Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Už 17 tūks­tan­čių eu­rų įver­tin­tą tur­tą sa­vi­nin­kas pra­šo 50 tūks­tan­čių!

Už 17 tūks­tan­čių eu­rų įver­tin­tą tur­tą sa­vi­nin­kas pra­šo 50 tūks­tan­čių!

„Pirk­ti ar ne­pirk­ti“, – to­kią di­le­mą spren­džia Plun­gės po­li­ti­kai, su­ži­no­ję, kad tris kar­tus dau­giau, nei nu­sta­tė tur­to ver­tin­to­jai, pra­šo­ma už da­lį pa­sta­to Žli­bi­nuo­se, ku­ria­me vei­kia Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tras.

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai pri­ėjo prie ben­dros nuo­mo­nės, kad že­mės ūkio ben­dro­vei „Žli­bi­nai“ pri­klau­san­čios pa­tal­pos Sa­vi­val­dy­bei bū­tų rei­ka­lin­gos, sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti vi­sų Žli­bi­nuo­se esan­čių pri­klau­san­čių pa­tal­pų nau­do­ji­mą.
Nu­pir­kus pa­tal­pas iš že­mės ūkio ben­dro­vės, į tą pa­sta­tą bū­tų ga­li­ma per­kel­ti ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­ją, ir bib­lio­te­ką, ir me­di­ci­nos punk­tą, be to, pa­lik­ti ir pir­ma­me aukš­te vei­kian­čią par­duo­tu­vę.
Pir­ma­me šio pa­sta­to aukš­te yra įsi­kū­ręs ir Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tras. 2012 me­tais at­lik­ta kul­tū­ros cen­tro pa­tal­pų re­no­va­ci­ja. No­rint per­kel­ti į tą pa­sta­tą se­niū­ni­ją ir ki­tas įstai­gas, bū­ti­na iš že­mės ūkio ben­dro­vės „Žli­bi­nai“ iš­pirk­ti jai pri­klau­san­čių 13/25 da­lių mi­nė­to pa­sta­to (ben­dras pa­sta­to plo­tas – 932,11 kv. m, jis sta­ty­tas 1975 me­tais).
At­li­kus pa­sta­to da­lių tur­to ver­ti­ni­mą ly­gi­na­muo­ju me­to­du, bu­vo nu­sta­ty­ta 17 400 eu­rų ver­tė. Ta­čiau „Žli­bi­nų“ ben­dro­vės pir­mi­nin­kas iš Sa­vi­val­dy­bės už šias pa­tal­pas pra­šo 50 tūks­tan­čių eu­rų ir į jo­kias de­ry­bas ne­si­lei­džia!
„Bū­tų gra­žu vi­sas įstai­gas tu­rė­ti vie­na­me Žli­bi­nų pa­sta­te, ta­čiau ne už to­kią kai­ną! – pik­ti­no­si Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je Ai­das Kė­sas, kai bu­vo pri­sta­ty­ta są­ma­ta, jog pa­sta­tui iš iš­orės ir vi­daus su­re­mon­tuo­ti pa­pil­do­mai dar rei­kė­tų apie 140 tūks­tan­čių eu­rų!
Ko­mi­te­to na­riai nuo­mo­nės ne­pa­kei­tė nė su­ži­no­ję, kad už pir­ki­nį bū­tų ga­li­ma at­si­skai­ty­ti iš ki­tų me­tų biu­dže­to, o šie­met, nu­pir­kus že­mės ūkio ben­dro­vės da­lį, nu­ma­ty­ti lė­šų tik pa­sta­to sto­gui re­mon­tuo­ti.
„Ar nė­ra ki­tų bū­dų op­ti­mi­zuo­ti pa­tal­pų Žli­bi­nuo­se pa­nau­do­ji­mą? Ar pa­gal­vo­ja­te, kiek Sa­vi­val­dy­bei at­si­eis ta op­ti­mi­za­ci­ja? Aš jai ne­pri­tar­siu, nes nė­ra ži­nių, už kiek pa­vyk­tų par­duo­ti Žli­bi­nų se­niū­ni­jos pa­sta­tą“, – iš pa­si­pik­ti­ni­mo abi ran­kas į vir­šų kė­lė Ado­mas Za­muls­kis.
„Įver­tin­ta 17 tūks­tan­čių, o Sa­vi­val­dy­bei siū­lo pirk­ti tris kar­tus bran­giau?“, – krai­pė gal­vą ko­mi­te­to na­rys Aud­rius Ša­pa­las.
„Jei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­de­rės su „Žli­bi­nais“ ma­žes­nę kai­ną, dis­ku­tuo­si­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je. Jei ne, – nė­ra ko net bur­nos au­šin­ti“, – ga­lu­ti­nį Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to ver­dik­tą pa­skel­bė jo pir­mi­nin­kas Al­gir­das Pe­čiu­lis.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis nu­ma­ty­tas bir­že­lio 29 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama