Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Proveržis

Rie­ta­viš­kės dar­bas – tarp tri­jų ge­riau­sių

Spa­lio 16–21 die­no­mis Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los dai­lės sky­riaus moks­lei­viai Gab­rie­lė Gri­ciū­tė ir jau bai­gę mo­kyk­lą Vy­tau­tė Pet­ke­vi­čiū­tė bei Ro­kas Druk­tei­nis da­ly­va­vo Lie­tu­vos dai­lės mo­kyk­lų pri­sta­ty­me šiuo­lai­ki­nio me­no trie­na­lė­je „Eks­pe­ri­men­ta!“ Ta­li­ne. Tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se Lie­tu­vai at­sto­va­vo Aly­taus, Vil­niaus ir Rie­ta­vo jau­nie­ji me­ni­nin­kai.

Emi­li­ja Za­vadz­ky­tė: „Rei­kia tu­rė­ti drą­sos ženg­ti pir­mą žings­nį“

Plun­gės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je – per­mai­nos. Iki tol ta­ry­bo­je pir­mi­nin­ka­vu­sį ir sa­vo no­ru iš šių pa­rei­gų pa­si­trau­ku­sį Mo­des­tą Šal­tu­pį pa­kei­tė Emi­li­ja Za­vadz­ky­tė. Nau­jos pa­rei­gos, nau­ja mo­kyk­la – šie moks­lo me­tai Emi­li­jai at­ne­šė per­mai­nų, ta­čiau po­ky­čiai ne­gąs­di­na, prie­šin­gai, mer­gi­na įsi­ti­ki­nu­si, kad tai jai su­teiks dar dau­giau ga­li­my­bių veik­ti.

Jau­nie­ji iš­ra­dė­jai ren­ka­si ir Plun­gė­je

Ro­bo­ti­kos už­si­ė­mi­mai Plun­gė­je vis la­biau po­pu­lia­rė­ja. Tik šių me­tų va­sa­rį pra­dė­jęs veik­ti bū­re­lis šian­dien do­mi­na ne vie­ną de­šim­tį vai­kų. Kaip juo­kau­ja ro­bo­ti­kos bū­re­lio va­do­vė Ali­na Gau­du­tie­nė, iš le­go ka­la­dė­lių su­konst­ruo­ti ju­dan­tys ro­bo­tu­kai ne­re­tai be ža­do pa­lie­ka ne tik pa­čius ma­žiau­sius, bet ir jų tė­ve­lius. Tai­gi ga­li­my­bė pa­čiam su­kur­ti ką nors pa­na­šaus, o gal ir dar įspū­din­ges­nį ob­jek­tą ir trau­kia vai­kus po pa­mo­kų į ro­bo­ti­kos bū­re­lį Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je.

Sis­te­min­gas tiks­lo sie­ki­mas nu­tie­sė ke­lią link sva­jo­nių spe­cia­ly­bės

Ge­riau­sia šių me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės abi­tu­rien­tė Mar­ta Ja­sai­tė šiuo me­tu džiau­gia­si va­sa­ros atos­to­go­mis ir po­il­siu. Sun­ku­sis pe­ri­odas jau pra­ei­ty­je – eg­za­mi­nai iš­lai­ky­ti, sto­ja­mų­jų re­zul­ta­tai pa­skelb­ti. Rie­ta­viš­kei pa­vy­ko ne tik sėk­min­gai įveik­ti bran­dos eg­za­mi­nų slenks­tį, bet ir įsto­ti stu­di­juo­ti sva­jo­nių spe­cia­ly­bę. Jau ma­žiau nei po mė­ne­sio Mar­ta Vil­niu­je pra­dės krims­ti ne­leng­vus me­di­ci­nos moks­lus.

„Pėrms blyns“ ne­pri­svi­lo

Lie­pos 6–9 die­no­mis prie Plun­gės hid­ro­e­lek­tri­nės, Al­vy­do Pa­plaus­ko te­ri­to­ri­jo­je, vy­ko pir­mo­ji Plun­gės „Kregž­dy­no“ ir Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus drau­go­vių skau­tų ir neskautų sto­vyk­la „Pėrms blyns“.

Ne­pa­kar­to­ja­mi aš­tun­to­kų šei­mų iš­šū­kiai ar­ba Pa­mo­kos prie Bab­run­go upės

Se­na­mies­čio mo­kyk­los 8c (jau 9c) nuo 5 kla­sės va­sa­rą pa­si­tin­ka ne­įpras­tai – iš­ei­da­mi į žy­gį. Pra­ėju­siais me­tais jie tris die­nas pra­lei­do In­dė­nia­dos sto­vyk­lo­je, o šie­met ry­žo­si „Šei­mų iš­šū­kiams“ ar­ba pa­mo­koms ne mo­kyk­lo­je. Kaip ir pra­ėju­siais me­tais, esa­me dė­kin­gi te­ri­to­ri­jos prie Bab­run­go upės sa­vi­nin­kui Al­vy­dui Pa­plaus­kui už lei­di­mą sto­vyk­lau­ti jo že­mė­je bei Nau­so­džio se­niū­ni­jos se­niū­nui Da­riui Prei­biui – už pa­sko­lin­tą di­džiu­lę pa­la­pi­nę.

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­viai vie­šė­jo Tur­ki­jo­je

Ge­gu­žės 12–18 die­no­mis ke­tu­ri gim­na­zi­jos pir­mo­kai – Si­mo­nas Ale­liū­nas, Ig­nas Bal­tuo­nė, Ma­tas Er­mi­nas ir Ta­das Ta­mo­šaus­kas – bei gru­pės va­do­vės mo­ky­to­jos Li­gi­ta Er­mi­nai­tė ir Ire­na Nor­gė­lie­nė sve­čia­vo­si Tur­ki­jo­je.

Ru­mu­ni­jo­je mo­kė­mės ir bo­ta­ni­kos so­de, ir ka­syk­lo­je...

Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­la kar­tu su mo­kyk­lo­mis iš Ma­ke­do­ni­jos, Len­ki­jos bei Ru­mu­ni­jos sėk­min­gai vyk­do ERASMUS+ K2 stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės pro­jek­tą „Mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je“, ku­ris ska­ti­na mo­ky­tis bei to­bu­lė­ti ne tik mo­ki­nius, bet ir mo­ky­to­jus. Ru­mu­ni­jos Cam­pia Tur­zii mies­to Li­ceul Te­ore­tic „Pa­vel Dan“ mo­kyk­la ge­gu­žės 8–12 die­no­mis pa­kvie­tė į tarp­tau­ti­nius mo­ky­mus de­le­ga­ci­jas iš pro­jek­to part­ne­ri­nių mo­kyk­lų. Mū­sų mo­kyk­lai at­sto­va­vo pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui San­dra Jan­kaus­kie­nė, mo­ky­to­ja Bi­ru­tė Ut­hne bei 10 kla­sės mo­ki­nės Ag­nė Liau­čy­tė, Eve­li­na Pet­ruš­ke­vi­čiū­tė ir Emi­li­ja Za­vadz­ky­tė.

Mu­zi­kos ta­len­tų ly­ga 2017

Jau tre­ti me­tai Lie­tu­vo­je vyks­ta tarp­tau­ti­nis vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų me­ni­nės raiš­kos kon­kur­sas „Mu­zi­kos ta­len­tų ly­ga“, ku­ria­me var­žo­si jau­nie­ji dai­ni­nin­kai ir šo­kė­jai. Šį­met da­ly­vių bu­vo net iš 12 vals­ty­bių.

Plun­giš­kių per­ga­lės kon­kur­se „Si­dab­ri­nis vai­ni­kė­lis“

Ba­lan­džio 20 die­ną Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko jau penk­ta­sis Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ Tel­šių re­gio­ni­nis tu­ras. Šiuo kon­kur­su sie­kia­ma gai­vin­ti nyks­tan­čias liau­dies dai­lės tra­di­ci­jas, ska­tin­ti jau­no­sios kar­tos do­mė­ji­mą­si dai­liai­siais ama­tais ir su­teik­ti ga­li­my­bę pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei sa­vo dar­bus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama