Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Spėjimai dėl valdžios griūties nepasitvirtino: direktorius traukiasi, bet valdančioji koalicija išlieka

Spėjimai dėl valdžios griūties nepasitvirtino: direktorius traukiasi, bet valdančioji koalicija išlieka

Spa­lio 26 die­ną įvy­ko gan­dais dėl ga­li­mo ko­a­li­ci­jos na­rių pa­si­kei­ti­mo ap­au­gęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Ta­čiau di­de­lių sen­sa­ci­jų taip ir ne­bu­vo: val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­sky­la, iš pa­rei­gų trau­kia­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis.

„Auk­si­nės kri­vū­lės“ nu­si­pel­nė vi­sa Plun­gės ben­druo­me­nė
Prieš po­sė­dį me­ras A. Kli­šo­nis pa­skel­bė, jog Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė po aš­tuo­nių me­tų per­trau­kos vėl bu­vo įver­tin­ta „Auk­si­ne kri­vū­le“. Sa­vi­val­dy­bei tai jau tre­čias toks įver­ti­ni­mas, šį kar­tą skir­tas už įdir­bį vi­suo­me­nės svei­ka­tai ge­rin­ti.
Me­ras pa­dė­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jai Ores­tai Ge­ruls­kie­nei, Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro va­do­vei Dai­vai Zab­loc­kie­nei, Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kei Sta­nis­la­vai Si­mo­na­vi­čie­nei, Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jai Ža­ne­tai Pie­pa­lie­nei bei Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Juo­zui Šle­pe­čiui už ini­cia­ty­vas įgy­ven­din­ti Plun­gė­je daug vi­suo­me­nės svei­ka­tai pa­lan­kių pro­jek­tų, iš ku­rių pa­mi­nė­jo klu­bo ROTARY ini­cia­ty­vą do­va­no­ti vai­kų dar­že­liams gim­nas­ti­kos ka­muo­lius, su nor­ve­gų pa­ra­ma įreng­ti prie Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio mo­kyk­los lau­ko tre­ni­ruok­lių aikš­te­lę, teik­ti jau­ni­mo svei­ka­tai pa­lan­kias pa­slau­gas, kvies­tis pui­kius lek­to­rius gy­dy­to­jus ar vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tus, or­ga­ni­zuo­ti ben­druo­me­nė­se už­si­ė­mi­mus su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis ir pan.
Me­ras pa­gy­rė Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jų veik­lą, ta­čiau jo va­do­vė D. Zab­loc­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad už ge­rą įver­ti­ni­mą rei­kia pir­miau­siai pa­dė­ko­ti vi­sai ak­ty­viai Plun­gės ra­jo­no ben­druo­me­nei.
A. Krau­lei­dis pa­pra­šė at­leis­ti iš pa­rei­gų
Po­sė­džio pra­džio­je su­strei­ka­vo elek­tro­ni­nė bal­sa­vi­mo sis­te­ma, to­dėl te­ko skelb­ti 10 mi­nu­čių per­trau­ką, o po to dar ke­lis kar­tus pa­tik­rin­ti, ar sis­te­ma vei­kia.
Me­ras in­for­ma­vo ga­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Al­ber­to Krau­lei­džio pra­šy­mą nuo lap­kri­čio 15 die­nos at­leis­ti jį iš už­ima­mų pa­rei­gų pa­čiam pra­šant. Pa­gal pa­reng­tą spren­di­mo pro­jek­tą, jam iš­ei­nant, bus pri­skai­čiuo­tas dar­bo už­mo­kes­tis, taip pat kom­pen­sa­ci­ja už ne­pa­nau­do­tas 33 atos­to­gų die­nas.
Bal­suo­ti dėl A. Krau­lei­džio at­lei­di­mo ne­pri­rei­kė, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ne­bu­vo prieš­ta­rau­jan­čių to­kiam spren­di­mui.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Ro­ber­tui En­dri­kui bu­vo smal­su, ko­dėl A. Krau­lei­dis ne­at­lei­džia­mas nuo po­sė­džio die­nos, o Ju­di­ta Stan­ku­tė do­mė­jo­si, ar Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je lie­ka so­cial­de­mok­ra­tai. As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė klau­sė, ar A. Krau­lei­dis iš tie­sų pa­si­trau­kia sa­va­no­riš­kai ir ko­kia ki­ta jo dar­bo vie­ta.
Me­ras at­sa­kė, kad at­lei­di­mo da­ta pa­skir­ta pa­gal gau­tą pra­šy­mą, val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je po­zi­ci­jos ne­si­kei­čia, o ki­ta A. Krau­lei­džio dar­bo­vie­tė jo pa­teik­ta­me pa­reiš­ki­me ne­nu­ro­dy­ta.
„Ką norite, tą matote“
Į šį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo pa­kvies­ti du pra­ne­šė­jai – Plun­gės ši­lu­mos tin­klų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Pet­ras Pie­kus bei Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Ode­ta Mi­siū­nie­nė.
P. Pie­kus kal­bė­jo apie šil­dy­mo se­zo­no pra­džią, ku­riam esą įmo­nė pa­si­ruo­šė tin­ka­mai, ta­čiau tuoj pat su­lau­kė sa­vo am­ži­no opo­nen­to Liu­do Skie­raus klau­si­mo, ko­dėl Plun­gė­je ky­la ši­lu­mos kai­na, esą tarp sa­vi­val­dy­bių pa­gal šį ro­dik­lį nu­si­ris­ta jau į 23 vie­tą!
„Ką no­ri­te, tą ma­to­te, o aš ver­ti­nu ki­taip, – at­šo­vė P. Pie­kus. – Bu­vo se­zo­nų, kai Plun­gė­je už ši­lu­mą mo­kė­ta ir po 6,8 cen­to, ir po 5,49 cen­to, o da­bar ši­lu­mos kai­na kiek­vie­ną mė­ne­sį kin­ta ir šiuo me­tu yra po 5,28 ct už kWh.“
Iš­sa­miai apie tei­kia­mas so­cia­li­nes pa­slau­gas, in­teg­ra­lią pa­gal­bą pa­cien­to na­muo­se pa­pa­sa­ko­jo O. Mi­siū­nie­nė, ku­ri įspė­jo, jog pa­slau­gų ga­vė­jų skai­čius sa­vi­val­dy­bė­je kas­met au­ga, to­dėl nuo ki­tų me­tų pra­šys, kad įstai­go­je bū­tų įsteig­ti ke­li nau­ji eta­tai, mat vie­nam lan­ko­mo­sios prie­žiū­ros dar­buo­to­jui ten­ka pri­žiū­rė­ti ko­ne dvi­gu­bai dau­giau žmo­nių, nei nu­sta­ty­ta pa­gal nor­ma­ty­vus.
Kaip švę­si­me vals­ty­bės šimt­me­tį?
Ki­tais me­tais Lie­tu­va mi­nės vals­ty­bės šimt­me­tį, plun­giš­kiai iš anks­to tam ruo­šia­si. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te bu­vo ap­tar­tas šios šven­tės prie­mo­nių pla­nas. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė pa­ste­bė­jo, kad apie ren­gi­nius sun­ku kal­bė­ti, kol pro­gra­ma ne­pa­rem­ta fi­nan­si­niais skai­čia­vi­mais, ir tei­ra­vo­si, ka­da bus ži­no­ma, kiek Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je nu­ma­ty­ta lė­šų vals­ty­bės šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti.
Me­ras in­for­ma­vo, kad, pla­nuo­jant ki­tų me­tų biu­dže­tą, teks lė­šų ir šiems ren­gi­niams, ta­čiau su­ma ne­bus iš­reikš­ta at­ski­ra ei­lu­te, o skir­ta kon­kre­čioms įstai­goms, kul­tū­ros cen­trams, ben­druo­me­nėms.
L. Skie­rui, pa­na­šu, di­de­lio su­si­ža­vė­ji­mo ne­kė­lė ma­ty­ti vals­ty­bei svar­bių da­tų pa­mi­nė­ji­mai Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je, kai prie Lais­vės pa­min­klo iš­si­ri­kiuo­ja šau­lių gre­tos, pa­gie­da trem­ti­nių cho­ras. Jis klau­sė, kas pla­nuo­ja­ma, kad šven­tę šir­dy­je pa­jus­tų kiek­vie­nas su­au­gu­sy­sis, kiek­vie­nas vai­kas.
„Ga­liu pa­ti­kin­ti, kad šie­met vals­ty­bės die­ną Plun­gė­je vyks kai kas to­kio, ko dar nė­ra bu­vę, ta­čiau vi­sų de­ta­lių dar ne­no­riu at­skleis­ti“, – į L. Skie­raus pa­sta­bą at­sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė.
Pro­jek­tas pra­dė­tas įgy­ven­din­ti ne nuo to ga­lo
Daug emo­ci­jų po­sė­dy­je su­kė­lė siū­ly­mas pri­tar­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tui „Van­dens prie­mo­nių nu­lei­di­mo vie­tų pro­jek­ta­vi­mas ir įren­gi­mas Plun­gės ra­jo­ne“, ku­rį įgy­ven­di­nus Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­rų bei Plun­gės jū­ros pa­kran­tė­se bū­tų įreng­tos ke­tu­rios vie­tos pra­mo­gi­niams lai­ve­liams į van­de­nį nu­leis­ti, taip pat van­de­niui ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­liais pa­im­ti.
A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė kal­bė­jo, jog šis pro­jek­tas ko­mi­te­tui svars­ty­ti bu­vo pa­teik­tas spa­lio 17 die­ną, ta­čiau spa­lio 13 die­ną jau bu­vo pa­si­ra­šy­ta ran­gos su­tar­tis su ben­dro­ve „Plun­gės la­gū­na“. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė pik­ti­no­si, kad su­mai­šy­ta pro­jek­to de­ri­ni­mo ei­ga, spren­di­mas da­ly­vau­ti pro­jek­te bu­vo pri­im­tas vie­na­ša­liš­kai.
Me­ras A. Kli­šo­nis in­for­ma­vo, kad apie ga­li­my­bę įreng­ti val­čių nu­lei­di­mo vie­tas su­ži­no­jo per ap­lin­kos mi­nist­ro vi­zi­tą Plun­gė­je. Spau­dė itin glaus­ti ter­mi­nai, to­dėl ir bu­vo pri­im­tas spren­di­mas skelb­ti su­pap­ras­tin­tą at­vi­rą kon­kur­są ran­go­vui pa­rink­ti. Kon­kur­su su­si­do­mė­jo 6 ga­li­mi pa­slau­gos tie­kė­jai, pa­siū­ly­mus pa­tei­kė trys įmo­nės, kon­kur­są lai­mė­jo ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­si „Plun­gės la­gū­na“.
„Ar mes Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, ar avi­nų ban­da? Ne­pri­imu me­ro pa­si­tei­si­ni­mo! – py­ko R. En­dri­kas. – Bu­vo ir dau­giau pa­na­šių at­ve­jų, kai dar­bai pra­dė­ti neat­si­klau­sus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos. Yra tai­syk­lė, ku­rią no­riu me­rui pri­min­ti: kai stip­riai pir­mau­ji prieš var­žo­vus, ne­ga­li iš jų ty­čio­tis! Čia vie­nas iš šou ele­men­tų! Kur žiū­ri STT, ko­dėl ty­li Vy­riau­sy­bės at­sto­vė?“
Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Lo­re­ta Bag­do­na­vi­čie­nė pa­ti­ki­no, jog ver­ti­na Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­tų spren­di­mų tei­sė­tu­mą, o šis spren­di­mas – tei­sė­tas, nors tu­rė­jo bū­ti svars­ty­tas rug­sė­jo mė­ne­sį. „O į po­li­ti­nius žai­di­mus Vy­riau­sy­bės at­sto­vas ne­si­ki­ša“, – pa­žy­mė­jo L. Bag­do­na­vi­čie­nė.
Pa­skel­bus bal­sa­vi­mą, 13 Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių pro­jek­tui pri­ta­rė, 4 su­si­lai­kė, o 8 bu­vo prieš, tai­gi spren­di­mas bu­vo pri­im­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama