Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » Skun­das dėl ga­li­mo ne­įga­lių­jų dis­kri­mi­na­vi­mo – ne­pa­grįs­tas

Skun­das dėl ga­li­mo ne­įga­lių­jų dis­kri­mi­na­vi­mo – ne­pa­grįs­tas

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba ge­gu­žės 22 die­ną ga­vo Ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus aso­cia­ci­jos Plun­gės sky­riaus skun­dą dėl ga­li­mo dis­kri­mi­na­vi­mo už­tik­ri­nant ne­įga­lie­siems są­ly­gas so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos veik­loms vyk­dy­ti. Skun­do ty­ri­mo me­tu ver­tin­ta, ar Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mai ne­pa­žei­džia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo bei Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­tų. Iš­va­da vie­na­reikš­mė: Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė pri­pa­ži­no skun­dą ne­pa­grįs­tu, nepa­si­tvir­ti­nus ja­me nu­ro­dy­tiems pa­žei­di­mams.

Skun­de, ad­re­suo­ta­me Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bai, Ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus aso­cia­ci­jos Plun­gės sky­rius, su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos ben­dri­ja „Plun­gės vil­tis”, Plun­gės su­tri­ku­sios psi­chi­kos žmo­nių glo­bos ben­dri­ja „Mū­sų at­ža­la”, Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Plun­gės ra­jo­no fi­lia­las, Tel­šių ap­skri­ties ser­gan­čių­jų ner­vų-rau­me­nų li­go­mis aso­cia­ci­ja, Plun­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­ja iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja sa­vo veiks­mais ar ne­vei­ki­mu pri­si­de­da prie ne­įga­lių­jų tei­sių pa­žei­di­mo.
Ne­įga­lių­jų at­sto­vai nu­ro­dė, kad Plun­gės ra­jo­no ne­įga­lių or­ga­ni­za­ci­jos pa­nau­dos tei­se nau­do­ja­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiu pa­sta­tu Vy­tau­to g. 9, o Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Plun­gės ra­jo­no fi­lia­las įsi­kū­ręs Van­den­tie­kio g. 17. Abu pa­sta­tai ne­pri­tai­ky­ti ne­įga­lių­jų po­rei­kiams bei ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lai.
Skun­de nu­ro­do­ma, jog Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­ja ir Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra šių me­tų ba­lan­džio 28 die­ną pa­si­ra­šė pro­jek­to „So­cia­li­nių pa­slau­gų ne­įga­lie­siems plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne” fi­nan­sa­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tar­tį. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pro­jek­te da­ly­vau­ja part­ne­rio tei­sė­mis. Pro­jek­tas bus įgy­ven­din­tas pa­gal 2014–2020 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų In­ves­ti­ci­jų veiks­mų pro­gra­mą, ku­rios tiks­las – ge­rin­ti ne­įga­lie­siems, iš­sky­rus tu­rin­čius pro­to ar psi­chi­kos ne­ga­lią, so­cia­li­nių pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą. Skun­de tei­gia­ma, kad, įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, vi­sos ne­įga­lių­jų pa­tal­pos bus per­kel­tos į nau­jas pa­tal­pas ir jo­se ne­va tu­rės vyk­dy­ti veik­lą.
Pa­reiš­kė­jų nuo­mo­ne, šis pro­jek­tas yra dis­kri­mi­na­ci­nio po­bū­džio, ka­dan­gi ten­kins tik vie­nos gru­pės ne­įga­lių­jų po­rei­kius. Esą pro­jek­tas pa­reng­tas apie tai ne­in­for­ma­vus ir ne­dis­ku­ta­vus su ne­įga­lių­jų at­sto­vais, neat­si­žvel­giant į jų po­rei­kius. Ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos ne­va šia­me pa­sta­te ne­tu­rės or­ga­ni­za­ci­jai skir­tų in­di­vi­du­a­lių pa­tal­pų ad­mi­nist­ra­ci­niam dar­bui, ben­dra­vi­mui su klien­tais; skir­tin­gos ne­ga­lios ir po­rei­kių as­me­nys (pvz., re­gė­ji­mo ir ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tys) tu­rės da­lin­tis vie­no­mis pa­tal­po­mis. Be to, esą ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos ne­teks ga­li­my­bių vyk­dy­ti so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų ben­druo­me­nė­je pro­jek­tų bei ki­tų pro­jek­tų, ku­rių nuo­sta­tuo­se iš­reiš­kia­mas rei­ka­la­vi­mas, kad or­ga­ni­za­ci­ja pro­jek­to veik­loms vyk­dy­ti pri­va­lo tu­rė­ti pa­tal­pas, ka­dan­gi pa­tal­pos pri­klau­sys Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jai, ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos jo­se ga­lės lan­ky­tis tik epi­zo­diš­kai. Pa­reiš­kė­jas tei­gė, jog Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą, sie­kia su­nai­kin­ti ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jas Plun­gės ra­jo­ne, pri­vers­da­ma jas jung­tis į vie­ną ar­ba iš­nyk­ti.
Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ma­ty­da­ma, jog pa­tal­pos, ku­rio­se šiuo me­tu ren­ka­si Plun­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos, yra ne­pri­tai­ky­tos ne­įga­lių as­me­nų po­rei­kiams, o kai ku­rios or­ga­ni­za­ci­jos ap­skri­tai ne­tu­ri pa­tal­pų, pri­si­de­da prie nau­jo pro­jek­to, ku­riuo sie­kia­ma ge­rin­ti ne­įga­lie­siems, iš­sky­rus tu­rin­čius pro­to ar psi­chi­kos ne­ga­lią, skir­tų so­cia­li­nių pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą įku­riant Pa­ra­pi­jos na­muo­se die­nos cen­trą.
Šiuo pro­jek­tu nė­ra sie­kia­ma vi­sas Plun­gės ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jas per­kel­ti į nau­jas pa­tal­pas, o no­ri­ma už­tik­rin­ti, kad ne­įga­lie­ji ga­lė­tų nau­do­tis jų po­rei­kius ati­tin­kan­čio­mis pa­tal­po­mis. At­nau­ji­nus Pa­ra­pi­jos na­mus, Plun­gės ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos tu­rės ga­li­my­bes nau­do­tis su­tvar­ky­to­mis pa­tal­po­mis Pa­ra­pi­jos na­mų co­ko­li­nia­me aukš­te, ku­rių plo­tas yra apie 450 kv. m, ne­skirs­tant ir ne­di­fe­ren­ci­juo­jant pa­gal pri­klau­sy­mą vie­nai ar ki­tai or­ga­ni­za­ci­jai ar iš­ski­riant ko­kiu nors ki­tu pa­grin­du, iš­sky­rus tiks­li­nę pro­jek­to są­ly­go­se nu­ro­do­mą as­me­nų gru­pę.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­mo­ne, klau­si­mą dėl ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lų vyk­dy­mo ga­li­my­bių Pa­ra­pi­jos na­mams pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se tiks­lin­ga pa­lik­ti spręs­ti ir de­rin­ti pa­čioms or­ga­ni­za­ci­joms ir bū­si­mo die­nos cen­tro ad­mi­nist­ra­ci­jai. Nuo 2012 me­tų ne kar­tą Plun­gės ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai kar­tu ap­žiū­rė­jo pa­tal­pas, ku­rio­se ga­lė­tų veik­ti ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos, ta­čiau pas­ta­rų­jų po­rei­kių vis ne­ten­ki­no pa­tal­pų su­pla­na­vi­mas ir pri­tai­ky­mas.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja in­for­ma­vo, jog pro­jek­tas nė­ra sie­ja­mas su ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, at­sto­vau­jan­čių ne­įga­lių­jų tei­sėms Plun­gės mies­te, per­kė­li­mu į nau­jas pa­tal­pas. Jas įren­gus, nė­ra pla­nuo­ja­ma nu­trauk­ti pa­nau­dos su­tar­čių su ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jo­mis, šiuo me­tu be­si­nau­do­jan­čioms ki­to­mis pa­tal­po­mis.
Taip pat ak­cen­tuo­ta, jog Sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu ne­tu­ri pa­kan­ka­mi fi­nan­si­nių pa­jė­gu­mų už­tik­rin­ti, kad kiek­vie­na Plun­gės ra­jo­ne vei­kian­ti ne­įga­lių as­me­nų tei­ses at­sto­vau­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja tu­rė­tų jai vie­nai pri­klau­san­čias pa­tal­pas ad­mi­nist­ra­ci­nei bei so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos veik­lai vyk­dy­ti.
Nau­ja­sis pro­jek­tas nie­kaip nė­ra su­si­jęs su ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­joms tei­kia­mu fi­nan­sa­vi­mu iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, ka­dan­gi nau­jos pa­tal­pos bus iš­lai­ko­mos iš pa­ra­pi­jos lė­šų, o Sa­vi­val­dy­bė pro­jek­te da­ly­vau­ja tik part­ne­rio tei­sė­mis.
At­si­žvel­gu­si į nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes, Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė kon­sta­ta­vo, jog nė­ra pa­grin­do ma­ny­ti, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, da­ly­vau­da­ma pro­jek­te, pa­žei­džia ne­įga­lie­siems as­me­nims Plun­gės ra­jo­ne at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų in­te­re­sus. Skun­das pri­pa­žin­tas ne­pa­grįs­tu, nepa­si­tvir­ti­nus ja­me nu­ro­dy­tiems pa­žei­di­mams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama