Sau­la“, va­do­vau­ja­mas Si­gi­tos Ma­tu­lie­nės ir Ro­mo Ma­tu­lio, šie­met vyk­do tęs­ti­nį me­ni­nės edu­ka­ci­jos pro­jek­tą „At­vi­ras te­at­ras 24“. Pro­jek­to tiks­las – vai­kų ir jau­ni­mo me­ni­nis ug­dy­mas pa­nau­do­jant šiuo­lai­ki­nius, no­va­to­riš­kus te­at­ri­nio me­no me­to­dus ir te­at­ri­nio me­no ko­lek­ty­vo veik­los pra­smin­gu­mo at­sklei­di­mas. Pro­jek­to veik­las pa­gal te­at­ro va­do­vų pa­reng­tą pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­suo­ja LR Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.

Pur­vai­čiuo­se – skau­tų sto­vyk­la ne­skau­tams

Šių me­tų lie­pos 3–9 die­no­mis Plun­gės ra­jo­ne, Pur­vai­čių kai­me, vyks­ta sto­vyk­la „Skau­tai ne­skau­tams“. Toks pro­jek­tas vyk­do­mas jau ne vie­ne­rius me­tus. Sto­vyk­lą Ig­no Kon­čiaus so­dy­bo­je or­ga­ni­zuo­ja Tel­šių tun­to skau­tai. Sto­vyk­los pa­grin­di­nis tiks­las – už­im­ti vai­kus tu­ri­nin­ga veik­la, skie­py­ti jiems skau­tiš­kas bei pi­lie­tiš­kas tra­di­ci­jas, su­pa­žin­din­ti su skau­tų veik­la.

Vai­kų sto­vyk­la „Nuo­ty­kių va­sa­ra“

Pra­si­dė­jus va­sa­rai, VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma sto­vyk­la „Nuo­ty­kių va­sa­ra“. Tai vie­nas iš VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ pro­jek­tų – VšĮ „Ša­tei­kių vai­kų die­nos cen­tras“ vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cio­kul­tū­ri­nių pa­slau­gų ge­ri­ni­mas veik­lų, ku­rias da­li­nai fi­nan­suo­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Pa­grin­di­nis sto­vyk­los tiks­las – ak­ty­vus, pra­smin­gas, kū­ry­bin­gas vai­kų lais­va­lai­kis. Be­veik tris sa­vai­tes iš ei­lės vy­ko įdo­mūs edu­ka­ci­niai, so­cia­li­niai, me­ni­niai, mu­zi­ki­niai už­si­ė­mi­mai.

Jau­nų­jų dai­li­nin­kų va­sa­ros ple­ne­ras „M. K. Čiur­lio­nio ir ma­no pa­sau­liai III“

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jų su­ma­ny­tas edu­ka­ci­nis-kul­tū­ri­nis pro­jek­tas „Di­džio­ji pa­mo­ka su M. K. Čiur­lio­niu“ įgau­na pa­grei­tį.

Vasaros pradžia indėnų kaime prie Ilgosios Gyvatės upės

Vos sulaukę vasaros atostogų, tai yra birželio 3 d., Senamiesčio mokyklos 7 c klasės indėnai, t. y. seminolų, šajenų, arizonų ir haidų gentys, patraukė į laukinę gamtą ieškoti naujų medžioklės plotų. Tiesą sakant, kelionei („Indėniados“ stovyklai) buvo ruošiamasi nuo lapkričio mėnesio: septintokai skirstėsi į gentis, kūrė legendas, taikos ir karo šūkius, dainą, šokį, siuvosi rūbus, piešė genčių ir viso indėnų kaimo vėliavas, kūrė papuošalus...

„Pla­te­lių gim­na­zi­jos tre­čio­kai“

Taip daž­niau­siai pa­si­ra­šo­ma po nau­jos veik­los pri­sta­ty­mo straips­niais ar in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je http://pla­te­liai.eu/pla­te­liu­kai/. O jų Pla­te­lių tre­čio­kai tik­rai ra­šo ne­ma­žai, gal to­dėl, kad apie 50 proc. edu­ka­ci­nių už­si­ė­mi­mų vyks­ta ne­tra­di­ciš­kai bei ki­to­se erd­vė­se.

Nak­tis bib­lio­te­ko­je ar­ba va­sa­ra su kny­ga Ša­tei­kiuo­se

Nie­kam ne pa­slap­tis, kad šie me­tai pa­skelb­ti bib­lio­te­kų me­tais. Su­ma­ny­mas pa­da­ry­ti kaž­ką ne­įpras­to, ko dar Ša­tei­kių bib­lio­te­ko­je nė­ra bu­vę, bib­lio­te­ki­nin­kei Mar­ga­ri­tai Ged­vi­lie­nei gi­mė dar pa­va­sa­rį. Ži­no­ma, vie­nas lau­ke – ne ka­rys, to­dėl į ren­gi­nį „Nak­tis bib­lio­te­ko­je“, vy­ku­sį bir­že­lio 3–4 d. Ša­tei­kiuo­se, pa­kvies­ti su­ti­ko at­vyk­ti Pla­te­lių bib­lio­te­kos klu­bas „Pe­lė­džiu­kai“ su bib­lio­te­ki­nin­ke Auš­ra Vi­lie­ne, Ša­tei­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Aud­ra Jaš­mon­tie­nė su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė. Tarp da­ly­vių bu­vo ir šei­mi­nin­kai – Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bas „Mo­zai­ka“ su va­do­ve In­ga Kri­pai­te.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama