Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Moks­liu­kė? Tai juk kom­pli­men­tas!

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos IVc kla­sės mo­ki­nė Ak­vi­lė Balt­miš­ky­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad mo­ky­mo­si re­zul­ta­tas pir­miau­sia pri­klau­so nuo to, kiek pa­stan­gų įde­di ir mo­ty­va­ci­jos tu­ri pats. Ji – iš tų, ku­rie sie­kia mak­si­ma­lių tiks­lų. Tai įro­do ir fak­tas, jog Ak­vi­lė – aukš­čiau­sią mo­ky­mo­si vi­dur­kį tu­rin­ti gim­na­zis­tė (pir­ma vie­ta da­li­ja­si su Ia kla­sės mo­ki­niu Žy­man­tu Pet­rei­kiu). Mer­gi­na sa­ko, kad bu­vo me­tas, kai pa­va­din­ta moks­liu­ke pyk­da­vo, ta­čiau da­bar tai net­gi pa­tin­ka ir to­kią pra­var­dę pri­ima kaip kom­pli­men­tą. Šios jau­nos plun­giš­kės pla­nuo­se – stu­di­jos už­sie­ny­je. „Da­bar ma­ne do­mi­na pla­tes­nis pa­sau­lis, no­riu pa­ma­ty­ti jo kuo dau­giau“, – sa­ko A. Balt­miš­ky­tė.

Plun­gės skau­tų „Kregž­dy­no“ drau­go­vei – jau vie­ne­ri!

Kaip iš de­vy­nio­li­kos at­im­ti vie­ną ir gau­ti... 20? Kas ben­dro tarp žo­džių „ma­ma“, „tė­tė“, „te­ri­to­ri­jo­je“? O gal no­ri­te ne tik ban­dy­ti at­sa­ky­ti į šiuos ir ki­tus Plun­gės skau­tų gim­ta­die­ny­je, vy­ku­sia­me gruo­džio 9–10 die­no­mis, už­duo­tus klau­si­mus, bet ir at­lik­ti prak­ti­nes už­duo­tis? Kad ir to­kią: su­riš­ki­te maz­gą, ne­atit­rauk­da­mi ran­kų nuo vir­vės ga­lų. Ar­ba pa­ban­dy­ki­te pa­kel­ti de­ši­nę ko­ją, sto­vė­da­mi kai­riuo­ju pe­čiu ir pė­da pri­si­lie­tę prie sie­nos. Kaip se­kė­si?

Už sti­pen­di­jos pi­ni­gus įgy­ven­dins sva­jo­nę

Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­šim­to­kė Vai­va Sa­ly­tė iš ben­dra­am­žių iš­si­ski­ria ypa­tin­gais gabumais moks­lui. Mo­ky­tis vien de­šim­tu­kais jai įpras­ta. „Tie­siog se­ka­si“, – aiš­ki­na mer­gi­na. Tad ne­nuos­ta­bu, kad pui­kūs re­zul­ta­tai ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ti. Vai­va yra ta mo­ki­nė, ku­riai nu­si­šyp­so­jo sėk­mė bū­ti įver­tin­tai res­pub­li­ki­niu mas­tu – jai pa­skir­ta MAXIMOS įsteig­ta sti­pen­di­ja pa­žan­gu­mo ka­te­go­ri­jo­je!

Rie­ta­viš­kės dar­bas – tarp tri­jų ge­riau­sių

Spa­lio 16–21 die­no­mis Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los dai­lės sky­riaus moks­lei­viai Gab­rie­lė Gri­ciū­tė ir jau bai­gę mo­kyk­lą Vy­tau­tė Pet­ke­vi­čiū­tė bei Ro­kas Druk­tei­nis da­ly­va­vo Lie­tu­vos dai­lės mo­kyk­lų pri­sta­ty­me šiuo­lai­ki­nio me­no trie­na­lė­je „Eks­pe­ri­men­ta!“ Ta­li­ne. Tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se Lie­tu­vai at­sto­va­vo Aly­taus, Vil­niaus ir Rie­ta­vo jau­nie­ji me­ni­nin­kai.

Emi­li­ja Za­vadz­ky­tė: „Rei­kia tu­rė­ti drą­sos ženg­ti pir­mą žings­nį“

Plun­gės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je – per­mai­nos. Iki tol ta­ry­bo­je pir­mi­nin­ka­vu­sį ir sa­vo no­ru iš šių pa­rei­gų pa­si­trau­ku­sį Mo­des­tą Šal­tu­pį pa­kei­tė Emi­li­ja Za­vadz­ky­tė. Nau­jos pa­rei­gos, nau­ja mo­kyk­la – šie moks­lo me­tai Emi­li­jai at­ne­šė per­mai­nų, ta­čiau po­ky­čiai ne­gąs­di­na, prie­šin­gai, mer­gi­na įsi­ti­ki­nu­si, kad tai jai su­teiks dar dau­giau ga­li­my­bių veik­ti.

Jau­nie­ji iš­ra­dė­jai ren­ka­si ir Plun­gė­je

Ro­bo­ti­kos už­si­ė­mi­mai Plun­gė­je vis la­biau po­pu­lia­rė­ja. Tik šių me­tų va­sa­rį pra­dė­jęs veik­ti bū­re­lis šian­dien do­mi­na ne vie­ną de­šim­tį vai­kų. Kaip juo­kau­ja ro­bo­ti­kos bū­re­lio va­do­vė Ali­na Gau­du­tie­nė, iš le­go ka­la­dė­lių su­konst­ruo­ti ju­dan­tys ro­bo­tu­kai ne­re­tai be ža­do pa­lie­ka ne tik pa­čius ma­žiau­sius, bet ir jų tė­ve­lius. Tai­gi ga­li­my­bė pa­čiam su­kur­ti ką nors pa­na­šaus, o gal ir dar įspū­din­ges­nį ob­jek­tą ir trau­kia vai­kus po pa­mo­kų į ro­bo­ti­kos bū­re­lį Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je.

Sis­te­min­gas tiks­lo sie­ki­mas nu­tie­sė ke­lią link sva­jo­nių spe­cia­ly­bės

Ge­riau­sia šių me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės abi­tu­rien­tė Mar­ta Ja­sai­tė šiuo me­tu džiau­gia­si va­sa­ros atos­to­go­mis ir po­il­siu. Sun­ku­sis pe­ri­odas jau pra­ei­ty­je – eg­za­mi­nai iš­lai­ky­ti, sto­ja­mų­jų re­zul­ta­tai pa­skelb­ti. Rie­ta­viš­kei pa­vy­ko ne tik sėk­min­gai įveik­ti bran­dos eg­za­mi­nų slenks­tį, bet ir įsto­ti stu­di­juo­ti sva­jo­nių spe­cia­ly­bę. Jau ma­žiau nei po mė­ne­sio Mar­ta Vil­niu­je pra­dės krims­ti ne­leng­vus me­di­ci­nos moks­lus.

„Pėrms blyns“ ne­pri­svi­lo

Lie­pos 6–9 die­no­mis prie Plun­gės hid­ro­e­lek­tri­nės, Al­vy­do Pa­plaus­ko te­ri­to­ri­jo­je, vy­ko pir­mo­ji Plun­gės „Kregž­dy­no“ ir Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus drau­go­vių skau­tų ir neskautų sto­vyk­la „Pėrms blyns“.

Ne­pa­kar­to­ja­mi aš­tun­to­kų šei­mų iš­šū­kiai ar­ba Pa­mo­kos prie Bab­run­go upės

Se­na­mies­čio mo­kyk­los 8c (jau 9c) nuo 5 kla­sės va­sa­rą pa­si­tin­ka ne­įpras­tai – iš­ei­da­mi į žy­gį. Pra­ėju­siais me­tais jie tris die­nas pra­lei­do In­dė­nia­dos sto­vyk­lo­je, o šie­met ry­žo­si „Šei­mų iš­šū­kiams“ ar­ba pa­mo­koms ne mo­kyk­lo­je. Kaip ir pra­ėju­siais me­tais, esa­me dė­kin­gi te­ri­to­ri­jos prie Bab­run­go upės sa­vi­nin­kui Al­vy­dui Pa­plaus­kui už lei­di­mą sto­vyk­lau­ti jo že­mė­je bei Nau­so­džio se­niū­ni­jos se­niū­nui Da­riui Prei­biui – už pa­sko­lin­tą di­džiu­lę pa­la­pi­nę.

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­viai vie­šė­jo Tur­ki­jo­je

Ge­gu­žės 12–18 die­no­mis ke­tu­ri gim­na­zi­jos pir­mo­kai – Si­mo­nas Ale­liū­nas, Ig­nas Bal­tuo­nė, Ma­tas Er­mi­nas ir Ta­das Ta­mo­šaus­kas – bei gru­pės va­do­vės mo­ky­to­jos Li­gi­ta Er­mi­nai­tė ir Ire­na Nor­gė­lie­nė sve­čia­vo­si Tur­ki­jo­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama