Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Mo­ki­niai mo­kė­si ne­to­le­ruo­ti pa­ty­čių

Jau ke­le­ri me­tai ko­vo pa­bai­go­je ša­lies švie­ti­mo įstai­go­se vyks­ta „Vai­kų li­ni­jos“ or­ga­ni­zuo­ja­ma ini­cia­ty­va „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“. Šių me­tų „Veiks­mo sa­vai­tė­je be pa­ty­čių“ da­ly­va­vo 1230 mo­kyk­lų, vai­kų dar­že­lių ir ki­tų ug­dy­mo įstai­gų, ku­rios sa­vo ben­druo­me­nėms pa­siū­lė įvai­rių ren­gi­nių ir veik­lų, skir­tų pa­ty­čių stab­dy­mui ir pre­ven­ci­jai. Džiu­gu, kad ak­ty­viai prie šios ini­cia­ty­vos kas­kart pri­si­de­da ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gos. Dau­ge­ly­je mo­kyk­lų vy­ko ren­gi­niai, dis­ku­si­jos šia ak­tu­a­lia ir skau­džia te­ma. Ne pa­slap­tis, kad pa­ty­čios mo­kyk­lo­se eg­zis­tuo­ja, tad apie jas kal­bė­ti bū­ti­na.

„No­rim, kad šis par­ke­lis bū­tų gy­ves­nis“

Taip kal­bė­jo pra­ėju­sį tre­čia­die­nį prie „Su­per­mies­to“ vai­kų aikš­te­lės su­si­rin­kę jau­nie­ji miš­ki­nin­kų bi­čiu­liai iš Plun­gės Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Jau­nų­jų miš­ko bi­čiu­lių bū­re­lio na­riai kar­tu su sa­vo va­do­ve mo­ky­to­ja Re­gi­na Aža­nec­kie­ne pa­si­sten­gė, kad skve­re­ly­je au­gan­čiuo­se me­džiuo­se at­si­ras­tų na­me­liai čia at­skren­dan­tiems paukš­čiams – tą po­pie­tę į me­džius įkel­ta 14 in­ki­lų.

Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras se­zo­ną pra­de­da at­si­nau­ji­nęs

Ko­vo 17-ąją vie­šo­ji įstai­ga „Plun­gės at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras“, įsi­kū­ręs A. Vaiš­vi­los g. 32, Plun­gė­je, šven­tė įkur­tu­ves su­re­mon­tuo­to­se pa­tal­po­se.

Nau­juo­sius Plun­gės skau­tus svei­ki­no net sau­lė

Šių me­tų Ko­vo 11-oji bu­vo la­bai reikš­min­ga Plun­gės skau­tų „Kregž­dy­no“ drau­go­vei. Tą die­ną Skau­tų slė­ny­je, esan­čia­me prie Plun­gės vai­kų bib­lio­te­kos, vy­ko iš­kil­min­ga įžo­džio da­vi­mo su­ei­ga.

Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras pa­si­ti­ko pa­va­sa­rį

Pra­ėju­si sa­vai­tė Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro ben­druo­me­nei bu­vo ku­pi­na įspū­džių: vos tik spė­jo vi­si pa­šėl­ti per Už­ga­vė­nes va­ry­da­mi žie­mą iš kie­mo, pri­si­val­gy­ti bly­nų, sa­vai­tės pa­bai­go­je vėl tu­rė­jo pro­gą su­si­bur­ti krū­von, nes penk­ta­die­nį cen­tre vy­ko ki­ta sma­gi pa­va­sa­riš­ka šven­tė – Ka­ziu­ko mu­gė. Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras tu­ri tra­di­ci­ją kas­met į šį ren­gi­nį su­kvies­ti ne tik sa­viš­kius – čia lau­kia­mi vi­si no­rin­tys sma­giai pa­si­bū­ti.

Šau­nuo­liai Plun­gės jau­nie­ji akor­de­o­nis­tai

Va­sa­rio 18 die­ną Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jo­je vy­ko tarp­tau­ti­nio akor­de­o­nis­tų kon­kur­so „Vilnius 2017“ zo­ni­nis tu­ras. Ja­me sėk­min­gai pa­si­ro­dė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los jau­nie­ji akor­de­o­nis­tai.

„Vie­na ša­le­lė, o toks kal­bos ir dra­bu­žio mar­gu­mas!“

Ma­žu­tė mū­sų Lie­tu­va, bet to­kia bran­gi sa­vo kal­bos įvai­ro­ve, au­di­nių ir raš­tų mar­gu­mu, pa­pro­čių ir tra­di­ci­jų gau­sa.

Spor­tuok, svei­kai gy­venk, būk pi­lie­tiš­kas, pa­si­rink sėk­min­gą ke­lią

Sau­sio 27-osios ry­tą Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­niai kaip vi­sa­da kė­lė­si ir ke­lia­vo į mo­kyk­lą, ta­čiau ten jų lau­kė kiek ki­to­kie die­nos pla­nai – vy­ko pro­jek­ti­nė die­na „Spor­tuok, svei­kai gy­venk, būk pi­lie­tiš­kas, pa­si­rink sėk­min­gą ke­lią“.

Nak­tis Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je

Spa­lio 28 d., penk­ta­die­nį, gim­na­zi­jo­je nuo pat ry­to pra­si­dė­jo ren­gi­niai. Pa­tal­pos bu­vo pa­puoš­tos ži­bin­tais, pa­ga­min­tais iš mo­liū­gų, o per il­gą­ją per­trau­ką vy­ko gim­na­zis­tų krikš­ty­nos.

„eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­la „Mis­ti­nės is­to­ri­jos“

Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los vyk­dy­tas pro­gra­mos „eTwinning“ pro­jek­tas „Han­dic­raf­ting we know each ot­her“ („Per rank­dar­bius mes pa­žįs­ta­me vie­ni ki­tus“) ta­po kon­kur­so „Ge­riau­sia Lie­tu­vos „eTwinning“ mo­kyk­la 2016“ nu­ga­lė­to­ju 11–15 me­tų moks­lei­vių am­žiaus grupėje. Spa­lio 24–25 die­no­mis pen­ki mo­ki­niai ir pro­jek­to va­do­vė mo­ky­to­ja Ele­na Kul­bo­kie­nė bu­vo pa­kvies­ti į pro­gra­mos „eTwinning“ mo­ki­nių sto­vyk­lą „Mis­ti­nės is­to­ri­jos“, ku­ri vy­ko Vil­niu­je, „Am­ber­ton“ vieš­bu­ty­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama