Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras se­zo­ną pra­de­da at­si­nau­ji­nęs

Ko­vo 17-ąją vie­šo­ji įstai­ga „Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras“, įsi­kū­ręs A. Vaiš­vi­los g. 32, Plun­gė­je, šven­tė įkur­tu­ves su­re­mon­tuo­to­se pa­tal­po­se.

Nau­juo­sius Plun­gės skau­tus svei­ki­no net sau­lė

Šių me­tų Ko­vo 11-oji bu­vo la­bai reikš­min­ga Plun­gės skau­tų „Kregž­dy­no“ drau­go­vei. Tą die­ną Skau­tų slė­ny­je, esan­čia­me prie Plun­gės vai­kų bib­lio­te­kos, vy­ko iš­kil­min­ga įžo­džio da­vi­mo su­ei­ga.

Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras pa­si­ti­ko pa­va­sa­rį

Pra­ėju­si sa­vai­tė Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro ben­druo­me­nei bu­vo ku­pi­na įspū­džių: vos tik spė­jo vi­si pa­šėl­ti per Už­ga­vė­nes va­ry­da­mi žie­mą iš kie­mo, pri­si­val­gy­ti bly­nų, sa­vai­tės pa­bai­go­je vėl tu­rė­jo pro­gą su­si­bur­ti krū­von, nes penk­ta­die­nį cen­tre vy­ko ki­ta sma­gi pa­va­sa­riš­ka šven­tė – Ka­ziu­ko mu­gė. Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras tu­ri tra­di­ci­ją kas­met į šį ren­gi­nį su­kvies­ti ne tik sa­viš­kius – čia lau­kia­mi vi­si no­rin­tys sma­giai pa­si­bū­ti.

Šau­nuo­liai Plun­gės jau­nie­ji akor­de­o­nis­tai

Va­sa­rio 18 die­ną Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jo­je vy­ko tarp­tau­ti­nio akor­de­o­nis­tų kon­kur­so „Vilnius 2017“ zo­ni­nis tu­ras. Ja­me sėk­min­gai pa­si­ro­dė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los jau­nie­ji akor­de­o­nis­tai.

„Vie­na ša­le­lė, o toks kal­bos ir dra­bu­žio mar­gu­mas!“

Ma­žu­tė mū­sų Lie­tu­va, bet to­kia bran­gi sa­vo kal­bos įvai­ro­ve, au­di­nių ir raš­tų mar­gu­mu, pa­pro­čių ir tra­di­ci­jų gau­sa.

Spor­tuok, svei­kai gy­venk, būk pi­lie­tiš­kas, pa­si­rink sėk­min­gą ke­lią

Sau­sio 27-osios ry­tą Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­niai kaip vi­sa­da kė­lė­si ir ke­lia­vo į mo­kyk­lą, ta­čiau ten jų lau­kė kiek ki­to­kie die­nos pla­nai – vy­ko pro­jek­ti­nė die­na „Spor­tuok, svei­kai gy­venk, būk pi­lie­tiš­kas, pa­si­rink sėk­min­gą ke­lią“.

Nak­tis Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je

Spa­lio 28 d., penk­ta­die­nį, gim­na­zi­jo­je nuo pat ry­to pra­si­dė­jo ren­gi­niai. Pa­tal­pos bu­vo pa­puoš­tos ži­bin­tais, pa­ga­min­tais iš mo­liū­gų, o per il­gą­ją per­trau­ką vy­ko gim­na­zis­tų krikš­ty­nos.

„eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­la „Mis­ti­nės is­to­ri­jos“

Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los vyk­dy­tas pro­gra­mos „eTwinning“ pro­jek­tas „Han­dic­raf­ting we know each ot­her“ („Per rank­dar­bius mes pa­žįs­ta­me vie­ni ki­tus“) ta­po kon­kur­so „Ge­riau­sia Lie­tu­vos „eTwinning“ mo­kyk­la 2016“ nu­ga­lė­to­ju 11–15 me­tų moks­lei­vių am­žiaus grupėje. Spa­lio 24–25 die­no­mis pen­ki mo­ki­niai ir pro­jek­to va­do­vė mo­ky­to­ja Ele­na Kul­bo­kie­nė bu­vo pa­kvies­ti į pro­gra­mos „eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­lą „Mis­ti­nės is­to­ri­jos“, ku­ri vy­ko Vil­niu­je, „Am­ber­ton“ vieš­bu­ty­je.

Jau­nų­jų kny­gos bi­čiu­lių šven­tė

Sau­lė­tą spa­lio po­pie­tę Plun­gės mies­to bib­lio­te­ko­je rin­ko­si Jau­nie­ji kny­gos bi­čiu­liai. Čia vy­ko klu­bo „Iš­min­ties upe­liu­kas“ 5-ojo gim­ta­die­nio šven­tė. Pa­svei­kin­ti kny­gos bi­čiu­lių at­ėjo tė­ve­liai, drau­gai mo­ky­to­jai.

Pla­te­liš­kės pie­ši­nys – gra­žiau­sias

k­me­nės gim­na­zi­jo­je (Ak­me­nės r.) vy­ko mo­ki­nių kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­so „Bal­tų die­vai ir sim­bo­liai“ lai­mė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo šven­tė ir kon­cer­tas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama