Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Ta­ry­bos na­rys panoro tikrinti Plun­gės ši­lu­mos tin­klus

Ta­ry­bos na­rys panoro tikrinti Plun­gės ši­lu­mos tin­klus

Prieš keletą metų savo įmonės katilinės perteklinę šilumą bandęs miestui įpiršti Tarybos narys Liudas Skierus, atrodo, rimtai nusiteikęs kontroliuoti miesto šilumos ūkį.
Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je politikas pa­tei­kė siū­ly­mą su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri per ke­le­tą die­nų pa­tik­rin­tų, ko­kį ku­rą įsi­gi­jo ar dar pla­nuo­ja įsi­gy­ti Plun­gės ši­lu­mos tin­klai, ko­kia šios ben­dro­vės ši­lu­mos įren­gi­mų ga­lia ir jų eko­no­mi­nis nau­din­gu­mas.

Po­sė­dy­je L. Skie­rus pa­siū­lė ir ga­li­mą ko­mi­si­jos su­dė­tį: įra­šė sa­ve bei „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nės pre­ky­bos“ tech­ni­kos va­do­vą Aud­rių Ozo­lą, taip pat pa­kvie­tė Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką Al­gir­dą Pe­čiu­lį, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ši­lu­mos ūkio spe­cia­lis­tą Ka­zį Mi­lie­rių bei Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rę Da­nu­tę Ja­ra­šiū­nie­nę.
L. Skie­raus įsi­ti­ki­ni­mu, ko­mi­si­ja il­gai ne­truks at­lik­ti Plun­gės ši­lu­mos tin­klams pri­klau­san­čių ka­ti­li­nių (iš­sky­rus ka­ti­li­nes, esan­čias V. Ma­čer­nio ir Lent­pjū­vės gat­vė­se) 2015–2016 ir 2016–2017 me­tų šil­dy­mo se­zo­nų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo ir eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo pa­tik­ri­ni­mą.
La­biau­siai L. Skie­rų do­mi­na šios ben­dro­vės įsi­gy­to ar pla­nuo­ja­mo įsi­gy­ti ku­ro rū­šys, kie­kiai ir kai­nos. Jos, pa­sak L. Skie­raus, ga­lė­tų bū­ti gerokai ma­žes­nės, dėl to nau­dą esą pa­jus­tų vi­si ra­jo­no cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos var­to­to­jai.
L. Skie­raus pa­siū­ly­mas tik­rin­ti Plun­gės ši­lu­mos tin­klus bus svars­to­mas ar­ti­miau­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je.
Tiesa, kai kurie politikai po posėdžio kalbėjo, kad toks „Vieningos Plungės“ atstovo elgesys gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
Prieš keletą metų L. Skierui pavaldi įmonė aktyviai siūlė Savivaldybei pirkti perteklinę jų katilinės šilumą.
Tuokart valdžioje esančius konservatorius rėmęs L. Skierus buvo kaip reikiant juos prispaudęs prie sienos: pavyzdžiui, net nesulaukus tarybos sprendimo, Savivaldybės administracijai, kuriai tuomet vadovavo Asta Beierle-Eigirdienė, buvo įteiktas prašymas dėl šilumos trasų prijungimo sąlygų išdavimo...
Tuokart politikai atsisakė brukamų paslaugų, o Plungės šilumos tinklai įrodė, kad iš šono siūlomos paslaugos Savivaldybei kainuos brangiai.
Nuo to laiko 2015 metais į Tarybą išrinktas politikas nepraleidžia galimybės kontroliuoti Plungės šilumos tinklų veiklą. Prieš keletą mėnesių apkaltinęs, kad Savivaldybės įmonė pirkdama kurą perbrangiai moka už jo transportavimą, dabar politikas panoro patikrinti šios įmonės įsigyjamą kurą, šilumos įrenginių galią ir ekonominį naudingumą.
Belieka tik spėlioti, kokios L. Skieraus suinteresuotumo Plungės šilumos tinklų veikla priežastys.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama